ΠΟΛ.1141/13.11.2009

Χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ έτους 2009 – Όροι και προϋποθέσεις υποβολής της εμπρόθεσμης πιστωτικής ή μηδενικής εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (TAXISnet) των υποκειμένων των οποίων η διαχειριστική τους περίοδος λήγει την 31.12.2009 – Υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή για τους τηρούντες βιβλία Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ που κυρώθηκε με τον Ν.2859/7.11.2000 (ΦΕΚ 248/Α’), όπως ισχύουν:
α) της περ. β’ της παρ. 4, της περ. η’ της παρ. 7, της περ. α’ της παρ. 9 και της παρ. 11 του άρθρου 36,
β) της περ. β’ της παρ. 1 και των παρ. 2, 9 και 11 του άρθρου 38,
γ) των παρ. 1 και 8 του άρθρου 48,
δ) της παρ. 2 του άρθρου 59 και
ε) της παρ. 3 του άρθρου 64.
2. Τις διατάξεις των ακόλουθων αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών:
α) της υπ’ αριθ. 1121743/9331/1677/Α0014/ΠΟΛ.1157/19.12.2007(ΦΕΚ 2490/Β’/31.12.2007) και
β) της υπ’ αριθ. 1115002/7626/1484/Α0014/ΠΟΛ.1154/14.11.2008 (ΦΕΚ 2509/Β’/10.12.2008).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ.16/1989 (ΦΕΚ 6/Α’).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α’), περί αποδεικτικών είσπραξης.
5. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υποκειμένων στον ΦΠΑ για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1
Χρόνος και τρόπος υποβολής

1. Η εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ υποβάλλεται:
α) Για υποκείμενους των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει την 31.12.2009.
Ι. Μέχρι τις 8.3.2010 για υποκείμενους οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Α’ ή Β’ κατηγορίας του ΚΒΣ.
ΙΙ. Μέχρι τις 10.5.2010 για υποκείμενους οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ, καθώς και το Δημόσιο.
Η υποβολή των εκκαθαριστικών δηλώσεων των προηγούμενων εδαφίων, πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του υποκειμένου και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες, ως εξής:

Τελευταίο
ψηφίο ΑΦΜ
Βιβλία Α’ και Β’ κατηγορίας Βιβλία Γ’ κατηγορίας
1 Την 8.3.2010 Την 10.5.2010
2 Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 1
3 Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 2
4 Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 3
5 Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 4
6 Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 5
7 Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 6
8 Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 7
9 Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 8
10-50 Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 9
60-00 Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 10-50

β) Για υποκείμενους των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει άλλη ημερομηνία από οποιαδήποτε αιτία ή λόγω οριστικής παύσης εργασιών ή διακοπής των υπαγομένων σε ΦΠΑ δραστηριοτήτων:
Ι. Μέχρι την 20ή ημέρα του τρίτου μήνα από το τέλος του μήνα της λήξης της διαχειριστικής περιόδου ή της οριστικής παύσης εργασιών ή της διακοπής των υπαγομένων σε ΦΠΑ δραστηριοτήτων, εάν κατά τη λήξη τηρούσαν βιβλία Α’ ή Β’ κατηγορίας του ΚΒΣ.
ΙΙ. Μέχρι την 20ή ημέρα του πέμπτου μήνα από το τέλος του μήνα της λήξης της διαχειριστικής περιόδου ή της οριστικής παύσης εργασιών ή της διακοπής των υπαγομένων σε ΦΠΑ δραστηριοτήτων, εάν κατά τη λήξη τηρούσαν βιβλία Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ.
γ) Για οριστική παύση εργασιών λόγω θανάτου του υποκειμένου:
Ι. Μέχρι την 20ή ημέρα του τρίτου μήνα από το τέλος του μήνα της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης οριστικής παύσης εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 36 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000), αν κατά τη λήξη της διαχειριστικής αυτής περιόδου τηρούσε βιβλία Α’ ή Β’ κατηγορίας του ΚΒΣ.
ΙΙ. Μέχρι την 20ή ημέρα του πέμπτου μήνα από το τέλος του μήνα της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης οριστικής παύσης εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 36 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000), αν κατά τη λήξη της διαχειριστικής αυτής περιόδου τηρούσε βιβλία Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ.
2. Για τις εκκαθαριστικές δηλώσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραπάνω περ. β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου αυτού, δεν ισχύει η σταδιακή υποβολή που προβλέπεται στην περ. α’.
3. Οι ανωτέρω προθεσμίες, καθώς και οι προθεσμίες που καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 (για ηλεκτρονική υποβολή) της παρούσας απόφασης, ισχύουν για τις εκκαθαριστικές δηλώσεις που υποβάλλουν οι υπό ίδρυση επιχειρήσεις:
α) Κατ’ έτος κατά τη διάρκεια του ιδρυτικού τους σταδίου,
β) μετά την υποβολή της δήλωσης διακοπής εργασιών, που υποβάλλουν, όταν συσταθεί η επιχείρηση και ανάλογα
Ι. με την κατηγορία των βιβλίων του ΚΒΣ, εφόσον τηρούσαν, στο τέλος του έτους που αφορά η εκκαθαριστική δήλωση ή κατά τη διακοπή των εργασιών στο τέλος του ιδρυτικού τους σταδίου ή
ΙΙ. με την επιλογή του χρόνου υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ στην περίπτωση που δεν τηρούσαν βιβλία του ΚΒΣ.
4. Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας, οι εκκαθαριστικές δηλώσεις, η προθεσμία υποβολής των οποίων λήγει κατά την ημερομηνία αυτή, υποβάλλονται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και μεταφέρεται κατά μία (1) ημέρα η προθεσμία υποβολής των υπόλοιπων δηλώσεων.
5. Η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας ή του κεντρικού. Κατ’ εξαίρεση, οι εποχιακές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησί που δεν υπάρχει ΔΟΥ μπορούν να αποστέλλουν την εκκαθαριστική τους δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ με συστημένη επιστολή.
Αν προκύπτει ποσό για καταβολή επισυνάπτεται ισόποση τραπεζική επιταγή. Η επιταγή εκδίδεται σε διαταγή της αρμόδιας για την παραλαβή της εκκαθαριστικής δήλωσης ΔΟΥ ή σε διαταγή του ελληνικού Δημοσίου.
6. Αν δεν προκύπτει ποσό για καταβολή, η εκκαθαριστική δήλωση αποτελεί αποδεικτικό υποβολής.
Όταν όμως προκύπτει ποσό για καταβολή, αποδεικτικό υποβολής και είσπραξης αποτελεί:
α) Η ίδια η εκκαθαριστική δήλωση, εφόσον δεν εκδίδεται μηχανογραφικά ιδιαίτερο αποδεικτικό είσπραξης και εφόσον φέρει την υπογραφή του παραλαβόντος υπαλλήλου και του ταμία,
β) το ιδιαίτερο αποδεικτικό είσπραξης, αν εκδίδεται μηχανογραφικά και εφόσον αυτό φέρει την υπογραφή του εκδότη και του ταμία.

