ΠΟΛ.1079/11.6.2009

Πολυγραφημένες εγκύκλιοι διαταγές του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, έτους 2008

1. Σας στέλνουμε συνημμένα για ενημέρωσή σας πίνακα των εκδοθεισών, κατά το έτος 2008 πολυγραφημένων εγκυκλίων διαταγών της Κ.Υ. του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
2. Στον πίνακα αυτόν αναφέρονται τα παρακάτω στοιχεία εγκυκλίων:
α. Ο αριθμός ΠΟΛ. της πολυγραφημένης εγκυκλίου.
β. Ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία έκδοσης αυτής.
γ. Η υπηρεσία (αρμόδια Διεύθυνση) της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που εξέδωσε την εγκύκλιο και
δ. Η περίληψη του θέματος της εγκυκλίου.

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών
Γενική Γραμματεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων
Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
Διεύθυνση Διοικητικού (Δ1)
Τμήμα Β΄ Γραμματείας

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΚΔΟΘΕΙΣΩΝ ΠΟΛΥΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008
ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α/Α Αριθμός
Πρωτοκόλλου
Ημερομηνία Εκδούσα
Αρχή
Περίληψη
1001 1000550 3.1.2008 Δ13η Κατάργηση του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών – Απαλλαγή πρώτης κατοικίας – Ενιαίο τέλος ακινήτων – Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου και λοιπές διατάξεις
1002 1001778 3.1.2008 Δ/νση 14η ΦΠΑ, Δ/νση 6η Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3548/ΦΕΚ 68 Α’/20.3.2007, κατά το μέρος που αφορά τις αρμοδιότητες των Δ.Ο.Υ.
1003 1002381 3.1.2008 Δ/νση 14η ΦΠΑ Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στην περίπτωση ακύρωσης πράξης προσδιορισμού του φόρου επί ειδικής δήλωσης ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 56 και στην περίπτωση ανάκληση της ειδικής δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 38 του Κωδ. ΦΠΑ
1004 1002380 3.1.2008 Δ/νση 14η ΦΠΑ Διευκρινίσεις και οδηγίες για την επιστροφή ΦΠΑ σύμφωνα με την ΑΥΟ ΠΟΛ.1003/3.1.2008
1005 1002494 10.1.2008 Δ12η Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου, ράντας, για τον προσδιορισμό της άϋλης αξίας επιχειρήσεων κ.λ.π που μεταβιβάζονται στο έτος 2008
1006 1005307 11.1.2008 Δ13η Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2008 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή
1007 1006147 15.1.2008 Δ14η ΦΠΑ, Δ15η, Δ12η Φορολογική αντιμετώπιση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων από οικιακούς καταναλωτές
1008 1006348 17.1.2008 Δ12η, Δ/νση Μητρώου Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 20 του ν.3610/2007 που αφορούν τον προσδιορισμό του Ελάχιστου Κόστους Κατασκευής Οικοδομών
1009 1008269 22.1.2008 Δ15η, Δ12η Υποχρεώσεις Κ.Β.Σ. και καθορισμός εγγράφων των επιχειρήσεων Καζίνο για τις συναλλαγές τους από τη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών σε ηλεκτρονικά μηχανήματα με τη χρήση ηλεκτρονικά τυπωμένων κουπονιών χρηματικής αξίας
1010 1007954 21.1.2008 Δ/νση Επιθ/σης Περί κλεισίματος των βιβλίων των Υπολόγων Διαχειριστών του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, που επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από το Δημόσιο ή των Ευρωπαϊκή Ένωση, οικονομικού έτους 2007
1011 1008687 23.1.2008 Δ/νση Ελέγχου, Δ/νση 12η Έλεγχος συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τη φορολόγηση του αφορολόγητου αποθεματικού των άρθρων 2 και 3 του ν.3220/2004
1012 1009071 24.1.2008 Δ/νση Μητρώου, Δ/νση Ειδικών Φόρων Κατ/σης Διαδικασία υποβολής στις ΔΟΥ σχετικών αιτήσεων και δικαιολογητικών των επιχειρήσεων που διαθέτουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης για την εγγραφή τους στο Μητρώο Διακινητών Πετρελαίου Θέρμανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.)
1013 1009952 23.1.2008 Δ13η Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2008, και των δικαιολογητικών που υποβάλλονται με αυτήν
1014 1009953 24.1.2008 Δ13η Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2008
1015 1010561 28.1.2008 T.&Ειδ.Φορ/γιών Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου θέρμανσης και της πράξεως καταλογισμού αυτού
1016 Έχει ακυρωθεί
1017 1011707 30.1.2008 T.&Ειδ.Φορ/γιών Επιβολή εφάπαξ φόρου επί των αποθεμάτων πετρελαίου θέρμανσης
1018 1011787 30.1.2008 Δ15η Εκδιδόμενα παραστατικά για τις συναλλαγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης, περιεχόμενο αυτών – Υποβολή καταστάσεων για τις συναλλαγές του είδους αυτού, περιεχόμενο αυτών
1019 1012311 29.1.2008 Δ15η, T.&Ειδ.Φορ/γιών Χρήση Φορολογικών Μηχανισμών του ν.1809/1988 για την έκδοση εισιτηρίων κινηματογράφων και λοιπών θεαμάτων
1020 1013170 28.1.2008 Δ14η, Δ16η, Δ30η, Δ32η Οδηγίες για την παραλαβή και επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α έτους 2007 και αποστολή τους στη Γ.Γ.Π.Σ
1021 1013351 29.1.2008 Δ14η, Ελέγχου Οδηγίες για την εφαρμογή της Α.Υ.Ο ΠΟΛ.1262/1993 και Α.Υ.Ο.Ο ΠΟΛ.1073/2004
1022 1013365 1.2.2008 Δ15η Ένταξη στην πρώτη κατηγορία τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ (Π.Δ. 186/1992) των πρατηριούχων υγρών καυσίμων για την εμπορία πετρελαίου – Έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης
1023 1013370 1.2.2008 Δ15η Ένταξη στην πρώτη κατηγορία τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ (Π.Δ. 186/1992) των πωλητών πετρελαίου θέρμανσης για την εμπορία πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης – Έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης
1024 1013687 1.2.2008 Δ12η Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.2238/1994, οικονομικού έτους 2008 και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή
1025 1013765 4.2.2008 Δ14η, Δ30η Παράταση προθεσμίας υποβολής των αρχικών εμπρόθεσμων πιστωτικών και μηδενικών περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α, που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, με ημερομηνία λήξης την 01.02.2008
1026 1013820 1.2.2008 Δ14η, Δ17η Δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίζουν στα Τελωνεία οι μεταπωλητές μεταχειρισμένων αγαθών του ειδικού καθεστώτος φορολογίας περιθωρίου κέρδους (άρθρο 45 του Κώδικα Φ.Π.Α – ν.2859/2000)
1027 1013903 4.2.2008 Δ12η Καθορισμός μοναδικών συντελεστών καθαρού κέρδους επιχειρήσεων εμπορίας πετρελαίου θέρμανσης (και κίνησης)
1028 1016010 7.2.2008 Δ15η Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 24 και 25 του ν.3634/2008 (ΦΕΚ Α’ 9/29.1.2008) «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών – Απαλλαγή πρώτης κατοικίας – Ενιαίο τέλος ακινήτων – Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και άλλες διατάξεις
1029 1016780 6.2.2008 Δ14η Συμμετοχή στο Κοινοτικό Πρόγραμμα FISCALIS 2008/2013 – Aνταλλαγές 2008
1030 1017551 12.2.2008 Δ12η Έκπτωση από το εισόδημα των φυσικών προσώπων και από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των δωρεών σε χρήμα προς το «Εργαστήριο Έρευνας και Επιμόρφωσης στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας» και απαλλαγή των δωρεών αυτών από το φόρο δωρεάς
1031 1019414 11.2.2008 Δ12η, Δ30η Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων καθώς και του δευτέρου αντιτύπου αυτής και του τρόπου υποβολής του
1032 1019412 11.2.2008 Δ12η, Δ30η Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθτωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ – Έντυπο Ε7-Φ-01.015) καθώς και υποχρέωση υποβολής της με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή με μαγνητικό μέσο, κατά περίπτωση
1033 1019411 11.2.2008 Δ12η, Δ30η Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ – Έντυπο Ε12-Φ-01.015Α) από αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου
1034 1019446 14.2.2008 Δ/νση Ειδ.Φ.Κατ., Δ17η, Δ33η, Δ15η, Δ12η, Δ14η, Δ16η, Ελέγχου Όρου και προϋποθέσεις, διαδικασία επιστροφής του ΕΦΚ και έλεγχος της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης-Εκδιδόμενα παραστατικά – υποβολή καταστάσεων για τις συναλλαγές πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης – Κωδικοποίηση και συμπλήρωση της Α.Υ.Ο.Ο 1011787/65/0015/ΠΟΛ.1018/30.1.2008 (ΦΕΚ Β’ 161)
1035 1019894 15.2.2008 Δ15η Σύνταξη απογραφής από τις τεχνικές και οικοδομικές επιχειρήσεις
