Ερώτηση

133ΑΑ   Αγαπητοί κ.κ. Θέλω να σας υποβάλλω το παρακάτω ερώτημα, που είναι σχετικό με το ΦΠΑ .Επιστημονικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καταστατικό σκοπό την παροχή αμοιβαίας βοήθειας στα μέλη οικογενειών με ασθενή πάσχοντα από τη τη Ν. Alzheimer ,διοργάνωση θεραπευτικών παρεμβάσεων μέσω Αθλητικών και κοινωνικών εκδηλώσεων για την προαγωγή και βελτίωση της ζωής των ασθενών κλπ., δεν τηρεί βιβλία και στοιχεία του ΚΒΣ και είναι απαλλασσόμενο του ΦΠΑ. Το σωματείο λοιπόν ,επειδή έχει τη δυνατότητα να «βλέπει» ασθενείς-μέλη του, πρόκειται να συνεργαστεί με άλλη επιστημονική .Μη κερδοσκοπική εταιρεία ,και να της παραχωρήσει ερευνητικό υλικό -διαγνώσεις από την εξέλιξη της νόσου ,υλικό που προκύπτει  από την παρακολούθηση των μελών μας, ,σε βάθος διετίας, έναντι αμοιβής ανά ασθενή .Ρωτώ λοιπόν για την άποψη σας ,αν θα πρέπει να εκδίδονται παραστατικά του ΚΒΣ ,αν η παροχή προς την άλλη εταιρία υπόκειται σε  ΦΠΑ και αν ναι σε ποιο συντελεστή (Ψηλό η χαμηλό)

 

Απάντηση

Σύμφωνα με το Σύμφωνα με το άρθρο 2. “Υπόχρεοι σε τήρηση βιβλίων και στοιχείων” του Π.Δ 186/1992 είναι:

3.Το Δημόσιο, το ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιτροπή ή ένωση προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο που δεν έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα και αποκτά κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου στην ημεδαπή, οι ξένες αποστολές και οι διεθνείς οργανισμοί υποχρεούνται μόνο στη λήψη, έκδοση, υποβολή και διαφύλαξη των στοιχείων που ορίζονται ρητά από τον Κώδικα αυτόν. Τα πρόσωπα αυτά, εκτός από το Δημόσιο όταν ενεργούν πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στο φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) ή στο φόρο εισοδήματος θεωρούνται επιτηδευματίες μόνο για τις δραστηριότητες αυτές και έχουν τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

 

Kρίσιμο σημείο για το αν θα έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων του ΚΒΣ το Επιστημονικό Σωματείο, είναι το κάτα πόσο αυτή η πράξη, δηλαδή   η παραχώρηση του ερευνητικού υλικού  υπάγεται η όχι σε ΦΠΑ. Το ζήτημα της απαλλαγής του ΦΠΑ στο εσωτερικό της χώρας ρυθμίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2859/2000, το οποίο όσον αφορά τα Ν.Π. Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα προβλέπει τα εξής:

1. Απαλλάσσονται από το φόρο:

ιδ) η παροχή υπηρεσιών που συνδέεται στενά με τον αθλητισμό ή τη σωματική αγωγή, από νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε πρόσωπα που ασχολούνται με τον αθλητισμό ή τη σωματική αγωγή,
ιε) η παροχή υπηρεσιών και η στενά συνδεόμενη με αυτές παράδοση αγαθών προς τα μέλη τους, έναντι καταβολής συνδρομής,από μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα και οργανισμούς, που επιδιώκουν στα πλαίσια του συλλογικού τους συμφέροντος σκοπούς πολιτικούς, συνδικαλιστικούς, θρησκευτικούς, φιλοσοφικούς, φιλανθρωπικούς ή εθνικούς εφόσον δεν οδηγούν σε στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού,
ιστ) η παροχή υπηρεσιών πολιτιστικής ή μορφωτικής φύσης και η στενά συνδεόμενη με αυτές παράδοση αγαθών, από νομικά πρόσωπα ή άλλους οργανισμούς ή ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία λειτουργούν νόμιμα και έχουν σκοπούς πολιτιστικούς ή μορφωτικούς, εφόσον δεν οδηγούν σε στρέβλωση των όρων του ανταγωνισμού. Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται ιδίως οι παρεχόμενες σε επισκέπτες μουσείων, μνημείων, αρχαιολογικών ή άλλων παρόμοιων χώρων, καθώς και η οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, εκθέσεων και διαλέξεων,

 

Κατά τη γνώμη μας η υπηρεσία που μας περιγράφεται δεν μπορεί να ενταχτεί σε καμία από τις παραπάνω απαλλακτικές περιπτώσεις και η συγκεκριμένη πράξη εντάσσεται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 23% και άρα προκύπτει και υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων για αυτή τη δραστηριότητα.

 

Σε κάθε περίπτωση όμως επειδή το συγκεκριμένο θέμα που μας ρωτάτε είναι θέμα πραγματικό και ανάγεται στην ελεγκτική εξουσία του προϊστάμενου της Δ.Ο.Υ., πιστεύουμε ότι πρέπει να απευθυνθείτε και στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.

 

Περαιτέρω, όσον αφορά το τι στοιχείο θα πρέπει να εκδώσετε, σύμφωνα με το έγγραφο 1022384/179/0015/5.5.2006 (Παροχή στατιστικών στοιχείων έναντι αμοιβής – Έκδοση στοιχείου.), προβλέπονται τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) ορίζεται ότι οι επιτηδευματίες διακρίνονται ανάλογα με το αντικείμενο των εργασιών τους:

α) σε εκείνους που πωλούν αγαθά, χονδρικώς ή λιανικώς, αυτούσια ή μετά από επεξεργασία, ιδίως κατεργασία ή εξευγενισμό ή συναρμολόγηση ή διασκευή ή συσκευασία,

β) σε εκείνους που παρέχουν υπηρεσίες και

γ) σε εκείνους που πωλούν αγαθά και παρέχουν υπηρεσίες (μικτή δραστηριότητα). 2.Με βάση τις πιο πάνω διατάξεις και τα διαλαμβανόμενα στην υπόψη αίτησή σας συνάγεται ότι η παροχή εκ μέρους σας των προαναφερόμενων στατιστικών στοιχείων στην εταιρία …… έναντι αμοιβής πληροί τα εννοιολογικά στοιχεία της παροχής υπηρεσιών ανεξάρτητου μέσου παροχής (με δισκέτα ή μέσω internet κ.α.) και κατά συνέπεια για τις υπηρεσίες αυτές εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ.