ΠΟΛ.1131/30.9.2009

Αύξηση ορίου προσωπoκράτησης οφειλέτες του Δημοσίου

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. 1 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση θεμάτων ΦΠΑ, επισφαλών απαιτήσεων, ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο, αναπροσαρμογή ποσού οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία και αναστολή πλειστηριασμών από πιστωτικά ιδρύματα», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 181/Α’/16.9.2009 και αναφέρονται στην αύξηση του ορίου οφειλόμενων ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο για προσωπική κράτηση οφειλετών του, για ενημέρωση και ενιαία εφαρμογή αυτών.

Ειδικότερα:
1. Με την παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. 1 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου αντικαθίσταται η περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 234 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ΚΔΔ), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.2717/1999 (ΦΕΚ 97/Α’), η οποία προέβλεπε τη λήψη του μέτρου της προσωπικής κράτησης για συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 9.000 ευρώ και προκειμένου για επιρριπτόμενους ή παρακρατούμενους φόρους και δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου άνω των 3.000 ευρώ, η οποία είχε αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 33 του Ν.3220/2004 (ΦΕΚ 15/Α’) σύμφωνα με την οποία είχε αυξηθεί σε 30.000 ευρώ το κατώτερο ποσό της συνολικής ληξιπρόθεσμης οφειλής προς το Δημόσιο συμπεριλαμβανομένων και των κάθε είδους τόκων και προσαυξήσεων, άνω του οποίου επιτρεπόταν η λήψη του ανωτέρω μέτρου ανεξαρτήτως είδους οφειλής.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, αυξάνεται το κατώτερο ποσό της συνολικής ληξιπρόθεσμης οφειλής προς το Δημόσιο από κάθε αιτία συμπεριλαμβανομένων και των κάθε είδους τόκων και προσαυξήσεων, άνω του οποίου επιτρέπεται η λήψη του μέτρου της προσωπικής κράτησης, σε 150.000 ευρώ.
2. Στην παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου, ορίζεται ότι, όσοι κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτού του νόμου (16.9.2009), κρατούνται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 231 έως και 243 του ΚΔΔ, για ποσό μικρότερο των 150.000 ευρώ, απολύονται με επιμέλεια του διευθυντή της φυλακής.
3. Στην παρ. 3 του ανωτέρω άρθρου, προβλέπεται ότι, αποφάσεις που διατάσσουν προσωπική κράτηση για ποσό κατώτερο των 150.000 ευρώ και δεν έχουν εκτελεστεί, δεν εκτελούνται. Επίσης, εκκρεμείς αιτήσεις προϊσταμένων ΔΟΥ και τελωνείων καθώς και ένδικα μέσα κατά πρωτόδικων αποφάσεων για χρέη κατώτερα του ως άνω ποσού, δεν εισάγονται για συζήτηση.
4. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6, η ισχύς της παρούσας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος, αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι την 16.9.2009.

 

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Ι. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