1036 1020660 13.2.2008 Δ14η, Μητρώου Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 21 του ν.3610/22.11.2007 για τη δυνατότητα μετάταξης των αγροτών του ειδικού καθεστώτος στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου
1037 1021713 21.2.2008 Δ15η, 14η, Μητρώου Αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων, ένταξης στην πρώτη κατηγορία τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) των πρατηριούχων υγρών καυσίμων για την εμπορία πετρελαίου και των πωλητών πετρελαίου θέρμανσης για την εμπορία πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης και έκδοσης στοιχείων
1038 1022067 22.2.2008 Δ12η Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2008. α) Οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3) και β) Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ΟΕ, ΕΕ, κλπ (Ε5)
1039 1022069 11.2.2008 Δ12η, Μητρώου, Δ6η, Δ30η, Δ32η Οργάνωση υπηρεσιών – οδηγίες για την παραλαβή, κωδικογράφηση και αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ για εκκαθάριση, των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2008
1040 1022981 25.2.2008 Δ12η, 16η, 6η, 30η Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2008, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή, καθώς και θέματα επιστροφής φόρου που προκύπτει από την εκκαθάριση αυτής
1041 1023056 22.2.2008 Ελέγχου Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του ν.3610/2007
1042 1023393 26.2.2008 T.&Ειδ.Φορ/γιών Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ 116/2004, σχετικά με την οριστική διαγραφή αυτοκινήτων οχημάτων
1043 1023510 22.2.2008 Δ14η Διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 21 και 27 του ν.3610/22.11.2007 «περί αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις
1044 1093993 25.2.2008 Ελέγχου και Δ12η Σύνδεση εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με το δίκτυο της Δ.Ε.Η
1045 1017934 26.2.2008 Βιβλίων και Στοιχείων Προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας από τον ΟΓΑ
1046 1024287 25.2.2008 Τεχν.Υπηρ.και Στεγ. Χαρακτηρισμός εγγράφου ως δημοσίου, για την απόδειξη παλαιότητας στον αντικειμενικό προσδιορισμό αξίας κτισμάτων
1047 1024904 23.2.2008 Οργάνωσης Δυνατότητα ή μη εκχώρησης αρμοδιότητας υπογραφής του Προϊσταμένου της ΔΟΥ σε αποδεικτικά ενημερότητας, μηνιαίας ισχύος
1048 1027252 5.3.2008 Δ13η Κοινοποίηση των άρθρων 1-21 του νόμου 3634/2008 «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών – Απαλλαγή πρώτης κατοικίας κλπ
1049 1027757 6.3.2008 Ελέγχου, 30η Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της Α.Υ.Ο.Ο ΠΟΛ.1130/2007 «Επιλογή προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν.3296/2004 και έλεγχος αυτών
1050 1028553 7.3.2008 Δ12η Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικ.έτους 2008 για τα νομικά πρόσωπα ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα
1051 1028864 7.3.2008 Δ13η Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ.487/2007 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ
1052 1028909 7.3.2008 Δ13η, 30η Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης ενιαίου τέλους ακινήτων (Ε.Τ.Α.Κ) νομικών προσώπων έτους 2008
1053 1029481 7.3.2008 Δ13η Διόρθωση τυπογραφικού λάθους στην εγκύκλιο 1027252/101/5.3.2008 ΠΟΛ.1048
1054 1030019 12.3.2008 Ελέγχου Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 13 έως 17 του ν.3296/2004 περί περαίωσης φορολογικών δηλώσεων χωρίς έλεγχο
1055 1030257 7.3.2008 Δ14η, 17η Κοινοποίηση του καταλόγου των χρυσών νομισμάτων που πληρούν τα κριτήρια του επενδυτικού χρυσού σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κώδικα Φ.Π.Α (ν.2859/2000), που ισχύει για το έτος 2008
1056 1030387 12.3.2008 Δ/νση Κ.Β.Σ, 12η, ΦΠΑ Φορολογική μεταχείριση δαπάνης για την αγορά ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων μέσων στα οποία ενσωματώνεται το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών
1057 1012359 4.3.2008 Δ10η Δίνονται οδηγίες περί των δημοσίων κτημάτων των απαραιτήτων για την εξυπηρέτηση κρατικών αναγκών Ν.Δ 416/74
1058 1030689 13.3.2008 Δ1η Πολυγραφημένες εγκύκλιοι διαταγές του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, έτους 2007
1059 1032682 18.3.2008 Δ14η Παράταση προθεσμίας υποβολής εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α έτους 2007 που λήγει την 19η Μαρτίου 2008
