ΠΟΛ.1125/18.9.2009

Παροχή οδηγιών για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της ΑΥΟΟ 1061748/987/ΔΜΒ/ΠΟΛ.1086/22.6.2009 (ΦΕΚ 1285/Β’/30.6.2009) «Τροποποίηση της ΑΥΟΟ 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ.1133/6.10.2008 (ΦΕΚ 2149/Β’/16.10.2008) περί καθορισμού νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ 2008)»

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 1061748/987/ΔΜΒ/ΠΟΛ.1086/22.6.2009 ΑΥΟΟ με την οποία τροποποιείται η νέα Εθνική Ονοματολογία των Οικονομικών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ 2008), παρέχουμε τις πιο κάτω διευκρινίσεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της:
1. Με την ανωτέρω ΑΥΟΟ, επέρχονται τροποποιήσεις σε ορισμένους ΚΑΔ, που αφορούν κυρίως σε μεταβολές, διαγραφές, προσθήκες, καθώς και σε διορθώσεις του λεκτικού περιγραφής τους.
2. Επίσης, με την υπ’ αριθ. 1117989/2301/ΔΜ/ΠΟΛ.1157/26.11.2008 ΑΥΟΟ έχουν δοθεί οδηγίες για την αντιστοίχηση των παλαιών ΚΑΔ με τους νέους (ΚΑΔ 2008).
3. Επειδή πολλές επιχειρήσεις έχουν ήδη πραγματοποιήσει την αντιστοίχηση των ΚΑΔ είτε μέσω ΔΟΥ είτε μέσω διαδικτύου και έχουν δηλώσει κωδικούς οι οποίοι, σύμφωνα με την ανωτέρω ΑΥΟΟ, μεταβάλλονται ή διαγράφονται, η ΓΓΠΣ -με κεντρικές διαδικασίες- θα προβεί σε «νέα αντιστοίχηση» των κωδικών αυτών, αποστέλλοντας στις αρμόδιες ΔΟΥ καταστάσεις με τα στοιχεία των επιχειρήσεων.
Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί και στις περιπτώσεις που μετά την πραγματοποίηση της αντιστοίχησης, έχουν υποβληθεί δηλώσεις μητρώου ΚΑΔ που, λόγω της ανωτέρω τροποποίησης, έχουν μεταβληθεί ή διαγραφεί.
4. Στη συνέχεια, με βάση τις καταστάσεις αυτές θα επανεκτυπωθούν από τις ΔΟΥ οι σχετικές βεβαιώσεις (διορθωμένες), οι οποίες στη συνέχεια θα αποσταλούν στις επιχειρήσεις με συστημένη επιστολή, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.
5. Κατ’ εξαίρεση, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν πάνω από δέκα (10) υποκαταστήματα, θα ενημερωθούν από τη ΓΓΠΣ με ηλεκτρονικό μήνυμα για τις αλλαγές στους ΚΑΔ, καθώς και για τη δυνατότητα να παραλάβουν την επανεκτύπωση της σχετικής βεβαίωσης από την αρμόδια ΔΟΥ.

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ν. ΠΑΠΑΓΙΑΒΗ

Α.Α ΣΤΥΛ.ΚΑΛΟΠΗΤΑ