ΠΟΛ.1099/27.7.2009

Έλεγχος υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ (περιοδικών και εκκαθαριστικών) κατά τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων και την υποβολή καταστάσεων αθεώρητων στοιχείων κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 36 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992)

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
Με τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 8 του άρθρου 36 του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ), όπως ισχύουν, ορίζεται ότι: «Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. δε θεωρεί φορολογικά στοιχεία σε υπόχρεο ο οποίος: α) …. β) δεν έχει υποβάλει στη δημόσια οικονομική υπηρεσία δηλώσεις απόδοσης οποιουδήποτε παρακρατούμενου ή επιρριπτόμενου φόρου, τέλους, εισφοράς από οποιαδήποτε αιτία, καθώς και δηλώσεις εισοδήματος.» Μεταξύ των ως άνω δηλώσεων περιλαμβάνονται τόσο οι περιοδικές όσο και οι εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ (χρεωστικές, πιστωτικές, μηδενικές).
Δεδομένου ότι ο χρόνος υποβολής των περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ δεν είναι ενιαίος για όλους τους υπόχρεους, αλλά διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων στην οποία εντάσσονται, το καταληκτικό ψηφίο του ΑΦΜ τους, καθώς και από τον τρόπο υποβολής (στη ΔΟΥ και ηλεκτρονικά μέσω TAXISNET), για την ομοιόμορφη αντιμετώπιση των υπόχρεων επιτηδευματιών κατά την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 36 του ΚΒΣ, αναβαθμίστηκε η σχετική εφαρμογή του TAXIS και με αφορμή το γεγονός αυτό σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις.

Ι. Έλεγχος κατά την προσκόμιση φορολογικών στοιχείων για θεώρηση
Κατά την προσκόμιση φορολογικών στοιχείων προς θεώρηση ο επιτηδευματίας, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων που τηρεί, και κατά το μέρος που αφορά την εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων της περ. β΄ της παρ. 8 του άρθρου 36 του ΚΒΣ, θεωρείται ενήμερος:
α) Ως προς την υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (χρεωστικής, πιστωτικής, μηδενικής) συγκεκριμένης φορολογικής περιόδου έως και την 10η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου που αφορά η δήλωση, ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής των δηλώσεων και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αυτών.
β) Ως προς την υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ (χρεωστικής, πιστωτικής, μηδενικής), εάν η διαχειριστική του περίοδος λήγει:
- την 31/12 ή
- άλλη ημερομηνία βάσει καταστατικού ή βούλησης του επιτηδευματία ή λόγω οριστικής παύσης εργασιών ή έχει προηγηθεί διακοπή των υπαγόμενων σε ΦΠΑ δραστηριοτήτων,
έως και την 5η εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί την μεγαλύτερη καταληκτική ημερομηνία της εμπρόθεσμης υποβολής, ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων που τηρούσε (ανεξάρτητα του τρόπου υποβολής, δηλαδή στη ΔΟΥ ή μέσω διαδικτύου), όχι όμως πέρα από την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα εντός του οποίου λήγει η ημερομηνία αυτή.

Α. Παραδείγματα ελέγχου ως προς την περιοδική δήλωση ΦΠΑ
1. Προκειμένου να θεωρηθούν στις 7.5.2009 φορολογικά στοιχεία επιτηδευματία που τηρεί Β΄ κατηγορίας βιβλία, δεν θα γίνει έλεγχος για το Α΄ τρίμηνο της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ του 2009, ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής από τον συγκεκριμένο επιτηδευματία. Το ίδιο θα συμβεί μέχρι και τις 11.5.2009 (10η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου που αφορά και δεδομένου ότι 10.5.2009 είναι Κυριακή μετακυλύεται την επόμενη εργάσιμη δηλαδή την 11.5.2009).
2. Προκειμένου να θεωρηθούν στις 2.10.2009 φορολογικά στοιχεία Α.Ε. (Γ΄ κατηγορία), δεν θα γίνει έλεγχος για την περιοδική δήλωση ΦΠΑ Αυγούστου του 2009, ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής από τον συγκεκριμένο επιτηδευματία. Το ίδιο θα συμβεί μέχρι και τις 12.10.2009 (10η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου που αφορά και δεδομένου ότι 10.10.2009 είναι Σάββατο, μετακυλύεται την επόμενη εργάσιμη, δηλαδή 12.10.2009).