1060 1033710 17.3.2008 Δ14η Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ.438/2007 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με την ευθύνη του συνδίκου πτώχευσης
1061 1035115 26.3.2008 Δ14η Συμπλήρωση των διατάξεων της με αριθ.πρωτ.1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 Α.Υ.Ο
1062 1035185 26.3.2008 Δ14η Παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α με ημερομηνία λήξης 26.03.2008, που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet
1063 1036197 26.3.2008 Δ15η Aπαγόρευση εισαγωγής / παραγωγής, σφράγισης και διάθεσης παλαιών μοντέλων ΦΗΜ και φορολογικών μνημών αυτών, των οποίων η άδεια καταλληλότητας υπερβαίνει τα 4 έτη από την ημερομηνία χορήγησής της
1064 1036845 31.3.2008 Δ13η Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2008
1065 1036876 31.3.2008 Δ12η Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2008 (χρήση 2007)
1066 1037896 31.3.2008 Δ13η Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 25 του ν.3610/2007 (ΦΕΚ 258 τ.Α’) «Αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις»
1067 1039715 3.4.2008 Δ12η, ΦΠΑ Τροποποίηση της 1137140/2439/Α0012/ΠΟΛ.1277/5.12.1994 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (όπως ισχύει), «Καθορισμός των στοιχείων, του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων και της διαδικασίας προσδιορισμού του ελαχίστου κόστους κατασκευής οικοδομών καθώς και του προσδιορισμού του ελαχίστου ποσού των ακαθαρίστων εσόδων των εργολάβων, υπεργολάβων και εν γένει επιτηδευματιών, που εκτελούν οποιανδήποτε επί μέρους εργασία σε ανεγειρόμενες οικοδομές
1068 1039741 3.4.2008 Δ.Tεχν.Υπηρ.& Στέγασης Αναπροσαρμογή τιμών για τον αντικειμενικό προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας της με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένης γης σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού που δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης
1069 1039742 3.4.2008 Δ.Τεχν.Υπηρ.& Στέγασης Καθορισμός τιμής διάθεσης του βιβλίου πινάκων τιμών με τις τιμές εκκίνησης αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, (σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ.1039741/1161/ΟΟΤΥ/Δ’,ΠΟΛ.1068, απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών)
1070 1040228 3.4.2008 Δ12η Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων άρθρου 8 ν.3610/2007
1071 1040265 3.4.2008 Δ.Τελών & Ειδ.Φορ., Δ16η, Επιθ/σης Καταστροφή αδιάθετων ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων έτους 2007
1072 1041180 8.4.2008 Δ15η Αντιμετώπιση πρακτικών θεμάτων έκδοσης παραστατικών για τις συναλλαγές του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης, υποβολή αναλυτικών καταστάσεων και των αντίστοιχων παραστατικών για τις συναλλαγές του είδους αυτού. Διευκρινίσεις σχετικά με τις μεταβολές που επήλθαν στο Κ.Β.Σ. με τις διατάξεις των άρθρων 24 και 25 του ν.3634/2008 (ΦΕΚ Α/9)
1073 1007643 8.4.2008 Δ12η, Βιβλίων και Στοιχείων Φορολογική αντιμετώπιση των χρεωστικών συναλλαγματικών διαφορών, που προέκυψαν για τη χρήση 2007, από την αποτίμηση των απαιτήσεων σε Δολλάρια Η.Π.Α ή σε Γιέν Ιαπωνίας
1074 1042042 9.4.2008 Δ.Ελέγχου, Δ.15η Ακρόαση επιτηδευματιών πριν την έκδοση σε βάρος τους απόφασης επιβολής προστίμου για παραβάσεις των διατάξεων του Κ.Β.Σ.
1075 1042151 10.4.2008 Δ13η Φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων
1076 1122548 10.4.2008 Δ12η, Δ13η Οι ανώνυμες εταιρείες που ασχολούνται κυρίως με την εκμίσθωση και εν γένει την εκμετάλλευση αστικών ακινήτων και τα κεφάλαιά τους είναι επενδεδυμένα σε αστικά ακίνητα σε ποσοστό 60% και άνω, δεν είναι υπόχρεες σε ονομαστικοποίηση του συνόλου των μετοχών τους
1077 1007580 15.4.2008 Δ.Μητρώου Κοινοποίηση της 14/2008 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ., σχετικά με διακοπή δραστηριότητας πτωχού
1078 1045369 18.4.2008 Δ13η, 30η Οδηγίες για την αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2008
1079 1046152 18.4.2008 Δ13η, 30η Οδηγίες για τη συμπλήρωση της Δήλωσης Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.Α.Κ.) Νομικών Προσώπων έτους 2008 σύμφωνα με το ν.3634/2008 (ΦΕΚ 9Α/29.1.2008)
1080 1046623 18.4.2008 Δ12η Υποβολή πληροφοριακών στοιχείων από συνδεδεμένες εταιρείες στα έντυπα Φ.01.010 και Φ.01.013 ενόψει προώθησης της Ενιαίας και Ενοποιημένης Φορολογητέας Βάσης από την Ε.Ε.
