ΠΟΛ.1114/8.9.2009

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν.3790/2009 περί παράτασης των προθεσμιών παραγραφής

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3790/2009 (ΦΕΚ 143/Α’) που αναφέρονται στην παράταση της προθεσμίας παραγραφής και σας γνωρίζουμε συνοπτικά τα εξής:
Με τις παραπάνω διατάξεις προβλέπεται ότι οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών που λήγουν στις 31.12.2009 παρατείνονται μέχρι 30.6.2010.
Η ανωτέρω παράταση καταλαμβάνει τις κάθε είδους προθεσμίες παραγραφής που λήγουν στις 31.12.2009, είτε πρόκειται για κανονικές προθεσμίες παραγραφής που λήγουν την προαναφερόμενη ημερομηνία (π.χ. χρήση 2003) είτε πρόκειται για προθεσμίες οι οποίες βάσει υφιστάμενων διατάξεων έχουν ήδη παραταθεί ή είναι μεγαλύτερες των κανονικών και η κατά παράταση ή η μεγαλύτερη προθεσμία λήγει την ίδια ως άνω ημερομηνία [π.χ. υποθέσεις χρήσεων 2000, 2001 και 2002, υποθέσεις με πλαστά ή εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία (παρ. 18 άρθρο 19 του Ν.3091/2002 και παρ. 2 άρθρο 22 του Ν.3212/2003), υποθέσεις με κατασχεθέντα ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία (παρ. 3 άρθρο 22 του Ν.3212/2003) κ.λπ.].
Υπενθυμίζεται ότι ο κατά τις ισχύουσες διατάξεις εκάστοτε χρόνος παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου αποτελεί πλέον βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 21 του ΚΒΣ, όπως ισχύουν, και το χρόνο μέχρι τον οποίο πρέπει να διαφυλάσσονται τα οριζόμενα στις ίδιες διατάξεις του Κώδικα αυτού βιβλία και στοιχεία.
Για διευκόλυνσή σας καταρτίστηκε και έχει αναρτηθεί στο site της Διεύθυνσης Ελέγχου στο εσωτερικό δίκτυο του Υπουργείου στη διεύθυνση http://10.16.5.21, καθώς και στο Internet στο site http://www.de9.gr, πίνακας με τις συνήθεις περιπτώσεις χρόνου παραγραφής.
Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παράταση καταλαμβάνει και τις υποθέσεις φορολογίας κεφαλαίου (φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών και κερδών από λαχεία, φόρου μεταβίβασης ακινήτων, ΦΜΑΠ και ειδικού φόρου επί των ακινήτων) καθόσον από τον νόμο δεν γίνεται διάκριση ή εξαίρεση.
Ειδικά, όσον αφορά τον ΦΜΑΠ και τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων (άρθρα 15-17 του Ν.3091/2002), μετά τις ως άνω κοινοποιούμενες διατάξεις, στις 30.6.2010 λήγει η προθεσμία παραγραφής για την κοινοποίηση πράξεων επιβολής φόρου ΦΜΑΠ υποθέσεων των ετών 1997,1998 και 1999 και ειδικού φόρου επί των ακινήτων υποθέσεων των ετών 2003 και 2004.

Ακριβές αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