ΠΟΛ.1123/15.9.2009

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για την επιστροφή ΦΠΑ έτους 2008 στους αγρότες

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000) και ειδικότερα τις διατάξεις των άρθρων 41, 42 και της παρ. 3 του άρθρου 64 αυτού.
2. Την υπ’ αριθ. Π.953/432/64/ΠΟΛ.41/3.2.1988 (ΦΕΚ 107/Β’/25.2.1988) ΑΥΟ.
3. Τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι δικαιούχοι επιστροφής ΦΠΑ αγρότες για την συγκέντρωση και υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών μέχρι 31.7.2009.
4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/22.4.2005).
5. Την υπ’ αριθ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40/Β’/16.1.2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
6. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Παρατείνουμε μέχρι 30.10.2009 την προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών επιστροφής του ΦΠΑ στους αγρότες, που προβλέπεται από την παρ. 4 της υπ’ αριθ. Π.953/432/64/ΠΟΛ.41/3.2.1988 ΑΥΟ και αφορούν παραδόσεις αγροτικών προϊόντων και παροχές αγροτικών υπηρεσιών, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση 2008.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο Υφυπουργός
Οικονομίας & Οικονομικών
Αντώνης Μπέζας