Β. Παραδείγματα ελέγχου ως προς την εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ
1. Προκειμένου να θεωρηθούν στις 25.3.2009 φορολογικά στοιχεία επιτηδευματία που τηρεί Β΄ κατηγορίας βιβλία και του οποίου η διαχειριστική περίοδος λήγει 31/12, δεν θα γίνει έλεγχος για την εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ έτους 2008. Το ίδιο θα συμβεί μέχρι και τις 30.3.2009 (μέχρι την 5η εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί την μεγαλύτερη καταληκτική ημερομηνία της εμπρόθεσμης υποβολής, δηλαδή 23/3 συν 5 εργάσιμες ημέρες, επομένως ενήμερος μέχρι και Δευτέρα 30.3.2009).
2. Προκειμένου να θεωρηθούν στις 29.5.2009 φορολογικά στοιχεία Α.Ε. (Γ΄ κατηγορία) και της οποίας η διαχειριστική περίοδος λήγει 31/12, δεν θα γίνει έλεγχος για την εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ έτους 2008. Το ίδιο θα συμβεί μέχρι και τις 31.5.2009 (μέχρι την 5η εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί την μεγαλύτερη καταληκτική ημερομηνία της εμπρόθεσμης υποβολής, δηλαδή 25/5 συν 5 εργάσιμες ημέρες έως τη Δευτέρα 1.6.2009, όχι όμως πέραν του τέλους του μήνα εντός του οποίου λήγει η μεγαλύτερη καταληκτική, επομένως ενήμερος μέχρι και την 31.5.2009).
3. Προκειμένου να θεωρηθούν στις 24.11.2009 φορολογικά στοιχεία Α.Ε. (Γ΄ κατηγορία) και της οποίας η διαχειριστική περίοδος λήγει 30/6, δεν θα γίνει έλεγχος για την εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ έτους 2009 (1.7.2008 έως 30.6.2009). Το ίδιο θα συμβεί μέχρι και τις 27.11.2009 (μέχρι την 5η εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί την μεγαλύτερη καταληκτική ημερομηνία της εμπρόθεσμης υποβολής, δηλαδή 20/11 συν 5 εργάσιμες ημέρες, επομένως ενήμερος μέχρι και την Παρασκευή 27.11.2009, δεδομένου ότι 21 και 22/11 είναι Σάββατο και Κυριακή αντίστοιχα).

Γ. Παράδειγμα ελέγχου ως προς την περιοδική και εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ
Προκειμένου να θεωρηθούν στις 1.6.2009 φορολογικά στοιχεία Α.Ε. (Γ΄ κατηγορία) και της οποίας η διαχειριστική περίοδος λήγει 31/12:
α) Δεν θα γίνει έλεγχος για την περιοδική δήλωση ΦΠΑ Απριλίου του 2009, ανεξάρτητα από τον τρόπο υποβολής από τον συγκεκριμένο επιτηδευματία. Το ίδιο θα συμβεί μέχρι και την Τετάρτη 10.6.2009 (10η ημέρα του μεθεπόμενου μήνα που ακολουθεί τη λήξη της φορολογικής περιόδου που αφορά).
β) Θα γίνει έλεγχος μέχρι και την εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ έτους 2008, για την οποία ήταν ενήμερη μέχρι και τις 31.5.2009 (μέχρι την 5η εργάσιμη ημέρα που ακολουθεί την μεγαλύτερη καταληκτική ημερομηνία της εμπρόθεσμης υποβολής, δηλαδή 25/5 συν 5 εργάσιμες ημέρες έως την Δευτέρα 1.6.2009, όχι όμως πέραν του τέλους του μήνα εντός του οποίου λήγει η μεγαλύτερη καταληκτική, άρα ενήμερος μέχρι και την 31.5.2009).

