ΠΟΛ.1144/30.11.2009

 

Τροποποιήσεις της υπ’ αριθ. 1111400/939/0013/ΠΟΛ.1148/10.11.2008 «Αποκατάσταση ελλείψεων των στοιχείων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) μέσω τηλεφωνικού κέντρου και διαδικτύου» ΑΥΟΟ, όπως ισχύει

 

 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν.3634/2008 (ΦΕΚ 9/Α’/2008).
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν.3427/2005 (ΦΕΚ 312/Α’/2005).
3. Τις διατάξεις του Π.Δ.185/2009 (ΦΕΚ 213/Α’/7.10.2009) με θέμα «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και νησιωτικής πολιτικής και μετονομασία του σε “Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας”, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και νησιωτικής πολιτικής».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ.189/2009 (ΦΕΚ 221/Α’/5.11.2009) με θέμα «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
5. Την υπ’ αριθ. 1111400/939/0013/ΠΟΛ.1148/10.11.2008 (ΦΕΚ 2397/Β’/2008) «Αποκατάσταση ελλείψεων των στοιχείων των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων μέσω τηλεφωνικού κέντρου και διαδικτύου» ΑΥΟΟ, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 1034788/129/0013/ΠΟΛ.1043/27.3.2009 (ΦΕΚ 716/Β’/2009) όμοια και την υπ’ αριθ. 1000003/Δ13/ΠΟΛ.1140/5.11.2009 ΑΥΟ (ΦΕΚ 2342/Β’/2009).
6. Τη διευκόλυνση των πολιτών και την ανάγκη αποσυμφόρησης των ΔΟΥ, στα πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών.
7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού η οποία ανέρχεται στο ποσό των 149.858,00 ευρώ.

 

Αποφασίζουμε

 

1. Η παρ. 4 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 1111400/939/0013/ΠΟΛ.1148/10.11.2008 ΑΥΟΟ όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 της υπ’ αριθ. 1034788/129/0013/ΠΟΛ.1043/27.3.2009 ΑΥΟΟ αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η διάρκεια ισχύος του κωδικού αναγνώρισης είναι περιορισμένη και λήγει στις 22 Δεκεμβρίου 2009.»
2. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.