Ερώτηση

108ΑΑ    ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΑΞΕΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΡΟΔΟ, ΣΤΕΛΝΕΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕ ΠΛΟΙΟ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ.ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΠΟ ΡΟΔΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΡΟΔΟ.Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΕΛΝΕΙ ΣΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΡΟΔΟ. ΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΤΟ ΕΞΟΔΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΣΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΤΗΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 16%  Ή  0%.

ΣΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ  ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΕΠΙΣΗΣ ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ.

Απάντηση 

Σύμφωνα με την παράγραφο 2  του άρθρο 43 του ν. 2859/2000, ισχύει ότι:

« Οι πράξεις που γίνονται για την πραγματοποίηση του ταξιδιού ή της περιήγησης θεωρούνται ως ενιαία παροχή υπηρεσίας του πρακτορείου προς τον ταξιδιώτη.

Η παροχή αυτή φορολογείται στην Ελλάδα, εφόσον η έδρα της οικονομικής δραστηριότητας του πρακτορείου ή η μόνιμη εγκατάσταση του, από την οποία αυτό ενεργεί για την πραγματοποίηση του ταξιδιού, βρίσκονται στην Ελλάδα και μόνο κατά το μέρος που αναλογεί σε υπηρεσίες που το πρακτορείο αναθέτει σε άλλους υποκείμενους στο φόρο και οι οποίες πραγματοποιούνται από τους τελευταίους στο εσωτερικό της χώρας ή εντός της Κοινότητας.

Αντίθετα δεν υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου , το μέρος των παρεχομένων υπηρεσιών από το πρακτορείο ταξιδιών που αναλογεί στις πράξεις τις οποίες αυτό αναθέτει σε άλλους υποκείμενους στο φόρο και οι οποίες πραγματοποιούνται από τους τελευταίους εκτός της Κοινότητας. Για τις υπηρεσίες αυτές, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περίπτωσης στ της παραγράφου 1 του άρθρου 24.»

Ακόμη, σύμφωνα με το άρθρο την περίπτωση στ της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του ν. 2859/2000, προβλέπεται ότι απαλλάσσονται από το φόρο:

«στ) η παροχή υπηρεσιών από μεσίτες ή άλλα πρόσωπα που μεσολαβούν, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό άλλου προσώπου, οι οποίες αφορούν τις πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου αυτού και του άρθρου 27 ή πράξεις που πραγματοποιούνται εκτός της Κοινότητας. Εξαιρείται η παροχή υπηρεσιών των πρακτορείων ταξιδιών που ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό των ταξιδιωτών, εφόσον αυτή πραγματοποιείται σε άλλο κράτος - μέλος της Κοινότητας,»

 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, στην περιπτώση υπηρεσιών μεταφοράς που δέχεται το γραφείο σας, θα πρέπει να γίνεται διαχωρισμός του κόστους για την Ελλάδα και για τη Τουρκία. Για παράδειγμα εάν το καράβι «πιάνει» Ρόδο – Καστελόριζο – Μπόντρουμ, θα κάνετε το διαχωρισμό του κόστους αυτού σύμφωνα με την αναλογία 2/3 για το κόστος στην Ελλάδα (η μικτή αμοιβή υπόκειται σε ΦΠΑ) και κατά το 1/3 για το κόστος στην Τουρκία (η μικτή αμοιβή δεν υπόκειται σε ΦΠΑ).

 

Τέλος εάν δεν αναφέρεστε σε πακέτο ταξιδίων και δεν φορολογείστε με τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 2859/2000, αλλά απλώς μισθώνεται το μεταφορικό μέσο του Τούρκου, τότε έχει εφαρμογή η παράγραφος 12 του άρθρου 14 του ν. 2859/2000, η οποία προβλέπει ότι:

 «Ο τόπος βραχυχρόνιας μίσθωσης μεταφορικού μέσου:

α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον το μεταφορικό μέσο τίθεται πράγματι στη διάθεση του πελάτη στο εσωτερικό της χώρας.

β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον το μεταφορικό μέσο τίθεται πράγματι στη διάθεση του πελάτη εκτός του εσωτερικού της χώρας.»

Σε αυτή την περίπτωση θα αντιμετωπίσεται το τιμολόγιο του Τούρκου ως πράξη λήπτη χρεωπιστόνωντας το τιμολόγιο στην επόμενη περιοδική δήλωση συμπληρώνοντας τους κωδικούς 303, 353 και 343.

