ΠΟΛ.1109/26.8.2009

Καθορισμός Μοναδικού Συντελεστή Καθαρού Κέρδους (ΜΣΚΚ) ασφαλιστικού συμβούλου και συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων, που απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων του ΚΒΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 32 του ΚΦΕ (Ν.2238/1994 – ΦΕΚ 151/Α’).
2. Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 2 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992 – ΦΕΚ 84/Α’), όπως τέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.3763/2009 (ΦΕΚ 80/Α’) με βάση τις οποίες απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων ο ασφαλιστικός σύμβουλος και ο συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα, δεν έχουν επαγγελματική εγκατάσταση και δεν είναι επιτηδευματίες από άλλη αιτία.
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. αριθ.1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40/Β’/16.1.2009) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.
4. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Συμπληρώνουμε τον πίνακα Μοναδικών Συντελεστών Καθαρού Κέρδους (ΜΣΚΚ) των εμπορικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων που εφαρμόζονται στα ακαθάριστα έσοδα (ΑΥΟ 17418/1771/23.12.1985 – ΦΕΚ 792/Β’) όπως ισχύει, ως ακολούθως:

Κωδικός αριθμός Περιγραφή επαγγέλματος ΜΣΚΚ
%
8011β Συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων που απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίων του ΚΒΣ 75
8012γ Ασφαλιστικός σύμβουλος που απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίων του ΚΒΣ 75

Οι συντελεστές αυτοί θα ισχύσουν από το οικονομικό έτος 2010 (χρήση 2009).

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ANT. MΠΕΖΑΣ