ΠΟΛ.1127/25.9.2009

Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών (Έντυπο 047-ΦΠΑ, έκδοση 2009, Φ4/TAXIS) – Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών (Έντυπο 052-ΦΠΑ, έκδοση 2009, Φ5/ΤΑXIS) – Υποχρεωτική υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου (TAXISnet)

Έχοντας υπόψη:
1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ, που κυρώθηκε με τον Ν.2859/7.11.2000 (ΦΕΚ 248/Α’), όπως ισχύουν:
i. Των άρθρων 11, 12, 14 παρ. 2 περ. α’, 15 παρ. 2, 19 παρ. 3, 28 παρ. α’ και γ’ και 29.
ii. Του άρθρου 36 και ειδικότερα των παρ. 5 περ. α’, β’ και δ’, 5α’, 5β’, 6 περ. ε’, 9 περ. γ’ και 11.
iii. Των άρθρων 59, παρ. 2 και 64, παρ. 3.
2. Το γεγονός ότι με τις Οδηγίες 2008/117/ΕΚ της 16.12.2008 (EE L 14/20.1.2009) και 2008/8/ΕΚ της 12.2.2008 (EE L 44/20.2.2008) του Συμβουλίου τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ της 28.11.2006 (EE L 347/11.12.2006) σχετικά και με τον χρόνο υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, το περιεχόμενο των στοιχείων που περιέχονται σε αυτούς κυρίως όσον αφορά την παροχή των υπηρεσιών.
3. Την υπ’ αριθ. 1044747/2296/838/0014Δ’/ΠΟΛ.1161/21.5.2002 (ΦΕΚ 689/Β’/4.6.2002) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών (ΑΥΟΟ) με θέμα τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του τριμηνιαίου ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων (Έντυπο 052-Φ.Π.Α., έκδοση 2002, Φ5/TAXIS).
4. Την ΑΥΟΟ 1044748/2297/839/0014Δ’/ΠΟΛ.1162/21.5.2002 (ΦΕΚ 689/Β’/4.6.2002) με θέμα τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του τριμηνιαίου ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων (Έντυπο 047-Φ.Π.Α., έκδοση 2002, Φ4/TAXIS).
5. Την ΑΥΟΟ 1064796/4576/2064/0014Δ’/ΠΟΛ.1091/10.7.2003 (ΦΕΚ 1027/Β’/24.7.2003) με θέμα υποβολή των εμπρόθεσμων αρχικών τριμηνιαίων ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας (TAXISnet).
6. Την ΑΥΟΟ 1067434/6235/768/Δ0014/ΠΟΛ.1098/20.7.2006 (ΦΕΚ 1124/Β’/18.8.2006) με θέμα χρόνος υποβολής των εμπρόθεσμων αρχικών ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων και ενδοκοινοτικών αποκτήσεων.
7. Την υπ’ αριθ. 1023240/1107/163/0014/ΠΟΛ.1055/2.3.2001 (ΦΕΚ 215/Β’/5.3.2001) απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα όροι και προϋποθέσεις υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ με ηλεκτρονικά μέσα.
8. Την υπ’ αριθ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40/Β’/16.1.2009) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
9. Την ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων και διευκόλυνσης των υποκείμενων στον ΦΠΑ για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων.
10. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1
Τύπος και περιεχόμενο των ανακεφαλαιωτικών πινάκων

1. Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο των ανακεφαλαιωτικών πινάκων όπως τα υποδείγματα που επισυνάπτονται στην παρούσα ως Παραρτήματα Α’ και Β’ με τίτλο «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΛΗΨΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».
2. Στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών αναγράφονται, κατά αγοραστή αγαθών ή λήπτη υπηρεσιών: η χώρα, τα στοιχεία του ΑΦΜ ΦΠΑ του αντισυμβαλλόμενου, καθώς και η φορολογητέα αξία των πράξεων που πραγματοποιούνται, δηλαδή των ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών, των οιονεί ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών (τριγωνικές συναλλαγές) και των ενδοκοινοτικών παρεχόμενων υπηρεσιών, μειωμένη με τις χορηγούμενες στον αγοραστή ή λήπτη εκπτώσεις και τις επιστροφές του τιμήματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
3. Στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών αναγράφονται, κατά προμηθευτή αγαθών ή τον παρέχοντα υπηρεσίες: η χώρα, τα στοιχεία του ΑΦΜ ΦΠΑ του αντισυμβαλλόμενου, καθώς και η φορολογητέα αξία των πράξεων που πραγματοποιούνται, δηλαδή των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών, των αποκτήσεων από άλλα κράτη – μέλη που προορίζονται για παράδοση σε άλλο κράτος – μέλος (τριγωνικές συναλλαγές) και των ενδοκοινοτικών λήψεων υπηρεσιών, μειωμένη με τις χορηγούμενες στον αγοραστή ή λήπτη εκπτώσεις και τις επιστροφές του τιμήματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
4. Εφόσον ο υποκείμενος διενεργεί «τριγωνική συναλλαγή», έχει την υποχρέωση υποβολής ενός «ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών» για την απόκτηση που πραγματοποιεί από κράτος – μέλος και που προορίζεται για παράδοση σε άλλο κράτος – μέλος και ενός «ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών» για την οιονεί ενδοκοινοτική παράδοση αγαθού που πραγματοποιεί στο άλλο κράτος – μέλος.

