ΠΟΛ.1120/15.9.2009

Εκδιδόμενα παραστατικά για την προμήθεια εξόφλησης λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφέλειας και επιχειρήσεων τηλεφωνίας από αστικούς συνεταιρισμούς επαγγελματιών πρακτόρων παιχνιδιών πρόγνωσης

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των υποπερ. γστ’, γη’ και γι’ της περ. γ’ και της περ. ζ’ του άρθρου 38 του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ – ΦΕΚ 84/Α’).
2. Την υπ’ αριθ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40/Β’) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
3. Την ανάγκη παρακολούθησης και διασφάλισης των εσόδων από την εξόφληση λογαριασμών επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και τηλεφωνίας μέσω αστικών συνεταιρισμών επαγγελματιών πρακτόρων παιχνιδιών πρόγνωσης, στα πρακτορεία που διενεργούνται τα παιχνίδια αυτά.
4. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Για την δικαιούμενη προμήθεια, κατά την εξόφληση λογαριασμών καταναλωτών ή συνδρομητών οργανισμών και επιχειρήσεων που διαθέτουν αγαθά και παρέχουν υπηρεσίες του άρθρου 12 παρ. 16β’του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ) ή άλλες συναφείς υπηρεσίες (υπηρεσίες ύδρευσης, ηλεκτρικής ενέργειας, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, διαδικτύου, τηλεόρασης μέσω συνδρομητικών καναλιών κ.λπ.), που εισπράττεται από τους αστικούς συνεταιρισμούς πρακτόρων παιχνιδιών πρόγνωσης, εφόσον η προμήθεια βαρύνει τον καταναλωτή ή συνδρομητή, εκδίδονται από τους συνεταιρισμούς αυτούς Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ) με μηχανογραφικό τρόπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ΚΒΣ, οι οποίες εκτυπώνονται στα πρακτορεία των μελών των αστικών συνεταιρισμών (καταστήματα διενέργειας παιχνιδιών πρόγνωσης – σημεία εξόφλησης των λογαριασμών), με τα οποία βρίσκονται σε άμεση ηλεκτρονική σύνδεση και λαμβάνουν σήμανση με τη χρήση φορολογικών μηχανισμών του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222/Α’) κυριότητας των συνεταιρισμών, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι και λειτουργούν στις έδρες ή στα υποκαταστήματα των εν λόγω συνεταιρισμών.
2. Για τις προμήθειες που καταβάλλονται από τους ανωτέρω συνεταιρισμούς προς τα μέλη τους – πράκτορες παιχνιδιών πρόγνωσης, στις εγκαταστάσεις των οποίων πραγματοποιούνται οι εξοφλήσεις και εκτυπώνονται τα ανωτέρω φορολογικά στοιχεία προς τους καταναλωτές, εκδίδονται μηνιαίες εκκαθαρίσεις, θεωρημένες εάν είναι χειρόγραφες ή με σήμανση από τους ως άνω φορολογικούς μηχανισμούς του Ν.1809/1988 εφόσον είναι μηχανογραφικές. Οι εκκαθαρίσεις αυτές εκδίδονται μέχρι την 15η ημέρα του μήνα για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν τον προηγούμενο μήνα, φέρουν ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του μήνα που αφορούν και διαφυλάσσονται για όσο χρόνο ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ).
3. Την απαλλαγή των μελών των εν λόγω συνεταιρισμών – πρακτόρων παιχνιδιών πρόγνωσης, από την τήρηση βιβλίων Β’ κατηγορίας για την προμήθεια που καταβάλλεται σ’ αυτούς από τους συνεταιρισμούς με βάση τις κατά τα ανωτέρω εκδιδόμενες μηνιαίες εκκαθαρίσεις.
4. Για τις αμοιβές που καταβάλλονται από τους συνεταιρισμούς στα μέλη τους – πράκτορες παιχνιδιών πρόγνωσης, υποβάλλονται τόσο από τους συνεταιρισμούς όσο και από τα μέλη τους στοιχεία για διασταύρωση των συναλλαγών με συγκεντρωτικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 20 του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ).
5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ακριβές Αντίγραφο

 Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