ΠΟΛ.1134/1.10.2009

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης της έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής

Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 3 του Ν.3790/2009 (ΦΕΚ 151/Α’).
β. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40/Β’) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, σχετικά με τον καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
γ. Ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Ορίζουμε, ότι ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης έκτακτης εισφοράς στα πλοία αναψυχής, έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα ΕΕΠΑ, το οποίο επισυνάπτουμε ως παράρτημα της παρούσας.
2. Σε περίπτωση που με μία δήλωση αποδίδεται η εισφορά για περισσότερα πλοία, θεωρημένο αντίγραφο αυτής τηρείται στο κάθε συγκεκριμένο πλοίο.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