ΠΟΛ.1074/10.6.2009

Συγκρότηση Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου για τον προληπτικό έλεγχο εφαρμογής φορολογικών διατάξεωνΈχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 39 του Ν.1914/1990, (ΦΕΚ 178/Α’) όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ 84/Α’), του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α’) και του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α’).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ.284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.3697/2008 (ΦΕΚ 194/Α’/25.9.2008).
5. Την υπ’ αριθ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40/Β’/16.1.2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
6. Την ανάγκη συγκρότησης Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου για τη διενέργεια συνεχών προληπτικών ελέγχων με σκοπό την περιστολή της φοροδιαφυγής.
7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού που δεν μπορεί να προσδιορισθεί επακριβώς.

Αποφασίζουμε

Α. Συγκροτούμε στις περιοχές των Νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης, Αχαΐας, Ηρακλείου, Ευβοίας, Χαλκιδικής, Κερκύρας, Κεφαλληνίας και Πρέβεζας, Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου με ημερομηνία έναρξης την 1.7.2009.

Β. ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1. Έργο των Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου είναι η διενέργεια προληπτικών ελέγχων για τη διαπίστωση της εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ), του Ν.2238/1994 και του Ν.2859/2000.
2. Στα Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου θα μετέχουν εφοριακοί υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
3. Ως συντονιστές – επόπτες των Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου ή αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών, ορίζονται οικονομικοί επιθεωρητές, προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, προϊστάμενοι ΔΟΥ, υποδιευθυντές ΔΟΥ και προϊστάμενοι τμημάτων ΔΟΥ.
4. Οι υπάλληλοι που συμμετέχουν στα Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου θα ενημερώνονται με ευθύνη του συντονιστή – επόπτη κάθε συνεργείου και θα είναι στη διάθεσή του για τη διενέργεια των προληπτικών ελέγχων, οι οποίοι θα διενεργούνται κατόπιν εντολής του συντονιστή – επόπτη του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου από επιμέρους διμελή ή τριμελή κατά την κρίση του συντονιστή – επόπτη συνεργεία, τρεις φορές την εβδομάδα και σε ημέρες, ώρες και περιοχή που θα ορίζονται με την εντολή ελέγχου.
Κάθε εβδομάδα θα γίνεται ανασύνθεση των επιμέρους συνεργείων και εναλλαγή των συμμετεχόντων σ’ αυτά υπαλλήλων.
5. Οι έλεγχοι διενεργούνται με την άμεση εποπτεία και παρακολούθηση των συντονιστών – εποπτών ή των αναπληρωτών τους, οι οποίοι υποχρεούνται για το σκοπό αυτό να βρίσκονται στην έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου κατά την έναρξη και τη λήξη του ελέγχου και να επιθεωρούν τους διενεργούμενους ελέγχους σε όλη τη διάρκειά τους με οποιονδήποτε κατά την κρίση τους πρόσφορο τρόπο, ακόμη και επιτοπίως στις περιπτώσεις που αυτό κρίνεται απαραίτητο. Με μέριμνα των συντονιστών – εποπτών τα συνολικά μηνιαία αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν και τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν από τα επιμέρους Συνεργεία Ελέγχου θα αποστέλλονται στην Διεύθυνση Ελέγχου μέχρι την 5η ημέρα του αμέσως επόμενου μήνα, με την καταχώρησή τους στην ειδική φόρμα παρακολούθησης αποτελεσμάτων ελέγχου των συνεργείων, που θα βρίσκεται στο site της Διεύθυνσης Ελέγχου http://10.16.59.100 στο εσωτερικό δίκτυο του Υπουργείου.
6. Η ευθύνη του συντονισμού, των διαδικασιών, του χρόνου και του τρόπου λειτουργίας των Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου ανατίθεται στην Διεύθυνση Ελέγχου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
7. Τα Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου, για τις παραβάσεις που διαπιστώνουν σε βάρος των επιτηδευματιών, θα συντάσσουν Υπηρεσιακό Σημείωμα Ελέγχου (ΥΣΕ) εις τριπλούν, το οποίο θα υπογράφεται από τα μέλη του κάθε συνεργείου (υπογραφή και ονοματεπώνυμο υποχρεωτικά) και θα επιδίδεται στον υπεύθυνο της ελεγχόμενης επιχείρησης, ο οποίος θα υπογράφει για την παραλαβή του.
8. Τα επιμέρους συνεργεία, για τις παραβάσεις που διαπιστώνουν σε βάρος των επιτηδευματιών, θα συντάσσουν εκθέσεις ελέγχου, εις τριπλούν, οι οποίες θα υπογράφονται από τους υπαλλήλους και θα θεωρούνται από τον συντονιστή – επόπτη. Τα δύο αντίτυπα των εκθέσεων αυτών θα διαβιβάζονται στην αρμόδια ΔΟΥ φορολογίας του επιτηδευματία και το τρίτο θα παραμένει στο αρχείο του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου που θα διαφυλάσσεται στην έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου.
9. Οι ιδιώτες – συναλλασσόμενοι με τους επιτηδευματίες επιδεικνύουν τα φορολογικά στοιχεία της συναλλαγής και συνεργάζονται με τα συνεργεία για τη διευκόλυνση του ελεγκτικού έργου.
10. Τα πρωτότυπα των εντολών ελέγχου που εκδίδονται και παραδίδονται από τους συντονιστές – επόπτες προς τα επιμέρους συνεργεία επιστρέφονται σ’ αυτούς μετά το πέρας των ελέγχων με ευθύνη του προϊσταμένου του κάθε επιμέρους συνεργείου.
11. Τα καταστήματα των ΔΟΥ, τα οποία ορίζονται ως έδρες των Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου, θα βρίσκονται ανοικτά κατά τις ημέρες και ώρες του ελέγχου για την εξυπηρέτηση των συνεργείων, με ευθύνη των προϊσταμένων των ΔΟΥ.
12. Οι συντονιστές – επόπτες ή οι αναπληρωτές τους σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών, καθώς και οι υπάλληλοι που θα απασχοληθούν για την υλοποίηση της απόφασης αυτής δικαιούνται αποζημίωσης, η οποία θα καθοριστεί με νεώτερη απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Εκκαθαριστές της αποζημίωσης των ανωτέρω δικαιούχων ορίζονται οι συντονιστές – επόπτες των Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου.
13. Η πληρωμή των Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στον Ειδικό Φορέα 23120 και ΚΑΕ 0519 του οικονομικού έτους 2009.

