ΠΟΛ.1075/11.6.2009

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 18 του Ν.3758/2009 (ΦΕΚ 68/Α’) «Εταιρείες Ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις και άλλες διατάξεις» σχετικά με την επιβολή έκτακτης εφάπαξ εισφοράς

Σας κοινοποιούμε τις πιο πάνω διατάξεις μαζί με τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1. Με βάση τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 18 του κοινοποιούμενου νόμου, η έκτακτη εφάπαξ εισφορά επιβάλλεται μόνο στα φυσικά πρόσωπα που είναι υποκείμενα σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα κατά τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του ΚΦΕ (Ν.2238/1994). Δηλαδή, σε βάρος αυτών που αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας ή διαμονής τους και σε κάθε φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από την ιθαγένειά του, που υπόκειται σε φόρο για τα εισοδήματα που προκύπτουν στην αλλοδαπή, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, καθώς και στους έμμισθους δημόσιους υπαλλήλους που υπηρετούν στην αλλοδαπή. Κατά ρητή διατύπωση του νόμου η εισφορά επιβάλλεται και στο εισόδημα της σχολάζουσας κληρονομίας, καθώς και στο εισόδημα των προσώπων που φορολογούνται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ζ’ Ψηφίσματος του έτους 1975 (Πρόεδρος Δημοκρατίας, βουλευτές, δικαστικοί κ.λπ.).
Από τα ανωτέρω συνάγεται, ότι η εισφορά δεν επιβάλλεται σε βάρος νομικών προσώπων (Α.Ε., Ε.Π.Ε., προσωπικών εταιρειών, κοινοπραξιών κ.λπ.), καθόσον και με βάση όσα αναφέρονται στη συνέχεια, η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται στα εισοδήματα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα από τη συμμετοχή τους στα κέρδη των εν λόγω εταιρειών.
Περαιτέρω, επειδή με την περ. γ’ της παρ. 1, από την επιβολή της εισφοράς εξαιρούνται μόνο τα εισοδήματα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ΚΦΕ (αποζημίωση απολυόμενου κ.λπ. αποζημιώσεις που αναφέρονται ρητά σε αυτό) και της παρ. 4 του άρθρου 45 του ΚΦΕ (εφάπαξ παροχή ταμείων πρόνοιας και ασφαλιστικών οργανισμών και εφάπαξ βοήθημα δημοσίων υπαλλήλων κ.λπ.), συνάγεται, ότι στην εισφορά υπόκεινται και όλα τα άλλα εισοδήματα που απαλλάσσονται του φόρου ή φορολογούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2238/1994 ή άλλου ειδικού νόμου, αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, όπως άλλωστε προβλέπεται ρητά και από την περ. β’.
Ενδεικτικά αναφέρονται εισοδήματα που υπόκεινται στην εφάπαξ εισφορά. Τα κέρδη από πώληση μετοχών εισηγμένων ή μη στο ΧΑ ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο, τα μερίσματα από ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες, τα κέρδη που προκύπτουν από την εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, εισόδημα από πράξεις repos κ.λπ. Επίσης, οι τόκοι καταθέσεων τραπεζών, τόκοι εντόκων γραμματίων του δημοσίου, τόκοι ομολόγων του δημοσίου, τόκοι από ομολογίες που εκδίδονται από εταιρείες ή επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα, αμοιβές και μισθοί μελών Δ.Σ. Α.Ε., ωφέλεια από πώληση εταιρικών μεριδίων κ.τ.λ. Τα ποσά εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες που έχουν φορολογηθεί αυτοτελώς (π.χ. ποσά ΔΕΤΕ, ΔΕΧΕ, ΔΙΒΕΕΤ, ειδικά επιδόματα επικίνδυνης εργασίας κ.τ.λ.). Τα καθαρά κέρδη ατομικής επιχείρησης αποκλειστικά πλανόδιων λιανοπωλητών και αποκλειστικά λιανοπωλητών σε κινητές λαϊκές αγορές, αυτών που εκμεταλλεύονται ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια και κάμπινγκ, καθώς και των εκμεταλλευτών φορτηγών Δ.Χ. αυτοκινήτων, για τα οποία επιβάλλεται ο φόρος των παρ. 5β, 6, 7 και 8 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994. Οι καθαρές αμοιβές από τις πάνω από δύο (2) το μήνα υπηρεσίες ενεργού, μικτής και ετοιμότητας εφημερίας για γιατρούς ενταγμένους στο ΕΣΥ κ.λπ. Τα χρηματικά ποσά που καταβλήθηκαν από ποδοσφαιρικές Α.Ε. ή αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία κατά την υπογραφή του συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση του συμβολαίου συνεργασίας, εφόσον πρόκειται για ποδοσφαιριστή, καλαθοσφαιριστή, προπονητή ή άλλον αμειβόμενο αθλητή, καθώς και τα επιδόματα ανέργων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 33 του Ν.1892/1990 που φορολογήθηκαν αυτοτελώς.