 

 

Πιο κάτω παραθέτουμε ένα μέρος της ΠΟΛ. 1221/1995 για την καλύτερη κατανόηση του θέματος:

 

«2. Αρθρο 11, παρ. 3

 

1. Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 11, του Ν.2303/1995 (Κώδικας ΦΠΑ άρθρ. 43 ν. 2859/2000), που ισχύουν από 1.3.95, αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του άρθ. 35, του Ν.1642/1986. Η ρύθμιση αυτή, κρίθηκε αναγκαία για την εναρμόνιση της νομοθεσίας της χώρας μας με τις διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου (6η Οδηγία 77/388/ΕΟΚ `Αρθρο 26).

 

2. Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, οι πράξεις που γίνονται τόσο από επιχειρήσεις πρακτορείων ταξιδιών, όσο και από τις εξομοιούμενες μ΄ αυτές επιχειρήσεις τουριστικών περιηγήσεων, στα πλαίσια πραγματοποίησης ενός ταξιδιού ή μίας περιήγησης, θεωρούνται ως ενιαία παροχή υπηρεσίας του πρακτορείου προς τον πελάτη -ταξιδιώτη, με τόπο φορολογίας την Ελλάδα, μόνο εφόσον η έδρα του πρακτορείου ή η μόνιμη εγκατάσταση του, βρίσκεται στην Ελλάδα.

 

Φορολογητέα αξία της ενιαίας υπηρεσίας του πρακτορείου, αποτελεί μόνο το μέρος εκείνο της μικτής αμοιβής, που αναλογεί σε υπηρεσίες που το πρακτορείο αναθέτει σ΄ άλλους υποκείμενους στο φόρο και οι οποίες, πραγματοποιούνται από τους τελευταίους στο εσωτερικό της χώρας ή εντός άλλου κράτους - μέλους.

 

Αντίθετα δεν περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία και ως εκ τούτου δεν υπάγεται σε ΦΠΑ, το μέρος της μικτής αμοιβής του πρακτορείου που αναλογεί στις πράξεις, τις οποίες αυτό αναθέτει σ΄ άλλους υποκείμενους στο φόρο και οι οποίες πραγματοποιούνται από τους τελευταίους εκτός της Κοινότητας.

 

3. Με την αντικατάσταση αυτή επήλθε μία σημαντική τροποποίηση στο τρόπο φορολόγησης του «πακέτου». Έτσι ενώ δηλαδή, μέχρι 28.2.95, φορολογητέα αξία αποτελούσε το σύνολο της μικτής αμοιβής του πρακτορείου όπως αυτή προέκυπτε μετά την αφαίρεση από το συνολικό ποσό που κατέβαλε ο πελάτης, του κόστους με το οποίο επιβαρύνθηκε το πρακτορείο για την άμεση εξυπηρέτηση του ταξιδιώτη από 1.3.95, στον φόρο υπόκεινται μόνο το μέρος της αμοιβής που αναλογεί στις υπηρεσίες που παρέχονται στο εσωτερικό της Κοινότητας (Ελλάδα και άλλα κράτη - μέλη) και όχι το μέρος της αμοιβής που αναλογεί στις υπηρεσίες που παρέχονται εκτός της Κοινότητας.

 

Αντίθετα, η αμοιβή του πρακτορείου που αναλογεί στο μέρος των υπηρεσιών που πραγματοποιούνται εκτός Ελλάδος και εκτός Κοινότητας, απαλλάσσεται ως υπηρεσία μεσολάβησης, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1, περιπτ. στ΄, του άρθ. 20, του Ν. 1642/1986.

 

4. Αναλύοντας περαιτέρω τις νέες διατάξεις της παρ. 2, του άρθ. 35, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

 

α) Κριτήριο της υπαγωγής ή μη στο Φ.Π.Α., της μικτής αμοιβής ενός πρακτορείου ταξιδιών και των εξομοιουμένων με αυτά επιχειρήσεων τουριστικών περιηγήσεων, αποτελεί ο τόπος όπου πραγματοποιούνται οι πράξεις που αφορούν την αμοιβή αυτή.

ΣΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ  ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΕΧΟΥΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΕΠΙΣΗΣ ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

Παράδειγμα : Πρακτορείο ταξιδιών εγκατεστημένο στην Ελλάδα εισπράττει από τον ταξιδιώτη - πελάτη του, για ένα ταξίδι πακέτο, π.χ. «Γύρος της Ελβετίας με πούλμαν», 100.000 δρχ. Το πρακτορείο καταβάλλει σε πρακτορείο ταξιδιών του Βελγίου 80.000 δρχ. για την εξυπηρέτηση του πελάτη του.

 

Στην περίπτωση αυτή, η μικτή αμοιβή του πρακτορείου δρχ. 20.000 (100.000 - 80.000) απαλλάσσεται από τον Φ.Π.Α, γιατί αφορά πράξη που πραγματοποιήθηκε εκτός Κοινότητας.

 

β) Η απαλλαγή από Φ.Π.Α, της μικτής αμοιβής, εγκατεστημένου στην Ελλάδα πρακτορείου ταξιδιών, ισχύει και στην περίπτωση που το πρακτορείο παρέχει την ενιαία υπηρεσία, «πακέτο», σε άλλο πρακτορείο και όχι απευθείας στον πελάτη - ταξιδιώτη εφόσον το «πακέτο» αυτό πραγματοποιείται αποκλειστικά σε τρίτες χώρες.

 

Παράδειγμα : Πρακτορείο Α, εγκατεστημένο στην Ελλάδα διοργανώνει ταξίδι στην Αμερική έναντι δρχ. 500.000 κατ΄ άτομο. Μία θέση έναντι του ποσού αυτού αγοράζει το πρακτορείο Β για να την προσφέρει στον πελάτη του Χ, στην τιμή των 600.000 δρχ.

 

Το κόστος με το οποίο επιβαρύνεται το πρακτορείο Α για την πραγματοποίηση του ταξιδιού αυτού, είναι 430.000 δρχ. κατ΄ άτομο.

 

Στο παράδειγμα αυτό υπάρχουν δύο ξεχωριστές περιπτώσεις παροχής ενιαίας υπηρεσίας, δηλαδή, δύο «πακέτα». Και στις δύο αυτές περιπτώσεις η αμοιβή των πρακτορείων δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α., σύμφωνα μ το τρίτο εδάφιο της παρ. 2, του άρθ. 35.

 

Επομένως, τόσο η αμοιβή του πρακτορείου Α, που είναι δρχ. 70.000 (500.000 - 430.000), όσο και του πρακτορείου Β, που είναι 100.000 δρχ. (600.000 - 500.000), δεν εμπεριέχει Φ.Π.Α.

 

γ) Η έννοια του όρου «... υποκείμενοι στο φόρο...», που αναφέρεται στην παρ. 2, του άρθ. 35, λαμβάνεται, όπως αυτή προσδιορίζεται με την παράγραφο 1, του άρθ. 3, του Ν. 1642/1986.

 

Έτσι, αναφερόμενοι στο παράδειγμα της παραπάνω περίπτωσης α), η αμοιβή του πρακτορείου έχει την ίδια φορολογική μεταχείριση, δηλαδή, απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ, και στην περίπτωση που αυτό αναθέτει την εξυπηρέτηση του πελάτη του σε Ελβετικό πρακτορείο ταξιδιών αντί του Βελγικού.

 

5. Είναι σαφές ότι, με την εφαρμογή της νέας διάταξης, δεν δημιουργείται κανένα πρόβλημα στον τρόπο προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας της ενιαίας υπηρεσίας (πακέτου), που παρέχει το πρακτορείο, όταν το «πακέτο» πραγματοποιείται, εξ ολοκλήρου εντός ή εκτός της Κοινότητας.

 

Συγκεκριμένα, όταν οι υπηρεσίες «πακέτου» πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου στο εσωτερικό της χώρας ή εντός της Κοινότητας, ο υπολογισμός της φορολογητέας αξίας γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3, του άρθ. 35, του Ν. 1642/1986, ενώ όταν οι υπηρεσίες του «πακέτου» πραγματοποιούνται εκτός της Κοινότητας, η αμοιβή του πρακτορείου απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ, σύμφωνα με την παρ. 1 - στ, του άρθ. 20, του Ν. 1642/1986.

 

Στην περίπτωση αυτή, η μικτή αμοιβή θα υπολογίζεται με τον συνήθη τρόπο που ίσχυε μέχρι σήμερα, δηλαδή, με βάση τα πραγματικά στοιχεία εσόδου και κόστους.

ΣΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ  ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΕΧΟΥΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΕΠΙΣΗΣ ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

Παράδειγμα Ι : Το πρακτορείο Μ, διοργανώνει ταξίδι - πακέτο 10 ημερών σε τρεις χώρες της Κοινότητας (Ιταλία - Γαλλία - Ισπανία) και εισπράττει από τον κάθε πελάτη - ταξιδιώτη για συμμετοχή το ποσό των 400.000 δρχ.

 

Το κόστος με το οποίο επιβαρύνεται το πρακτορείο για την πραγματοποίηση του ταξιδιού είναι 310.000 δρχ. κατ΄ άτομο.

 

Για το ταξίδι αυτό, η μικτή αμοιβή του πρακτορείου είναι 90.000 δρχ. (400.000 - 310.000), στην οποία εμπεριέχεται ΦΠΑ με συντελεστή 18%, δεδομένου ότι, αφορά υπηρεσίες που του παρέχονται αποκλειστικά στο εσωτερικό της Κοινότητας.

 

Συνεπώς, στην προκειμένη περίπτωση η φορολογητέα αξία είναι: 76.271 δρχ. και ο ΦΠΑ = 13.729.

ΣΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ  ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ ΚΑΘΩΣ ΟΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

ΕΧΟΥΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΕΠΙΣΗΣ ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΙΣΧΥΑΝ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ

ΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ

Παράδειγμα II : Το ίδιο πρακτορείο Μ, διοργανώνει ταξίδι - πακέτο σε χώρες της `Απω Ανατολής έναντι 600.000 δρχ. κατ΄ άτομο. Για την πραγματοποίηση του ταξιδιού, το πρακτορείο επιβαρύνεται συνολικά με δρχ. 480.000 κατ΄ άτομο. Η μικτή αμοιβή του πρακτορείου για το ταξίδι αυτό είναι 120.000 δρχ. (600.000 -480.000), και δεν εμπεριέχει ΦΠΑ, δεδομένου ότι αφορά υπηρεσίες που του παρέχονται εκτός Ελλάδος και εκτός της Κοινότητας.

 

Συνεπώς, η καθαρή αμοιβή του πρακτορείου είναι οι 120.000 δρχ.

 

6. Επισημαίνεται ότι, κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2, του άρθ. 35, σημαντική αλλαγή επέρχεται στην περίπτωση των μικτών πακέτων, δηλαδή, όταν το πακέτο πρακτορείου ταξιδιών περιλαμβάνει πράξεις που πραγματοποιούνται εντός και εκτός της Κοινότητας.

 

Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει πράγματι αντικειμενική δυσκολία στον τρόπο διαχωρισμού της μικτής αμοιβής που εμπεριέχει ΦΠΑ, γιατί αναλογεί σε πράξεις που γίνονται εντός της Κοινότητας και της μικτής αμοιβής που απαλλάσσεται από ΦΠΑ, γιατί αναλογεί σε πράξεις που γίνονται εκτός της Κοινότητας.

 

Λόγω της ιδιομορφίας που παρουσιάζει η λειτουργία ενός τέτοιου «πακέτου» και των αντικειμενικών δυσκολιών που αντιμετωπίζονται στην πράξη, όπως λ.χ. καθυστέρηση στην συγκέντρωση των στοιχείων κόστους, κόστος που προέρχεται από χώρες της Κοινότητας και από Τρίτες χώρες κ.α. και προκειμένου να απλοποιηθεί ο τρόπος υπολογισμού του μέρους της αμοιβής που υπάγεται σε ΦΠΑ και εκείνου που απαλλάσσεται, θα πρέπει, τα πρακτορεία ταξιδιών και οι εξομοιούμενες μ΄ αυτά επιχειρήσεις τουριστικών περιηγήσεων, να προβαίνουν σε επιμερισμό της μικτής αμοιβής με βάση τα ποσοστά που προκύπτουν από τον προϋπολογισμό του κόστους που επιβαρύνει το κάθε μικτό πακέτο ξεχωριστά. Έτσι, σε κάθε φορολογική περίοδο, στην μικτή αμοιβή που προκύπτει, είτε θετική είτε αρνητική, στο συγκεκριμένο πακέτο εφαρμόζονται τα δύο ποσοστά που έχουν ήδη προσδιορισθεί με τη μέθοδο που αναλύεται παρακάτω. Παραδείγματα σχετικά με τον επιμερισμό παρατίθενται στην παρ. 8, της παρούσας.

