ΠΟΛ.1080/10.6.2009

Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για καταβολές αμοιβών σε ασφαλιστικούς συμβούλους και συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν επαγγελματική εγκατάσταση και δεν είναι επιτηδευματίες από άλλη αιτία, για τις ασφαλιστικές υπηρεσίες που παρέχουν

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των υποπερ. γε’, γστ’ και γη’ της περ. γ’ και της περ. ζ’ του άρθρου 38 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992 – ΦΕΚ 84/Α’), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 16 (παρ. 1) και 20 (παρ. 1) του Ν.1569/1985 (ΦΕΚ 183/Α’), όπως ισχύουν.
3. Την υπ’ αριθ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40/Β’/16.1.2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
4. Τις ιδιαιτερότητες των συγκεκριμένων συναλλαγών που αφορούν την καταβολή αμοιβών σε ασφαλιστικούς συμβούλους και συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων που δεν έχουν επαγγελματική εγκατάσταση και δεν είναι επιτηδευματίες από άλλη αιτία και την ανάγκη απεικόνισης της πραγματικής φύσης των συναλλαγών αυτών για λόγους εξυπηρέτησης της φορολογίας και των ελεγκτικών επαληθεύσεων.
5. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Για τις χορηγούμενες αμοιβές σε ασφαλιστικούς συμβούλους και συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν επαγγελματική εγκατάσταση και δεν είναι επιτηδευματίες από άλλη αιτία, για τις ασφαλιστικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από αυτούς κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, εκδίδονται το βραδύτερο εντός του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους, θεωρημένες εκκαθαρίσεις από τους καταβάλλοντες τις αμοιβές αυτές.
Στην περίπτωση αυτή παρέλκει η έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από τους δικαιούχους ασφαλιστικούς συμβούλους ή συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων για τις αμοιβές που λαμβάνουν.
2. Στις ως άνω εκκαθαρίσεις αναγράφονται πέραν των οριζομένων με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992), τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου των αμοιβών και το συνολικό ποσό των αμοιβών αυτών.
3. Τα παραπάνω ποσά των εν λόγω αμοιβών δεν συμπεριλαμβάνονται, ανεξάρτητα από το ύψος τους, στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών της παρ. 1α του άρθρου 20 του ΚΒΣ που θα υποβληθούν από το έτος 2010 και εφεξής για τις συναλλαγές από 1.1.2009 και εφεξής. Οι πελάτες – επιτηδευματίες των ανωτέρω προσώπων (εκδότες των εκκαθαρίσεων) θέτουν στις σχετικές καταχωρίσεις των συγκεντρωτικών καταστάσεων «προμηθευτών» τον Κωδικό «1» (αντισυμβαλλόμενος μη υπόχρεος).
4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