ΠΟΛ.1129/25.9.2009

Παράταση χρόνου υποβολής των καταστάσεων του άρθρου 20 του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ) για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2008 και του ισοζυγίου της παρ. 6 του άρθρου 20 του ΚΒΣΈχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπερ. γε’ της περ. γ’ και της περ. ζ’ του άρθρου 38 του Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ 84/Α’), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ 84/Α’) περί υποβολής στοιχείων για διασταύρωση, όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1062476/556/0015/ΠΟΛ.1081/28.7.2004 (ΦΕΚ 1196/Β’) ΑΥΟΟ, περί «Χρόνου υποβολής των καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ)».
4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1079229/559/0015/ΠΟΛ.1114/18.8.2005 (ΦΕΚ 1191/Β’) ΑΥΟΟ, περί «Υποχρέωσης υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων του άρθρου 20 του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ), μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής επικοινωνίας (TAXISnet)», όπως ισχύει.
5. Την υπ’ αριθ. 1069914/530/0015/ΠΟΛ.1100/28.7.2006 ΕΥΟΟ, περί «Λήξης των προθεσμιών που τίθενται με τις διατάξεις του ΚΒΣ, του Ν.1809/1988 καθώς και των ΑΥΟΟ που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 38 του ΚΒΣ, όταν η τελευταία ημέρα των προθεσμιών αυτών είναι μη εργάσιμη ημέρα για τις ΔΟΥ (Σάββατο ή επίσημη αργία)».
6. Την υπ’ αριθ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40/Β’) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
7. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Παρατείνουμε για όλους τους υπόχρεους τις προθεσμίες υποβολής όλων των καταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ) για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2008, όπως αυτές καθορίσθηκαν με την υπ’ αριθ. 1062476/556/0015/ΠΟΛ.1081/28.7.2004 ΑΥΟΟ, μέχρι τις 19.1.2010, ανεξαρτήτως καταληκτικού ψηφίου ΑΦΜ των υπόχρεων.
2. Οι ανωτέρω οριζόμενες προθεσμίες ισχύουν ανάλογα και για την υποβολή του ισοζυγίου της παρ. 6 του άρθρου 20 του ΚΒΣ της διαχειριστικής περιόδου 1/1-31/12/2008.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