Αθήνα, 3 Ιουνίου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝ. ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10 
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες: 2103375181, 182, 886 
ΦΑΞ: 210 3375185

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΠΟΛ 1128

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 4152/9.5.2013 (Φ.Ε.Κ. 107Α') με τίτλο «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».

Με το ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107Α'), ο οποίος έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού τυπογραφείου (www.et.gr), μεταξύ άλλων, τροποποιείται το άρθρο 70 Α του ν. 2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, Κ.Φ.Ε., Α' 151) για τη διοικητική επίλυση φορολογικών διαφορών ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.).

Ειδικότερα, με την περίπτωση 3 της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Α.5 της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013, αντικαθίστανται οιπαράγραφοι 3, 4, 6 και 7 του άρθρου 70 Α του Κ.Φ.Ε. και προστίθενται, νέο εδάφιο στην παράγραφο 5 και νέα παράγραφος 11 μετά τηνπαράγραφο 10 του άρθρου 70 Α του Κ.Φ.Ε. (βλ. συνημμένη άτυπη κωδικοποίηση του άρθρου 70 Α του Κ.Φ.Ε.).

Περαιτέρω και για την άμεση ενημέρωσή σας σε σχέση με τις παραπάνω τροποποιήσεις, επισημαίνονται τα εξής:

α) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της β περίπτωσης της παραγράφου 4 του άρθρου 70 Α του Κ.Φ.Ε όπως ισχύει, από την ημερομηνία δημοσίευσης (9.5.2013) του ν.4152/2013 και μετά, περιορίζεται σε τριάντα (30) από εξήντα (60) ημέρες η προθεσμία για την αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία διοικητικής επίλυσης της διαφοράς στις περιπτώσεις που η αίτηση αυτή έχει το χαρακτήρα ενδικοφανούς προσφυγής, εφόσον δηλαδή η αμφισβητούμενη από τον υπόχρεο διαφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις, υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ. Συνεπώς για τις παραπάνω περιπτώσεις, η αίτηση για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς που απευθύνεται στην Ε.Δ.Ε.Φ.Δ., υποβάλλεται, επί ποινή απαραδέκτου ασκήσεως της προσφυγής, στην υπηρεσία η οποία έχει εκδώσει την προσβαλλόμενη πράξη πλέον μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία της κοινοποίησής της στον φορολογούμενο.

β) Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τρίτο και επόμενα εδάφια της β περίπτωσης της παραγράφου 4 του άρθρου 70 Α του Κ.Φ.Ε όπως ισχύει, η υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, τη διαβιβάζει, μαζί με το σχετικό φάκελο στην Ε.Δ.Ε.Φ.Δ., μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από την κατάθεσή της συνοδευόμενη από πράξη του προϊσταμένου της αρμόδιας φορολογικής αρχής με την οποία ορίζεται εισηγητής για την ενώπιον της Επιτροπής συζήτηση της υπόθεσης. Ως εισηγητές ορίζονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου Οικονομικών ή υπάλληλοι με δεκαετή τουλάχιστον εμπειρία σε φορολογικούς ελέγχους. Οι εισηγητές οφείλουν να υποβάλουν στη Γραμματεία της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. γραπτή εισήγηση μέσα σε προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση σε αυτούς της πράξης ορισμού τους ως εισηγητών, προκειμένου να προσδιορισθεί με πράξη του προέδρου της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. ημερομηνία συζήτησης της υπόθεσης. Η εισήγηση πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένη με νομικούς ή/και πραγματικούς ισχυρισμούς και να περιλαμβάνει συγκεκριμένη πρόταση για τη δυνατότητα ή μη διοικητικής επίλυσης της διαφοράς σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις.

Κατόπιν των ανωτέρω εφιστάται η προσοχή στις αρμόδιες υπηρεσίες για την πλήρη ενημέρωση των φορολογούμενων επί του σώματος της καταλογιστικής πράξης, σε σχέση με την υποχρέωση και τους όρους άσκησης της παραπάνω ενδικοφανούς προσφυγής, καθώς και για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων περί εισηγητών ενώπιον της Ε.Δ.Ε.Φ.Δ..

Ακριβές Αντίγραφο    
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
Θ.ΘΕΟΧΑΡΗΣ