ΠΟΛ.1135/19.10.2009

Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 71611/2874/Φ1/2009 (ΦΕΚ 1752/Β’/25.8.2009) ΚΥΑ και παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της

Σας κοινοποιούμε την υπ’ αριθ. 71611/2874/Φ1/2009 (ΦΕΚ 1752/Β’/25.8.2009) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών με θέμα: «Καθορισμός μέτρων για την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας στον τομέα της χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και της τροχιάς των γεωστατικών δορυφόρων», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με αριθμό φύλλου 1752, τεύχος Β’ και ημερομηνία 25.8.2009 και σας παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις για την εφαρμογή της.

Ι. ΦΠΑ
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 1 περ. ι’ και ιι’, 2 και 3 της ως άνω απόφασης, η Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών χορηγεί σε ετήσια βάση υποτροφίες σε φοιτητές που έχουν εκπονήσει επιλεγμένες διπλωματικές εργασίες και σε υποψήφιους διδάκτορες υπό εκπόνηση διδακτορικών διατριβών σε επιλεγμένα θέματα, το αντικείμενο των οποίων είναι σχετικό με θέματα φάσματος ραδιοσυχνοτήτων.
2. Όπως ορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 της παρούσας απόφασης, τα ποσά των χορηγούμενων υποτροφιών που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 της απόφασης, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ, καθώς συνιστούν οικονομική ενίσχυση και όχι αντιπαροχή για παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000).

ΙΙ. Φόρος εισοδήματος
Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 της πιο πάνω υπουργικής απόφασης ορίζεται ότι, για τα ποσά των υποτροφιών που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 της πιο πάνω απόφασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις της περ. γ’ της παρ. 6 του άρθρου 6 του ΚΦΕ (Ν.2238/1994 – ΦΕΚ151/Α’).
Επομένως, οι υποτροφίες που χορηγούνται σε φοιτητές που έχουν εκπονήσει διπλωματικές εργασίες και σε υποψήφιους διδάκτορες με διδακτορική διατριβή, με γνωστικό αντικείμενο σχετικό με θέματα φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 6 του ΚΦΕ, δηλαδή χορηγούνται από το Δημόσιο ή από τα ΝΠΔΔ.

Καθορισμός μέτρων για την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας στον τομέα της χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων και της τροχιάς των γεωστατικών δορυφόρων

71611/2874/Φ1/16.7.2009 (ΦΕΚ 1752/Β’/25.8.2009) ΚΥΑ υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Μεταφορών & Επικοινωνιών

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 23, παρ. 11 του Ν.3431/2006 «Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α’),
β. του άρθρου 61, παρ. 6 του Ν.3431/2006 «Περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 13/Α’),
γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ.63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’),
δ. του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 απόφασης «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 40/Β’/16.1.2009).
2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

1. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της εθνικής επιστημονικής έρευνας στον τομέα της χρήσης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, στον οποίο περιλαμβάνονται και τα θέματα της τροχιάς των γεωστατικών δορυφόρων θεσπίζονται τα ακόλουθα μέτρα:
i. Βράβευση μέχρι δέκα (10) διπλωματικών εργασιών, σε ετήσια βάση, με αντικείμενο σχετικό με θέματα φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης.
ii. Απονομή, σε ετήσια βάση, τριών (3) υποτροφιών για την εκπόνηση αντίστοιχου αριθμού Διδακτορικών Διατριβών με αντικείμενο σχετικό με θέματα φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης.
iii. Επιχορήγηση, σε ετήσια βάση, δέκα (10) νέων επιστημόνων/ερευνητών για την κάλυψη των εξόδων μετακίνησης και συμμετοχής τους σε διεθνή αναγνωρισμένα συνέδρια αντικειμένου σχετικού με τη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας απόφασης.
iv. Οργάνωση κάθε δύο (2) έτη τουλάχιστον, διεθνούς συνεδρίου με κύριο γνωστικό αντικείμενο τις επιστημονικές εξελίξεις σε θέματα σχετικά με τη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 της παρούσας απόφασης.
2. Με απόφαση του υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών συνιστάται διαρκής Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των διπλωματικών εργασιών, των υπό εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών και των προς επιχορήγηση συμμετοχών σε αναγνωρισμένα διεθνή συνέδρια, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 2, 3 και 4 αντίστοιχα της παρούσας απόφασης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από τρία μέλη οριζόμενα από τον υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών, εκ των οποίων δύο μέλη Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΔΕΠ) Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρο καθηγητή) με εξειδίκευση στον τομέα φάσματος ραδιοσυχνοτήτων. Όλα τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να έχουν σχετική εμπειρία σε θέματα του τομέα φάσματος ραδιοσυχνοτήτων. Με απόφαση των υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται η εκάστοτε αμοιβή των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.
3. Κανένα μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης δεν δύναται κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Επιτροπή να υποβάλλει αίτημα επιχορήγησης συμμετοχής σε διεθνή αναγνωρισμένα συνέδρια, ενώ μέλη ΔΕΠ, τα οποία διατελούν μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης, δεν δύνανται κατά τη διάρκεια της θητείας τους στην Επιτροπή Αξιολόγησης, να υποβάλουν προς αξιολόγηση διπλωματικές εργασίες και θέματα Διδακτορικών Διατριβών στις οποίες ήταν ή είναι επιβλέποντες καθηγητές σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 2 και 3 αντίστοιχα της παρούσας απόφασης.
4. Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους η Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών του υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών αποστέλλει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Τ.Ε.Ι.) της χώρας για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας.

