ΠΟΛ.1145/1.12.2009

Διάθεση και διακίνηση ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας και ειδικού φόρου επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών Ι.Χ. μεγάλου κυβισμού, έτους 2010

Κοινοποιούμε κατωτέρω την υπ’ αριθ. 1110011/1159/Τ.&Ε.Φ./5.11.2009 (ΦΕΚ 2391/Β’/30.11.2009) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ανατίθεται η διάθεση των ανωτέρω ειδικών σημάτων στις τράπεζες, συνεταιριστικές τράπεζες, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Α.Ε. και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.
Παράλληλα, κρίνουμε σκόπιμο να υπενθυμίσουμε τα βασικότερα σημεία των οδηγιών που έχουν δοθεί μέχρι τώρα για τα ειδικά σήματα των προηγούμενων ετών των αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, κατά το μέρος που εξακολουθούν να ισχύουν και για τα σήματα του έτους 2010, συμπληρώνοντας και τροποποιώντας τις οδηγίες αυτές, όπου κρίνεται απαραίτητο.
Τονίζεται ότι με τα ειδικά σήματα του έτους 2010 συνεισπράττονται τόσο τα νέα «περιβαλλοντικά τέλη κυκλοφορίας» όσο και ο νέος «ειδικός φόρος επιβατικών αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού», όπως ειδικότερα αναφερόμαστε περαιτέρω.
Με την απόφαση αυτή ανατίθεται η διάθεση των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας Ι.Χ. αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών, έτους 2010: (Α) στις τράπεζες: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., ALPHA Bank Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., EFG EUROBANK – ERGASIAS Α.Ε., Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Ε., CITIBANK INTERNATIONAL PLC, MARFIN – Εγνατία Τράπεζα Α.Ε., Τράπεζα Κύπρου Α.Ε., Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., MILLENIUM Bank Α.Ε., ATTICA Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, ASPIS Bank Α.Ε., PROBANΚ Α.Ε., PROTON Τράπεζα Α.Ε., FBB – Πρώτη Επιχειρηματική Τράπεζα Α.Ε., Ελληνική Τράπεζα LTD, Πανελλήνια Τράπεζα Α.Ε., (Β) στις Συνεταιριστικές Τράπεζες: Συνεταιριστική Τράπεζα Αχαϊκή, Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας, Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου, Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου, Συνεταιριστική Τράπεζα Εύβοιας, Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου, Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου – Λήμνου, Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Σερρών, Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, (Γ) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και (Δ) στα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.
Με την ίδια απόφαση παρέχεται στους ανωτέρω Φορείς η δυνατότητα να διαθέτουν τα ειδικά σήματα και μέσω διαδικτύου (Internet) ή Call Center.
Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για:
Ι. Τη διάθεση των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2010.
II. Τη διακίνηση των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2010.
III. Την ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) σχετικά με τη διάθεση του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2010.

Ι. ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010

1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ
- Η προμήθεια είναι εμπρόθεσμη όταν γίνεται μέχρι 31.12.2009.
- Τα τέλη κυκλοφορίας είναι ετήσια και αδιαίρετα.
A. Υποχρεούνται στην προμήθεια ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας έτους 2010 όλα τα αυτοκίνητα οχήματα και οι μοτοσικλέτες, συμπεριλαμβανομένων και:
α) Των οχημάτων για τα οποία προβλέπεται απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας, έναντι ποσού 3,00 ευρώ, που αποτελεί το κόστος παραγωγής και διάθεσης αυτού (Ν.2873/2000, άρθρα 28 και 31).
β) Των αυτοκινήτων οχημάτων των Δημοσίων Υπηρεσιών, Διπλωματικού Σώματος, Προξενικού Σώματος και Ξένων Αποστολών, που απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας, αλλά έχουν συμβατικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, με δωρεάν χορήγηση αυτού.
Β. Δεν υποχρεούνται στην προμήθεια ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας έτους 2010 τα οχήματα των κατωτέρω περιπτώσεων:
α) Όταν από τις πινακίδες κυκλοφορίας τους προκύπτει ότι πρόκειται για οχήματα που ανήκουν σε πρόσωπα απαλλασσόμενα από τα τέλη κυκλοφορίας. Από τον συνδυασμό των διατάξεων του άρθρου 17 του Ν.2367/1953 (ΦΕΚ 82/Α’), όπως ισχύει, και του Π.Δ.351/6.10.1990 «Προσδιορισμός των διαφόρων κατηγοριών αυτοκινήτων οχημάτων, των υπ’ αυτών ρυμουλκούμενων και των μοτοσικλετών, με βάση τον αριθμό κυκλοφορίας τους», προκύπτει ότι ειδικά για τις κατωτέρω κατηγορίες των οχημάτων, που φέρουν χαρακτηριστικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, προβλέπεται απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας και μη χορήγηση ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας:

