ΠΟΛ.1130/25.9.2009

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 6, 7, 8 και 11 του Ν.3790/2009 (ΦΕΚ 143/Α’) «Εταιρεία ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, επιβολή ειδικού φόρου και έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, ρύθμιση φορολογικών θεμάτων, θεμάτων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λοιπές διατάξεις»

Σας κοινοποιούμε τις ανωτέρω διατάξεις μαζί με τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

Άρθρο 6

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του κοινοποιούμενου νόμου προστέθηκαν δύο νέα εδάφια στο τέλος της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ΚΦΕ, σύμφωνα με τα οποία, από το συνολικό φορολογούμενο εισόδημα του φυσικού προσώπου – κατοίκου Ελλάδας αφαιρούνται πλέον τα χρηματικά ποσά που καταβάλει λόγω δωρεάς υπέρ αντίστοιχων κρατικών φορέων και παρεμφερών νομικών προσώπων (οργανισμών, ιδρυμάτων κ.λπ.), που εδρεύουν και αναγνωρίζονται ως κοινωφελείς σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου / Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΟΧ/ΕΖΕΣ). Διευκρινίζεται ότι στη συμφωνία του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, που τέθηκε σε ισχύ την 1.1.1994 συμμετέχουν όλα τα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα μέλη της ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Νορβηγία και Λιχτενστάιν). Για την έκπτωση των πιο πάνω δωρεών ισχύει ο περιορισμός που τίθεται από το έβδομο εδάφιο της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ΚΦΕ. Δηλαδή, αν οι υπόψη δαπάνες μεμονωμένα λαμβανόμενες υπόψη ή συναθροιζόμενες με τις δωρεές και χορηγίες προς ημεδαπά νομικά πρόσωπα και ανεξάρτητα αν όλες πραγματοποιούνται προς έναν ή περισσότερους δωρεοδόχους, υπερβαίνουν τα 300 ευρώ, εκπίπτουν από το εισόδημα του φορολογούμενου μόνο εάν έχουν κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό που πρέπει να ανοιχθεί για τον σκοπό αυτό σε τράπεζα που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα ή στη χώρα εγκατάστασης των πιο πάνω φορέων και οργανισμών. Το οικείο γραμμάτιο είσπραξης της τράπεζας που θα εκδίδεται πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του δωρητή και δωρεοδόχου, το ποσό της δωρεάς αριθμητικώς και ολογράφως, την ημερομηνία κατάθεσής του και την υπογραφή του δωρητή. Σε κάθε περίπτωση τα ποσά των δωρεών προς ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα εκπίπτουν εφόσον υπερβαίνουν συνολικά τα 100 ευρώ, σύμφωνα με το τελευταίο (πριν από την προσθήκη των δύο νέων εδαφίων) εδάφιο της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ΚΦΕ.
Επισημαίνεται, ότι με την ΑΥΟΟ για τον τύπο και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και των δικαιολογητικών που υποβάλλονται με αυτή, που θα εκδοθεί για το οικονομικό έτος 2010, θα ορίζονται επακριβώς τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκπτωση των ποσών των πιο πάνω δωρεών.
2. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του κοινοποιούμενου νόμου αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο της περ. η’ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ΚΦΕ για λόγους νομοτεχνικής τακτοποίησης, καθόσον η έκδοση ΑΥΟΟ, που προβλέπεται με τις διατάξεις αυτού του εδαφίου σχετικά με τον καθορισμό των λεπτομερειών και τις διαδικασίες εφαρμογής αναφέρεται στις διατάξεις της περ. η’ μόνο και όχι της παρ. 1.
3. Ακόμη, με τις διατάξεις της παρ. 3 του ίδιου άρθρου αυτού του νόμου ορίζεται ότι οι διατάξεις της παρ. 1 του ίδιου άρθρου έχουν εφαρμογή για τις δωρεές που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία δημοσίευσης αυτού του νόμου, δηλαδή από 7.8.2009 και μετά.