1081 1053013 9.4.2008 Δ14η, Τελ.&Ειδ. Φορ. Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 του ν.3522/2006 (ΦΕΚ 276/Α/22.12.2006), σχετικά με τη χορήγηση δυνατότητας επιλογής φορολόγησης των μισθώσεων χώρων εμπορικών κέντρων
1082 1053724 14.4.2008 Δ13η Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης Ενιαίου Τέλους Ακινήτων νομικών προσώπων έτους 2008
1083 1054542 16.5.2008 Δ14η Αντικατάσταση της ΠΟΛ.1134/2007 και διευκρινίσεις εφαρμογής του διακανονισμού Φ.Π.Α των εταιριών χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
1084 1054916 16.5.2008 Δ12η Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον.έτους 2008 των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές
1085 1055060 19.5.2008 ΔΟΣ Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας Ν.3228/2004, ΦΕΚ 32τΑ/9.2.2004). Τροποποίηση στο πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας που εκδίδουν οι Τουρκικές αρχές
1086 1058588 28.5.2008 Δ13η Ενιαίο Τέλος Ακινήτων νομικών Προσώπων
1087 1058631 23.5.2008 Δ14η Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000) όπως ισχύει, στα θαλάσσια ταξί
1088 1058911 26.5.2008 Ελέγχου Εντατικοποίηση φορολογικών ελέγχων λόγω επικείμενων παραγράφων και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1037/2005 και για λοιπά θέματα ελέγχου
1089 1029391 2.6.2008 Δ12η Κοινοποίηση της 76/2008 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ
1090 1062225 6.6.2008 Δ13η Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης Ενιαίου Τέλους Ακινήτων νομικών προσώπων έτους 2008
1091 1063877 11.7.2008 Δ14η Κοινοποίηση της αρ.421/07 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της απαλλακτικής διάταξης της περιπτ.κγ’ της παρ.1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α και τον προσδιορισμό της έννοιας «διαπραγμάτευση πιστώσεων»
1092 1064457 27.7.2008 Δ13η Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων στο σύστημα του Κτηματολογίου
1093 1064740 13.6.2008 Δ14η, 16η, Τελών & Ειδ.Φορ., Ελέγχου Παράταση προθεσμίας του χρόνου υποβολής του «Ειδικού Σημειώματος Περαίωσης ΦΠΑ» και της δήλωσης της διαφοράς των ακαθάριστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες, που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του ν.3296/2004, για τους υποκείμενους αρμοδιότητας των ΔΟΥ των νομών Αχαϊας και Ηλείας
1094 1017065 23.6.2008 Δ12η, Δ15η, Δ14η, Δ13η Φορολογική αντιμετώπιση ΑΕ που έχει διαγραφεί από το Μητρώο ΑΕ της Νομαρχίας χωρίς να περαιωθεί η εκκαθάρισή της
1095 1067050 20.6.2008 Δ12η, Ελέγχου, Δ6η Χρόνος εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 81 του ΚΦΕ σε περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου αιτία θανάτου
1096 1022864 7.7.2008 Δ15η Έκδοση ηλεκτρονικών αεροπορικών εισιτηρίων και τρόπος διαφύλαξης αυτών
1097 1024316 9.7.2008 Δ12η Χρόνος κτήσης εισοδήματος υπεργολάβου δημόσιου τεχνικού έργου
1098 1075001 10.7.2008 Δ12η, 13η, 14η, 16η, Τελ.& Ειδ.Φορ., 19η, 30η Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και λοιπών προθεσμιών, αναστολή είσπραξης ληξιπροθέσμων χρεών και ρύθμιση αυτών, υπόχρεων, των Νομών Αχαϊας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας που επλήγησαν από το σεισμό της 8ης Ιουνίου 2008
1099 1075809 11.7.2008 Δ12η Αρμοδιότητα Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ, για τον έλεγχο της δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν.2238/1994 σε περίπτωση μεταφοράς της έδρας του νομικού προσώπου
1100 1076704 15.7.2008 Τελ.&Ειδ.Φορ. Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2008-2009, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας
1101 1076783 15.7.2008 Δ12η, Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 10 και 12 του ν.3670/2008 (ΦΕΚ 117 Α’/20.6.2008)
1102 1076915 15.7.2008 Μητρώου Κοινοποίηση της διάταξης της παρ.2α του άρθρου 16 του ν.3661/2008 (ΦΕΚ 89Α/19.5.2008)
1103 1077025 15.7.2008 Δ15η Διεύρυνση της εφαρμογής για την υποβολή των καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων της παραγράφου 1α του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ μέσω διαδικτύου (internet)
1104 1077022 16.7.2008 Βιβλίων και Στοιχείων Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 11 του ν.3670/20.6.2008 (ΦΕΚ’ 117) «Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου, εισοδηματική πολιτική έτους 2008 και άλλες διατάξεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους»
1105 1079842 22.7.2008 Ελέγχου Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν.3659/2008 που αναφέρονται σε τροποποιήσεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή τους
1106 1080606 24.7.2008 Δ12η Συμπλήρωση της αρ.1003821/10037/Β0012/ΠΟΛ.1005/2005 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με τις εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων
1107 1080607 24.7.2008 Δ12η Συμπλήρωση της αριθ.1017621/10262/Β0012/ΠΟΛ.1029/ 17.2.2006 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων
1108 1080811 24.7.2008 ΔΟΣ Φορολογική μεταχείριση αμοιβής/αποζημίωσης, η οποία καταβάλλεται σε αλλοδαπό φορολογικό κάτοικο (tax resident) και ειδικότερα σε καθηγητή ή δάσκαλο ή σε ορισμένες περιπτώσεις ερευνητή, σύμφωνα με τις διατάξεις των Συμβάσεων Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ) του Εισοδήματος
1109 1081156 25.7.2008 Ελέγχου, Δ12η Φορολογική αντιμετώπιση δαπάνων φαρμακευτικών επιχειρήσεων σχετικών με προώθηση φαρμακευτικών προϊόντων
1110 1081466 28.7.2008 Δ15η, Δ14η, Δ12η Αποστολή αγροτικών και λοιπών αγαθών στο εξωτερικό προς πώληση για λογαριασμό επιτηδευματία που εδρεύει στην Ελλάδα
1111 1081928 25.7.2008 Δ12η Κατά το μετασχηματισμό επιχειρήσεων με τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972, η αποτίμηση της αξίας των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων σε ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, μπορεί να ενεργείται και από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές ή ορκωτούς εκτιμητές
1112 1082206 31.7.2008 Δ12η Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 25 του ν.3649/2008 σχετικά με την έκπτωση των χορηγιών που παρέχονται στο Υπουργείο Εσωτερικών για τη διοργάνωση του 3ου Παγκόσμιου Φόρουμ για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη
1113 1082334 31.7.2008 Βιβλίων και Στοιχείων Αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. που έχουν ανακύψει σε επιτηδευματίες λόγω του καταστροφικού σεισμού της 8ης Ιουνίου 2008 στους νομούς Αχαϊας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας
1114 1082341 30.7.2008 Δ14η, Δ15η, Μητρώου Τρόπος υπολογισμού και απόδοσης ΦΠΑ από τους εκμεταλλευτές ιππήλατων οχημάτων
1115 1082475 30.7.2008 Ελέγχου, 12η Καθορισμός δείγματος ελέγχου υποθέσεων ηλεκτροδότησης ακινήτων
1116 1084311 6.8.2008 Δ13η Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2008
1117 1085779 12.8.2008 Δ13η Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου δήμου ή κοινότητας, έτους 2008, στις περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του ενιαίου τέλους ακινήτων φυσικών προσώπων
1118 1085787 13.8.2008 Δ13η, Τεχν.Υπηρ. Καθορισμός συντελεστών προσδιορισμού αξίας ανά είδος ακινήτου ή κτιρίου για τον υπολογισμό του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων φυσικών προσώπων
1119 1085898 12.8.2008 Δ13η Φόρος αυτομάτου υπερτιμήματος και τέλος συναλλαγής ακινήτων
1120 1086066 13.8.2008 Δ13η Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων για τον υπολογισμό του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων
1121 1055062 28.8.2008 ΔΟΣ Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας και Η.Π.Α (Ν.Δ. 2548/1953, Φ.Ε.Κ 231/27.8.1953, τ.Α’) Αλλαγή στο Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας που χορηγούν οι φορολογικές αρχές των Η.Π.Α
1122 1087578 25.8.2008 ΔΟΣ Τροποποίηση της με αριθ.1109637/2412/05/ΔΟΣ/18.11.2005 (ΦΕΚ 1671/τ.Β’/30.11.2005) Υπουργικής Απόφασης (ΠΟΛ.1141/2005), όπως έχει τροποποιηθεί με την με αριθ.1048675/1211/07/ΔΟΣ/10.5.2007 (ΠΟΛ 1078/2007) Υπουργική Απόφαση σχετικά με την υποβολή των στοιχείων από τους φορείς πληρωμής προς τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν.3312/2005 (ΦΕΚ 35Α’).
1123 1089304 28.8.2008 Δ14η Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α έτους 2007 στους αγρότες
1124 1091191 10.9.2008 Δ13η, 30η Τύπος και περιεχόμενο του εκκαθαριστικού Ενιαίου Τέλους Ακινήτων, έτους 2008
1125 1091192 10.9.2008 Τεχν.Υπηρ.& Στ., Δ13η Καθορισμός Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου για τον προσδιορισμό αξίας ακινήτων κατά τον υπολογισμό του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων φυσικών προσώπων
1126 1092366 12.9.2008 Δ14η, 16η, 15η Κοινοποίηση της Κ.Υ.Α Φ.23/51193/5992/2007 (ΦΕΚ 786/Β 2007) και οδηγίες εφαρμογής για την απόδοση του Φ.Π.Α στα τέλη διενέργειας τεχνικού ελέγχου από τα Δημόσια ΚΤΕΟ
1127 1092408 15.9.2008 Τεχν.Υπηρ.& Στεγ. Προσδιορισμός Αντικειμενικής Αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού σε περιοχές εντός Γ.Π.Σ
1128 1093407 26.9.2008 Δ15η Παράταση χρόνου υποβολής των καταστάσεων του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ) για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2007 και του ισοζυγίου της παρ.6 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ
1129 1096888 26.9.2008 Δ12η Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν.3634/2008 (ΦΕΚ Α’ 9) που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων
1130 1098594 2.10.2008 Ελέγχου Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1-11 του ν.3259/2004 σχετικά με την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, όπως αυτές ισχύουν ύστερα από το ν.3697/2008
1131 1098910 2.10.2008 Δ14η Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α στις υπηρεσίες των Σχολών Οδηγιών και των Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών
1132 1094805 3.10.2008 Τελών & Ειδ.Φορ. Εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ 116/2004, σχετικά με την οριστική διαγραφή αυτοκινήτων οχημάτων
1133 1100330 6.10.2008 Μητρώου Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ 2008)
1134 1100756 8.10.2008 Δ16η, 12η, 13η, 14η, 15η, Τελ.& Ειδ.Φορ. Κοινοποίηση διατάξεων ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών
1135 1102595 14.10.2008 Δ15η Δήλωση αδιάθετης ποσότητας πετρελαίου θέρμανσης χειμερινής περιόδου 15.10.2007-15.5.2008
1136 1103277 14.10.2008 Δ14η Ορθή συμπλήρωση του αρχείου των δικαιούχων επιστροφής Φ.Π.Α καπνοπαραγωγών και βαμβακοπαραγωγών
1137 1103013 15.10.2008 Δ16η, 12η, 24η, 30η Συμπλήρωση-Τροποποίηση της απόφασής μας 1114200/8853/0016/27.12.2006 (ΦΕΚ 1945/2006 Β’)
1138 1104395 15.10.2008 Ελέγχου, 13η Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 29 του ν.3697/2008 περί παράτασης των προθεσμιών παραγραφής
1139 1105233 21.10.2008 Ελέγχου Σύνδεση εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με το δίκτυο της Δ.Ε.Η
1140 1105524 15.10.2008 Μητρώου, Ειδ. Φόρων Κατ. Παράταση χρόνου υποβολής στις ΔΟΥ των αδειών λειτουργίας των επιχειρήσεων που διαθέτουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel)- θέρμανσης
1141 1106950 24.10.2008 Τ.& Ειδ.Φορ/γιών, 16η, Μητρώου, ΥΔΕΑΔ, 30η , 31η, 32η Διάθεση και διακίνηση ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2009
1142 1108729 31.10.2008 Δ13η Απαλλαγή κατοικίας από το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων για το έτος 2008
1143 1111385 31.10.2008 Δ13η, Δ30η Διαδικασία διόρθωσης δηλώσεως Ενιαίου Τέλους Ακινήτων φυσικών προσώπων, έτους 2008
1144 1109798 3.11.2008 Δ14η Αποστολή στις ΔΟΥ καταστάσεων για τους μη εγκατεστημένους στην Ελλάδα αλλοδαπούς υποκείμενους στο φόρο εντολείς φορολογικών αντιπροσώπων, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε., στους οποίους έχουν χορηγηθεί από τις διάφορες ΔΟΥ της χώρας μας Ελληνικοί ΑΦΜ
1145 1110473 4.11.2008 Δ13η Οδηγίες για τη διαχείριση των αρχικών, συμπληρωματικών-τροποποιητικών, ανακλητικών και με επιφύλαξη δηλώσεων Ενιαίου Τέλους Ακινήτων Νομικών Προσώπων
1146 1110785 6.11.2008 Τελ.& Ειδ.Φορ. Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε με μέριμνα του Δημοσίου ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2008-2009
1147 1111165 7.11.2008 Μητρώου Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη χορήγηση στοιχείων του Υποσυστήματος Μητρώου των ΔΟΥ
1148 1111400 10.11.2008 Δ13η Αποκατάσταση ελλείψεων των στοιχείων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων μέσω τηλεφωνικού κέντρου και διαδικτύου
1149 1112107 13.11.2008 Δ13η Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 31 του ν.3698/2008 (ΦΕΚ 198 Α’/2.10.2008) – Παράταση του χρόνου για την υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων στις περιπτώσεις επικύρωσης ανώμαλων δικαιοπραξιών
1150 1113877 14.11.2008 Δ15η Παράταση του χρόνου εισαγωγής/παραγωγής και σφράγισης παλαιών μοντέλων ΦΗΜ, των οποίων η άδεια καταλληλότητας υπερβαίνει τα 4 έτη από την ημερομηνία χορήγησής της
1151 1113941 14.11.2008 Ελέγχου Υποχρεώσεις των ΔΟΥ και των Ελεγκτικών Κέντρων κατ’ εφαρμογή του ν.3691/2008 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις
1152 1114301 14.11.2008 Δ12η Αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων
1153 1114972 14.11.2008 Τελ.& Ειδ.Φορ., Δ16η, Δ30η Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας και προστίμου σε περίπτωση μη προμήθειας ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών
1154 1115002 14.11.2008 Δ14η, 16η,30η, 32η Χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ έτους 2008 – Όροι και προϋποθέσεις υποβολής της εμπρόθεσμης πιστωτικής ή μηδενικής εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (TAXISnet) των υποκειμένων, των οποίων η διαχειριστική τους περίοδος λήγει την 31.12.2008 – Υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή για τους τηρούντες βιβλία Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ
1155 1114992 20.11.2008 Δ16η Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών ν.3697/2008 (ΦΕΚ Α’ 194/25.09.2008)
1156 1116477 21.11.2008 Ελέγχου Παροχή πρόσθετων οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1-11 του ν.3259/04 σχετικά με την περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, όπως αυτές ισχύουν ύστερα από το ν.3697/08