1. Αυτοκίνητα & μοτοσικλέτες Κρατικών Υπηρεσιών με την ένδειξη Κ.Υ. και Μ.Κ.Υ.
2. Αυτοκίνητα & μοτοσικλέτες Διπλωματικού Σώματος με την ένδειξη Δ.Σ.
3. Αυτοκίνητα & μοτοσικλέτες Προξενικού Σώματος με την ένδειξη Π.Σ.
4. Αυτοκίνητα & μοτοσικλέτες Ξένων Αποστολών με την ένδειξη Ξ.Α.
5. Αυτοκίνητα & μοτοσικλέτες Αναπήρων Πολέμου με την ένδειξη ΑΝ.Π.

Επισημαίνεται ότι τα αυτοκίνητα που δεν ανήκουν σε Κρατική Υπηρεσία και παρόλα αυτά έχουν πινακίδες με την ένδειξη Κ.Υ., διότι δεν έχουν ακόμη αντικαταστήσει αυτές, οφείλουν να καταβάλουν τέλη κυκλοφορίας και να προμηθευτούν ειδικό σήμα.
β) Όταν τεθούν σε ακινησία (εκούσια ή αναγκαστική), κατά τις διατάξεις των παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 22 του Ν.2367/1953 (ΦΕΚ 82/Α’) για ολόκληρο το έτος 2010.
Στην περίπτωση της εκούσιας ακινησίας, για να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας και για να μην υπάρχει υποχρέωση προμήθειας ειδικού σήματος για κάποιο όχημα, πρέπει αυτό να έχει τεθεί σε ακινησία πριν από την 1.1.2010 και να παραμείνει σε ακινησία για ολόκληρο το έτος 2010.
Στην περίπτωση της αναγκαστικής ακινησίας (κλοπής, υπεξαίρεσης, κατάσχεσης, κυκλοφορίας στο εξωτερικό κ.λπ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.2367/1953, δεν οφείλονται τέλη κυκλοφορίας και επομένως δεν υπάρχει υποχρέωση προμήθειας ειδικού σήματος, εφόσον το γεγονός της ακινησίας (π.χ. υποβολή μήνυσης κατ’ αγνώστου σε περίπτωση κλοπής ή κυκλοφορία στο εξωτερικό η οποία να προκύπτει από βεβαίωση αρμόδιας Αρχής σε επίσημη μετάφραση) έχει λάβει χώρα πριν από την έναρξη του έτους και το όχημα παραμείνει σε ακινησία για όλο το έτος ή σε κυκλοφορία στο εξωτερικό, επίσης για όλο το έτος (σχετικό το έγγραφο Τ.990/362/ΠΟΛ.70/29.3.1984).
Επομένως, εφόσον δεν τηρηθούν οι προαναφερόμενες διαδικασίες της ακινησίας πριν από την έναρξη του ημερολογιακού έτους, οι κάτοχοι των οχημάτων δεν μπορούν να επικαλεσθούν ακινησία για το έτος αυτό, έστω και αν πράγματι για διάφορους λόγους (απουσία, ασθένεια, βλάβη του οχήματος κ.λπ.) δεν κινήθηκαν τα οχήματα.
Η ακινησία δεν αίρεται, αν ο κάτοχος του οχήματος δεν προμηθευτεί το ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας του έτους κατά το οποίο γίνεται η άρση.
Στην περίπτωση της εκούσιας ακινησίας, η ακινησία αίρεται αν ο κάτοχος προμηθευτεί προηγουμένως το ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας από την αρμόδια ΔΟΥ. Το σήμα του έτους αυτού χορηγείται χωρίς πρόστιμο.