ΙΙ. Έλεγχος κατά την υποβολή της κατάστασης αθεώρητων στοιχείων με βάση τις διατάξεις της ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1083/2003
Ο ίδιος ως άνω έλεγχος πραγματοποιείται και στην περίπτωση υποβολής δήλωσης – κατάστασης αθεώρητων φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1083/2003.
Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω έχουν ανάλογη εφαρμογή και επί του αυτοελέγχου που πραγματοποιεί στο τέλος του 5ου μήνα κάθε διαχειριστικού έτους ο επιτηδευματίας που εκδίδει αθεώρητα στοιχεία δυνάμει της ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1083/2003, δηλαδή ο επιτηδευματίας οφείλει να ελέγξει μεταξύ άλλων, ότι έχει υποβάλει τις δηλώσεις που έπρεπε να υποβληθούν μέχρι και τον 5ο μήνα (βλ. κατωτέρω παράδειγμα).

ΙΙΙ. Υποβολή κατάστασης σημαινόμενων με μηχανισμό ΕΑΦΔΣΣ του Ν.1809/1988 μηχανογραφικών στοιχείων με βάση τις διατάξεις της ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1082/2003
Όπως είναι γνωστό, κατά την υποβολή της δήλωσης – κατάστασης περί της έκδοσης μηχανογραφικών στοιχείων με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό ΕΑΦΔΣΣ του Ν.1809/1988, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1082/2003, οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 36 του ΚΒΣ δεν εφαρμόζονται και συνεπώς δεν γίνεται έλεγχος χρεών και υποβολής δηλώσεων του άρθρου 36 παρ. 8 του ΚΒΣ.
Σημειώνεται, ωστόσο, ότι στο πλαίσιο του αυτοελέγχου που πραγματοποιεί στο τέλος του 5ου μήνα κάθε διαχειριστικού έτους ο επιτηδευματίας που εκδίδει μηχανογραφικά στοιχεία με σήμανση μηχανισμού ΕΑΦΔΣΣ του Ν.1809/1988 δυνάμει της ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1082/2003, έχουν εφαρμογή τα ανωτέρω σχετικά με τον έλεγχο της υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ, δηλαδή και σε αυτή την περίπτωση ο επιτηδευματίας οφείλει να ελέγξει ότι έχει υποβάλει τις δηλώσεις που έπρεπε να υποβληθούν μέχρι και τον 5ο μήνα.

Παράδειγμα
Α.Ε. της οποίας η χρήση λήγει 31/12, εκδίδει χειρόγραφα στοιχεία αθεώρητα βάσει της ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1083/2003 και μηχανογραφικά με σήμανση από ΕΑΦΔΣΣ βάσει της ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1082/2003. Στις 31.5.2009 πρέπει να διενεργήσει αυτοέλεγχο, προκειμένου να τακτοποιήσει τις όποιες εκκρεμότητές της εντός του Ιουνίου, ώστε από 1ης Ιουλίου να εκδίδει τα στοιχεία της χωρίς κυρώσεις περί αθεωρήτων.
Μεταξύ άλλων, θα ελέγξει την υποβολή όλων των περιοδικών δηλώσεων (και των προηγούμενων ετών) μέχρι και του Μαρτίου 2009 (θεωρείται ενήμερη μέχρι τις 10.5.2009 και δεδομένου ότι είναι Κυριακή, μετακυλύεται μέχρι την Δευτέρα 11.5.2009) και όλων των εκκαθαριστικών (και των προηγούμενων ετών) μέχρι και του έτους 2008 (διότι τελευταία καταληκτική 25/5 συν 5 εργάσιμες, δηλαδή έως την Τρίτη 1.6.2009, όχι όμως πέραν του τέλους του μήνα εντός του οποίου λήγει η μεγαλύτερη καταληκτική, οπότε θεωρείται ενήμερη μέχρι 31.5.2009).

ΙV. Έλεγχος κατά την προσκόμιση φορολογικών βιβλίων για θεώρηση
Κατά τη θεώρηση βιβλίων στη ΔΟΥ, δεν απαιτείται να γίνεται έλεγχος υποβολής ή μη δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων και δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, καθώς και έλεγχος της εξόφλησης ή μη φορολογικών χρεών.
Σημειώνεται όμως ότι απαιτείται να γίνεται ο έλεγχος που προβλέπεται για τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία και τα επιμελητήρια.

V. Παλαιότερες οδηγίες σχετικές με το θέμα ανακαλούνται από την έκδοση της παρούσας.

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