Ερώτηση

96ΑΑ   Γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινήτων (ατομική επιχείρηση) ενδιαφέρεται να εκμίσθωση αυτοκίνητα σε Ιταλούς τεχνικούς που εργάζονται στη χώρα μας για λογαριασμό ιταλικής εταιρείας. Μπορούμε να εκδώσουμε ΑΠΥ χωρίς ΦΠΑ στην επωνυμία της Ιταλικής εταιρείας ή πρέπει να χρεώσουμε ΦΠΑ; Επίσης μπορούμε να μην χρεώσουμε ΦΠΑ μέσω του μηχανισμού αντίστροφης χρέωσης; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 

Απάντηση

Καταρχήν θα πρέπει να ορισθεί ο τόπος φορολογίας της παρεχόμενης υπηρεσίας (εκμίσθωση αυτοκινήτων)

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.2859/2000 παρ.12 ισχύουν τα εξής:

Μίσθωση μεταφορικών μέσων.

Ο τόπος βραχυχρόνιας μίσθωσης μεταφορικού μέσου:

α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον το μεταφορικό μέσο τίθεται πράγματι στη διάθεση του πελάτη στο εσωτερικό της χώρας.

β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον το μεταφορικό μέσο τίθεται πράγματι στη διάθεση του πελάτη εκτός του εσωτερικού της χώρας.

 

Σύμφωνα με το άρθρο 56 της Οδηγίας 2008/8/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2008 ως "βραχυχρόνια" νοείται η συνεχής κατοχή ή χρήση μεταφορικού μέσου για διάστημα που δεν υπερβαίνει τις τριάντα ημέρες, ενώ, όσον αφορά τα πλωτά μέσα, η συνεχής κατοχή ή χρήση για διάστημα που δεν υπερβαίνει τις ενενήντα ημέρες.

 

Εάν λοιπόν η μίσθωση του μεταφορικού μέσου δεν υπερβεί τις 30 ημέρες τότε η συγκεκριμένη υπηρεσία θα φορολογηθεί στην Ελλάδα.

 

Σε περίπτωση που η διάρκεια της μίσθωσης υπερβεί τις 30 ημέρες θα ισχύον οι γενικοί κανόνες της παρ. 2 του άρθρου 14 δηλαδήα) Ο τόπος παροχής υπηρεσιών προς υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο, που ενεργεί με την ιδιότητα αυτή, είναι ο τόπος όπου το εν λόγω πρόσωπο έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας. Ωστόσο, εάν οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται σε μόνιμη εγκατάσταση του υποκείμενου στον φόρο προσώπου που βρίσκεται σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο όπου έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας, ως τόπος παροχής των υπηρεσιών αυτών θεωρείται ο τόπος όπου βρίσκεται η μόνιμη εγκατάστασή του. Ελλείψει τέτοιας έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, ως τόπος παροχής υπηρεσιών θεωρείται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του υποκείμενου στον φόρο στον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες.

 

Στην περίπτωση της μακροχρόνιας μίσθωσης ο τόπος παροχής της υπηρεσίας είναι η Ιταλία.. Ως ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσίας ,η εκμισθώτρια εταιρεία μπορεί να εκδώσει παραστατικό χωρίς ΦΠΑ αφού πρώτα ελεγχθεί ότι η ιταλική εταιρεία είναι εγγεγραμμένη  στο  σύστημα VIES. Στη συνέχεια θα πρέπει να υποβληθεί και ανακεφαλαιωτικός  πίνακας παρεχόμενων υπηρεσιών. Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1282/23.12.1992 ισχύουν ομοιόμορφοι κανόνες φορολογικής μεταχείρισης των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, ως προς την παράδοση και απόκτηση των αγαθών ή την παροχή και λήψη των υπηρεσιών.

 

Όσον αφορά τον μηχανισμό αντίστροφης χρέωσης ΦΠΑ εννοείται η υποχρέωση ο ΦΠΑ (2006/112/ΕΚ, άρθρο 196) να  οφείλεται από τον υποκείμενο στον φόρο λήπτη προς τον οποίο παρέχονται υπηρεσίες που προβλέπονται στο άρθρο 56 της ως ανω απόφασης ή από το λήπτη που διαθέτει αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ εντός του κράτους μέλους στο οποίο οφείλεται ο φόρος, προς τον οποίο παρέχονται υπηρεσίες που καλύπτονται από τα άρθρα 44, 47, 50,53, 54 και 55, εφόσον οι υπηρεσίες παρέχονται από υποκείμενο στον φόρο μη εγκατεστημένο στο εν λόγω κράτος μέλος.

 

Άρθρο 56

1. Ο τόπος παροχής των ακόλουθων υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται σε λήπτες εγκατεστημένους εκτός της Κοινότητας ή σε υποκείμενους στον φόρο εγκατεστημένους μεν εντός της Κοινότητας αλλά εκτός της χώρας του παρέχοντος τις υπηρεσίες, είναι ο τόπος της έδρας της οικονομικής δραστηριότητας του αποκτώντος ή της μόνιμης εγκατάστασής του για την οποία παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες αυτές, σε περίπτωση δε έλλειψης έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, ο τόπος της κατοικίας του ή της συνήθους διαμονής του:

α) μεταβίβαση ή παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων και άλλων παρόμοιων δικαιωμάτων,

β) παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών,

γ) παροχή υπηρεσιών από συμβούλους, μηχανικούς, γραφεία μελετών, δικηγόρους, λογιστές και άλλες παρόμοιες υπηρεσίες καθώς και η επεξεργασία στοιχείων και η παροχή πληροφοριών,

δ) ανάληψη υποχρέωσης για μη άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, εν όλω ή εν μέρει, ή δικαιώματος που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο,

ε) τραπεζικές, χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές εργασίες, περιλαμβανομένων των εργασιών αντασφάλισης, με εξαίρεση τη μίσθωση χρηματοθυρίδων,

στ) διάθεση προσωπικού,

ζ) μίσθωση κινητών ενσώματων αγαθών, εκτός των μεταφορικών μέσων,

η) παροχή πρόσβασης στα συστήματα διανομής φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και μεταφοράς ή διοχέτευσης μέσω των συστημάτων αυτών και παροχή άλλων υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με αυτές,

θ) τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες,

ι) ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες,

ια) παροχή υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα και ιδίως εκείνων που περιγράφονται στο παράρτημα ΙΙ,

ιβ) παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από μεσάζοντες οι οποίοι ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό τρίτου, όταν τα πρόσωπα αυτά μεσολαβούν για παροχές υπηρεσιών της παρούσας παραγράφου.

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η μίσθωση των μεταφορικών μέσων  δεν εμπίπτει σε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 196 .Έτσι λοιπόν στην περίπτωση της βραχυχρόνιας μίσθωσης το παραστατικό που θα εκδώσετε θα πρέπει να περιέχει ΦΠΑ το οποίο θα αποδοθεί στην Ελλάδα.