ΠΟΛ.1094/22.7.2009

Εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος για την έκδοση, διάθεση και έλεγχο διακίνησης ονομαστικών αριθμημένων εισιτηρίων των αγώνων επαγγελματικού αθλητισμού με τη χρήση Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.397/1968 (ΦΕΚ 101/Α’/1968) «περί επανασυστάσεως της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και των αρμοδιοτήτων αυτής».
2. Τις διατάξεις του Ν.423/1976 (ΦΕΚ 223/Α’/1976) «περί γυμναστηρίων και ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις τον εξωσχολικό αθλητισμόν».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’).
4. Την υπ. αριθ. 6940/26.1.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 112/Β’/27.1.2009) «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού Ιωάννη Ιωαννίδη».
5. Την υπ’ αριθ. 4377/23.11.2005 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
6. Τις διατάξεις του Αθλητικού Νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α’) και συγκεκριμένα του άρθρου 41Γ παρ. 6, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.3372/2005 (ΦΕΚ 187/A’/2005) που αφορά στην έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Πολιτισμού και Οικονομικών, στην οποία θα «ρυθμίζεται ο τρόπος ελέγχου του αριθμού των διακινούμενων εισιτηρίων των αγώνων από τις αρμόδιες ΔΟΥ».
7. Την υπ’ αριθ. 62038/30.12.2005 απόφαση του Υφυπουργού Αθλητισμού (ΦΕΚ 1983/Β’/30.12.2005), που αφορά στην εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος για την έκδοση διάθεση και έλεγχο διακίνησης ονομαστικών αριθμημένων εισιτηρίων των αγώνων επαγγελματικού αθλητισμού.
8. Τις διατάξεις του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222/Α’) «Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
9. Τις διατάξεις της παρ. 1Β’ του άρθρου 19 και των υποπερ. γα’, γδ’, γστ’, γη’, γιγ’ και γιδ’ της περ. γ’ και της περ. ζ’ του άρθρου 38 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992 – ΦΕΚ 84/Α’), όπως ισχύουν.
10. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1051082/549/0015/ΠΟΛ.1082/2.6.2003 (ΦΕΚ 743/Β’) ΑΥΟΟ περί της καθιέρωσης χρήσης Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων.
11. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1051083/550/0015/ΠΟΛ.1083/2.6.2003 (ΦΕΚ 794/Β’) ΑΥΟΟ περί απαλλαγής από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών.
12. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000).
13. Την υπ’ αριθ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40/Β’/16.1.2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
14. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Ο τρόπος διακίνησης και διάθεσης των εισιτηρίων, που εκδίδονται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 62038/30.12.2005 (ΦΕΚ 1983/Β’/30.12.2005) απόφασης του Υφυπουργού Αθλητισμού, που αφορά στην εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος για την έκδοση, διάθεση και έλεγχο διακίνησης ονομαστικών αριθμημένων εισιτηρίων των αγώνων επαγγελματικού αθλητισμού, όπου συμμετέχουν επαγγελματικοί σύλλογοι που ανήκουν στην Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Α’ Εθνικής Κατηγορίας (EEΠ Α’), στον Ελληνικό Σύνδεσμο Ανωνύμων Καλαθοσφαιρικών Εταιρειών (ΕΣΑΚΕ) και στην Ένωση Σωματείων Αμειβομένων Πετοσφαιριστών (ΕΣΑΠ), καθορίζεται ως ακολούθως:
1. α) Για τις ανάγκες διαχείρισης των διακινούμενων εισιτηρίων των αγώνων υπεύθυνη είναι η Κεντρική Αρχή Διαχείρισης (ΚΑΔ), για την οποία ισχύουν τα παρακάτω:
- Η ΚΑΔ θα αποτελείται από εκπροσώπους των διοργανωτριών αρχών των διοργανώσεων, όπου συμμετέχουν επαγγελματικοί σύλλογοι.
- Το προσωπικό της ΚΑΔ θα αποτελείται από εξειδικευμένα άτομα και θα ορίζεται σε κάθε περίπτωση από τις διοργανώτριες αρχές.
- Η ΚΑΔ είναι η υπεύθυνη αρχή για την κεντρική εκκαθάριση των on line συναλλαγών μέσω πιστωτικών καρτών, που προκύπτουν από την διακίνηση των ηλεκτρονικών εισιτηρίων για κάθε αγώνα.
1. β) Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων θα καθορίζονται από τις ετήσιες προκηρύξεις των διοργανωτριών αρχών και πριν την έναρξη κάθε αγωνιστικής περιόδου, στις οποίες θα περιγράφεται αναλυτικά το είδος και το ποσό των κρατήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
- Ομοίως, το ποσοστό των κρατήσεων υπέρ των Ασφαλιστικών Ταμείων ΤΕΑΕΧ και ΤΕΑΥΑΠ του ΤΕΑΠ ΑΣΑ, καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.
- Υποχρέωση των διοργανωτριών αρχών είναι η ενημέρωση του συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου με τις προαναφερθείσες κρατήσεις πριν την έναρξη έκδοσης των εισιτηρίων.
2. Τα εισιτήρια των αθλητικών αγώνων των επαγγελματικών συλλόγων που αναφέρονται ανωτέρω εκδίδονται, σημαίνονται και φυλάσσονται με τη χρήση των Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ) του Ν.1809/1988 τις οποίες οι υπόχρεοι σε έκδοση των εισιτηρίων (επαγγελματικοί σύλλογοι) δηλώνουν στη ΔΟΥ της έδρας τους με τον τρόπο που περιγράφεται κατωτέρω και ταυτόχρονα με σχετική γνωστοποίηση δηλώνουν το χώρο εγκατάστασής τους, όπως αυτός υποδεικνύεται από τον διοργανωτή.
