ΠΟΛ.1085/22.6.2009

Ρυθμίσεις στην ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν.3756/2009 (ΦΕΚ 53/Α’/31.3.2009)

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 1052863/512/ΠΟΛ.1070/Τ.&Ε.Φ./26.5.2009 ΕΥΟΟ, με την οποία κοινοποιήσαμε τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.3756/2009 (ΦΕΚ 53/Α’/31.3.2009), κοινοποιούμε το υπ’ 10984/16.6.2009 έγγραφο του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) με θέμα « Ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ για τα προϊόντα φυτικής προέλευσης των καλλιεργειών που παράγονται αμιγώς και αποκλειστικά σε ελεγχόμενο περιβάλλον», με το οποίο παρέχονται διευκρινίσεις ως προς τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.
Επισημαίνουμε, ειδικότερα, τα εξής:
Με τις προαναφερόμενες διατάξεις, αντικαταστάθηκε η παρ. 3 του άρθρου 5Α του Ν.1790/1988, όπως ισχύει, σχετικά με την επιβολή της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ και ορίζεται για τα προϊόντα φυτικής προέλευσης σε ποσοστό 3% και για τα προϊόντα ζωικής, αλιευτικής και υδατοκαλλιεργητικής προέλευσης σε ποσοστό 0,5%.
Ειδικότερα, η ειδική ασφαλιστική εισφορά για τα προϊόντα φυτικής προέλευσης των καλλιεργειών που παράγονται στο σύνολό τους (αμιγώς) και αποκλειστικά σε «ελεγχόμενο περιβάλλον» μιας γεωργικής εκμετάλλευσης, όπως αυτό καθορίζεται από τους σχετικούς Κανονισμούς Ασφάλισης του ΕΛΓΑ, ορίζεται σε ποσοστό 0,5%.
Οι προϋποθέσεις εφαρμογής του ανωτέρω ποσοστού προσδιορίζονται, αναλυτικά, στο κοινοποιούμενο έγγραφο του ΕΛΓΑ.
Περαιτέρω, όπως αναφέρεται στο ίδιο έγγραφο (Κεφάλαιο IV), διατηρείται η δυνατότητα εξαίρεσης υπαγωγής στην εισφορά των παραγωγών των οποίων η καλλιέργεια αναπτύσσεται αποκλειστικά σε ελεγχόμενο περιβάλλον, που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.1790/1988, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.2945/2001, υπό τους όρους των σχετικών εγκυκλίων του ΕΛΓΑ.
Αναφορικά με τα προϊόντα αλιευτικής και υδατοκαλλιεργητικής προέλευσης, η έναρξη επιβολής της εισφοράς θα ορισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τα θέματα αυτά, οι παραγωγοί θα μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους περιφερειακά υποκαταστήματα του ΕΛΓΑ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

 ΜΑΡΙΑ ΓΥΦΤΑΚΗ