ΠΟΛ.1113/2.9.2009

Τιμή ανά τ.μ. οικοπέδου Δήμου ή Κοινότητας, έτους 2009, στις περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων φυσικών προσώπων

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του Ν.3634/2008 (ΦΕΚ 9/Α’/29.1.2008) «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών – Απαλλαγή πρώτης κατοικίας – Ενιαίο Τέλος Ακινήτων – Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και άλλες διατάξεις», με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών να καθορίζει με απόφασή του την αξία των οικοπέδων σε περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα με βάση την κατώτερη τιμή ανά τ.μ. οικοπέδου του Δήμου ή της Κοινότητας.
2. Την υπ’ αριθ. 1666/ΔΙΟΕ89 (ΦΕΚ 40/Β’/16.1.2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
3. Την υπ’ αριθ. 1085779/886/0013/ΠΟΛ.1117/12.8.2008 (ΦΕΚ 1701/Β’/25.8.2008) ΑΥΟΟ με την οποία καθορίζεται η τιμή ανά τ.μ. οικοπέδου Δήμου ή Κοινότητας, έτους 2008, στις περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων φυσικών προσώπων.
4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Για το έτος 2009 οι τιμές οικοπέδων ανά τ.μ. στις περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες επιβολής του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων στα φυσικά πρόσωπα, είναι οι οριζόμενες στην υπ’ αριθ. 1085779/886/0013/ΠΟΛ.1117/12.8.2008 (ΦΕΚ 1701/Β’/25.8.2008) ΑΥΟΟ, εκτός των κατωτέρω Δήμων για τους οποίους οι τιμές οικοπέδου ανά τ.μ. διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Περιφέρεια Νομός Δήμος ΤΙΜΗ
Δ. Ελλάδας Αχαΐας Βραχναίικων 20,00 ευρώ
Δ. Ελλάδας Αχαΐας Παραλίας 45,00 ευρώ
Πελοποννήσου Λακωνίας Ασωπού 11,50 ευρώ
Πελοποννήσου Λακωνίας Ζάρακα 9,50 ευρώ
Πελοποννήσου Λακωνίας Μολάων 10,00 ευρώ
Πελοποννήσου Λακωνίας Μονεμβασίας 10,00 ευρώ
Πελοποννήσου Λακωνίας Νιάτων 7,00 ευρώ

2. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο Υφυπουργός Οικονομίας & Οικονομικών
Αντώνιος Μπέζας