ΠΟΛ.1105/10.8.2009

Διευκρινίσεις για τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3756/2009 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν.3790/2009

Σε συνέχεια της με υπ’ αριθ. 1043210/720/Α0012/ΠΟΛ.1059/27.4.2009 εγκυκλίου με την οποία σας κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3756/2009 (ΦΕΚ 53/Α’/31.3.2009) «Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις», οι οποίες αναφέρονται σε θέματα ρυθμίσεων για τα μέλη -κοινωνίες ή μεμονωμένους εκμεταλλευτές λεωφορείων- των πρώην Συγκοινωνιακών Επιχειρήσεων (ΣΕΠ) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του Ν.3790/2009 (ΦΕΚ 143/Α’/7.8.2009), σας παρέχουμε συνοπτικές οδηγίες με σκοπό την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων.
Ειδικότερα, με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.3756/2009 ορίζεται ότι:
«Τα μέλη των πρώην Συγκοινωνιακών Επιχειρήσεων (Σ.ΕΠ.) -κοινωνίες ή μεμονωμένοι εκμεταλλευτές λεωφορείων- υποβάλλουν δήλωση διακοπής εργασιών με ημερομηνία διακοπής την 22α Δεκεμβρίου 1993 για τη δραστηριότητα εκμετάλλευσης του λεωφορείου τους. Όσα από τα εν λόγω μέλη δεν έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις (δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, μητρώου, περιοδικές και εκκαθαριστικές Φ.Π.Α. κ.λπ.) για την εν λόγω δραστηριότητα, δύνανται να υποβάλουν αυτές χωρίς κυρώσεις μέσα σε προθεσμία πέντε (5) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου. Τυχόν πρόστιμα που έχουν καταβληθεί από τα μέλη των πρώην Σ.ΕΠ. λόγω της υποβολής εκπρόθεσμων φορολογικών δηλώσεων για την εν λόγω δραστηριότητα δεν επιστρέφονται ούτε διαγράφονται».
Με το άρθρο 11 του Ν.3790/2009 ορίζεται ότι «η προθεσμία των πέντε (5) μηνών που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν.3756/2009 (ΦΕΚ 53 Α’/31.3.2009) παρατείνεται μέχρι 31.12.2009».
Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών διευκρινίζουμε ότι:
1. Τα μέλη των πρώην ΣΕΠ υποβάλλουν δήλωση διακοπής εργασιών με ημερομηνία διακοπής την 22.12.1993 για τη δραστηριότητα εκμετάλλευσης του λεωφορείου τους.
2. Τα μέλη των πρώην ΣΕΠ, τα οποία δεν έχουν υποβάλει περιοδικές ή εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ για φορολογικές ή διαχειριστικές περιόδους μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία διακοπής για την εν λόγω δραστηριότητα, μπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις αυτές, χωρίς κυρώσεις, μέχρι την 31.12.2009.
3. Περαιτέρω, γίνεται δεκτό, ότι φορολογικές υποχρεώσεις που προέκυψαν από την προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση (άρθρ. 4 του Ν.2954/2001) και δεν έχει καταβληθεί τυχόν αναλογών ΦΠΑ, να εκπληρωθούν με την υποβολή έκτακτης δήλωσης χωρίς κυρώσεις μέσα στην ίδια προθεσμία.
4. Τυχόν πρόστιμα που έχουν καταβληθεί από τα μέλη των πρώην ΣΕΠ λόγω της υποβολής εκπρόθεσμων φορολογικών δηλώσεων για την εν λόγω δραστηριότητα δεν επιστρέφονται ούτε διαγράφονται.

Ο Υφυπουργός
Οικονομίας και Οικονομικών
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