Στην περίπτωση της αναγκαστικής ακινησίας, που τα στοιχεία κυκλοφορίας δεν είναι κατατεθειμένα στην αρμόδια ΔΟΥ, οι κάτοχοι των οχημάτων υποχρεούνται να προμηθευτούν το σήμα χωρίς πρόστιμο, εντός δέκα (10) ημερών από το γεγονός που αίρει την ακινησία, π.χ. προκειμένου περί: (α) κλοπής, από την απόδοση του οχήματος στον κάτοχο και (β) εξόδου στο εξωτερικό, από την είσοδό του στη χώρα κ.λπ. (σχετικά 1066578/5748/0014/ΠΟΛ.1147/8.6.1994).
γ) Όταν κυκλοφορούν με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής (αλλοδαπά επιβατικά οχήματα Ι.Χ. ταξινομημένα στην αλλοδαπή). Εφόσον για τα αυτοκίνητα αυτά δημιουργείται από τις ισχύουσες διατάξεις υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας, οι κάτοχοί τους θα καταβάλουν για κάθε επιπλέον μήνα της κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα, πέραν του χρόνου κατά τον οποίο προβλέπεται απαλλαγή, το 1/12 των οριζόμενων ως κατωτέρω, κατά περίπτωση, τελών κυκλοφορίας. Διευκρινίζεται ότι τμήμα μηνός θα λογίζεται ως ακέραιος μήνας (σχετική η απόφαση Δ.247/1988 – ΦΕΚ 195/Β’, που κυρώθηκε με τον Ν.1839/1989 – ΦΕΚ 90/Α’).
δ) Στην περίπτωση των αλλοδαπών φορτηγών αυτοκινήτων, για τα οποία έχουν οριστεί τα τέλη κυκλοφορίας σε 22,00 ευρώ για κάθε ταξίδι, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις ειδικές συμβάσεις της χώρας μας με άλλα κράτη (Ν.2948/2001, άρθρο 20, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 31 του Ν.3697/2008).
ε) Στην περίπτωση των δίτροχων ή τρίτροχων μοτοποδηλάτων, για τα οποία η άδεια κυκλοφορίας εκδίδεται από την αστυνομική Αρχή, οι κάτοχοι αυτών δεν υποχρεούνται να εφοδιαστούν με ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας.

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ
Από το έτος 2002 έχουν καθιερωθεί δύο κατηγορίες ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων:
Α. Ένα με την ονομασία «ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ι.Χ. ΑΥΤ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤ/ΤΩΝ», που αφορά όλα τα Ι.Χ. οχήματα.
Β. Ένα με την ονομασία «ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Δ.Χ. ΑΥΤ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤ/ΤΩΝ», που αφορά όλα τα Δ.Χ. οχήματα.

3. ΥΛΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Για την κατασκευή των ειδικών σημάτων χρησιμοποιείται διαφανές μαλακό φιλμ PVC ή POLYESTER πάχους 0,1mm.
Τα σήματα φέρουν μαχαιρωτές εγκοπές, ώστε να μην μπορεί να αποκολληθούν χωρίς να καταστραφούν.

4. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ
Όπως ορίζεται στην υπ’ αριθ. 1080827/407/Τ.&Ε.Φ./22.8.2007 (ΦΕΚ 1788/Β’) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ο χρωματισμός των σημάτων είναι:
Α. Για Ι.Χ. οχήματα: Η μία όψη του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας των Ι.Χ. οχημάτων έτους 2009 και επόμενων είναι χρώματος ασημί και η άλλη του όψη χρώματος μπλε με ασημί περίγραμμα. Η όψη του σήματος που επικολλάται είναι χρώματος μπλε.
Β. Για Δ.Χ. οχήματα: Η μία όψη του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας των Δ.Χ. οχημάτων έτους 2009 και επόμενων είναι χρώματος ασημί και η άλλη του όψη θα είναι χρώματος καφέ με ασημί περίγραμμα. Η όψη του σήματος που επικολλάται είναι χρώματος καφέ.

5. ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΑ – ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ
Στο κάτω μέρος κάθε σήματος υπάρχει ορθογώνιο διαφανές πλαίσιο για την τοποθέτηση του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος.
Ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος, ο οποίος είτε θα είναι προεκτυπωμένος στα ειδοποιητήρια αυτοκινήτων, σε ειδικά αποκοπτόμενο τμήμα, είτε θα συμπληρώνεται από τον κάτοχο του οχήματος στην τριπλότυπη υπεύθυνη δήλωση – απόδειξη πληρωμής, πάλι σε ειδικά αποκοπτόμενο τμήμα ή θα αναγράφεται από τον ίδιο σε λευκό κομμάτι χαρτιού, κατάλληλων διαστάσεων, θα τοποθετείται στο ως άνω πλαίσιο από το παράθυρο στο πίσω μέρος του ειδικού σήματος.
Ακολούθως, το σήμα θα επικολλάται στην εσωτερική όψη του πρόσθιου αλεξηνέμου του οχήματος.
Στα φορτηγά Δ.Χ. ρυμουλκά αυτοκίνητα μετά ρυμουλκούμενων τα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας θα επικολλώνται στο αλεξήνεμο του ρυμουλκού.
Εξαιρετικά για τις μοτοσικλέτες και τα τροχόσπιτα, το σήμα επικολλάται σε εμφανές σημείο αυτών.
Επισημαίνεται ότι το σήμα πρέπει να έχει επικολληθεί όπως ορίζεται ανωτέρω και όχι να βρίσκεται απλώς στο όχημα.
Σημειώνουμε ότι σχετικές αναλυτικές οδηγίες αναγράφονται στο πίσω μέρος των τριπλότυπων υπεύθυνων δηλώσεων – αποδείξεων πληρωμής και των σημάτων, για ενημέρωση των κατόχων των οχημάτων.

6. ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (άρθρο 31 του Ν.3697/2008 – ΦΕΚ 194Α’, άρθρα 1 και 2 της από 2.11.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου – ΦΕΚ 219/Α’) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ Ε.Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (άρθρο 32 του Ν.3775/2009 – ΦΕΚ 122/Α’)
Για τον σκοπό αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τα τέλη κυκλοφορίας αναπροσαρμόζονται και καθίστανται πλέον «περιβαλλοντικά». Δηλαδή τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται πλέον σε συνάρτηση αφενός με τον κυβισμό του οχήματος και αφετέρου με την περιβαλλοντική τους επιβάρυνση. Τα οχήματα κατατάσσονται σε κλάσεις με βάση την περιβαλλοντική επιβάρυνση του κινητήρα τους, ως εξής:

Κλάσεις οχημάτων Περιβαλλοντική επιβάρυνση κινητήρα
Κλάση Α’ Οχήματα με χαμηλές ή μηδενικές εκπομπές (ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας από 1.1.2005) (EURO 4, 5 και μεταγενέστερης οδηγίας)
Κλάση Β’ Οχήματα με μέτριες εκπομπές (ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας από 1.1.2000) (EURO 3)
Κλάση Γ’ Οχήματα με υψηλές εκπομπές (ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας από 1.1.1996) (EURO 2)
Κλάση Δ’ Οχήματα με πολύ υψηλές εκπομπές (ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας πριν από 1.1.1996) (EURO 1, 0, συμβατικά)

