ΠΟΛ.1103/13.8.2009

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν.3790/2009 (ΦΕΚ 143/Α’/7.8.2009) – Τρόπος απόδοσης της εισφοράς στα εισιτήρια των δημοσίων θεαμάτων

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.3790/2009 «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ143/Α’/7.8.2009 και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.
1. Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις αλλάζει ο τρόπος καταβολής της εισφοράς η οποία επιβάλλεται στα εισιτήρια δημοσίων θεαμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 1108 της 21.12.1948 (ΦΕΚ 322/Α’), η οποία κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.1620/1951 (ΦΕΚ 2/Α’), όπως ισχύουν.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του κοινοποιούμενου άρθρου, η εισφορά αυτή αποδίδεται από τους εκμεταλλευτές των δημοσίων θεαμάτων με μηνιαίες δηλώσεις, οι οποίες υποβάλλονται στην αρμόδια, για τη φορολογία εισοδήματος αυτών ΔΟΥ, μέχρι το τέλος κάθε μήνα, στις οποίες δηλώσεις περιλαμβάνονται τα εισιτήρια που εκδόθηκαν τον προηγούμενο μήνα, ανεξάρτητα με τον τρόπο έκδοσης αυτών.
Επισημαίνεται ότι η εισφορά υπολογίζεται με εσωτερική υφαίρεση στην αξία που απομένει μετά την αφαίρεση από την τιμή πώλησης του εισιτηρίου, του εμπεριεχομένου ΦΠΑ.
2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 2 του κοινοποιούμενου άρθρου ορίζεται ότι σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης καθώς και παράλειψης υποβολής δήλωσης, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α’) κυρώσεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.
Ειδικότερα, ως προς την πρόσθετη εισφορά λόγω εκπρόθεσμης ή ανακριβούς ή παράλειψης απόδοσης της εισφοράς, τα ποσοστά ανέρχονται σε 1,5%, 3% και 3,5% αντίστοιχα (διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.2523/1997, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.3296/2004).
Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω ποσοστά πρόσθετης εισφοράς σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υπερβούν: α) το 100% για την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης και β) τα 200% για την υποβολή ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.2523/1997, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 40 του Ν.3220/2004.
Με τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου ορίζεται ότι τα θέματα που αναφέρονται στην υποβολή και επαλήθευση της δήλωσης, την βεβαίωση και την είσπραξη της εισφοράς και της τυχόν πρόσθετης εισφοράς, την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου, την έκδοση καταλογιστικών πράξεων και γενικά τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης της εισφοράς και πρόσθετης εισφοράς διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά στη φορολογία εισοδήματος.
3. Με τις διατάξεις της παρ. 3 του κοινοποιούμενου άρθρου ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης και της πράξης επιβολής της εισφοράς και της πρόσθετης εισφοράς καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.
Κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων αυτής της παραγράφου θα εκδοθεί απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με την οποία θα καθορισθούν τα ανωτέρω θέματα, μετά την έκδοση της οποίας θα δοθούν σχετικές οδηγίες.
4. Με τις διατάξεις της παρ. 4 ορίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου αυτού ισχύουν από την πρώτη του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δηλαδή από την 1.9.2009 καθώς ο Ν.3790/2009 δημοσιεύθηκε στις 7.8.2009 και καταλαμβάνει εισιτήρια των δημοσίων θεαμάτων που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.
5. Υπενθυμίζεται ότι με τις διατάξεις της Π.Υ.Σ. 1108/1948, η οποία κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.1620/1951, όπως αυτές ισχύουν, επιβάλλεται εισφορά επί των εισιτηρίων των δημοσίων θεαμάτων που τελούνται στην περιφέρεια της «τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης» και της Θεσσαλονίκης, η οποία υπολογίζεται με συντελεστή 10%. Εξαιρετικά επί των εισιτηρίων των θεάτρων (πλην των απαλλασσόμενων), των συναυλιών, των αμιγώς χορευτικών παραστάσεων και των ρεσιτάλ, η εισφορά μειώνεται κατά 50%, δηλαδή υπολογίζεται με συντελεστή 5% (παρ. 3 άρθρο 24 του Ν.231/1975).
Η ανωτέρω εισφορά καταργήθηκε στα εισιτήρια του θεάτρου πρόζας, του μουσικού θεάτρου, του μελοδράματος, του θεάτρου σκιών, του κουκλοθέατρου και κάθε είδους παιδικού θεάτρου (παρ. 1 άρθρο 52 του Ν.1249/1982).
Σημειώνεται ότι στα εισιτήρια των κινηματογράφων επιβάλλεται ο ειδικός φόρος κινηματογραφικής τέχνης (άρθρο 60 του Ν.1731/1987).
Από την εισφορά απαλλάσσονται:
- Οι αθλητικοί αγώνες και επιδείξεις που τελούνται από νομίμως αναγνωρισμένα νομικά πρόσωπα από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (παρ. 21 άρθρο 7 του Ν.1160/1981).
- Οι χοροεσπερίδες, συνεστιάσεις και λοιπές εκδηλώσεις που διενεργούνται από νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία έχουν συσταθεί νομίμως και επιδιώκουν, αποδεδειγμένα, σκοπούς εθνωφελείς ή θρησκευτικούς ή φιλανθρωπικούς ή εκπαιδευτικούς ή κοινωφελείς (παρ. 35 άρθρο 7 του Ν.1160/1981).
- Οι μουσικές και θεατρικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούν οι τυφλοί (ΑΥΟ Τ.2204/589/ΠΟΛ.182/30.9.1986 που κυρώθηκε με το άρθρο 52 του Ν.1591/1986).
Επισημαίνουμε ότι τα μουσεία, οι πινακοθήκες και οι αρχαιολογικοί χώροι δεν θεωρούνται δημόσια θεάματα κατά την έννοια των κειμένων διατάξεων περί φορολογίας δημοσίων θεαμάτων (παρ. 1 άρθρο 54 του Ν.12/1975).

Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς
στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων,
θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις

Ν.3790/2009 (ΦΕΚ 143/Α’/7.8.2009)

[…]

Άρθρο 12
Τρόπος απόδοσης της εισφοράς στα εισιτήρια των δημοσίων θεαμάτων

1. Η εισφορά η οποία επιβάλλεται στα εισιτήρια δημοσίων θεαμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 1108 της 21.12.1948 (ΦΕΚ 322 Α), η οποία κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.1620/1951 (ΦΕΚ 2 Α’), όπως ισχύουν, αποδίδεται, με μηνιαίες δηλώσεις, από τους εκμεταλλευτές θεαμάτων, οι οποίες υποβάλλονται στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος αυτών Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), μέχρι το τέλος κάθε μήνα και στις οποίες περιλαμβάνονται τα εισιτήρια που εκδόθηκαν τον προηγούμενο μήνα.
2. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή παράλειψης υποβολής δήλωσης της εισφοράς επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α), όπως εκάστοτε ισχύουν.
Όλα τα θέματα που αναφέρονται στην υποβολή και επαλήθευση της δήλωσης, τη βεβαίωση και την είσπραξη της εισφοράς και της τυχόν πρόσθετης εισφοράς, την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου, την έκδοση καταλογιστικών πράξεων και γενικά τη διαδικασία βεβαίωσης της εισφοράς, διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά στη φορολογία εισοδήματος.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης, ο τύπος της πράξης επιβολής της εισφοράς και της πρόσθετης εισφοράς, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την 1η του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.