ΠΟΛ.1093/10.7.2009

Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας και προστίμων παρελθόντων ετών, σε περίπτωση μη προμήθειας του ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών

Για τη βεβαίωση και καταβολή των οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας και προστίμων από τους κατόχους αυτοκινήτων οχημάτων οι οποίοι δεν κατέβαλαν τα τέλη κυκλοφορίας στη χρονική περίοδο των ετών 2001 έως και 2008, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 28 του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α΄), όπως αυτές ισχύουν από 1.1.2001, τέθηκε σε νέα βάση το καθεστώς του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας των επιβατικών Ι.Χ. οχημάτων, για τα οποία τα τέλη κυκλοφορίας καταβάλλονται με την προμήθεια ειδικού σήματος. Επίσης, με τις ίδιες αυτές διατάξεις του νόμου ορίζεται ότι, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος βεβαίωσης και καταβολής των οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας και προστίμων σε περίπτωση μη προμήθειας του ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.
Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν.2948/2001 (ΦΕΚ 242/Α΄), όπως αυτές έχουν εφαρμογή από 1.1.2002, καθιερώθηκε σε νέα βάση το ειδικό σήμα για όλα τα αυτοκίνητα οχήματα Ι.Χ. και όλα τα αυτοκίνητα οχήματα Δ.Χ., όπως διακρίνει ο νόμος. Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παρ. 5 του ίδιου αυτού άρθρου του νόμου προβλέπεται ότι, οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 28 του Ν.2873/2000, αναφορικά με τη βεβαίωση των οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας, εφαρμόζονται για όλα τα αυτοκίνητα οχήματα για τα οποία έχει καθιερωθεί ειδικό σήμα για την είσπραξη των τελών κυκλοφορίας.
Για την αντιμετώπιση προκυπτόντων θεμάτων από την εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων του νόμου, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 31 του Ν.3697/2008 (ΦΕΚ 194/Α΄), συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 28 του Ν.2873/2000 με τις οποίες ορίζεται ότι «αρμόδιος για τη βεβαίωση των οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας και προστίμων σε περίπτωση μη προμήθειας του ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών είναι ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος του κατόχου του οχήματος κατά το χρόνο της βεβαίωσης αυτών. Για τη βεβαίωση των οφειλόμενων ποσών, ο αρμόδιος Προϊστάμενος συντάσσει χρηματικό κατάλογο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».
Κατ΄ εξουσιοδότηση και των προαναφερόμενων διατάξεων του Ν.3697/2008, τροποποιήθηκαν ανάλογα οι σχετικές διατάξεις της υπ΄ αριθ. 1104481/746/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1136/24.11.2006 (ΦΕΚ 1808/Β΄) ΑΥΟΟ με την έκδοση της υπ΄ αριθ.1114972/1280/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1153/14.11.2008 (ΦΕΚ 2572/Β΄/18.12.2008) νεότερης ΑΥΟΟ, με την οποία μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι «το συνολικό ποσό της βεβαίωσης καταβάλλεται σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση της οφειλής και κάθε μία από τις επόμενες την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα των αντιστοίχων μηνών που ακολουθούν. Αν η συνολική οφειλή που προκύπτει από τη βεβαίωση είναι μέχρι 150 ευρώ, τότε καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση της οφειλής».
2. Με βάση τις πιο πάνω διατάξεις και ύστερα από την επεξεργασία των αρχείων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2008, σε σχέση με τα στοιχεία που δεικνύονται στο υπάρχον αρχείο οχημάτων της ΓΓΠΣ του Υπουργείου μας και που αφορούν την καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2007, θα σας αποσταλούν καταστάσεις με τη μορφή μαγνητικού αρχείου, στις οποίες εμπεριέχονται όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τον προσδιορισμό της χρηματικής απαίτησης του Δημοσίου.
Στις καταστάσεις αυτές δεικνύονται τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου είναι υπόχρεα στην προμήθεια του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων Ι.Χ. (επιβατικά, μοτοσικλέτες, τύπου jeep αυτοκίνητα), για τα οποία, όπως διαπιστώνεται, δεν έχουν καταβληθεί τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας έτους 2007.
Για τον έλεγχο των καταστάσεων αυτών και για την επιτυχή εξέλιξη της όλης διαδικασίας βεβαίωσης των οφειλών της κατηγορίας αυτής, θα πρέπει να διενεργηθούν από τις υπηρεσίες σας οι πιο κάτω επαληθευτικές διαπιστώσεις:
α) Αν διαπιστώσετε ότι υπάρχουν μεταβολές (ακινησίες, οριστικές διαγραφές, αποσύρσεις, μεταβιβάσεις κ.λπ.) οι οποίες δεν είναι καταχωρημένες στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων, είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθεί άμεσα η ενημέρωση του συστήματος ή κατά περίπτωση διόρθωση των σχετικών στοιχείων, εφόσον υφίσταται λανθασμένη καταχώριση του αριθμού κυκλοφορίας ή του ΑΦΜ του κατόχου του οχήματος.
