ΠΟΛ.1121/16.9.2009

Καταχώριση των δελτίων αποστολής που εκδίδονται για τη διακίνηση ή την παράδοση πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης μεταξύ των εγκαταστάσεων του ίδιου επιτηδευματία ΔΙΠΕΘΕ, στις καταστάσεις του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/14.2.2008 ΑΥΟΟ και υποβολή των αντιτύπων αυτών

Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
Με τις διατάξεις του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/14.2.2008 ΑΥΟΟ θεσπίστηκε υποχρέωση για τους επιτηδευματίες που εμπορεύονται πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης να υποβάλλουν αναλυτικές καταστάσεις με τα δεδομένα των συναλλαγών του εν λόγω αγαθού μέσω διαδικτύου (πρόγραμμα ΗΦΑΙΣΤΟΣ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με τις διατάξεις της προαναφερθείσας υπουργική απόφασης και της υπ’ αριθ. 1041180/251/0015/ΠΟΛ.1072/8.4.2008 ερμηνευτικής εγκυκλίου.
Με την παρούσα διευκρινίζεται ότι από την επόμενη περίοδο πώλησης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης που ξεκινάει στις 15.10.2009, θα καταχωρούνται στις εν λόγω καταστάσεις και οι διακινήσεις ή παραδόσεις που πραγματοποιούνται μεταξύ των εγκαταστάσεων του ίδιου επιτηδευματία που έχει λάβει αντίστοιχα μητρώα ΔΙΠΕΘΕ ανά εγκατάσταση.
Αντίτυπα δε των σχετικών δελτίων αποστολής που θα εκδίδονται για τη διακίνηση ή την παράδοση πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης μεταξύ των εν λόγω εγκαταστάσεων θα υποβάλλονται σύμφωνα με τα οριζόμενα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1034/2008.
Οποιαδήποτε προηγούμενη ρύθμιση αντίθετη με τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα παύει να ισχύει.

 

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊστάμενη της Δ/νσης

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