 

Σημειώνεται ότι, τα ποσοστά αυτά θα χρησιμοποιούνται για την σύνταξη των περιοδικών εκκαθαρίσεων καθώς και για την απόδοση του φόρου που προκύπτει σε κάθε φορολογική περίοδο και θα οριστικοποιούνται στο τέλος της χρήσης με βάση τα συνολικά πραγματικά στοιχεία των «μικτών πακέτων», ενώ τυχόν διαφορές που θα προκύπτουν θα διακανονίζονται με την εκκαθαριστική δήλωση.

 

Με την μέθοδο αυτή, επιτυγχάνεται απλούστευση του τρόπου διαχωρισμού της αμοιβής του πρακτορείου, που προσφέρει «μικτά πακέτα». Για την εφαρμογή της μεθόδου αυτής τα πρακτορεία υποχρεούνται:

 

α) Να τηρούν ξεχωριστό φάκελο για κάθε μικτό πακέτο που προσφέρουν, στον οποίο θα διαφυλάσσουν:

 

- κάθε παραστατικό που έχει σχέση με το συγκεκριμένο μικτό πακέτο

 

- τις συναφθείσες συμφωνίες με άλλους υποκείμενους στο φόρο που αναφέρονται στις τιμές, τις εκπτώσεις, κ.λ.π.

 

- σημείωμα σχετικά με τον υπολογισμό βάσει του οποίου προέκυψαν τα ποσοστά που εφαρμόσθηκαν για τον διαχωρισμό της μικτής αμοιβής

 

- το αναλυτικό πρόγραμμα του ταξιδιού καθώς και κάθε άλλο αποδεικτικό στοιχείο που αφορά το συγκεκριμένο πακέτο.

 

β) Να παρακολουθούν σε ιδιαίτερους λογαριασμούς, το έσοδο και το κόστος για κάθε πακέτο ξεχωριστά.

 

γ) Να παρακολουθούν σε χωριστό λογαριασμό ΦΠΑ τον φόρο των μικτών πακέτων. Εξυπακούεται ότι, οι εγγραφές στον λογαριασμό αυτό θα γίνονται με βάση τα πραγματικά στοιχεία.

 

δ) Να χρησιμοποιούν μέχρι και δύο δεκαδικά ψηφία στα ποσοστά που εφαρμόζουν για τον διαχωρισμό της μικτής αμοιβής. Διευκρινίζεται ότι, το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο στρογγυλοποιείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω, εφόσον το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο από 5 ή μικρότερο από το 5 αντίστοιχα π.χ. το ποσοστό 44,458 θα γίνει 44,46 ενώ, το ποσοστό 62,744 θα γίνει 62,74.

 

7. Για την ευκολότερη εφαρμογή της μεθόδου αυτής, και την διευκόλυνση του ελέγχου, διευκρινίζονται τα εξής:

 

α) Τα ποσοστά που προκύπτουν για τον διαχωρισμό της μικτής αμοιβής ενός «πακέτου», είναι αποτέλεσμα των αριθμητικών δεδομένων του συγκεκριμένου πακέτου και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον διαχωρισμό μικτής αμοιβής άλλου «πακέτου».

 

β) Σε περίπτωση που, μετά την ολοκλήρωση του πακέτου, με την συγκέντρωση των πραγματικών στοιχείων εσόδου και κόστους, προκύψει έσοδο ή κόστος μεγαλύτερο ή μικρότερο, από αυτό που είχε ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό των ποσοστών, ανεξάρτητα αν η διαφορά αυτή διαφοροποιεί ή όχι τα ποσοστά βάσει των οποίων έγινε ο διαχωρισμός, το πρακτορείο ταξιδιών δεν θα προβεί σε καμία περίπτωση σε επανυπολογισμό των ποσοστών του συγκεκριμένου πακέτου κατά τη διάρκεια της χρήσης, δεδομένου ότι, με τα πραγματικά ποσοστά που θα προκύψουν στο τέλος της χρήσης ο διακανονισμός του φόρου θα γίνει με την οικεία εκκαθαριστική δήλωση.

