ΠΟΛ.1117/8.9.2009

Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου των δηλώσεων απόδοσης του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας, καθώς και των αντίστοιχων πράξεων επιβολής των τελών και των πρόσθετων τελών

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α’), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.3775/2009 (ΦΕΚ 122/Α’).
2. Την υπ’ αριθ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40/Β’) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
3. Την ανάγκη καθορισμού του τύπου και του περιεχομένου των δηλώσεων απόδοσης του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας, καθώς και των αντίστοιχων πράξεων επιβολής των τελών και των πρόσθετων τελών.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α’) «Περί Δημοσίου Λογιστικού».
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Καθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο των δηλώσεων απόδοσης του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας, των αντίστοιχων πράξεων επιβολής των τελών και των πρόσθετων τελών καθώς και των πρακτικών της διοικητικής επίλυσης της διαφοράς αυτών όπως τα σχετικά υποδείγματα που προσαρτώνται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτής.
2. Για την απόδοση του τέλους και τον καταλογισμό αυτού θα χρησιμοποιούνται φωτοαντίγραφα των προσαρτώμενων στην παρούσα απόφαση υποδειγμάτων.
3. Το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας υπολογίζεται προ του ΦΠΑ ως ποσοστό επί κάθε μηνιαίου λογαριασμού κάθε σύνδεσης και κατά το ανάλογο κλιμάκιο του λογαριασμού. Εάν ο λογαριασμός εκδίδεται για περισσότερους μήνες επιβάλλονται τόσα τέλη όσα και οι μήνες. Για την εξεύρεση του τέλους ο λογαριασμός επιμερίζεται σε ίσα μέρη, ανάλογα των μηνών για τους οποίους εκδίδεται. Το τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας αποδίδεται με μηνιαίες δηλώσεις που υποβάλλονται μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την έκδοση κάθε λογαριασμού.
4. Το τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας υπολογίζεται προ του ΦΠΑ ως ποσοστό επί της αξίας του χρόνου ομιλίας των καρτοκινητών τηλεφώνων. Το τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας αποδίδεται με μηνιαίες δηλώσεις που υποβάλλονται μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα είτε από την πώληση των καρτών ομιλίας είτε των καρτών ανανέωσης του χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας, είτε από την ανανέωση του χρόνου ομιλίας ή επικοινωνίας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
5. Οι δηλώσεις απόδοσης του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας, υποβάλλονται στην αρμόδια ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου σε δύο αντίτυπα από τα οποία το ένα παραμένει στη ΔΟΥ και το άλλο παραδίδεται στον υπόχρεο μετά την καταβολή του τέλους.
6. Τα ποσά των οφειλόμενων τελών, καταχωρούνται σε ξεχωριστό λογαριασμό στα βιβλία των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.
7. Η απόφαση αυτή αφορά λογαριασμούς κινητής τηλεφωνίας που εκδίδονται από 1.8.2009, δηλαδή δέκα (10) ημέρες μετά τη δημοσίευση του Ν.3775/2009 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
8. Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης παύουν να ισχύουν οι υπ’ αριθ. 1030753/384/Τ.&Ε.Φ./5.3.1998 (ΦΕΚ 267/Β’/18.3.1998) και 1093727/671/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1124/24.10.2006 (ΦΕΚ 1635/Β’/7.11.2006) ΑΥΟΟ.
9. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
α.α. ΣΤ. ΚΑΛΟΠΗΤΑ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