ΠΟΛ. 1139/3.11.2009

Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε με μέριμνα του Δημοσίου ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2009-2010

Κοινοποιούμε κατωτέρω πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε, με μέριμνα και δαπάνη του Δημοσίου, ομαδική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2009-2010, για να λάβετε γνώση και να ενημερώσετε τους ενδιαφερόμενους της περιφέρειάς σας.

Για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Α.Ν.112/1967, με τις οποίες επιβλήθηκε η εισφορά δακοκτονίας, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 102 του Ν.1402/1983, σας δόθηκαν οδηγίες με την υπ’ αριθ. Σ4309/159/εγκ.19/1.12.1983 εγκύκλιό μας.

Οι ελαιοκαλλιεργητές, οι οποίοι κατά το έτος 2009 άσκησαν τους κανόνες της βιολογικής γεωργίας, δεν υποχρεούνται στην καταβολή εισφοράς δακοκτονίας.

Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις θα αποστείλουν στις τοπικές ΔΟΥ κατάσταση με τα ονόματα των καλλιεργητών αυτών κατά περιοχή.

Αντίγραφο της σχετικής απόφασης θα παραδίδεται από τον βιοκαλλιεργητή στον ελαιοτριβέα ως δικαιολογητικό για την μη είσπραξη από αυτόν εισφοράς δακοκτονίας.

Για τους ελαιώνες που καταρχάς εντάχθηκαν στο πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς αλλά μέχρι το τέλος της ελαιοκομικής περιόδου 2009 δεν εφαρμόσθηκε το πρόγραμμα της συλλογικής καταπολέμησης, οι αντίστοιχοι ελαιοκαλλιεργητές δεν υποχρεούνται στην καταβολή της εισφοράς δακοκτονίας για το έτος 2009.

Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις θα αποστείλουν στις τοπικές ΔΟΥ κατάσταση Δήμων και Τοπικών Διαμερισμάτων στις περιοχές των οποίων δεν εφαρμόσθηκε πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης.

Τέλος, με την υπ’ αριθ. 1068796/676/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1092/10.7.2009 εγκύκλιό μας σας γνωστοποιήθηκε η τιμή του λαδιού κατά κιλό (1,524 ευρώ/κιλό), με βάση την οποία θα υπολογίζεται αποκλειστικά και μόνο η πιο πάνω εισφορά δακοκτονίας (1,524 x 2% = 0,030 ευρώ / κιλό), για το ελαιοκομικό έτος 2009-2010 και όχι οποιαδήποτε άλλη οικονομική επιβάρυνση.