ΠΟΛ.1137/26.10.2009

Παράταση προθεσμίας υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με ημερομηνία λήξης 26.10.2009, που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού δικτύου TAXISne

Έχοντας υπόψη:
1. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000, ΦΕΚ 248/Α’), όπως ισχύουν:
α) Της περ. β’ της παρ. 4, της περ. α’ της παρ. 9 και της παρ. 11 του άρθρου 36,
β) της περ. α’ της παρ. 1 και των παρ. 2 και 11 του άρθρου 38,
γ) της παρ. 2 του άρθρου 59 και
δ) της παρ. 3 του άρθρου 64.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 181/Α’/16.9.2009).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ.16/1989 (ΦΕΚ 6/Α’).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α’), περί αποδεικτικών είσπραξης.
5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1039231/2677/600/0014/ΠΟΛ.1060/18.4.2006 (ΦΕΚ 568/Β’) ΑΥΟΟ.
6. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υποκειμένων στον ΦΠΑ για την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων, λόγω προβλημάτων στην επικοινωνία με το ειδικό δίκτυο TAXISnet.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με ημερομηνία λήξης την 26.10.2009 μέχρι και την 29.10.2009.Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων αυτών θα γίνει αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του συστήματος TAXISnet και η καταβολή του οφειλόμενου ποσού μέσω του τραπεζικού συστήματος.
2. Η ανωτέρω παράταση ισχύει και για την ηλεκτρονική υποβολή των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων των Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών του Γ’ τριμήνου του 2009.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο Υπουργός Οικονομικών
Γεώργιος Παπακωνσταντίνου