ΠΟΛ.1098/31.7.2009

Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν.3763/2009 (ΦΕΚ 80/Α΄) σχετικά με την απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων των ασφαλιστικών συμβούλων και των συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων – Στοιχεία που εκδίδονται για τις αμοιβές που καταβάλλονται στα πρόσωπα αυτά (ΑΥΟΟ 1057532/277/0015/ΠΟΛ.1080/10.6.2009)

1. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ
α) Γενικά
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του κοινοποιούμενου νόμου (Ν.3763/2009 – ΦΕΚ 80/Α΄), οι οποίες ισχύουν για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1.1.2009 και εφεξής, προστίθεται τελευταίο εδάφιο στην παρ. 5 του άρθρου 2 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992), σύμφωνα με το οποίο απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίων το φυσικό πρόσωπο ασφαλιστικός σύμβουλος και συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από αυτές.
β) Πεδίο εφαρμογής
Η απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων ισχύει για το φυσικό πρόσωπο ασφαλιστικό σύμβουλο, συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων, όπως ορίζονται αντίστοιχα με τις διατάξεις της παρ. 1 των άρθρων 16 και 20 του Ν.1569/1985. Έτσι σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις:
- Ασφαλιστικός σύμβουλος είναι το πρόσωπο το οποίο μελετά την αγορά, παρουσιάζει και προτείνει λύσεις ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών με ασφαλιστικές συμβάσεις για λογαριασμό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτόρων ή μεσιτών ή συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων για την πρόσκτηση εργασιών. Ο ασφαλιστικός σύμβουλος δεν έχει δικαίωμα υπογραφής ασφαλιστηρίων ούτε εκπροσώπησης ασφαλιστικής επιχείρησης ή ασφαλιστικού πράκτορα ή μεσίτη.
- Συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων είναι το πρόσωπο το οποίο για λογαριασμό μιας ασφαλιστικής επιχείρησης ζωής ή και μιας μόνο ασφαλιστικής επιχείρησης ζημιών, έναντι προμήθειας, διαμεσολαβεί στη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων διαμέσου ομάδας ασφαλιστικών συμβούλων, τους οποίους επιλέγει, εκπαιδεύει και εποπτεύει. Η σχέση που συνδέει τον συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων με την ασφαλιστική επιχείρηση είναι σύμβαση έργου, η οποία καταρτίζεται εγγράφως.
γ) Προϋποθέσεις απαλλαγής
Από την τήρηση βιβλίων απαλλάσσεται ο ασφαλιστικός σύμβουλος και ο συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων φυσικό πρόσωπο που: α) δεν διαθέτει επαγγελματική εγκατάσταση αλλά συνήθως ασκεί τη δραστηριότητά του από τα γραφεία ασφαλιστικών επιχειρήσεων με τις οποίες συνεργάζεται και κατά την έναρξη των εργασιών του δηλώνει ως έδρα την κατοικία του και β) δεν είναι επιτηδευματίας από άλλη αιτία.
Έτσι δεν απαλλάσσεται ο ασφαλιστικός σύμβουλος ο οποίος δηλώνει ως τόπο άσκησης της δραστηριότητάς του (έδρα) διαφορετικό της κατοικίας του (π.χ. δικό του γραφείο, γραφείο άλλου επιτηδευματία κ.λπ.) καθώς κι εκείνος που είναι επιτηδευματίας από άλλη αιτία και ο οποίος εντάσσεται σε κατηγορία βιβλίων ενιαία για όλες τις δραστηριότητές του.
Στην περίπτωση που ασκείται άλλη δραστηριότητα ή υπάρχει επαγγελματική εγκατάσταση, η απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων ισχύει από την ημερομηνία της υποβολής της σχετικής δήλωσης μεταβολής για διακοπή της άλλης δραστηριότητας ή για αλλαγή της επαγγελματικής εγκατάστασης (δήλωση της οικίας ως επαγγελματικής εγκατάστασης).
δ) Χρόνος έναρξης ισχύος
Η απαλλαγή αυτή ισχύει από 1.1.2009. Έτσι ο ασφαλιστικός σύμβουλος ή ο συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων που τηρούσε βιβλία και εμπίπτει στην κοινοποιούμενη διάταξη έχει δικαίωμα να σταματήσει άμεσα την τήρησή τους χωρίς υποχρέωση ακύρωσής τους από τη ΔΟΥ.
Σημειώνεται ότι δεν θα επιβληθούν οι κυρώσεις που ορίζονται από τον ΚΒΣ και τον Ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α΄) για την μη τήρηση βιβλίων από 1.1.2009 από το πρόσωπο που εμπίπτει στην απαλλαγή.
ε) Υποβολή δήλωσης μεταβολής εργασιών
Οι επιτηδευματίες, που με την κοινοποιούμενη διάταξη απαλλάσσονται της τήρησης βιβλίων, υποχρεούνται να υποβάλουν σχετική δήλωση μεταβολής εργασιών (Έντυπο Μ2) μέχρι την 30.11.2009 με ημερομηνία όμως μεταβολής την 1.1.2009.
Η υποχρέωση αυτή ισχύει:
- Για τους επιτηδευματίες που τηρούσαν βιβλία σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις.
- Για τους επιτηδευματίες που δεν τηρούσαν βιβλία κατά παράβαση των προϊσχύουσων διατάξεων και
- Για τους επιτηδευματίες εκείνους που προαιρετικά θέλουν να συνεχίσουν την τήρηση βιβλίων από 1.1.2009.
Στην περίπτωση μη υποβολής των σχετικών δηλώσεων μέχρι την πιο πάνω προθεσμία επιβάλλονται οι κυρώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.2523/1997, όπως ισχύει.

2. ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
Με τις διατάξεις της υπ΄ αριθ. 1057532/277/0015/ΠΟΛ.1080/10.6.2009 ΑΥΟΟ, ορίζονται τα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για τις καταβολές αμοιβών σε ασφαλιστικούς συμβούλους και συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων φυσικά πρόσωπα, που δεν έχουν επαγγελματική εγκατάσταση και δεν είναι επιτηδευματίες από άλλη αιτία, για τις ασφαλιστικές υπηρεσίες που παρέχουν και οι οποίοι απαλλάσσονται από 1.1.2009, σύμφωνα με την κοινοποιούμενη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν.3763/2009, από την τήρηση βιβλίων του ΚΒΣ. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης:
α) Έκδοση εκκαθαρίσεων από τους καταβάλλοντες τις αμοιβές
Για τις χορηγούμενες αμοιβές σε ασφαλιστικό σύμβουλο ή συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων, ο οποίος συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις απαλλαγής από την τήρηση βιβλίων που απαριθμούνται στην παρ. 3 της παρούσας εγκυκλίου και οι οποίες αμοιβές αφορούν τις ασφαλιστικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από αυτούς προς στις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις κ.λπ. κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, εκδίδονται από τους καταβάλλοντες τις αμοιβές αυτές (ασφαλιστικές επιχειρήσεις κ.λπ.) θεωρημένες εκκαθαρίσεις.
Στις πιο πάνω περιπτώσεις παρέλκει η έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από τους δικαιούχους (ασφαλιστικό σύμβουλο – συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων) για τις αμοιβές που λαμβάνουν.
Σημειώνεται ότι ομοίως παρέλκει η έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από τα πρόσωπα αυτά, για την είσπραξη τυχόν υπερπρομηθειών που λαμβάνουν λόγω καλού αποτελέσματος και των bonus εν γένει, για τις εν λόγω ασφαλιστικές υπηρεσίες που πραγματοποιούν και επομένως οι υπερπρομήθειες αυτές μπορούν να εμφανίζονται, όπως και οι λοιπές αμοιβές, επί των εκκαθαρίσεων που θα εκδίδονται από τους καταβάλλοντες τις αμοιβές.
β) Χρόνος έκδοσης των εκκαθαρίσεων
Οι εκκαθαρίσεις εκδίδονται το αργότερο εντός του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους, για τις αμοιβές που αναλογούν στα προαναφερόμενα πρόσωπα, για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από τα πρόσωπα αυτά κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
γ) Περιεχόμενο των εκκαθαρίσεων
Στις εκδιδόμενες εκκαθαρίσεις αναγράφονται:
- Τα δεδομένα του περιεχομένου αυτών όπως ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ΚΒΣ (πλήρη στοιχεία του εκδότη, τόπος και ημερομηνία έκδοσης κ.λπ.).
- Τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου των αμοιβών και
- Το συνολικό ποσό των δικαιούμενων αμοιβών.

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
α) Ασφαλιστικοί σύμβουλοι – Συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων
Τα ανωτέρω πρόσωπα – λήπτες των εκκαθαρίσεων, δεν θα συμπεριλαμβάνουν τα ποσά των εν λόγω αμοιβών στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών της παρ. 1α του άρθρου 20 που θα υποβληθούν από το έτος 2010 (για τις συναλλαγές 1.1.2009-31.12.2009) και εφεξής.
β) Εκδότες εκκαθαρίσεων
Οι εκδότες των εκκαθαρίσεων – πελάτες των ασφαλιστικών συμβούλων ή των συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων (ασφαλιστικές επιχειρήσεις κ.λπ.), υποχρεούνται να υποβάλουν τις αμοιβές αυτές (καθώς και τις υπερπρομήθειες) για διασταύρωση (συγκεντρωτικές καταστάσεις), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 20 του ΚΒΣ, θέτοντας στις σχετικές καταχωρίσεις των συγκεντρωτικών καταστάσεων «προμηθευτών» τον κωδικό «1» (αντισυμβαλλόμενος μη υπόχρεος).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