Επίσης, από τη γενική διατύπωση των διατάξεων συνάγεται, ότι στην εφάπαξ εισφορά υπόκεινται και όλα γενικά τα πραγματικά εισοδήματα του φυσικού προσώπου ή της σχολάζουσας κληρονομίας, έστω και αν δεν είχαν υπαχθεί σε φόρο εισοδήματος στο όνομά τους. Επομένως, η εφάπαξ εισφορά επιβάλλεται και στους εταίρους ή μέλη Ε.Π.Ε., προσωπικών εταιρειών, κοινοπραξιών και προσώπων που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 4 για τα κέρδη που απέκτησαν από αυτά, καθώς και στους μετόχους Α.Ε. (μερίσματα). Τα πιο πάνω εισοδήματα δηλώνονται στους ΚΑ 431-432 και 659-660. Είναι αυτονόητο ότι, προκειμένου για μετόχους Α.Ε. ή εταίρων Ε.Π.Ε., τα μερίσματα ή τα κέρδη προέρχονται από τη χρήση 2006 του νομικού προσώπου, αφού χρόνος απόκτησής τους είναι ο χρόνος έγκρισης ισολογισμού από την Γενική Συνέλευση των μετόχων ή εταίρων (2007).
Όλα τα πιο πάνω, κατ’ ειδικό τρόπο φορολογούμενα, απαλλασσόμενα της φορολογίας ή ελεύθερα φόρου εισοδήματα έπρεπε να είχαν δηλωθεί στους ΚΑ 659, 660 στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2008, εφόσον το επιθυμούσε ο φορολογούμενος. Επισημαίνεται ακόμη, ότι για την επιβολή της εισφοράς δεν πρέπει να λαμβάνονται μόνο τα ποσά που έχουν αναγραφεί στους πιο πάνω κωδικούς, αλλά και αυτά των Κωδικών ΚΑ 433-434.
Με βάση τις ίδιες διατάξεις της περ. β’ της παρ. 1 του ως άνω κοινοποιούμενου νόμου, η εισφορά επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα του φυσικού προσώπου, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο του οικονομικού έτους 2008, όταν αυτό υπερβαίνει τα 60.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι, παρά το γεγονός ότι στη διάταξη αναφέρεται ως όριο «τα 60.000 ευρώ και άνω», για το ποσό των 60.000 δεν οφείλεται εισφορά, λόγω της σαφέστερης διατύπωσης που γίνεται με την παρ. 2.
Επομένως, αν το οικογενειακό εισόδημα (φορολογούμενου και συζύγου) υπερβαίνει τα 60.000 ευρώ, αλλά κανένας από τους δύο συζύγους δεν κάλυπτε το όριο αυτό, δεν επιβάλλεται εισφορά. Αν μόνο ο ένας από τους δύο συζύγους είχε εισόδημα πάνω από 60.000 ευρώ, τότε μόνο σε αυτόν επιβάλλεται η εισφορά. Τέλος, αν και οι δύο είχαν εισόδημα πάνω από 60.000 ευρώ, τότε η εισφορά επιβάλλεται και στους δύο συζύγους.