Άρθρο 2
Χρόνος και τρόπος υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων

1. Ως ημερολογιακή περίοδος για την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ορίζεται ο ημερολογιακός μήνας για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1.1.2010.
2. Η υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων πραγματοποιείται υποχρεωτικά αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου (TAXISnet) για κάθε ημερολογιακή περίοδο. Η υποβολή των διορθωτικών ή εκπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων πραγματοποιείται υποχρεωτικά αποκλειστικά και μόνο σε έντυπη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ.
3. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων μέσω του ειδικού δικτύου (TAXISnet) ορίζεται η 26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της μηνιαίας περιόδου την οποία αφορά. Σε περίπτωση αργίας, η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία μεταφέρεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Εφόσον την καταληκτική ημερομηνία υποβολής διαπιστώνεται ότι υπάρχει τεχνική αδυναμία του ειδικού δικτύου (TAXISnet) να κάνει αποδεκτή την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, αυτοί θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη ΔΟΥ την επόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα.
Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων σε έντυπη μορφή στη ΔΟΥ ορίζεται η 26η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της μηνιαίας περιόδου την οποία αφορά. Σε περίπτωση αργίας ή τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας, η παραπάνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής μεταφέρεται την επόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα.
4. Η υποβολή των αρχικών και εμπρόθεσμων ανακεφαλαιωτικών πινάκων πραγματοποιείται υποχρεωτικά σε έντυπη μορφή στην αρμόδια ΔΟΥ στις παρακάτω περιπτώσεις από:
- Τους υποκείμενους που δεν έχουν υποχρέωση υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ και ειδικότερα:
α) τους υποκείμενους στον φόρο που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς των αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ,
β) τους υποκείμενους στον φόρο που πραγματοποιούν μόνο παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών, που δεν τους παρέχουν κανένα δικαίωμα έκπτωσης.
- Το Ελληνικό Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ, τους Δήμους, τις Κοινότητες, τους συνεταιρισμούς και γενικά τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
- Τους υποκείμενους που έχουν δηλώσει παύση εργασιών ή έχουν τεθεί σε αδράνεια, εκκαθάριση ή πτώχευση, εφόσον έχουν υποβάλει ανάλογη δήλωση μεταβολών στην αρμόδια ΔΟΥ κατά τον χρόνο υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα.
- Τις επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται, μετατρέπονται, συγχωνεύονται, διασπώνται ή απορροφώνται.
- Τους υποκείμενους που διενήργησαν παύση και επανέναρξη εργασιών εντός της ίδιας ημερολογιακής περιόδου και για τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες που έχουν υποχρέωση να υποβάλουν για πράξεις που διενήργησαν από την ημερομηνία επανέναρξης μέχρι το τέλος της οικείας ημερολογιακής περιόδου αναφοράς, εφόσον προηγήθηκε υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα για πράξεις που διενεργήθηκαν την περίοδο πριν από την παύση εργασιών και για την ίδια ημερολογιακή περίοδο.
- Την Τράπεζα της Ελλάδος.
5. Οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες που υποβάλλονται για οποιονδήποτε λόγο στη ΔΟΥ σε έντυπη μορφή, θα υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα. Στην περίπτωση αυτή, δεν αποστέλλεται αντίγραφο για μηχανογραφική επεξεργασία στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Το πρωτότυπο θα παραμένει στη ΔΟΥ, προκειμένου να διενεργείται η εισαγωγή του συνόλου των αναλυτικών γραμμών των εν λόγω ανακεφαλαιωτικών πινάκων στο σύστημα TAXIS. Το ένα αντίγραφο θα επιστρέφεται υπογεγραμμένο στον φορολογούμενο.
6. Η εισαγωγή των στοιχείων των ανακεφαλαιωτικών πινάκων πρέπει να ολοκληρώνεται από τις ΔΟΥ με ευθύνη των προϊσταμένων τους, καθώς και των αρμόδιων επιθεωρητών, μέχρι το τέλος του μήνα υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων. Εξαιρετικά, τα στοιχεία των ανακεφαλαιωτικών πινάκων που παραλαμβάνονται από τις ΔΟΥ την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, θα καταχωρούνται το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια εισαγωγής στο TAXIS των αναλυτικών γραμμών των ανακεφαλαιωτικών πινάκων διαπιστωθεί λάθος στη συμπλήρωση του πίνακα για το οποίο ευθύνεται ο υπόχρεος, θα πρέπει αυτός να καλείται προκειμένου να διορθωθεί το συγκεκριμένο λάθος. Η παρακολούθηση της καταχώρισης των αναλυτικών γραμμών των ανακεφαλαιωτικών πινάκων μπορεί να διενεργείται και σε κεντρικό επίπεδο.
7. Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες δεν υποβάλλονται, αν σε κάποια ημερολογιακή περίοδο δεν έχουν πραγματοποιηθεί φορολογητέες πράξεις.

