ΠΟΛ.1077/10.6.2009

Τύπος και περιεχόμενο του εκκαθαριστικού περαίωσης του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας φυσικών και νομικών προσώπων

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν.3763/2009 (ΦΕΚ 80/Α’/27.5.2009) «Ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/ΕΚ, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, Φ.Π.Α. και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθ. 1666/ΔΙΟΕ 89/2009 (ΦΕΚ 40/Β’/16.1.2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
3. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Ο τύπος και το περιεχόμενο του Εκκαθαριστικού περαίωσης του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ) φυσικών προσώπων έχει ως το σχετικό Υπόδειγμα 1, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
2. Ο τύπος και το περιεχόμενο του Εκκαθαριστικού περαίωσης του ΦΜΑΠ νομικών προσώπων έχει ως το σχετικό Υπόδειγμα 2, το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

 

Ο Υφυπουργός Οικονομίας
και Οικονομικών
Αντώνιος Μπέζας