ΠΟΛ.1124/15.9.2009

Τροποποίηση της ΑΥΟΟ 1060481/4643/810/Α0014/ΠΟΛ.1073/21.7.2004 «Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000)»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ, ο οποίος κυρώθηκε με τον Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α’):
α) των παρ. 1 και 11 του άρθρου 34,
β) των άρθρων 24, 25, 26, 27 και 28,
γ) των άρθρων 30, 31 και 32 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 64,
δ) της παρ. 1 του άρθρου 35 και
ε) της παρ. 2 του άρθρου 38.
2. Την υπ’ αριθ. 1060481/4643/810/Α0014/ΠΟΛ.1073/21.7.2004 (ΦΕΚ 1164/Β’/30.7.2004) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
3. Την ανάγκη απλοποίησης της διαδικασίας επιστροφής του φόρου, στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ.
4. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 του Ν.2120/1993, όπως ισχύει.
5. Την υπ’ αριθ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40/Β’/16.1.2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Αποφασίζουμε

1. Το οριζόμενο με τις διατάξεις του άρθρου 2 της ΑΥΟΟ 1060481/4643/810/Α0014/ΠΟΛ.1073/21.7.2004 όριο επιστρεφόμενου πιστωτικού υπολοίπου καταργείται για τις επιχειρήσεις που ως αντικείμενο εργασιών έχουν και τη διενέργεια πράξεων των άρθρων 24, 25, 26, 27 και 28 του Κώδικα ΦΠΑ (κυρ.Ν.2859/2000).
2. Στις ρυθμίσεις των διατάξεων της απόφασης αυτής υπάγονται και οι αιτήσεις επιστροφής που έχουν υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία της ΑΥΟΟ 1060481/4643/810/Α0014/ΠΟΛ.1073/21.7.2004 και εκκρεμούν στις ΔΟΥ μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας.
3. Η ισχύς της απόφασης αυτής ορίζεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.