ΠΟΛ.1104/12.8.2009

Κοινοποίηση διατάξεων του Ν.3790/2009 (ΦΕΚ 143/Α’/7.8.2009) «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις»

Κοινοποιούμε τις διατάξεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α’ – Άρθρο 4 «Προσδιορισμός αξίας σκάφους για τον υπολογισμό του Φ.Π.Α για την αυτοπαράδοσή του», του νόμου «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις», όπως ψηφίστηκε από το Τμήμα Διακοπής των Εργασιών της Βουλής, στις 30.7.2009 και ισχύει από τη δημοσίευσή του (7.8.2009) και σας επισημαίνουμε ότι οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν ισχύ μέχρι τις 31.12.2009.

Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς
στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις

Ν.3790/2009 (ΦΕΚ 143/Α’/7.8.2009)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΣΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

[…]

Άρθρο 4
Προσδιορισμός αξίας σκάφους για
τον υπολογισμό του ΦΠΑ για την αυτοπαράδοσή του

Για τα σκάφη αναψυχής τα οποία είχαν υπαχθεί στις διατάξεις του ν.2743/1999 ή του ν.3182/2003 (ΦΕΚ 220 Α’) περί της σύστασης Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.) και για τα οποία αίρεται ο επαγγελματικός προορισμός με οποιονδήποτε τρόπο, η διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας, κατά περίπτωση, προκειμένου να υπολογιστεί ο οφειλόμενος ΦΠΑ για την αυτοπαράδοση του σκάφους μετά τον αποχαρακτηρισμό τους, προσδιορίζεται επί της αρχικής τιμής του σκάφους κατά την κατασκευή του με βάση την παλαιότητα του σκάφους και ειδικότερα κατά το πρώτο έτος μειώνεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), το δεύτερο έτος ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), τα επόμενα έτη μέχρι και το όγδοο έτος ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) και με ανώτατο όριο ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%). Η ειδική αυτή ρύθμιση ισχύει μέχρι τις 31.12.2009.

 

O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.
ΑΜΕΡΙΣΣΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας