ΠΟΛ.1116/8.9.2009

Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης και της πράξης καταλογισμού της εισφοράς επί των εισιτηρίων δημοσίων θεαμάτων

Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν.3790/2009 (ΦΕΚ 143/Α’).
β) Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1108/21.12.1948 (ΦΕΚ 322/Α’) Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.1620/1951 (ΦΕΚ 2/Α’), όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν.
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.Δ.572/1970 (ΦΕΚ 125/Α’).
δ) Την υπ’ αριθ. Γ.Λ.Κ.156174/28.11.1970 (ΦΕΚ 903/Β’) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «περί ανάθεσης της διαχείρισης και κίνησης τού παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος Λογαριασμού «Ειδικός Λογαριασμός χρηματοδοτήσεως των Ιδρυμάτων και Οργανισμών».
ε) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’).
στ) Την υπ’ αριθ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40/Β’) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
ζ) Την ανάγκη καθορισμού του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης και της πράξης καταλογισμού της εισφοράς επί των εισιτηρίων των δημοσίων θεαμάτων.
η) Τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης και της πράξης προσδιορισμού της εισφοράς επί των εισιτηρίων των δημοσίων θεαμάτων, η οποία επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1108/21.12.1948 (ΦΕΚ 322/Α’) Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 16 του N.1620/1951 (ΦΕΚ 2/A’), όπως τα υποδείγματα που προσαρτώνται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτής.
Σε περίπτωση που ο χώρος της δήλωσης για την αναγραφή των εισιτηρίων δεν επαρκεί, μπορεί να χρησιμοποιείται κατάσταση είτε χειρόγραφη είτε με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, με την ίδια γραμμογράφηση, η οποία και θα επισυνάπτεται.
Μέχρι να τυπωθούν τα επισυναπτόμενα έντυπα, θα μπορούν να χρησιμοποιούνται φωτοαντίγραφα αυτών.
2. Οι ανωτέρω δηλώσεις περιλαμβάνουν το σύνολο των εισιτηρίων που εκδόθηκαν από τις επιχειρήσεις εκμετάλλευσης των δημοσίων θεαμάτων, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών, κάθε μήνα, και υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στη ΔΟΥ που είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα.
3. Εισιτήρια τα οποία έχουν θεωρηθεί από τις ΔΟΥ πριν από την 1.9.2009 και για τα οποία είχε καταβληθεί η εισφορά κατά τη θεώρησή τους από τις ΔΟΥ, μπορούν να χρησιμοποιούνται και μετά από την ημερομηνία αυτή, αλλά δεν θα περιλαμβάνονται στις κατά τα ανωτέρω υποβαλλόμενες δηλώσεις απόδοσης της εισφοράς.
Στην περίπτωση τυχόν ακύρωσης αδιάθετων εισιτηρίων, για τα οποία η εισφορά είχε καταβληθεί κατά τη θεώρησή τους από τη ΔΟΥ, πριν από την 1.9.2009, η εισφορά που έχει καταβληθεί επιπλέον, επιστρέφεται ύστερα από έλεγχο από την αρμόδια ΔΟΥ.
4. Στο έντυπο της πράξης καταλογισμού της εισφοράς και στο πίσω μέρος αυτής αναγράφονται τα στοιχεία της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς.
5. Η απόφαση αυτή αφορά τα εισιτήρια των δημοσίων θεαμάτων, τα οποία εκδίδονται από 1.9.2009, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών, με εξαίρεση εκείνα τα εισιτήρια για τα οποία η εισφορά έχει αποδοθεί κατά τη θεώρησή τους από τις ΔΟΥ.
6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