ΠΟΛ.1128/25.9.2009

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.3375/2009

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 1085664/5236/ΔΕ-Β/ΠΟΛ.1115/8.9.2009 εγκυκλίου, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του Ν.3775/2009 και με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί στις υπηρεσίες μας για το θέμα αυτό, σας γνωρίζουμε συμπληρωματικά τα εξής:

Για τις υποθέσεις εκείνες που με τις ως άνω διατάξεις ορίζεται ότι δεν είναι ισχυρή η περαίωση, τα ποσά που βεβαιώθηκαν κατ’ εφαρμογή των άρθρων 1-11 του Ν.3259/2004, όπως ισχύει, τα οποία δεν έχουν καταβληθεί, θεωρείται καταρχήν ότι τελούν σε αναστολή (αναστολή με την έννοια της αδρανοποίησης της εν ευρεία έννοια βεβαίωσης). Περαιτέρω, κατά τη διενέργεια ελέγχου των υποθέσεων αυτών, ο οποίος, όπως αναφέρεται και στην παραπάνω εγκύκλιο, πρέπει να επισπεύδεται ανάλογα και με τα δεδομένα κάθε υπόθεσης, τα μεν καταβληθέντα ποσά βάσει της διαδικασίας περαίωσης θα συμψηφίζονται με τα βάσει ελέγχου ποσά φόρων, τα δε ως άνω μη καταβληθέντα ποσά που τελούν σε αναστολή, θα διαγράφονται με την έκδοση σχετικού ΑΦΕΚ.
Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένο ότι τα ως άνω μη καταβληθέντα ποσά θεωρείται ότι τελούν σε αναστολή κατά την ανωτέρω έννοια, θα χορηγείται φορολογική ενημερότητα, θα θεωρούνται φορολογικά στοιχεία κ.λπ., εφόσον βεβαίως δεν συντρέχει οποιοσδήποτε άλλος λόγος μη χορήγησης ενημερότητας ή μη θεώρησης κ.λπ., και δεν θα λαμβάνονται οποιαδήποτε αναγκαστικά και λοιπά μέτρα για τα ποσά αυτά ούτε βεβαίως θα αποστέλλονται ταμειακές ειδοποιήσεις για τις περιπτώσεις αυτές. Οι ΔΟΥ θα προβαίνουν στην οικεία καταχώριση αναστολής, στις περιπτώσεις που ζητείται η χορήγηση φορολογικής ενημερότητας ή συντρέχει οποιοσδήποτε γενικά λόγος.
Περαιτέρω, με την ίδια ως άνω εγκύκλιο δόθηκαν οδηγίες να μην εξετάζονται σχετικά αιτήματα υπαγωγής σε τυχόν διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή ρύθμιση χρεών για ποσά φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων που προέκυψαν στο πλαίσιο της περαίωσης και αφορούν τουλάχιστον δύο συνεχόμενες ή μη δόσεις αυτής. Σε σχέση με το θέμα αυτό, διευκρινίζεται περαιτέρω ότι τέτοια αιτήματα, προκειμένου για διευκόλυνση καταβολής, δεν πρέπει να εξετάζονται, έστω και αν αφορούν μία και μόνο δόση, εκτός αν αυτή συμπίπτει να είναι η τελευταία δόση βάσει της περαίωσης, καθόσον στην περίπτωση της τελευταίας δόσης δεν επηρεάζονται άλλες δόσεις, ώστε να μην ισχύει η περαίωση.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι τυχόν διευκολύνσεις καταβολής ή ρυθμίσεις που χορηγήθηκαν – συντελέστηκαν πριν από την 21.7.2009 και αφορούν ποσά που βεβαιώθηκαν κατ’ εφαρμογή των άρθρων 1-11 του Ν.3259/2004, όπως ισχύει, δεν θίγονται και η περαίωση παραμένει ισχυρή, με την προϋπόθεση ότι ο υπόχρεος δεν απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης – διευκόλυνσης.