Άρθρο 7

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 προστέθηκαν δύο νέες περ. θ’ και ι’ στην παρ. 1 του άρθρου 8 του ΚΦΕ.
Ειδικότερα, με τις διατάξεις της νέας περ. θ’ προβλέπεται η έκπτωση από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου του συνολικού ετήσιου ποσού των εξόδων ιατρικής περίθαλψης του ίδιου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν.
Με τις προϊσχύσασες διατάξεις (υποπερ. αα’ της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 9 του ΚΦΕ), τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης ελάφρυναν τον φορολογούμενο με τη μορφή μείωσης φόρου, από τον οποίο εκπίπτονταν μαζί με τα έξοδα της νοσοκομειακής του περίθαλψης κατά ποσοστό 20% αυτών και μέχρι ποσού 6.000 ευρώ ετησίως.
Ως έξοδα ιατρικής περίθαλψης θεωρούνται, κατά ρητή διατύπωση του νόμου, οι αμοιβές που καταβάλλονται σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, καθώς και οι αμοιβές που καταβάλλονται σε οδοντίατρους για οδοντοθεραπεία, οδοντοπροσθετική και γναθοχειρουργική.
Στα έξοδα ιατρικής περίθαλψης περιλαμβάνονται μόνο οι αμοιβές που καταβάλλονται για τους πιο πάνω λόγους σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, φυσικά πρόσωπα στο εσωτερικό ή το εξωτερικό και όχι οι δαπάνες που γίνονται για τους ίδιους λόγους σε νοσοκομεία, κλινικές, ιατρικά κέντρα κ.λπ., καθώς και για δαπάνες διαρκούς κάλυψης ιατρικών αναγκών, που εξακολουθούν να μειώνουν το φόρο κατά ποσοστό 20% και μέχρι 6.000 ευρώ.
Με τις ίδιες προϋποθέσεις στα ιατρικά έξοδα περιλαμβάνονται και οι αμοιβές που καταβάλλονται σε οδοντίατρους για οδοντοθεραπεία, οδοντοπροσθετική και γναθοχειρουργική.
Για την αναγνώριση της δαπάνης αυτής απαιτείται η συνυποβολή με την ετήσια δήλωση του φορολογούμενου της πρωτότυπης διπλότυπης απόδειξης που εκδίδεται από τον ιατρό ή τον οδοντίατρο κατά την είσπραξη της αμοιβής του και προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις του ΚΒΣ.
Επίσης, στα έξοδα ιατρικής περίθαλψης περιλαμβάνονται οι δαπάνες αυτές που καταβάλλονται από άτομα που συνοικούν και βαρύνουν τον φορολογούμενο και παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση με βάση τη γνωμάτευση οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής ή είναι τυφλοί γραμμένοι στο Γενικό Μητρώο Τυφλών της Νομαρχίας με ετήσιο εισόδημα πάνω από 6.000 ευρώ.
Στην περίπτωση αυτή, εκπίπτει το ποσό των εξόδων ιατρικής περίθαλψης που υπερβαίνει το συνολικό ετήσιο καθαρό πραγματικό, φορολογούμενο με τις γενικές διατάξεις ή με ειδικό τρόπο ή απαλλασσόμενο ή τεκμαρτό εισόδημα των προσώπων αυτών.
Ακόμη, περιλαμβάνονται τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης που καταβάλλονται από γονέα για τα τέκνα του, τα οποία δεν τον βαρύνουν επειδή συνοικούν με τον άλλο γονέα, λόγω διάζευξης.
Περαιτέρω, με τις διατάξεις της νέας περ. ι’ θεσπίζεται για πρώτη φορά η έκπτωση ολόκληρου του ποσού της ετήσιας δαπάνης που καταβάλλει ο φορολογούμενος σε δικηγόρους για την παροχή νομικών υπηρεσιών στον ίδιο ή στα πρόσωπα που συνοικούν και τον βαρύνουν. Στις δαπάνες αυτές δεν περιλαμβάνονται οι αμοιβές δικηγόρων:
α) Για την παράστασή τους κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων (μεταβίβασης ακινήτων και καταστατικών εταιριών) και
β) Για δίκες μισθωτικών διαφορών ή διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 23 του ΚΦΕ, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 1040228/645/Α0012/ΠΟΛ.1070/3.4.2008 ΕΔΥΟΟ.
2. Με την παρ. 2 του άρθρου αυτού αντικαταστάθηκε η παρ. 3 του άρθρου 8 του ΚΦΕ. Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι, εκτός των άλλων δαπανών, από το εισόδημα της συζύγου εκπίπτουν και τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης και αμοιβής δικηγόρων που αφορούν την ίδια, καθώς και τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης που αφορούν τα τέκνα της από προηγούμενο γάμο, τα χωρίς γάμο τέκνα της, τους γονείς της και του ανήλικους ορφανούς από πατέρα και μητέρα συγγενείς της μέχρι τον δεύτερο βαθμό, που βαρύνουν αυτή.
3. Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου αυτού στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 8 του ΚΦΕ προστέθηκε νέο εδάφιο με το οποίο προβλέπεται, ότι σε περίπτωση θανάτου του ενός συζύγου θα μεταφέρονται τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης του ίδιου και λοιπών προσώπων που συνοικούν και τον βαρύνουν στον άλλο σύζυγο.
4. Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου αυτού αντικαταστάθηκε η παρ. 5 του άρθρου 8 του ΚΦΕ. Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται η μεταφορά των εξόδων ιατρικής περίθαλψης μεταξύ των συζύγων, αν το εισόδημα του συζύγου που αφορούν δεν επαρκεί για την κάλυψή τους.
5. Με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου αυτού αντικαταστάθηκε η περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 9 του ΚΦΕ. Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται η μείωση του φόρου κατά ποσοστό 20% μέχρι 6.000 ευρώ ετησίως των εξόδων νοσηλείας μόνο, λόγω της μεταφοράς των ιατρικών εξόδων στις δαπάνες του άρθρου 8 του ΚΦΕ με τις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
Επίσης, με τις νέες διατάξεις ενσωματώθηκαν στα έξοδα νοσηλείας και οι δαπάνες που καταβάλλονται για διαρκή κάλυψη ιατρικών αναγκών του φορολογούμενου και των προσώπων που τον βαρύνουν.
Κατά τα λοιπά οι διατάξεις της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 9 του ΚΦΕ εξακολουθούν να ισχύουν χωρίς καμία άλλη περαιτέρω μεταβολή.
6. Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου αυτού αντικαταστάθηκε το τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 9 του ΚΦΕ.
Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται η μεταφορά των εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης του συζύγου και των λοιπών προσώπων που συνοικούν και τον βαρύνουν στα ποσά των μειώσεων του φόρου του άλλου συζύγου, ενόψει της έκπτωσης των ιατρικών εξόδων από το συνολικό εισόδημα του φορολογούμενου και της μεταφοράς τους στις δαπάνες του άρθρου 8 του ΚΦΕ.
7. Με τις διατάξεις της παρ. 7 ορίζεται ότι, τα ανωτέρω καταλαμβάνουν τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από την 1.1.2009 και μετά.