Ο έλεγχος του έτους της πρώτης κυκλοφορίας θα γίνεται με βάση την άδεια του οχήματος.
Ο πιο πάνω τρόπος υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας εφαρμόζεται το πρώτον για τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2010, όσον αφορά τα επιβατικά αυτοκίνητα οχήματα Ι.Χ. Όσον αφορά στα φορτηγά οχήματα Ι.Χ. και Δ.Χ., ο νέος τρόπος υπολογισμού των «περιβαλλοντικών τελών κυκλοφορίας» θα ισχύσει από τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2011 και ως εκ τούτου τα τέλη κυκλοφορίας του έτους 2010 θα υπολογίζονται με τον τρόπο που ίσχυε έως τώρα.

Α. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Ι.Χ.

α) Επιβατικά αυτοκίνητα οχήματα: Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ) για τα επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ., βάσει κυλινδρισμού και επιβάρυνσης κινητήρα, υπολογίζονται εφεξής ως εξής:

Κυβισμός Έως 300 κ.εκ. 301 έως 785 κ.εκ. 786 έως 1.357 κ.εκ. 1.358 έως 1.928 κ.εκ. 1.929 έως 2.357 κ.εκ. Άνω των 2.357 κ.εκ.
Κλάση
Α’ 0 28 94 184 428 562
Β’ 35 63 137 252 521 680
Γ’ 51 79 162 302 596 780
Δ’ 68 96 187 352 671 880

Από τα ανωτέρω τέλη κυκλοφορίας θα εισάγονται στον ΚΑΕ 1363 τα ποσά που αντιστοιχούν στα τέλη κυκλοφορίας του άρθρου 31 του Ν.3697/2008, με βάση τον κυλινδρισμό και την κλάση του οχήματος, ως ακολούθως:

Κυβισμός Έως 300 κ.εκ. 301 έως 785 κ.εκ. 786 έως 1.357 κ.εκ. 1.358 έως 1.928 κ.εκ. 1.929 έως 2.357 κ.εκ. Άνω των 2.357 κ.εκ.
Κλάση Α’ 0 28 94 184 428 562
Κλάσεις Β’, Γ’, Δ’ 18 46 112 202 446 580

Στη συνέχεια, θα εισάγονται στον ΚΑΕ 1364 τα ποσά που αντιστοιχούν στην επιβάρυνση που προκύπτει σύμφωνα με το άρθρο 2 της από 2.11.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, με βάση την περιβαλλοντική επιβάρυνση, ως ακολούθως:

Κυβισμός Έως 300 κ.εκ. 301 έως 785 κ.εκ. 786 έως 1.357 κ.εκ. 1.358 έως 1.928 κ.εκ. 1.929 έως 2.357 κ.εκ. Άνω των 2.357 κ.εκ.
Κλάση
Α’ 0 0 0 0 0 0
Β’ 17 17 25 50 75 100
Γ’ 33 33 50 100 150 200
Δ’ 50 50 75 150 225 300