Άρθρο 3
Πιστοποίηση των υποκείμενων στον φόρο

1. Οι υπόχρεοι για την υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου, μετά από αίτηση – εγγραφή τους στο ειδικό δίκτυο (TAXISnet), πιστοποιούνται από τη ΓΓΠΣ και λαμβάνουν όνομα και κωδικό χρήστη. Η πρόσβαση στο ειδικό δίκτυο (TAXISnet) για την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων είναι εφικτή με τη χρήση των κωδικών αυτών. Ο συνδυασμός του ονόματος και του κωδικού χρήστη ταυτοποιεί τον συγκεκριμένο υποκείμενο. Οι κωδικοί αποτελούν απόρρητο προσωπικό στοιχείο και επιτρέπεται μόνο στο πρόσωπο που πιστοποιείται να τους διαχειρίζεται και να τους μεταβάλλει, έτσι ώστε μόνο το ίδιο ή πρόσωπα της επιλογής του να είναι σε γνώση αυτών και να έχουν τη δυνατότητα χρήσης τους.
2. Για τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης αυτών στο ειδικό δίκτυο (TAXISnet) με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα μοναδικού αριθμού καταχώρισής τους. Η εμφάνιση στην οθόνη του ανακεφαλαιωτικού πίνακα συσχετισμένου με τον μοναδικό αριθμό καταχώρισης και την ημερομηνία υποβολής του ή η εκτύπωσή του μέσω του ειδικού δικτύου (TAXISnet) αποτελούν για τον υποκείμενο την πληροφορία και το αντίγραφο υποβολής του, αντίστοιχα.
Στην περίπτωση υποβολής των ίδιων ανακεφαλαιωτικών πινάκων για την ίδια ημερολογιακή περίοδο μέσω του ειδικού δικτύου (TAXISnet) και στη ΔΟΥ, γίνονται δεκτοί οι ήδη υποβληθέντες στη ΔΟΥ, ενώ απορρίπτονται οι υποβληθέντες μέσω του ειδικού δικτύου (TAXISnet).
3. Η πιστοποίηση στο ειδικό δίκτυο (TAXISnet) είναι κοινή τόσο για την υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ όσο και ανακεφαλαιωτικών πινάκων.
Στην περίπτωση που οι υποκείμενοι έχουν πιστοποιηθεί και έχουν λάβει κωδικούς πρόσβασης μέσω του ειδικού δικτύου (TAXISnet) για άλλη εφαρμογή, εισάγουν τους κωδικούς αυτούς και μέσω του ειδικού δικτύου υποβάλλουν αίτηση, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η πρόσβασή τους στην εφαρμογή του ΦΠΑ για την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων.
Στις περιπτώσεις που οι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες υπογράφονται και από φυσικό πρόσωπο λογιστή – φοροτεχνικό, πρόσθετα συμπληρώνονται τα στοιχεία αυτού. Εάν ο λογιστής – φοροτεχνικός υπογράφει ως εκπρόσωπος γραφείου παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, επιπλέον πληκτρολογούνται τα στοιχεία του γραφείου.