Άρθρο 2
Διπλωματικές/Πτυχιακές εργασίες

1. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, στο διάστημα από την 1η Ιουνίου μέχρι και την 20η Ιουνίου κάθε έτους υποβάλλονται στην Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών του υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών διπλωματικές εργασίες, οι οποίες έχουν εκπονηθεί το τρέχον ή και το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος από φοιτητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας με αντικείμενο σχετικό με θέματα φάσματος ραδιοσυχνοτήτων.
2. Κάθε ως άνω αναφερόμενη διπλωματική εργασία υποβάλλεται από τον επιβλέποντα καθηγητή σε τρία έντυπα αντίτυπα καθώς επίσης και σε ηλεκτρονική μορφή (σε δίσκο οπτικής καταγραφής), συνοδευόμενη από έγγραφη δήλωση του εκπονήσαντα φοιτητή ότι αποδέχεται την υποψηφιότητα. Κάθε επιβλέπων καθηγητής δύναται να υποβάλει προς βράβευση μόνο μία διπλωματική εργασία ανά ακαδημαϊκό έτος.
3. Οι υποψήφιες διπλωματικές εργασίες διαβιβάζονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης το αργότερο μέχρι τις δεκαπέντε (15) Ιουλίου κάθε έτους. Η Επιτροπή Αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη επιστημονικά κριτήρια, την πληρότητα επιστημονικής ανάπτυξης των θεμάτων, καθώς επίσης και την πρακτική εφαρμογή των διπλωματικών εργασιών στις συνθήκες της ελληνικής Αγοράς των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, αξιολογεί τις υποψήφιες διπλωματικές εργασίες επιλέγοντας τις 10 καλύτερες. Η Επιτροπή Αξιολόγησης υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών του υπουργείου Επικοινωνιών, το αργότερο μέχρι τις είκοσι (20) Σεπτεμβρίου κάθε έτους τη λίστα με τις 10 προτεινόμενες προς βράβευση διπλωματικές εργασίες.
4. Σε ειδική εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών του υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους, βραβεύονται οι φοιτητές, οι οποίοι έχουν εκπονήσει τις επιλεγμένες διπλωματικές εργασίες με υποτροφία ύψους χιλίων ευρώ (1.000 €) για κάθε μία διπλωματική εργασία.