 

γ) Στην περίπτωση που το πρακτορείο, για την πραγματοποίηση του πακέτου που προσφέρει, δέχεται υπηρεσία «μικτή», δηλαδή, υπηρεσία που του παρέχει ένα πρόσωπο, η οποία όμως πραγματοποιείται εντός και εκτός της Κοινότητας, εφόσον γι΄ αυτή εκδίδεται ένα συνολικό στοιχείο δαπάνης, κριτήριο για την υπαγωγή τους στο κόστος από χώρες Κοινότητας ή από τρίτες χώρες, αποτελεί η έδρα του παρέχοντος την υπηρεσία αυτή.

 

δ) Ειδικά, για την υπηρεσία μεταφοράς που δέχεται ένα πρακτορείο ταξιδιών, της οποίας ένα μέρος εκτελείται σε χώρες Κοινότητας και το υπόλοιπο μέρος της σε τρίτες χώρες, ο διαχωρισμός του κόστους της μεταφοράς θα γίνεται προκειμένου για:

 

- Οδική Μεταφορά, βάσει των διανυκτερεύσεων, π.χ. ταξίδι - πακέτο «Ιταλία - Αυστρία - Ουγγαρία - Βουλγαρία» με σύνολο διανυκτερεύσεων 10, εκ των οποίων, 2 διανυκτερεύσεις στην Ιταλία, 2 στην Αυστρία, 3 στην Ουγγαρία και 3 στην Βουλγαρία. Στην περίπτωση αυτή, το κόστος της μεταφοράς θα διαχωριστεί σύμφωνα με την αναλογία 4/10 (κόστος από Κοινότητα) και 6/10 (κόστος από τρίτες χώρες).

 

- θαλάσσια μεταφορά, βάσει των λιμανιών προσέγγισης του πλοίου, π.χ. κατά την διάρκεια κρουαζιέρας, το πλοίο προσεγγίζει στα λιμάνια Θήρας, Μυκόνου, Ρόδου, Λεμεσού και Χάιφα. Το πρακτορείο θα κάνει τον διαχωρισμό του κόστους αυτού σύμφωνα με την αναλογία 3/5 (κόστος από Κοινότητα) και 2/5 (κόστος από τρίτες χώρες).

 

- αεροπορική μεταφορά, βάσει της πραγματικής τιμής που ισχύει για κάθε τόπο προορισμού, π.χ. πακέτο που προσφέρει πρακτορείο, περιλαμβάνει αεροπορικό εισιτήριο Αθήνα - Ρώμη - Νέα Υόρκη - Ρώμη - Αθήνα. Για την αεροπορική αυτή μεταφορά το πρακτορείο επιβαρύνεται με κόστος 280.000 δρχ. κατ΄ άτομο.

 

Τότε, εάν σύμφωνα με τους Δημοσιευμένους Ναύλους (Published Fares) ή τις Ειδικές Συμφωνίες (Special Deals) το εισιτήριο για τη διαδρομή Αθήνα - Ρώμη - Αθήνα, κοστίζει για το πρακτορείο 100.000 δρχ. κατ΄ άτομο, ο διαχωρισμός του κόστους της μεταφοράς θα γίνει:

 

- κόστος από Κοινότητα 100.000 δρχ.

 

- κόστος από τρίτες χώρες 180.000 δρχ.

 

- Σιδηροδρομική μεταφορά, βάση της χιλιομετρικής απόστασης, π.χ. ταξίδι -πακέτο «Γύρος Ανατολικής Ευρώπης με τρένο» που προσφέρει πρακτορείο ταξιδιών, έχει κόστος μεταφοράς για το πρακτορείο 1.000.000 δρχ. Εάν το σύνολο των χιλιομέτρων για την πραγματοποίηση του ταξιδιού αυτού είναι 5.000 χλμ., εκ των οποίων 1.000 χλμ. διανύονται εντός κοινοτικού εδάφους, τότε ο διαχωρισμός του κόστους μεταφοράς για το ταξίδι αυτό θα γίνει σύμφωνα με την αναλογία, 1/5 (κόστος από Κοινότητα) και 4/5 (κόστος από τρίτες χώρες).

Σημειώνουμε ότι, σ΄ όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις, το βάρος της απόδειξης του τρόπου υπολογισμού το έχει το πρακτορείο και οι εξομοιούμενες μ΄ αυτό επιχειρήσεις περιήγησης.

 

8. Για την καλύτερη κατανόηση των όσων προαναφέρθηκαν, παραθέτουμε τα ακόλουθα παραδείγματα, με την επισήμανση ότι, τα ποσά που είναι σε παρένθεση είναι αρνητικά και κατά την καταχώρηση τους στις δηλώσεις Φ.Π.Α, θα πρέπει να εμφανίζονται με το πρόσημο πλην (-).