Για την επιβολή της εισφοράς λαμβάνεται το καθαρό εισόδημα από όλες τις κατηγορίες (ακίνητα, μισθωτές υπηρεσίες, εμπορικές επιχειρήσεις, κινητές αξίες, ελευθέρια επαγγέλματα, γεωργικές επιχειρήσεις), όπως αυτό προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΦΕ (π.χ. για το εισόδημα από ακίνητα, όπως προκύπτει μετά την αφαίρεση των ποσών που αναφέρονται στο άρθρο 23) και αν το προκύπτον άθροισμα (συνολικό καθαρό ποσό) ανέρχεται σε 60.001 ευρώ και άνω, τότε επιβάλλεται η εισφορά. Σημειώνεται ότι η εισφορά επιβάλλεται σε ολόκληρο το ποσό του καθαρού εισοδήματος χωρίς καμία άλλη μείωση (εκπτώσεις άρθρου 8 του ΚΦΕ).
Στην περίπτωση που το εισόδημα του φορολογούμενου ή της συζύγου ή του νομικού προσώπου στο οποίο συμμετέχουν έχει περαιωθεί βάσει των άρθρων 13-17 του Ν.3296/2004 (αυτοπεραίωση), για την επιβολή της εισφοράς λαμβάνεται υπόψη αυτό που προέκυψε από την εφαρμογή των διατάξεων αυτών. Αν η υπόθεση έχει περαιωθεί με την κανονική διαδικασία η εισφορά επιβάλλεται επί των αποτελεσμάτων που έχουν οριστικοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Διευκρινίζεται ότι για τους εκμεταλλευτές επιβατικών αυτοκινήτων Δ.Χ. και επιβατικών λεωφορείων ενταγμένων στο ΚΤΕΛ, ως καθαρό εισόδημα λαμβάνεται αυτό που προσδιορίζεται σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 5 του άρθρου 33 του ΚΦΕ. Για τους φορολογούμενους της περ. β’ της παρ. 5 και των παρ. 6, 7 και 8 του ίδιου άρθρου (εκμεταλλευτές φορτηγών αυτοκινήτων Δ.Χ., ενοικιαζόμενων δωματίων και κάμπινγκ, αποκλειστικά πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε κινητές λαϊκές αγορές με ίδια προϊόντα ή τρίτων), ως καθαρό εισόδημα λαμβάνεται αυτό που έχει οριστεί με την υπ’ αριθ. 1096012/1872/Α0012/8.10.2007 διαταγή και το οποίο πρέπει να έχει δηλωθεί στους ΚΑ 659-660 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2008.
Προκειμένου για εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις, αντικείμενο της εφάπαξ εισφοράς είναι αυτό που προκύπτει με βάση την αντικειμενική μέθοδο. Όταν τηρούνται βιβλία Α’ ή Β’ κατηγορίας λαμβάνεται το μεγαλύτερο μεταξύ αυτού που προκύπτει με την αντικειμενική μέθοδο και του υπολογιζόμενου τεκμαρτά (ακαθάριστα έσοδα με τον συντελεστή καθαρού κέρδους).
Επισημαίνεται:
Τα ποσά των επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων επί της γεωργικής παραγωγής, στις περιπτώσεις προσδιορισμού του καθαρού γεωργικού εισοδήματος με την αντικειμενική μέθοδο, το αφορολόγητο ποσό των 1.500 ή 3.000 ευρώ των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, καθώς και τα προσαυξημένα για τους νέους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ποσά που γράφονται στους ΚΑ 659-660, προκειμένου για την κάλυψη της τεκμαρτής δαπάνης (τεκμηρίων), δεν λαμβάνονται υπόψη για την εξεύρεση του συνολικού καθαρού εισοδήματος επί του οποίου υπολογίζεται η έκτακτη εισφορά.