1157 1117989 26.11.2008 Μητρώου Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή της 1100330/1954/ΔΜ/6.10.2008 (ΦΕΚ 2149Β’/16.10.08) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός Νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ 2008)»
1158 1118946 26.11.2008 Δ14η Επιβολή κυρώσεων σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος, οι οποίοι έλαβαν επιστροφή ΦΠΑ χωρίς να δικαιούνται
1159 1120151 1.12.2008 Δ13η Απαγόρευση παραλαβής δηλώσεων φόρου δωρεάς και μεταβίβασης ακινήτων
1160 1120496 2.12.2008 Δ14η Κοινοποίηση διατάξεων, ρυθμίσεις και διευκρινίσεις για την επιβολή ΦΠΑ στα νεόδμητ ακίνητα
1161 1121961 8.12.2008 Δ16η Άρση κατάσχεσης επικαρπίας μετά τον θάνατο του επικαρπωτή
1162 1123061 10.12.2008 Δ15η Περιεχόμενο των συγκεντρωτικών καταστάσεων της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2009
1163 1124764 12.12.2008 Δ12η Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2009
1164 1124770 12.11.2008 Δ12η Υπολογισμός ποσών καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα εφάπαξ ποσά φόρου που καταβάλλουν για τη χρήση 2008 (οικ.έτος 2009) οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ, πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε λαϊκές αγορές, καθώς και οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται φορτηγά αυτοκίνητα δημοσίας χρήσης
1165 1124837 16.12.2008 Βιβλίων & Στοιχείων Αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΒΣ που έχουν ανακύψει σε επιτηδευματίες που επλήγησαν κατά τα πρόσφατα γεγονότα της χρονικής περιόδου από 6.12.2008 έως και 15.12.2008 σε διάφορες πόλεις της χώρας
1166 1124818 16.12.2008 Δ16η Παράταση της προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων στις ΔΟΥ χρεών επιχειρήσεων και λοιπών οφειλετών που επλήγησαν από τα πρόσφατα γεγονότα της περιόδου από 6.12.2008 έως και 15.12.2008 σε διάφορες περιοχές της χώρας, αναστολή είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους και ρύθμιση αυτών
1167 1124887 16.12.2008 Δ14η, 12η, Τελών & Ε.Φ Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων, τελών και εισφορών των επιχειρήσεων και νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επλήγησαν από τα επεισόδια της περιόδου από 6.12.2008 έως και 15.12.2008 στις διάφορες πόλεις της χώρας
1168 1125529 16.12.2008 Δ14η Απαλλαγή από ΦΠΑ των ιατρών εργασίας – Κοινοποίηση της αριθ.297/08 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ
1169 1126641 22.12.2008 Βιβλίων & Στοιχ. Υποβολή κατάστασης με τα αποθέματα πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης, που έχουν στην κυριότητά τους οι επιτηδευματίες ΔΙΠΕΘΕ την 31.12.2008
1170 1121000 21.12.2008 Δ16η Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 4 ν.3714/2008 (ΦΕΚ 231Α/7.11.08) Αύξηση ορίου ακατάσχετου ποσού μισθών και συντάξεων για χρέη προς το Δημόσιο
1171 1126831 23.12.2008 Μητρώου Παροχή διευκρινήσεων για την ορθή αντιστοίχιση μέσω διαδικτύου, των νέων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008)
1172 1127237 18.12.2008 Δ14η Εκτέλεση του Κοινοτικού Προγράμματος FISCALIS κατά την εξαετία 2008-2013 στην Ελλάδα
1173 1127942 29.12.2008 Δ12η Οδηγίες για την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων, η οποία θα γίνει μέχρι το τέλος του έτους 2008 και η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 20 έως και 27 του ν.2065/1992
1174 1128122 29.12.2008 Δ15η Τήρηση του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών και της κατάστασης ποσοτικής καταχώρησης των αποθεμάτων με εγγραφή των δεδομένων αυτών σε μία και μοναδική σύνοδο εγγραφής (Νο Multisession) θεωρημένου μη επανεγγράψιμου οπτικού δίσκου
1175 1128297 29.12.2008 Δ14η Κοινοποίηση κατωφλίων εξομοίωσης για τα έτη 2008 και 2009 καθώς και υποχρέωση υποβολής από τις επιχειρήσεις της Δήλωσης INTRASTAT
1176 1128301 29.12.2008 Δ14η Αποστολή καταστάσεων ενδοκοινοτικών παραδόσεων των Ελληνικών επιχειρήσεων προς Ουγγαρέζικες επιχειρήσεις ανά ΔΟΥ
1177 1128734 30.12.2008 Τελών & Ε.Φ Παράταση προθεσμίας για εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2009
1178 1128746 31.12.2008 Δ16η Παράταση προθεσμίας καταβολής του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων
1179 1128797 31.12.2008 Δ13η Αναστολή χορήγησης πιστοποιητικού άρθρου 18 του ν.3634/2008
1180 1000193 31.12.2008 Δ12η Κοινοποίηση διατάξεων του ν.3697/2008 που αφορούν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων
1181 1128837 31.12.2008 Δ13η, Δ16η Παράταση προθεσμίας καταβολής του Ενιαίου Τέλους

 

Aκριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Η Προϊσταμένη της Δ/νσης