Τα τέλη κυκλοφορίας με βάση τον κυλινδρισμό και την κλάση του οχήματος, καθώς και τα αναλογούντα τέλη με βάση την περιβαλλοντική επιβάρυνση, αναγράφονται διακεκριμένα στο ειδοποιητήριο των τελών κυκλοφορίας του συγκεκριμένου οχήματος.
Σημειώνεται ότι στα πιο πάνω αυτοκίνητα οχήματα Ι.Χ. περιλαμβάνονται και τα τύπου Jeep αυτοκίνητα, ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό τους ως επιβατικών ή φορτηγών, καθώς και όλα τα οχήματα που στην άδεια κυκλοφορίας τους χαρακτηρίζονται ως Ι.Χ. πολλαπλής χρήσης (σχετικά 1015436/147/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1048/7.2.1997).
Ειδικά για τα τύπου JEEP φορτηγά Ι.Χ. αυτοκίνητα, διευκρινίζονται τα εξής:
Για όσα από τα αυτοκίνητα αυτά αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας η ένδειξη «τύπου JEEP», αρκεί αυτή για την υποχρέωση καταβολής τελών κυκλοφορίας, με βάση τα ανωτέρω κλιμάκια.
Εφόσον στην άδεια κυκλοφορίας τους δεν αναγράφεται τέτοια ένδειξη και ο κάτοχος φορτηγού Ι.Χ. αυτοκινήτου αμφισβητεί την υποχρέωσή του για καταβολή τελών κυκλοφορίας με βάση τα ανωτέρω κλιμάκια, διότι υποστηρίζει ότι το αυτοκίνητό του δεν είναι τύπου JEEP, η αρμόδια ΔΟΥ θα αποφαίνεται για το θέμα, εκδίδοντας και τη σχετική βεβαίωση, όπου απαιτείται, και σε περίπτωση προσφυγής θα αποφαίνονται τα διοικητικά δικαστήρια (σχετικά 1015436/147/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1048/7.2.1997).
Για τα οχήματα της Κλάσης Α’ και Β’, κυβισμού κάτω των 1.929 κ.εκ., που υπάγονται στις κατηγορίες των υβριδικών, ηλεκτρικών και υδρογόνου, δεν οφείλονται τέλη κυκλοφορίας. Στα οχήματα των κατηγοριών αυτών που έχουν κυβισμό άνω των 1.929 κ.εκ., επιβάλλονται εφεξής τέλη κυκλοφορίας τα οποία ανέρχονται στο ήμισυ των τελών κυκλοφορίας για αυτοκίνητα της αντίστοιχης κλάσης του ανωτέρω πίνακα. Για παράδειγμα, ένα υβριδικό αυτοκίνητο 3.500 κ.εκ. Κλάσης Α’ οφείλει τέλη κυκλοφορίας 281,00 ευρώ (δηλαδή το 50% των 562,00 ευρώ).
Τα οχήματα της Κλάσης Α’ με κυλινδρισμό κινητήρα έως και 300 κ.εκ. για τα οποία δεν οφείλονται τέλη κυκλοφορίας, υποχρεούνται στην προμήθεια ειδικού σήματος έναντι ποσού 3,00 ευρώ, που αποτελεί το κόστος παραγωγής και διάθεσης αυτού.
Ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα): 112,00 ευρώ.
Για τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται ομοίως με βάση τα κυβικά εκατοστά του κινητήρα του οχήματος, καθώς και την περιβαλλοντική επιβάρυνση του κινητήρα τους.

β) Δίκυκλες – τρίκυκλες μοτοσικλέτες: Τα «περιβαλλοντικά τέλη κυκλοφορίας» δεν εφαρμόζονται για τις δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες Ι.Χ. Ως εκ τούτου, τα τέλη κυκλοφορίας συνεχίζουν να υπολογίζονται με βάση τον κυβισμό του κινητήρα τους, ως εξής:

Κατηγορία Κινητήρας σε κυβικά εκατοστά Τέλη κυκλοφορίας
Α’ έως 300 18,00 ευρώ
Β’ 301 - 785 46,00 ευρώ
Γ’ 786 - 1.357 112,00 ευρώ
Δ’ 1.358 - 1.928 202,00 ευρώ
Ε’ 1.929 - 2.357 446,00 ευρώ
ΣΤ’ 2.358 και άνω 580,00 ευρώ

Για τα δίκυκλα και τρίκυκλα μοτοποδήλατα (με κυλινδρισμό κινητήρα μικρότερο των 51 κ.εκ.), για τα οποία η άδεια κυκλοφορίας εκδίδεται από την αστυνομική Αρχή, θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.Δ.436/1974 και του Α.Ν.236/1967, όπως ισχύουν, αντίστοιχα, μετά και από τη διαμόρφωση των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών, με την περ. ΣΤ’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.3697/2008, σε 8,80 ευρώ (1020494/126/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1021/19.2.2009).