Επίσης, θα πρέπει να ελέγξετε, αν τα εν λόγω οχήματα έχουν διαγραφεί οριστικά από το αρχείο οχημάτων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΥΜΕ) ή έχουν αποσυρθεί από την κυκλοφορία (μοτοσικλέτες) και δεν έχει ενημερωθεί το αρχείο οχημάτων.
β) Αν τα αυτοκίνητα, για τα οποία εντοπίζεται ότι δεν έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2007, έχουν τεθεί σε ακινησία (εκούσια ή αναγκαστική) για ολόκληρο το 2007 στη ΔΟΥ σας ή στην τυχόν αρμόδια για τη φορολογία του υπόχρεου ΔΟΥ κατά το έτος 2007 (επικοινωνία με την αρμόδια ΔΟΥ κατά το 2007, με όποιο τρόπο εσείς κρίνετε πρόσφορο) και δεν έχει ενημερωθεί το αρχείο οχημάτων. Σε κάθε περίπτωση, η αρμόδια καθ΄ ύλη ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος του κατόχου οχήματος σε παρελθόντα έτη, δύναται να διαπιστωθεί από το Τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ ή από το υποσύστημα Μητρώου TAXIS της ΓΓΠΣ.
γ) Για τα οχήματα που εμφανίζονται να οφείλουν τέλη κυκλοφορίας έτους 2007 θα ελέγξετε, με τις ίδιες ως άνω παραδοχές, και πιθανή οφειλή τελών κυκλοφορίας άλλων ετών. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οφειλή και άλλων ετών, θα πρέπει να ελέγξετε επιπλέον το ιδιοκτησιακό καθεστώς του οχήματος για τα συγκεκριμένα αυτά έτη στα οποία συντρέχει οφειλή.
δ) Με βάση τον ΑΦΜ του κατόχου του οχήματος θα πρέπει να αναζητούνται και πιθανές οφειλές τελών κυκλοφορίας άλλων οχημάτων του ίδιου αυτού προσώπου, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.
ε) Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι όντως οφείλονται τέλη κυκλοφορίας, θα πρέπει να ελέγξετε την πιθανότητα να έχετε ήδη προβεί σε βεβαίωση αυτών σε προγενέστερο χρόνο. Με την ίδια λογική, σε περίπτωση που αρμόδια για τη φορολογία του κατόχου του οχήματος το έτος 2007 ήταν άλλη ΔΟΥ, θα πρέπει επίσης να ενημερωθείτε από την εν λόγω ΔΟΥ για την πιθανότητα να έχει ήδη βεβαιώσει τα οφειλόμενα ποσά.
στ) Για κάθε αυτοκίνητο για το οποίο διαπιστώνεται ότι οφείλονται τέλη κυκλοφορίας έτους 2007 ή και άλλων ετών, θα ελέγχεται με τον ΑΦΜ του κατόχου του στην οθόνη του υποσυστήματος Εσόδων του TAXIS «Εικόνα Φορολογουμένου», αν τυχόν για το συγκεκριμένο έτος έχει γίνει πληρωμή τελών κυκλοφορίας σε λανθασμένο αριθμό κυκλοφορίας. Αν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να στείλετε μεταβολή πληρωμής στη ΓΓΠΣ χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο Υπόδειγμα (1ο) που αναφέρεται στο υπ΄ αριθ. 1023306/6.3.2003 έγγραφο της ΓΓΠΣ.
3. Κατόπιν των ανωτέρω, εφόσον διαπιστωθεί το πραγματικό γεγονός ότι από τα στοιχεία της υπηρεσίας προκύπτει η οφειλή των τελών κυκλοφορίας, πριν τη σύνταξη του οικείου χρηματικού καταλόγου, απαιτείται προηγουμένως να κλητευθούν υποχρεωτικά οι κάτοχοι των οχημάτων αυτών, με την αποστολή σχετικών προσκλήσεων (επισυνάπτεται Υπόδειγμα), προκειμένου να προσκομίσουν οποιοδήποτε δικαιολογητικό με το οποίο θα αποδεικνύεται ο λόγος για τον οποίο δεν οφείλονται ή έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του οχήματος. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν.2948/2001, σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, για τα τέλη κυκλοφορίας και το τυχόν πρόστιμο ευθύνονται εις ολόκληρο όλοι οι συνιδιοκτήτες.
Για την εξυπηρέτησή σας επισυνάπτονται πίνακες τελών κυκλοφορίας και αντίστοιχων προστίμων ετών 2001 έως 2008.
Σημειώνεται ότι, για τη διαδικασία βεβαίωσης των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων των περιπτώσεων αυτών, μέσω της εφαρμογής των εσόδων του TAXIS, θα σας παρασχεθούν οδηγίες από τις υπηρεσίες της ΓΓΠΣ. Τέλος, ως χρόνος περάτωσης του όλου έργου της βεβαίωσης των οφειλών αυτών ορίζεται η 31.10.2009. Ταυτόχρονα, μετά την ολοκλήρωση του έργου αυτού και για τη συνολική εκτίμηση του θέματος από την υπηρεσία μας, να προβείτε στη συμπλήρωση του σχετικού πίνακα (επισυνάπτεται Υπόδειγμα) τον οποίο και θα μας γνωστοποιήσετε.
Οι κ.κ Επιθεωρητές, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την έγκαιρη υλοποίηση του έργου αυτού.