ΠΟΛ.1090/8.7.2009

Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ) σε σχέση με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου και αποτροπής της φοροδιαφυγής μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας [Ν.1927/1991 (ΦΕΚ 17/Α’)], αναφορικά με τις εταιρείες με τη μορφή: SPA, SAPA, SRL, SNC και SAS

Σχετική: Η υπ’ αριθ. 1006012/42/0008Α’/ΠΟΛ.1013/19.1.1990 ΕΥΟ.
Σχετικά με το ως άνω θέμα σας γνωρίζουμε ότι, η υπηρεσία μας προέβη σε ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρμόδιες φορολογικές αρχές της Ιταλίας, από την οποία και προέκυψαν τα ακόλουθα:
1. Οι Α.Ε. (SPA – Societa Per Azioni), οι Ε.Ε. κατά Μετοχές (SAPA – Societa in Accomandita Per Azioni) και οι Ε.Π.Ε. (SRL – Societa a Responsabilita Limitata) με έδρα την Ιταλία, είναι υποκείμενες στο φόρο εισοδήματος των εταιρειών, στη χώρα τους.
Επομένως, οι εταιρείες με τη μορφή SPA, SAPA και SRL, οι οποίες αποκτούν εισόδημα στην Ελλάδα, υπόκεινται ως νομικά πρόσωπα σε φορολογία εισοδήματος στην Ιταλία και είναι κάτοικοι (residents) Ιταλίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της στο θέμα αναφερόμενης σύμβασης. Ως εκ τούτου, προκειμένου να έχουν εφαρμογή οι ευεργετικές διατάξεις της συγκεκριμένης ΣΑΔΦ, θα πρέπει να πιστοποιείται η φορολογική κατοικία του αλλοδαπού νομικού προσώπου (SPA, SAPA, SRL).
2. Αντιθέτως, οι Ο.Ε. (SNC – Societa in Nome Colletivo) και οι απλές Ε.Ε. (SAS – Societa in Accomandita Semplice) είναι προσωπικές εταιρείες (partnerships) και δεν είναι υποκείμενες στο φόρο επί των ιταλικών εταιρειών (Κώδικας Φορολογίας Εταιρειών). Τα εισοδήματα που αποκτούν οι εν λόγω εταιρείες καταλογίζονται σε κάθε έναν εταίρο, ανάλογα με το μερίδιο συμμετοχής του στα κέρδη, σύμφωνα με τον Ιταλικό Κώδικα των φόρων επί των εισοδημάτων.
Επομένως, οι προσωπικές εταιρείες (partnerships) SNC και SAS, δεν υπόκεινται ως νομικά πρόσωπα σε φορολογία εισοδήματος στην Ιταλία, δεν θεωρούνται κάτοικοι Ιταλίας κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 της ΣΑΔΦ μεταξύ Ελλάδας – Ιταλίας και ως εκ τούτου δεν δικαιούνται να επικαλούνται τις ευεργετικές διατάξεις της συγκεκριμένης σύμβασης. Συνεπώς, στις περιπτώσεις αυτές θα πιστοποιείται η φορολογική κατοικία των εταίρων της αλλοδαπής προσωπικής εταιρείας (SNC, SAS).
3. Είναι ευνόητο ότι οποιαδήποτε άλλη διαταγή, η οποία αντιμετωπίζει διαφορετικά το συγκεκριμένο θέμα, παύει να ισχύει.

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

 

 Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

Γ. Κουνάδης