γ) Ειδικός φόρος αυτοκίνητων και μοτοσικλετών Ι.Χ. με μεγάλο κυλινδρισμό κινητήρα: Από το 2010 υπάρχει πλέον και η υποχρέωση καταβολής του ετήσιου ειδικού φόρου υπέρ του Δημοσίου στα επιβατικά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες Ι.Χ. που έχουν κυλινδρισμό κινητήρα από 1.929 κ.εκ. και άνω, ως εξής:

Κινητήρας σε κυβικά εκατοστά Ειδικός φόρος
Από 1.929 έως 2.500 150,00 ευρώ
Από 2.501 έως 3.000 250,00 ευρώ
Από 3.001 έως 3.500 350,00 ευρώ
Από 3.501 έως 4.000 450,00 ευρώ
Από 4.001 έως 5.000 550,00 ευρώ
Από 5.001 και άνω 650,00 ευρώ

Τα ποσά που αντιστοιχούν στον ειδικό φόρο, εισάγονται στον ΚΑΕ 1381.
Στον ειδικό φόρο υπόκεινται οι ιδιοκτήτες ή οι κάτοχοι των επιβατικών αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών Ι.Χ. με κινητήρα μεγάλου κυλινδρισμού, σύμφωνα με την παραπάνω κλίμακα, για το καθένα από αυτά τα οχήματα που έχουν στην κυριότητά τους ή στην κατοχή τους.
Ο ειδικός φόρος είναι ενιαίος και αδιαίρετος και καταβάλλεται μαζί με την προμήθεια του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας του οχήματος. Αναλυτικότερα, θα αναγράφεται στο ειδοποιητήριο των τελών κυκλοφορίας του συγκεκριμένου οχήματος και θα καταβάλλεται αθροιστικά με τα τέλη κυκλοφορίας αυτού.
Ο ειδικός φόρος δεν οφείλεται, εφόσον τα πιο πάνω οχήματα έχουν τεθεί σε ακινησία (εκούσια ή αναγκαστική), κατά τις διατάξεις των παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 22 του Ν.2367/1953 (ΦΕΚ 82/Α’), για ολόκληρο το έτος και πριν από την έναρξη του έτους που αφορά ο ειδικός φόρος, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση πριν από την 1.1.2010.
Από τον ειδικό φόρο απαλλάσσονται τα αυτοκίνητα οχήματα που ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία απαλλάσσονται από την καταβολή των τελών κυκλοφορίας, όπως π.χ. το Ελληνικό Δημόσιο, το επίσημο διπλωματικό προσωπικό ξένων Πρεσβειών, οι διάφορες κατηγορίες αναπήρων και τα δίκυκλα Ι.Χ. (μοτοσικλέτες) κυλινδρισμού κινητήρα 1.929 κ.εκ. και άνω, τα οποία ως καινούργια έχουν ταξινομηθεί σε αντικατάσταση αποσυρθέντων δίκυκλων οχημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.3333/2005 (ΦΕΚ 91/Α’).
Δεν απαλλάσσονται του ειδικού φόρου όσα οχήματα υπόκεινται σε τέλη κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών, ηλεκτρικών, υδρογόνου, των αυτοκινούμενων τροχόσπιτων κ.λπ. άνω των 1.929 κ.εκ., έστω και αν αυτά οφείλουν το ήμισυ των τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν σε αντίστοιχα συμβατικής τεχνολογίας. Τα οχήματα αυτά είναι υποκείμενα στην καταβολή τελών κυκλοφορίας. Για παράδειγμα, ένα υβριδικό αυτοκίνητο 3.500 κ.εκ. οφείλει ετήσιο ειδικό φόρο 350,00 ευρώ. Το σύνολο λοιπόν των τελών κυκλοφορίας και του ειδικού φόρου που οφείλεται για το ανωτέρω όχημα, ισούται με 631,00 ευρώ (281,00 ευρώ τέλη κυκλοφορίας και 350,00 ευρώ ειδικός φόρος).
Στα ανωτέρω αυτοκίνητα περιλαμβάνονται και τα τύπου Jeep αυτοκίνητα, ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό τους ως επιβατικών ή φορτηγών, καθώς και όλα τα οχήματα που στην άδεια κυκλοφορίας τους χαρακτηρίζονται ως Ι.Χ. πολλαπλής χρήσης (σχετικά 1015436/147/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1048/7.2.1997).
Ειδικά για τα τύπου JEEP φορτηγά Ι.Χ. αυτοκίνητα διευκρινίζονται τα εξής:
Για όσα από τα αυτοκίνητα αυτά αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας η ένδειξη «τύπου JEEP», αρκεί αυτή για την υποχρέωση καταβολής του ειδικού φόρου με βάση τα οριζόμενα κλιμάκια.
Εφόσον στην άδεια κυκλοφορίας τους δεν αναγράφεται τέτοια ένδειξη και ο κάτοχος φορτηγού Ι.Χ. αυτοκινήτου αμφισβητεί την υποχρέωσή του για καταβολή του ειδικού φόρου, με βάση τα οριζόμενα κλιμάκια, διότι υποστηρίζει ότι το αυτοκίνητό του δεν είναι τύπου JEEP, η αρμόδια ΔΟΥ θα αποφαίνεται για το θέμα, εκδίδοντας και τη σχετική βεβαίωση, όπου απαιτείται, και σε περίπτωση προσφυγής θα αποφαίνονται τα διοικητικά δικαστήρια.
Σε περίπτωση μη καταβολής ή εκπρόθεσμης καταβολής του ειδικού φόρου, επιβάλλεται από την αρμόδια ΔΟΥ πρόστιμο που ορίζεται σε ποσοστό 1% επί του οφειλόμενου ειδικού φόρου για κάθε μήνα καθυστέρησης ή μη καταβολής του φόρου.