Επειδή κατά ρητή διατύπωση του νόμου, για την επιβολή της εισφοράς λαμβάνεται υπόψη και το τεκμαρτό εισόδημα, συνάγεται ότι, προσμετράται και η διαφορά (ΣΗΜ: άνω του 20%) μεταξύ του εισοδήματος που δηλώθηκε από τον φορολογούμενο, τη σύζυγο και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν ή προσδιορίστηκε από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ και της συνολικής ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης των άρθρων 16 και 17 του ΚΦΕ, εφόσον δεν έχει καλυφθεί με τους τρόπους που ορίζει ο νόμος (ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών, πώληση περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.).

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΣΦΟΡΑΣ
2. Με τις διατάξεις της παρ. 2, η εισφορά που επιβάλλεται είναι ανάλογη με το ύψος του συνολικού εισοδήματος κάθε φορολογούμενου και υπολογίζεται με βάση τον ακόλουθο πίνακα:

Εισόδημα φορολογούμενου
και ανήλικων τέκνων
Ποσό
εισφοράς
Μέχρι 60.000 ευρώ 0
Από 60.001 έως 80.000 » 1.000 ευρώ
» 80.001 έως 100.000 » 2.000 »
» 100.001 έως 150.000 » 3.000 »
» 150.001 έως 300.000 » 5.000 »
» 300.001 έως 500.000 » 10.000 »
» 500.001 έως 700.000 » 15.000 »
» 700.001 έως 900.000 » 20.000 »
» 900.001 και άνω » 25.000 »

Δηλαδή, αν για παράδειγμα, φορολογούμενος είχε κατά το οικονομικό έτος 2008 συνολικό ατομικό εισόδημα 106.000 ευρώ, οφείλεται εισφορά 3.000 ευρώ. Διευκρινίζεται ότι όταν το συνολικό ποσό εισοδήματος είναι έως 60.000,99 – 80.000,99 – 100.000,99 – 150.000,99 – 300.000,99 – 500.000,99 – 700.000,99 και 900.000,99 ευρώ, γίνεται στρογγυλοποίηση στο αμέσως προηγούμενο ευρώ. Για παράδειγμα, το ποσό των 60.000,99 στρογγυλοποιείται στο ποσό των 60.000 ευρώ.
3. Με τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 3 ορίζεται, ότι η βεβαίωση της οφειλόμενης εισφοράς γίνεται οίκοθεν από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ που είναι αρμόδιος για τη φορολογία εισοδήματος οικονομικού έτους 2008 φυσικού ή της σχολάζουσας κληρονομιάς, με βάση τους τίτλους βεβαίωσης τους οποίους έχει στη διάθεσή του και οι οποίοι αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 74 του ΚΦΕ. Δηλαδή με βάση:
α) τις δηλώσεις (αρχικές, συμπληρωματικές ύστερα από την υπογραφή πρακτικού διοικητικής λύσης της διαφοράς), οι οποίες γενικά υποβάλλονται από τους πιο πάνω υπόχρεους,
β) τα φύλλα ελέγχου
γ) τις αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων.
Η εισφορά βεβαιώνεται στο όνομα του υπόχρεου για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με βάση την οποία υπολογίζεται η εισφορά φυσικών προσώπων ή σχολάζουσας κληρονομιάς κατά περίπτωση.

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ
Αρμόδια ΔΟΥ για τη βεβαίωση της εισφοράς είναι η ΔΟΥ εκκαθάρισης της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2008. Επομένως, αν για παράδειγμα η εκκαθάριση της δήλωσης του οικονομικού έτους 2008 έγινε στη ΔΟΥ Καλαμάτας και τώρα ο φορολογούμενος υπάγεται στη ΔΟΥ Ξάνθης, η βεβαίωση της έκτακτης εισφοράς θα γίνει στη ΔΟΥ Καλαμάτας και το εκκαθαριστικό σημείωμα θα αποσταλεί στη νέα διεύθυνσή του, στην Ξάνθη.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Με την περ. β’ της παρ. 3 προβλέπεται η έκδοση εκκαθαριστικού σημειώματος. Το εκκαθαριστικό αυτό σημείωμα εκδίδεται από τη ΓΓΠΣ και αποστέλλεται στον υπόχρεο. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος είναι δυνατόν να τυπωθεί στη ΔΟΥ.
Αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει την ύπαρξη σφάλματος στον υπολογισμό της εισφοράς και το σφάλμα αυτό οφείλεται στην «υπηρεσία», μπορεί να υποβάλει αίτηση για τον επαναϋπολογισμό, χωρίς καμία κύρωση. Στην περίπτωση αυτή η ΔΟΥ θα προβαίνει στη διαγραφή του αρχικά βεβαιωθέντος ποσού, στη συνέχεια θα εκδίδει νέο εκκαθαριστικό σημείωμα με το νέο ποσό και η είσπραξη θα γίνεται μόνο από τη ΔΟΥ.
Επειδή είναι ενδεχόμενο ο φορολογούμενος ή η σύζυγος αυτού να μην είχε δηλώσει με τη δήλωση του οικονομικού έτους 2008 στους ΚΑ 659-660 ολόκληρο το ποσό των αφορολόγητων ή φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο εισοδημάτων ή μέρος αυτών με αποτέλεσμα είτε να μην εκδοθεί εκκαθαριστικό σημείωμα (ποσό εισοδήματος μέχρι 60.000 ευρώ) είτε να υπολογισθεί ποσό εισφοράς μικρότερο του οφειλόμενου, με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι ο υπόχρεος μπορεί να υποβάλει εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση του εκκαθαριστικού σημειώματος αίτηση με τα ακριβή ποσά των πιο πάνω εισοδημάτων. Στην περίπτωση αυτή, δε θα επιβάλλεται καμία κύρωση, καθόσον δεν υπήρχε υποχρέωση για δήλωση των υπόψη εισοδημάτων, με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Με την περ. γ’ ορίζεται, ότι η προθεσμία άσκησης της προσφυγής ή υποβολής αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς, καθώς και η άσκηση της προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου, δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη της οφειλής που βεβαιώνεται κατά τις διατάξεις της παρ. 1. Επομένως, σε περίπτωση άσκησης προσφυγής θα εισπράττεται ολόκληρο το ποσό που οφείλεται με βάση την παρ. 1.
Επίσης, ολόκληρο το ποσό της εφάπαξ εισφοράς θα βεβαιώνεται και όταν ασκείται προσφυγή κατά του εκκαθαριστικού σημειώματος, έστω και αν έχει ήδη ασκηθεί προσφυγή σε βάρος εκδοθέντος οικείου φύλλου ελέγχου φορολογίας εισοδήματος. Δηλαδή, στην περίπτωση αυτή δεν θα έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν.2238/1994, περί βεβαιώσεως ποσοστού 10% του αμφισβητούμενου ποσού, καθόσον με την περ. δ’ της παρ. 3 ορίζεται, ότι και για την εφάπαξ εισφορά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις, μεταξύ άλλων, και του άρθρου 74 του ΚΦΕ, αλλά με την επιφύλαξη όσων ορίζονται από τις κοινοποιούμενες διατάξεις.
O υπολογισμός της εισφοράς, καθώς και η σύνταξη των εκκαθαριστικών σημειωμάτων και των χρηματικών καταλόγων για τα φυσικά πρόσωπα και τις σχολάζουσες κληρονομιές θα διενεργηθεί από τη ΓΓΠΣ με βάση τα στοιχεία των αρχικών και συμπληρωματικών δηλώσεων οικονομικού έτους 2008.
