ΠΟΛ.1112/2.9.2009

Διαχείριση ειδικών περιπτώσεων ειδοποιητηρίων

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν.3634/2008.
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν.3427/2005.
3. Την υπ’ αριθ. 1666/ΔΙΟΕ89 (ΦΕΚ 40/Β’/16.1.2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
4. Την υπ’ αριθ. 1111400/939/0013/ΠΟΛ.1148/10.11.2008 ΑΥΟΟ.
5. Την υπ’ αριθ. 1111385/940/0013/ΠΟΛ.1143/31.10.2008 ΑΥΟΟ.

Αποφασίζουμε

1. Στις περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί ξεχωριστά ειδοποιητήρια διόρθωσης δηλώσεων στοιχείων ακινήτων με σκοπό τη δημιουργία της δήλωσης Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2008, σε ιδιοκτήτες που είναι υπόχρεοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΕ, σε κοινή δήλωση Ενιαίου Τέλους Ακινήτων, αυτοί πραγματοποιούν τις διορθώσεις ατομικά. Στη συνέχεια η κοινή δήλωση Ενιαίου Τέλους Ακινήτων ή συντίθεται μηχανογραφικά με την υποστήριξη της ΓΓΠΣ πριν την έκδοση του εκκαθαριστικού ή μετά τη λήψη του εκκαθαριστικού σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1111385/940/0013/ ΠΟΛ.1143/31.10.2008 ΑΥΟΟ όπως ισχύει.
2. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο Υφυπουργός Οικονομίας & Οικονομικών
Αντώνιος Μπέζας