ΠΟΛ.1140/5.11.2009

Καθορισμός δεύτερης, υπενθυμητικής επιστολής για την αποκατάσταση ελλείψεων των στοιχείων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων μέσω τηλεφωνικού κέντρου και διαδικτύου

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν.3634/2008.
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν.3427/2005.
3. Την υπ’ αριθ. 1111400/939/0013/ΠΟΛ.1148/10.11.2008 «Αποκατάσταση ελλείψεων των στοιχείων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων μέσω τηλεφωνικού κέντρου και διαδικτύου» ΑΥΟΟ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 1034788/129/0013/ΠΟΛ.1043/27.3.2009 ΑΥΟΟ.
4. Την διευκόλυνση των πολιτών αλλά και την ανάγκη αποσυμφόρησης των ΔΟΥ, στα πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών.
5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Στους υπόχρεους οι οποίοι δεν ανταποκρίθηκαν στην επιστολή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων για την αποκατάσταση ελλείψεων ή τη διόρθωση των λαθών των στοιχείων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων μέσω τηλεφωνικού κέντρου και διαδικτύου αποστέλλεται 2η, υπενθυμητική επιστολή, κατά περίπτωση όπως τα συνημμένα Υποδείγματα Α, Β, Γ τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.
2. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο Υπουργός Οικονομικών
Γιώργος Παπακωνσταντίνου