Άρθρο 3
Διδακτορικές Διατριβές

1. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, στο διάστημα από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών του υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών οι φάκελοι των υποψήφιων για υποτροφία Διδακτορικών Διατριβών, οι οποίες έχουν ανατεθεί από ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα σε νέους υποψήφιους διδάκτορες και το γνωστικό αντικείμενο των οποίων αφορά τη χρήση, διαχείριση και εποπτεία του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων.
2. Κάθε φάκελος υποψήφιας Διδακτορικής Διατριβής υποβάλλεται από τον επιβλέποντα καθηγητή, ενώ κάθε επιβλέπων καθηγητής δύναται να υποβάλει μόνο έναν φάκελο υποψηφιότητας υποτροφίας Διδακτορικής Διατριβής ανά ακαδημαϊκό έτος. Δικαίωμα υποψηφιότητας υποτροφίας έχουν μόνο όσοι βρίσκονται στο πρώτο ή δεύτερο έτος εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής τους.
3. Ο φάκελος υποψηφιότητας του παρόντος άρθρου περιλαμβάνει:
α) έγγραφη δήλωση του υποψηφίου διδάκτορα ότι αποδέχεται την υποψηφιότητα υποτροφίας της υπό εκπόνηση διατριβής του,
β) υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, ότι ο υποψήφιος δεν λαμβάνει χρηματοδότηση από άλλη πηγή για την εκπόνηση της εν λόγω διδακτορικής διατριβής,
γ) επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου,
δ) επικυρωμένο φωτοαντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. ή άλλων ισοτίμων τίτλων σπουδών που κατέχει ο υποψήφιος. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών Πανεπιστημίου της αλλοδαπής, πρέπει να υποβάλει επιπλέον βεβαίωση ισοτιμίας και βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η αντιστοιχία του τελικού βαθμού του τίτλου σπουδών της αλλοδαπής με την ελληνική βαθμολογική κλίμακα, χορηγούμενες από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφορικής (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών Α.Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής, η βεβαίωση ισοτιμίας καθώς και η βεβαίωση βαθμολογικής αντιστοιχίας χορηγείται από το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.),
ε) πλήρες βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου διδάκτορα (ημερ. γεν, όνομα πατρός, ΑΦΜ, δ/νση κατοικίας, αρ. τηλ. αρ. fax, email κ.λπ.),
στ) έκθεση του υποψηφίου διδάκτορα, στην οποία θα αναγράφεται:
i. Το θέμα της διατριβής, με εξειδίκευση των στόχων της έρευνας, υπογράμμιση των σχετικών θεμάτων προς επίλυση, των ερωτημάτων που πιθανόν θα ανακύψουν και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων της έρευνας στον ελληνικό χώρο.
ii. Το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα βάσει του οποίου εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν τα στάδια της έρευνας.
4. Οι φάκελοι υποψηφιότητας υποτροφίας των υπό εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών διαβιβάζονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης το αργότερο μέχρι τις είκοσι οκτώ (28) Φεβρουαρίου κάθε έτους. Η Επιτροπή Αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη επιστημονικά κριτήρια καθώς επίσης και την πρακτική εφαρμογή των υπό εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών στις συνθήκες της ελληνικής αγοράς των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, αξιολογεί τους φακέλους με τα θέματα των υπό εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών επιλέγοντας τα 3 καλύτερα. Η Επιτροπή Αξιολόγησης υποβάλει στην Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών του υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, το αργότερο μέχρι τις τριάντα (30) Μαΐου κάθε έτους την λίστα με τις 3 καλύτερες υποψηφιότητες υποτροφίας των υπό εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών.
5. Φάκελοι που κατατέθηκαν εκπρόθεσμα ή χωρίς όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα, δεν λαμβάνονται υπόψη και αποκλείονται από τη διαδικασία αξιολόγησης.
6. Σε ειδική εκδήλωση η οποία διοργανώνεται ετησίως από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών του υπουργείου Επικοινωνιών, απονέμεται υποτροφία στους υποψήφιους Διδάκτορες των οποίων τα θέματα Διδακτορικών Διατριβών επιλέχθηκαν. Η υποτροφία ανέρχεται σε ποσό ύψους τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ (36.000 €) για κάθε μία από τις υπό εκπόνηση επιλεγείσες Διδακτορικές Διατριβές. Το ανωτέρω χρηματικό ποσό δίνεται σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις: η πρώτη δόση χορηγείται ταυτόχρονα με την απονομή υποτροφίας στους υποψήφιους Διδάκτορες, η δεύτερη και η τρίτη δόση χορηγείται το δεύτερο και τρίτο έτος μετά την απονομή αντίστοιχα, ενώ η τέταρτη δόση μετά το πέρας της Διδακτορικής Διατριβής.
7. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της δεύτερης και τρίτης δόσης, είναι η υποβολή προς την Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών του υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, από τον επιβλέποντα καθηγητή της υπό εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής, έκθεσης προόδου, στην οποία αναφέρεται η πρόοδος της Διδακτορικής Διατριβής, καθώς επίσης και ο προβλεπόμενος χρόνος περάτωσής της. Η προαναφερόμενη έκθεση προόδου προωθείται στην Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία εισηγείται με αιτιολογημένη έκθεσή της στην Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών του υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών την καταβολή ή όχι της δεύτερης και τρίτης δόσης της υποτροφίας. Στις περιπτώσεις όπου η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται την μη καταβολή μίας δόσης, αυτόματα παύει η υποτροφία και ο υποψήφιος Διδάκτορας χάνει το δικαίωμα της λήψης των επομένων δόσεων.
8. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της τέταρτης και τελευταίας δόσης, είναι η ολοκλήρωση της Διδακτορικής Διατριβής εντός του μέγιστου προβλεπόμενου χρονικού περιθωρίου για λήψη Διδακτορικού Διπλώματος, όπως αυτό ισχύει από τους εκάστοτε κανονισμούς. Η ολοκλήρωση της Διδακτορικής Διατριβής βεβαιώνεται με την κατάθεση στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών του υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, από τον επιβλέποντα καθηγητή, βεβαίωσης του οικείου τμήματος του Πανεπιστημίου περί εγκρίσεως της Διδακτορικής Διατριβής από την εκάστοτε Εξεταστική Επιτροπή, καθώς και τριών εντύπων αντιτύπων της Διδακτορικής Διατριβής και ενός ηλεκτρονικού αντιτύπου (σε δίσκο οπτικής καταγραφής).
9. Με αίτημα της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών του υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δύναται να ζητείται από τον υπότροφο κατά την διάρκεια της υποτροφίας του, να προβαίνει σε παράδοση σεμιναρίων και παρουσίαση των εξελίξεων σε θέματα φάσματος ραδιοσυχνοτήτων που εμπίπτουν στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής του.