3. Τα εισιτήρια εκδίδονται σε σειρές αντίστοιχες της αξίας αυτών, ενώ στο υποχρεωτικό περιεχόμενό τους πέραν των όσων ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992), περιλαμβάνονται και τα οριζόμενα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 62038/30.12.2005 (ΦΕΚ 1983/Β’/30.12.2005) απόφασης του Υφυπουργού Αθλητισμού.
4. Όλα τα εισιτήρια που πωλούνται από τους υπόχρεους προς τους κατόχους κάρτας φιλάθλου, η οποία θεσμοθετείται με τις διατάξεις της ως άνω απόφασης, εκδίδονται ηλεκτρονικά. Τα δεδομένα των ηλεκτρονικών εισιτηρίων σημαίνονται με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ και τα ηλεκτρονικά αρχεία σήμανσης φυλάσσονται για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ΚΒΣ, υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης αντιτύπου του εισιτηρίου από το σύστημα στον κάτοχο της κάρτας φιλάθλου, εφόσον το επιθυμεί.
5. Η προμήθεια των ΕΑΦΔΣΣ για την ηλεκτρονική έκδοση των εισιτηρίων βαρύνει την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ), που τους παραχωρεί δωρεάν προς επαγγελματικούς συλλόγους, οι οποίοι γίνονται οι νόμιμοι κάτοχοι και χρήστες τους, με τον ακόλουθο τρόπο.
- Ο πωλητής φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων εκδίδει το δελτίο αποστολής ή το τιμολόγιο – δελτίο αποστολής προς τη ΓΓΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222/Α’), τα δε αντίτυπα με τις ενδείξεις «για τη Δ.Ο.Υ. του αγοραστή» τα αποστέλλει «επί αποδείξει» στο Γ’ Τμήμα «Τεχνολογιών Πληροφορικής και Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διασφάλισης Συναλλαγών» της 15ης Διεύθυνσης Βιβλίων και Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
- Η ΓΓΑ για την παράδοση των ΕΑΦΔΣΣ στους επαγγελματικούς συλλόγους εκδίδει, ανά σύλλογο, ειδικό αθεώρητο φορολογικό στοιχείο με τίτλο «Εκκαθάριση παράδοσης ΕΑΦΔΣΣ» σε δύο επιπλέον αντίτυπα, πέραν των δύο υποχρεωτικών -πρωτότυπο, στέλεχος- με την ένδειξη «για τη Δ.Ο.Υ. του επαγγελματικού συλλόγου», αναγράφοντας επί αυτού τα πλήρη στοιχεία των αντισυμβαλλόμενων όπως ορίζονται στην παρ. 10 του άρθρου 12 του ΚΒΣ, τον αριθμό των ΕΑΦΔΣΣ που τους παραχωρούνται και την περιγραφή αυτών, με βάση τα δελτία αποστολής ή τα τιμολόγια – δελτία αποστολής των προμηθευτών, καθώς και την ημερομηνία έκδοσής του. Το ένα από τα ως άνω αντίτυπα του εν λόγω ειδικού φορολογικού στοιχείου αποστέλλεται – παραδίδεται από τη ΓΓΑ στη ΔΟΥ της έδρας του επαγγελματικού συλλόγου, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσής του, με επισυναπτόμενο φωτοαντίγραφο του δελτίου ημερήσιας κίνησης «Ζ», εγκατάστασης – έναρξης λειτουργίας του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, με ευθύνη της ΓΓΑ και το άλλο αντίτυπο αποστέλλεται «επί αποδείξει», εντός της ίδιας προθεσμίας, στο Γ’ Τμήμα «Τεχνολογιών Πληροφορικής και Συστημάτων Ηλεκτρονικής Διασφάλισης Συναλλαγών» της 15ης Διεύθυνσης Βιβλίων και Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Οι επαγγελματικοί σύλλογοι με το πρωτότυπο του ως άνω ειδικού φορολογικού στοιχείου που τους αφορά και παραδίδεται σε αυτούς από τη ΓΓΑ, εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών, προβαίνουν στη δήλωση – έναρξη των φορολογικών μηχανισμών.
- Σε περίπτωση αποχώρησης, για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. υποβιβασμός), επαγγελματικού συλλόγου από τη διοργάνωση, αυτός είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για τη δήλωση διακοπής στη ΔΟΥ της έδρας του, για τη διακίνηση και για τη διαφύλαξη των ΕΑΦΔΣΣ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με τις διατάξεις του Ν.1809/1988 και του ΚΒΣ.
6. Για τις υποχρεώσεις σχετικά με την έκδοση, σήμανση και διαφύλαξη των εισιτηρίων αθλητικών αγώνων από επαγγελματικούς συλλόγους με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ ισχύ έχουν οι διατάξεις της υπ’ αριθ. 1051082/549/0015/ΠΟΛ.1082/2.6.2003 (ΦΕΚ 743/Β’) ΑΥΟΟ.
7. Η δωρεάν παραχώρηση των ΕΑΦΔΣΣ από τη ΓΓΑ στους επαγγελματικούς συλλόγους δεν θεωρείται αυτοπαράδοση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 7 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000), εφόσον η ΓΓΑ είναι μη υποκείμενο πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 3 του ίδιου Κώδικα και ως εκ τούτου δεν διενεργεί έκπτωση του φόρου που επιβάρυνε την αγορά τους.
8. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.