Άρθρο 2
Ηλεκτρονική υποβολή

Οι υποκείμενοι των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει την 31.12.2009, έχουν τη δυνατότητα με την επιφύλαξη του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης να υποβάλλουν τις αρχικές, εμπρόθεσμες, πιστωτικές ή μηδενικές εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ έτους 2009 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (ΤΑΧΙSnet), εφόσον για τη διαχειριστική περίοδο αυτή έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις (εμπρόθεσμες, εκπρόθεσμες και τροποποιητικές) ΦΠΑ (μέσω ΤΑΧΙS ή ΤΑΧΙSnet) μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης.
Οι υποκείμενοι που έχουν υποχρέωση συνυποβολής με την εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ έτους 2009 των ειδικών καταστάσεων των ΑΥΟ 1103551/8478/Α0014/ΠΟΛ.1262/2.8.1993 (ΦΕΚ 675/Β’/2.9.1993) και 1013633/8911/1807/0014/ΠΟΛ.1029/2.2.1995 (ΦΕΚ 105/Β’/17.2.1995) έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν την ως άνω εκκαθαριστική δήλωση με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (ΤΑΧΙSnet) και να αποστείλουν στην αρμόδια ΔΟΥ τις ειδικές καταστάσεις με συστημένη επιστολή μέχρι τις ημερομηνίες που καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης.
Εξαιρούνται της παραπάνω δυνατότητας και υποβάλλουν τις εκκαθαριστικές δηλώσεις στις ΔΟΥ οι υποκείμενοι που:
1. Υποβάλλουν εκκαθαριστική δήλωση έτους 2009 με επιφύλαξη.
2. Η διαχειριστική τους περίοδος έληξε σε ημερομηνία διαφορετική από την 31.12.2009.
3. Έχουν υποβάλει δήλωση μεταβολής και έχουν τεθεί σε εκκαθάριση ή πτώχευση ή αδράνεια.
4. Έχουν υποβάλει δήλωση διακοπής εργασιών:
α) Εντός του έτους 2009 ή
β) εντός του έτους 2010 και μέχρι την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ έτους 2009.
5. Έχουν αλλαγή κατηγορίας βιβλίων ΚΒΣ μέσα στην οικεία διαχειριστική περίοδο.
6. Υπάγονται στις διατάξεις περί μετασχηματισμού, μετατροπής, συγχώνευσης, διάσπασης ή απορρόφησης εντός του έτους 2009.
7. Μετατάχθηκαν μετά την 31.12.2008 από το απαλλασσόμενο ή από το ειδικό καθεστώς, στο κανονικό καθεστώς με βιβλία Β’ κατηγορίας του ΚΒΣ.

Άρθρο 3
Υποχρέωση υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ έτους 2009
με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (TAXISnet)

1. Οι υποκείμενοι των οποίων η διαχειριστική τους περίοδος λήγει την 31.12.2009 και κατά τη λήξη τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ υποχρεούνται να υποβάλλουν τις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ έτους 2009 αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (TAXISnet).
2. Η υποχρεωτική υποβολή των ως άνω εκκαθαριστικών δηλώσεων αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο δεν ισχύει και συνεπώς επιτρέπεται η υποβολή τους στην αρμόδια ΔΟΥ:
α) από τα ΝΠΔΔ, τους Δήμους, τις Κοινότητες, τους συνεταιρισμούς και γενικά τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
β) από την Τράπεζα της Ελλάδας.