Άρθρο 4
Επιχορήγηση συμμετοχής
σε διεθνές αναγνωρισμένο συνέδριο

1. Κάθε ακαδημαϊκό έτος διατίθεται από τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών του υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000 €) με σκοπό την επιχορήγηση έως δέκα (10) νέων επιστημόνων/ερευνητών, για την κάλυψη έως του ποσού των χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €) των εξόδων μετακίνησης και συμμετοχής εκάστου σε διεθνώς αναγνωρισμένο συνέδριο, που πραγματοποιείται εντός ή εκτός Ελλάδας, με αντικείμενο σχετικό με τη χρήση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων.
2. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχει κάθε νέος επιστήμονας/ερευνητής, εργασία του οποίου: α) έχει εκπονηθεί σε ερευνητικό φορέα του Δημοσίου Τομέα, Α.Ε.Ι., Α.Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας και β) έχει επιλεγεί από την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου για παρουσίαση και δημοσίευση στα πρακτικά αυτού.
3. Οι υποψηφιότητες επιχορήγησης υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών του υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και μεταβιβάζονται στην Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 1 της παρούσας, η οποία αποφαίνεται εντός τριάντα (30) ημερών για τη χορήγηση του ποσού, τηρούμενης αυστηρής χρονολογικής σειράς προτεραιότητας.

Άρθρο 5
Οργάνωση ή Συγχρηματοδότηση Συνεδρίου

1. Κάθε δύο (2) χρόνια τουλάχιστον η Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών του υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών δύναται να προβαίνει στη διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου για την προώθηση της επιστημονικής έρευνας σε θέματα σχετικά με τη χρήση φάσματος ραδιοσυχνοτήτων.
2. Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών δύναται να διευρύνει την θεματολογία του εν λόγω συνεδρίου σε θέματα σχετικά με τις επιστημονικές εξελίξεις αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών μέσω ασύρματων τεχνολογιών.
3. Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών δύναται να συνεργάζεται με επιστημονικούς φορείς, επιστημονικά ιδρύματα και συναφείς οργανισμούς και αρχές για την οργάνωση του ανωτέρω συνεδρίου.

Άρθρο 6
Άλλες Διατάξεις

1. Κάθε δαπάνη που αφορά την παρούσα απόφαση βαρύνει το αποθεματικό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) στην οποία υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους τα απαραίτητα για την καταβολή σχετικά παραστατικά.
2. Για τα ποσά των υποτροφιών που χορηγούνται με την παρούσα και αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περ. γ΄της παρ. 6 του άρθρου 6 του ΚΦΕ (Ν.2238/1994, ΦΕΚ 151/Α’).
3. Τα ποσά των υποτροφιών που χορηγούνται με την παρούσα και αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ καθώς συνιστούν οικονομική ενίσχυση και όχι αντιπαροχή για παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 2 του κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000, ΦΕΚ 248/Α’).
4. Τα ποσά των υποτροφιών που χορηγούνται με την παρούσα και αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 καθώς και η επιχορήγηση που αναφέρεται στο άρθρο 4 χορηγούνται με την υπογραφή από τους δικαιούχους σχετικής απόδειξης είσπραξης.

Άρθρο 7
Έναρξη Ισχύος

Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ακριβές αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

 

Η Γενική Δ/ντρια Φορολογίας