Γ. Για τους παραπάνω ελέγχους συγκροτούνται τα ακόλουθα Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου, που λειτουργούν μέσα στα όρια των χωρικών αρμοδιοτήτων των παρακάτω ΔΟΥ και διενεργούν προληπτικούς ελέγχους σε όλους τους επιτηδευματίες, ανεξαρτήτως ύψους ακαθαρίστων εσόδων και νομικής μορφής.
Τα συγκροτούμενα Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου έχουν ως εξής:
1. Στον Νομό Αττικής: α ) Πρώτο (1ο) Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω ΔΟΥ: A’ Αθηνών (Α’, Β,’ Γ’), Δ’ Αθηνών (Δ’, Η’), ΙΑ’ Αθηνών, Ι’ Αθηνών, Ε’ Αθηνών (Ε’, Θ’), ΣΤ’ Αθηνών (ΣΤ’, Ζ’), ΚΑ’ Αθηνών, ΚΒ’ Αθηνών, ΙΣΤ’ Αθηνών, ΙΘ’ Αθηνών, Κ’ Αθηνών, ΙΕ’ Αθηνών, ΙΓ’ Αθηνών, ΚΓ’ Αθηνών, ΙΔ’ Αθηνών και Γαλατσίου. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η ΔΟΥ Δ’ Αθηνών (Δ’ ,Η’).
β) Δεύτερο (2ο) Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω ΔΟΥ: ΙΒ’ Αθηνών, ΙΖ’ Αθηνών, ΙΗ’ Αθηνών, Βύρωνα, Ζωγράφου, Α’ Καλλιθέας, Β’ Καλλιθέας, Μοσχάτου, Ηλιούπολης, Αργυρούπολης, Γλυφάδας, Π. Φαλήρου, Αγ. Δημητρίου, Δάφνης και Ν. Σμύρνης. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η ΔΟΥ ΙΖ’ Αθηνών.
γ) Τρίτο (3ο) Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω ΔΟΥ: Χαλανδρίου, Αγ. Παρασκευής, Χολαργού, Κορωπίου, Παλλήνης, Λαυρίου, Ν. Ιωνίας, Ν. Φιλαδέλφειας, Ν. Ηρακλείου, Αμαρουσίου, Κηφισιάς, Αγ. Στεφάνου και Ψυχικού. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η ΔΟΥ Αγ. Παρασκευής.
δ) Τέταρτο (4ο) Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω ΔΟΥ: Αχαρνών, Αγίων Αναργύρων, Άνω Λιοσίων, Ιλίου, Πετρούπολης, Α’ Περιστερίου, Β’ Περιστερίου, Αιγάλεω, Χαϊδαρίου, Κορυδαλλού, Νίκαιας, Ελευσίνας και Μεγάρων. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η ΔΟΥ Χαϊδαρίου.
ε) Πέμπτο (5ο) Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω ΔΟΥ: Α’ Πειραιά (Α’, Β’), Γ’ Πειραιά, Δ’ Πειραιά, Ε’ Πειραιά, ΣΤ’ Πειραιά, Σαλαμίνας και Αίγινας. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η ΔΟΥ Γ’ Πειραιά.
2. Στον Νομό Θεσσαλονίκης: α) Πρώτο (1ο) Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω ΔΟΥ: Α’ Θεσσαλονίκης, Β’ Θεσσαλονίκης (Β’, Γ’), Ε’ Θεσσαλονίκης, Ι’ Θεσσαλονίκης, Ιωνίας, Αμπελοκήπων, Νεαπόλεως και Αγίου Αθανασίου. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η ΔΟΥ Β’ Θεσσαλονίκης (Β’, Γ’).
