ΠΟΛ.1122/16.9.2009

Χρόνος έκδοσης των αποδείξεων λιανικής πώλησης από τους εκμεταλλευτές των κέντρων διασκέδασης και όλων των καταστημάτων γενικά που διαθέτουν στο κοινό οποιοδήποτε είδος τροφής ή ποτού για επιτόπια κατανάλωση – Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της ΑΥΟΟ 1057674/279/0015/ΠΟΛ.1081/12.6.2009 (ΦΕΚ 1211/Β’/19.6.2009)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των υποπερ. γδ’ και γη’ της περ. γ’ και της περ. ζ’ του άρθρου 38 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992 – ΦΕΚ 84/Α’), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222/Α’) «Καθιέρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις της ΑΥΟ 1060347/648/0015/ΠΟΛ.1183/17.8.1990 (ΦΕΚ 561/Β’) «Χρόνος έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών και ειδικών στοιχείων από κατηγορίες επιτηδευματιών, που χρησιμοποιούν φ.τ.μ. ή Η/Υ».
4. Τις διατάξεις της ΑΥΟ 1050321/504/0015/ΠΟΛ.1117/31.5.1991 (ΦΕΚ 454/Β’) «Εναλλακτικός τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων από καταστήματα που σερβίρουν φαγητό για επιτόπια κατανάλωση και χρησιμοποιούν φ.τ.μ.».
5. Τις διατάξεις της ΑΥΟ 1075406/635/0015/ΠΟΛ.1238/26.10.1992 (ΦΕΚ 736/Β’) «Εναλλακτικός τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων από καταστήματα που σερβίρουν φαγητό για επιτόπια κατανάλωση και χρησιμοποιούν Η/Υ».
6. Τις διατάξεις της ΑΥΟΟ 1057674/279/0015/ΠΟΛ.1081/12.6.2009 (ΦΕΚ 1211/Β’/19.6.2009) «Χρόνος έκδοσης των αποδείξεων λιανικής πώλησης από τους εκμεταλλευτές των κέντρων διασκέδασης και όλων των καταστημάτων γενικά που διαθέτουν στο κοινό οποιοδήποτε είδος τροφής ή ποτού για επιτόπια κατανάλωση».
7. Το από 8.1.2008 Πόρισμα της Ομάδας Εργασίας που συστάθηκε με την ΑΥΟΟ 1104743/1163/0006Α/27.11.2006, για τη μελέτη και υποβολή προτάσεων με σκοπό τη λήψη μέτρων για την περιστολή της φοροδιαφυγής στα καταστήματα επιτόπιας κατανάλωσης φαγητού, ποτών κ.λπ., τα οποία χρησιμοποιούν μηχανογραφικά συστήματα αυτόματης λήψης και εκτύπωσης παραγγελιών.
8. Την υπ’ αριθ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40/Β’) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
9. Την ανάγκη περιστολής της φοροδιαφυγής και της διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου.
10. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Η υπ’ αριθ. 1057674/279/0015/ΠΟΛ.1081/12.6.2009 (ΦΕΚ 1211/Β’/19.6.2009) «Χρόνος έκδοσης των αποδείξεων λιανικής πώλησης από τους εκμεταλλευτές των κέντρων διασκέδασης και όλων των καταστημάτων γενικά που διαθέτουν στο κοινό οποιοδήποτε είδος τροφής ή ποτού για επιτόπια κατανάλωση» ΑΥΟΟ, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Από την 1.7.2009 και εφεξής, οι εκμεταλλευτές των κέντρων διασκέδασης και όλων των καταστημάτων γενικά που διαθέτουν στο κοινό οποιοδήποτε είδος τροφής ή ποτού για επιτόπια κατανάλωση (κέντρα διασκέδασης, εστιατόρια, ψητοπωλεία, μεζεδοπωλεία, ταβέρνες, καφετέριες, πιτσαρίες και λοιπά συναφή), εκδίδουν τις Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης (ΑΛΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1809/1988 και του άρθρου 13 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992) και παραδίδουν αυτές με την εκτέλεση κάθε μιας παραγγελίας (σερβιρίσματος), αρχικής ή συμπληρωματικής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1060347/648/0015/ΠΟΛ.1183/17.8.1990 (ΦΕΚ 561/Β’) ΑΥΟ, κατά περίπτωση.
2. Από την ίδια ως άνω ημερομηνία παύουν να ισχύουν οι διατάξεις των υπ’ αριθ. 1050321/504/0015/ΠΟΛ.1117/31.5.1991 (ΦΕΚ 454/Β’) και 1075406/635/0015/ΠΟΛ.1238/26.10.1992 (ΦΕΚ 736/Β’) ΑΥΟ, περί του εναλλακτικού τρόπου έκδοσης των ως άνω ΑΛΠ με την έκδοση θεωρημένων δελτίων παραγγελίας.
3. Κατ’ εξαίρεση των αναφερόμενων στην παρ. 1 της παρούσας, όσοι από τους επιτηδευματίες της ίδιας παραγράφου κάνουν χρήση μηχανογραφικών συστημάτων καταχώρισης και παρακολούθησης παραγγελιοληψιών και σημαίνουν τα εκδιδόμενα φορολογικά τους στοιχεία (ΑΛΠ) με τη χρήση ΕΑΦΔΣΣ του Ν.1809/1988, υποχρεωτικά σημαίνουν ηλεκτρονικά και την κάθε καταχώριση παραγγελίας στο μηχανογραφικό τους σύστημα (ανεξαρτήτως εάν αυτή εκτυπώνεται άμεσα ή όχι).
Σε κάθε καταχωρούμενη ηλεκτρονικά παραγγελία, εκτός από τα πλήρη στοιχεία του εκδότη, περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και, η ημερομηνία και η ώρα, τα είδη αναλυτικά και οι ποσότητες που σερβίρονται, ο α/α του τραπεζιού, ο α/α της παραγγελίας (σερβιρίσματος) και προαιρετικά η αξία κάθε είδους, αποκλειόμενης της αναγραφής της μερικής ή συνολικής αξίας κατανάλωσης. Επιτρέπεται να προσδιορίζεται το είδος των σερβιριζόμενων αγαθών με κωδικούς αριθμούς, εφόσον τηρείται θεωρημένο βιβλίο (μητρώο) κωδικής αρίθμησης.
Τα ηλεκτρονικά αρχεία (αρχεία «…_a.txt» και «…_b.txt») της σήμανσης κάθε καταχωρούμενης και σημαινόμενης παραγγελίας φυλάσσονται, όπως και τα φορολογικά στοιχεία, για όσο χρόνο ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ΚΒΣ, με την υποχρέωση να εκτυπώνονται άμεσα και να παραδίδονται σε περίπτωση που αυτό ζητηθεί από οποιονδήποτε φορολογικό έλεγχο.
Στην ΑΛΠ που σημαίνεται και εκδίδεται με την ολοκλήρωση της εξυπηρέτησης του πελάτη (κλείσιμο λογαριασμού τραπεζιού) αναγράφονται αναλυτικά τα είδη σε κάθε περίπτωση (ανεξάρτητα από τη χρησιμοποίηση κωδικών αριθμών κατά την καταχώριση της παραγγελίας), η ποσότητα και η αξία για κάθε είδος, η συνολική αξία και ο αύξων ή οι αύξοντες αριθμοί των σχετικών καταχωρίσεων – παραγγελιών που έχουν καταχωρηθεί κατά τα ως άνω».
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.