Άρθρο 4
Πιστοποίηση των υποκειμένων στο φόρο

Οι υποκείμενοι στο φόρο για να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ, μετά από αίτηση – εγγραφή τους στο ειδικό δίκτυο (ΤΑΧISnet) πιστοποιούνται από την ΓΓΠΣ και λαμβάνουν όνομα και κωδικό χρήστη. Η πρόσβαση στο TAXISnet για την υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων είναι εφικτή με τη χρήση των κωδικών αυτών.
Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους υποκείμενους που έχουν ήδη πιστοποιηθεί από την ΓΓΠΣ και έχουν λάβει κωδικούς για την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ ή της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ προηγούμενου έτους.
Στην περίπτωση που οι υποκείμενοι έχουν πιστοποιηθεί και έχουν λάβει κωδικούς για άλλη εφαρμογή (εισόδημα, ΚΒΣ, VIES), εισάγουν στο σύστημα αυτούς τους κωδικούς και υποβάλλουν συμπληρωματική αίτηση, προκειμένου να τους χορηγηθούν κωδικοί για υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ.
Αρχικές ή συμπληρωματικές αιτήσεις για πιστοποίηση στη ΓΓΠΣ υποβάλλονται ηλεκτρονικά δέκα (10) ημέρες πριν την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ.
Ο συνδυασμός του ονόματος και του κωδικού χρήστη ταυτοποιεί τον συγκεκριμένο υποκείμενο, αποτελεί απόρρητο προσωπικό στοιχείο και επιτρέπεται μόνο στον ίδιο να τον διαχειρίζεται και να τον μεταβάλλει, έτσι ώστε μόνο ο υποκείμενος ή πρόσωπα της επιλογής του να είναι σε γνώση αυτού και να έχουν τη δυνατότητα χρήσης του.
Για την περίπτωση αναστολής της πιστοποίησης ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 4 της ΑΥΟ 1023240/1107/163/0014/ΠΟΛ.1055/2.3.2001 (ΦΕΚ 215/Β’/5.3.2001).
Η ηλεκτρονική μορφή της δήλωσης διαβιβάζεται κρυπτογραφημένη και ταυτοποιείται μονοσήμαντα με το όνομα και τον κωδικό χρήστη.

Άρθρο 5
Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής

Η εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ έτους 2009 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet) μπορεί να υποβληθεί από 8.2.2010:
I. Μέχρι την 22.3.2010 για υποκείμενους οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου (31.12.2009) τηρούσαν βιβλία Α’ ή Β’ κατηγορίας του ΚΒΣ.
II. Μέχρι την 25.5.2010 για υποκείμενους οι οποίοι κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου (31.12.2009) τηρούσαν βιβλία Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ.
Εφόσον την καταληκτική ημερομηνία υποβολής διαπιστώνεται ότι υπάρχει τεχνική αδυναμία του ειδικού δικτύου (TAXISnet) να κάνει αποδεκτή την υποβολή των εκκαθαριστικών δηλώσεων, αυτές θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη ΔΟΥ την επόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα.
Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας, οι παραπάνω προθεσμίες μετακυλίονται κατά μία (1) ημέρα. Στην περίπτωση γενικής αργίας η υποβολή μπορεί να γίνει με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet) και στις λοιπές περιπτώσεις αποκλειστικά στην αρμόδια ΔΟΥ.
Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης αυτής στο σύστημα TAXISnet, με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα – υποκείμενο μοναδικού αριθμού καταχώρισης δήλωσης.
Η εμφάνιση στην οθόνη της δήλωσης συσχετισμένης με το μοναδικό αριθμό καταχώρισης και την ημερομηνία υποβολής της ή η εκτύπωσή της μέσω του συστήματος TAXISnet αποτελούν για τον υποκείμενο την πληροφορία ή το αντίγραφο υποβολής της αντίστοιχα.

Άρθρο 6
Έλεγχος των ηλεκτρονικά υποβληθεισών
εκκαθαριστικών δηλώσεων

Η αρμόδια ΔΟΥ έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης των δηλώσεων που παρελήφθησαν μέσω του συστήματος TAXISnet και μπορεί να τις διαχειριστεί, όπως τις δηλώσεις που παρέλαβε μηχανογραφικά τοπικά στη ΔΟΥ μέσω TAXIS ή χειρόγραφα.
Στην περίπτωση διπλής υποβολής για την ίδια διαχειριστική περίοδο μέσω TAXISnet και μέσω ΔΟΥ δεκτή γίνεται η υποβληθείσα στη ΔΟΥ, ενώ απορρίπτεται η υποβληθείσα μέσω TAXISnet.

Άρθρο 7

Η παρούσα απόφαση, που ισχύει από 1.1.2010, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