β) Δεύτερο (2ο) Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω ΔΟΥ: Δ’ Θεσσαλονίκης, ΣΤ’ Θεσσαλονίκης, Η’ Θεσσαλονίκης, Θ’ Θεσσαλονίκης, Ζ’ Θεσσαλονίκης, Τούμπας, Καλαμαριάς και Λαγκαδά. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η ΔΟΥ Δ’ Θεσσαλονίκης.
3. Στον Νομό Αχαΐας: Ένα Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω ΔΟΥ: Α’ Πατρών, Β’ Πατρών, Γ’ Πατρών, Αιγίου, Κάτω Αχαΐας, Καλαβρύτων, Κλειτορίας και Ακράτας. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η ΔΟΥ Α’ Πατρών.
4. Στον Νομό Ηρακλείου: Ένα Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω ΔΟΥ: Α’ Ηρακλείου, Β’ Ηρακλείου, Καστελίου Πεδιάδος, Τυμπακίου, Μοιρών, Λιμένα Χερσονήσου και Αρκαλοχωρίου. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η ΔΟΥ Α’ Ηρακλείου.
5. Στον Νομό Ευβοίας: Ένα Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω ΔΟΥ: Χαλκίδας, Κύμης, Ιστιαίας, Λίμνης Ευβοίας και Καρύστου. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η ΔΟΥ Χαλκίδας.
6. Στον Νομό Χαλκιδικής: Ένα Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω ΔΟΥ: Πολυγύρου, Νέων Μουδανιών, Αρναίας και Κασσάνδρας. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η ΔΟΥ Πολυγύρου.
7. Στον Νομό Κερκύρας: Ένα Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω ΔΟΥ: Α’ Κερκύρας και Β’ Κερκύρας. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η ΔΟΥ Α’ Κέρκυρας.
8. Στον Νομό Κεφαλληνίας: Ένα Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για την διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω ΔΟΥ: Αργοστολίου και Ληξουρίου. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η ΔΟΥ Αργοστολίου.
9. Στον Νομό Πρέβεζας: Ένα Ειδικό Συνεργείο Ελέγχου αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων στη χωρική αρμοδιότητα των παρακάτω ΔΟΥ: Πρέβεζας, Φιλιππιάδας, Φαναρίου και Πάργας. Έδρα του Ειδικού Συνεργείου Ελέγχου ορίζεται η ΔΟΥ Πρέβεζας.

Δ. Τα ονοματεπώνυμα των συντονιστών – εποπτών, των αναπληρωτών αυτών, καθώς και των υπαλλήλων που θα μετέχουν στα Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου θα ορισθούν με νεώτερη απόφασή μας.

Ε. Η υπ’ αριθ.1096604/5032/ΔΕ-Β/12.10.2007 (ΦΕΚ 2030/Β’/16.10.2007) ΑΥΟΟ «Συγκρότηση Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου για τον προληπτικό έλεγχο εφαρμογής φορολογικών διατάξεων», όπως ισχύει, λήγει την 30.6.2009.

ΣΤ. Η απόφαση αυτή που ισχύει από 1.7.2009 να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