Η ΓΓΠΣ θα αποστείλει ταχυδρομικά στα υπόχρεα φυσικά πρόσωπα τα εκκαθαριστικά σημειώματα υπολογισμού της εφάπαξ εισφοράς, τα οποία επέχουν θέση και ατομικής ειδοποίησης, με ενσωματωμένα τα προεκτυπωμένα μηχανογραφικά αποδεικτικά είσπραξης για την πληρωμή της εισφοράς.
Επειδή οι διατάξεις της περ. δ’ παραπέμπουν στην εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 66, 67 και 74 του ΚΦΕ, συνάγεται, ότι κατά τον ενεργούμενο τακτικό έλεγχο θα πρέπει να ενεργείται και έλεγχος για τυχόν οφειλόμενο επιπλέον ποσό εισφοράς. Για το σκοπό αυτό, θα συντάσσεται ιδιαίτερη έκθεση και θα εκδίδεται χωριστό φύλλο ελέγχου που θα κοινοποιείται στον υπόχρεο για τα περαιτέρω. Λόγω της παραπομπής και στις διατάξεις του άρθρου 67 του ΚΦΕ, συνάγεται, ότι μπορεί να γίνεται και προσωρινός έλεγχος. Διευκρινίζεται ότι από την υπηρεσία θα τυπωθεί ιδιαίτερο έντυπο φύλλου ελέγχου. Μέχρι την εκτύπωσή του, η εισφορά μπορεί να επιβάλλεται, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της περ. δ’, με το οικείο φύλλο ελέγχου φορολογίας εισοδήματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
4. Με τις διατάξεις της παρ. 4, ορίζεται, ότι το ποσό της εισφοράς που βεβαιώνεται, καταβάλλεται από τους υπόχρεους σε τρεις (3) ίσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου από τη βεβαίωση μήνα και κάθε μία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του τρίτου και του πέμπτου μήνα αντίστοιχα.
Επομένως, αν η εισφορά βεβαιωθεί μέσα στον μήνα Ιούλιο θα καταβληθεί σε τρεις (3) ίσες διμηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη μέχρι 28.8.2009, η δεύτερη μέχρι 30.10.2009 και η τρίτη μέχρι 31.12.2009.
Η πληρωμή της εισφοράς μπορεί να γίνει στις συμβεβλημένες τράπεζες (ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, PROBANK, ATTICA BANK, ASPIS BANK, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, MARFIN EGNATIA, MILLENNIUM BANK, PROTON BANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, CITIBANK, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ALPHA BANK, EUROBANK και ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ), καθώς επίσης και σε οποιαδήποτε ΔΟΥ.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Το προκύπτον μετά τον έλεγχο επιπλέον ποσό εισφοράς θα βεβαιώνεται και θα καταβάλλεται σε τρεις (3) ίσες διμηνιαίες δόσεις, καθόσον μπορεί με τις διατάξεις της περ. δ’ της παρ. 3 να γίνεται παραπομπή στο άρθρο 74 του ΚΦΕ, αλλά οι διατάξεις της παρ. 4 ως ειδικότερες κατισχύουν.
Με τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 4 του άρθρου αυτού, ορίζεται ότι υπόχρεος για την καταβολή της εισφοράς είναι το φυσικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου βεβαιώθηκε το ποσό αυτής.
Όταν, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 5 του ΚΦΕ, οι σύζυγοι υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους, η σύζυγος ευθύνεται για την καταβολή του ποσού της εισφοράς που προκύπτει με βάση το συνολικό εισόδημά της.
Οι υπόχρεοι που αναφέρονται στις περ. α’ και β’ της παρ. 3 του άρθρου 61 του ΚΦΕ (κηδεμόνας, επίτροπος κ.τ.λ.) ευθύνονται εις ολόκληρον με εκείνους που βαρύνονται με την εισφορά για την καταβολή της, έχουν όμως δικαίωμα αναγωγής.
Σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου, οι κληρονόμοι του ευθύνονται για την καταβολή του ποσού της εισφοράς, ανάλογα με το ποσοστό της κληρονομικής τους μερίδας.

Ακριβές αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