Παράδειγμα Α

 

Πρακτορείο προσφέρει ταξίδι - πακέτο «Γύρος Ιταλίας - Αυστρίας - Ουγγαρίας - Ελβετίας», από 10 μέχρι 25 Φεβρουαρίου με τιμή συμμετοχής 400.000 δρχ. κατ΄ άτομο.

 

Ι. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του υπολογίζει:

 

α) Έσοδα: 1 γκρουπ των 20 ατόμων Χ 400.000 = 8.000.000 δρχ.

 

β) Κόστος: (Σύμφωνα με την ανάλυση που ακολουθεί) = 6.000.000 δρχ.

 

γ) Μικτή αμοιβή: 8.000.000-6.000.000 =2.000.000 δρχ.

 

Το κόστος αναλύεται ως εξής:

Μεταφορά με πούλμαν=         1.500.000:       Διανυκτερεύσεις: Ιταλία 4,Αυστρία 3, Ελβετία 2, Ουγγαρία 3

Μεταφορά με πλοίο= 500.000:          Πάτρα – Αγκώνα & Μπάρι - Πάτρα

Ξενοδοχεία=   2.000.000:       Διανυκτ.σε Κράτη Ε.Ε.=1.200.000 σε Τρίτες Χώρες=800.000

Εστιατόρια=    1.000.000:       Σε κράτη Ε.Ε.=600.000, σε Τρίτες Χώρες = 400.000

Ξενάγηση =     500.000:          Για Ιταλία & Αυστρία=350.000, για Ελβετία και Ουγγαρία=150.000

Επισκέψεις - διασκέδ.=          500.000:          Σε κράτη Ε.Ε.400.000, σε Τρίτες Χώρες = 100.000

Σε κράτη Ε.Ε.400.000, σε Τρίτες Χώρες = 100.000

Ο διαχωρισμός του κόστους προκειμένου να βρεθούν τα ποσοστά θα γίνει ως εξής:

Κόστος από Κοινότητα

Πούλμαν=1.500.000 Χ 7/12 =            875.000

Πλοίο=            500.000

Ξενοδοχεία=   1.200.000

Εστιατόρια=    600.000

Ξενάγηση=      350.000

Επισκ.-Διασέδαση=    400.000

            3.925.000

 

Κόστος από Τρίτες Χώρες

1.500.000 Χ 5/12 =     625.000

Πλοίο=            -------

Ξενοδοχεία=   800.000

Εστιατόρια=    400.000

Ξενάγηση=      150.000

Επισκ. Διασέδαση=    100.000

            2.075.000

 

`Αρα τα ποσοστά που προκύπτουν είναι:

3.925.000 Χ 100/6.000.000= 65,42%

2.075.000 Χ 100/6.000.000 = 34,58%

Εφαρμόζοντας τα ποσοστά αυτά η μικτή αμοιβή που προκύπτει με βάση τα προϋπολογιστικά στοιχεία για το συγκεκριμένο πακέτο αναλύεται ως εξής:

Μικτή αμοιβή 2.000.000 Χ 65,42% = 1.308.400 (Φορολ. Αξία= 1.108.814, Φ.Π.Α. = 199.586).

Μικτή αμοιβή 2.000.000 Χ 34,58% = 691.600 (Καθαρή αξία χωρίς ΦΠΑ).

ΙΙ. Στη συνέχεια, το πρακτορείο για το συγκεκριμένο ταξίδι-πακέτο ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις:

-εκδίδει στοιχεία εσόδου, για τον Ιανουάριο αξίας 2.000.000 δρχ., για τον Φεβρουάριο αξίας 5.000.000 δρχ. και για τον Μάρτιο αξίας 1.000.000 δρχ.

- δέχεται στοιχεία κόστους (για την πραγματοποίηση του πακέτου), τον Ιανουάριο αξίας 500.000 δρχ., τον Φεβρουάριο αξίας 4.000.000 δρχ., τον Μάρτιο αξίας 1.000.000 δρχ. και τον Απρίλιο αξίας 500.000 δρχ.

9. Τέλος, διευκρινίζεται ότι, ο παραπάνω τρόπος υπολογισμού για την απόδοση του φόρου θα εφαρμόζεται σε πακέτα που πραγματοποιούνται από 1/3/95 και εφεξής.»