Άρθρο 4
Αναστολή πιστοποίησης

Η ΓΓΠΣ αναστέλλει την πιστοποίηση του υπόχρεου για υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων:
1. Στην περίπτωση που ο υποκείμενος με έγγραφη αίτησή του, που θα διαβιβαστεί μέσω της αρμόδιας ΔΟΥ στο ειδικό δίκτυο (TAXISnet) ζητήσει τη διαγραφή του (απενεργοποίηση).
2. Στην περίπτωση υποβολής δήλωσης παύσης εργασιών του υποκείμενου.
3. Εφόσον διαπιστωθούν παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας απόφασης ή υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι διαπράχθηκαν ποινικά αδικήματα ή παραβιάστηκαν φορολογικές διατάξεις.
Ειδικά η πιστοποίηση του υποκείμενου στον φόρο αναστέλλεται όταν ο υπόχρεος νοείται ως «αφανής επιτηδευματίας» σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις και έχει δηλώσει εγκατάσταση η οποία δεν αποδεικνύεται από πρόσφατη έκθεση αυτοψίας.
4. Εφόσον ανασταλεί η πιστοποίηση του υποκείμενου στον φόρο ή υποβληθεί δήλωση μεταβολών από το υπόχρεο πρόσωπο για την μη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών, δεν είναι δυνατή η υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του ειδικού δικτύου (TAXISnet). Στην περίπτωση αυτή, η υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων, εφόσον υπάρχει υποχρέωση, θα γίνεται με έντυπη μορφή στη ΔΟΥ.

Άρθρο 5
Ηλεκτρονική ταυτοποίηση

Η ηλεκτρονική μορφή της δήλωσης διαβιβάζεται κρυπτογραφημένη και ταυτοποιείται μονοσήμαντα με το όνομα και τον κωδικό χρήστη.

Άρθρο 6
Έλεγχος

1. Η αρμόδια ΔΟΥ έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης των δηλώσεων που παραλήφθηκαν μέσω του ειδικού δικτύου (TAXISnet) και μπορεί να τις διαχειριστεί όπως τις δηλώσεις που παρέλαβε μηχανογραφικά τοπικά στη ΔΟΥ μέσω του TAXIS ή με έντυπη μορφή.
2. Οι ανωτέρω εκτυπώσεις, υπογεγραμμένες από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ, πιστοποιούν την υποβολή της δήλωσης και χορηγούνται, κατά περίπτωση, στις αρμόδιες Αρχές.
3. Δίδεται επίσης η δυνατότητα εκτύπωσης συγκριτικών μηχανογραφικών καταστάσεων, προκειμένου να διασταυρώνονται οι αξίες των πράξεων που αναγράφονται στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες, αφενός με τα ποσά των αντίστοιχων κωδικών των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, αφετέρου με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων του συστήματος VIES, καθώς και της εκτύπωσης καταστάσεων εξακρίβωσης της πληρότητας υποβολής ή μη των εν λόγω ανακεφαλαιωτικών πινάκων.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος – Καταργούμενες διατάξεις

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει για την υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων και για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1.1.2010 και εφεξής. Τα έντυπα που ορίζονται με την παρούσα απόφαση, ισχύουν από 1.1.2010 και εφεξής, ανεξαρτήτως των πράξεων που αφορούν.
2. Οι φορολογητέες αξίες των πράξεων που περιλαμβάνονται στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες, αναγράφονται σε «ευρώ». Στην περίπτωση που υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης πράξεων για τις οποίες τα στοιχεία της φορολογητέας αξίας εκφράζονται σε νόμισμα άλλου κράτους – μέλους, το οποίο δεν έχει ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ, η αξία θα μετατρέπεται σε «ευρώ», λαμβάνοντας υπόψη την ισοτιμία του νομίσματος του κράτους – μέλους προς το «ευρώ», όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
3. Από την έναρξη της ισχύος της παρούσας παύουν να ισχύουν:
- Η ΑΥΟΟ 1044747/2296/838/0014Δ’/ΠΟΛ.1161/21.5.2002.
- Η ΑΥΟΟ 1044748/2297/839/0014Δ’/ΠΟΛ.1162/21.5.2002.
- Η ΑΥΟΟ 1064796/4576/2064/0014Δ’/ΠΟΛ.1091/10.7.2003.
- Η ΑΥΟΟ 1067434/6235/768/Δ0014/ΠΟΛ.1098/20.7.2006, όσον αφορά τον χρόνο υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων. Οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων INTRASTAT εξακολουθούν να ισχύουν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.