Άρθρο 8

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του κοινοποιούμενου νόμου ορίζεται ότι τα ποσά της παρ. 4 του άρθρου 14 του ΚΦΕ που καταβάλλονται στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών οι οποίοι υπηρετούν στην αλλοδαπή απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος. Δηλαδή, σε φόρο εισοδήματος υπάγεται μόνο το καθαρό ποσό των αποδοχών τις οποίες αυτοί θα ελάμβαναν αν υπηρετούσαν στο εσωτερικό. Επισημαίνεται, ότι οι επιπρόσθετες αυτές αποδοχές που λαμβάνουν οι πιο πάνω υπάλληλοι, όταν υπηρετούν στην αλλοδαπή, επειδή θεωρούνται ότι καταβάλλονται για την κάλυψη αυξημένων δαπανών, δεν θα αναγράφονται στους ΚΑ 659-660 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Έντυπο Ε1) για τυχόν κάλυψη τεκμαρτής δαπάνης.
2. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή για αποδοχές που καταβάλλονται στους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών που υπηρετούν στην αλλοδαπή από 1.1.2010 και μετά.

Άρθρο 11

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.3756/2009 ορίζεται, ότι «Τα μέλη των πρώην Συγκοινωνιακών Επιχειρήσεων “Σ.ΕΠ.” -κοινωνίες ή μεμονωμένοι εκμεταλλευτές λεωφορείων- υποβάλλουν δήλωση διακοπής εργασιών με ημερομηνία διακοπής την 22.12.1993 για τη δραστηριότητα εκμετάλλευσης του λεωφορείου τους. Όσα από τα εν λόγω μέλη δεν έχουν υποβάλλει φορολογικές δηλώσεις (δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, μητρώου, περιοδικές και εκκαθαριστικές ΦΠΑ κλπ.) για την εν λόγω δραστηριότητα, δύνανται να υποβάλουν αυτές χωρίς κυρώσεις μέσα σε προθεσμία πέντε (5) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου. Τυχόν πρόστιμα που έχουν καταβληθεί από τα μέλη των πρώην Σ.ΕΠ. λόγω της υποβολής εκπρόθεσμων φορολογικών δηλώσεων για την εν λόγω δραστηριότητα δεν επιστρέφονται ούτε διαγράφονται».
Με το άρθρο 11 του κοινοποιούμενου νόμου, η παραπάνω προθεσμία, η οποία έληγε στις 31.8.2009, ημερομηνία δημοσίευσης του N.3756/2009, παρατείνεται μέχρι 31.12.2009.

 

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