δ) Φορτηγά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες

Κατηγορία Μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα Τέλη κυκλοφορίας
Α’ έως 1.500 61,00 ευρώ
Β’ 1.501 - 3.500 88,00 ευρώ
Γ’ 3.501 - 10.000 246,00 ευρώ
Δ’ 10.001 - 20.000 492,00 ευρώ
Ε’ 20.001 - 30.000 774,00 ευρώ
ΣΤ’ 30.001 - 40.000 1.091,00 ευρώ
Ζ’ 40.001 και άνω 1.232,00 ευρώ

Ρυμουλκά (τράκτορ): 246,00 ευρώ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις περιπτώσεις Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων για τα οποία εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας ενιαίας κυκλοφοριακής μονάδας (άδεια ρυμουλκού με επικαθήμενο), τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται μόνο με βάση το μικτό βάρος της ενιαίας αυτής κυκλοφοριακής μονάδας (για το οποίο έχει ληφθεί υπόψη και το βάρος του ρυμουλκού), χωρίς την προσθήκη των 246,00 ευρώ (σχετικό το έγγραφό μας 1075062/988/Τ.&Ε.Φ./19.9.2003).

ε) Λεωφορεία

Κατηγορία Θέσεις καθήμενων Τέλη κυκλοφορίας
Α’ έως 33 175,00 ευρώ
Β’ 34 - 50 334,00 ευρώ
Γ’ 51 και άνω 422,00 ευρώ

στ) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες: 439,00 ευρώ.

Β. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ Δ.Χ.
α) Επιβατικά (με ή χωρίς μετρητή): 236,00 ευρώ.
β) Φορτηγά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες

Κατηγορία Μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα Τέλη κυκλοφορίας
Α’ Έως 3.500 106,00 ευρώ
Β’ 3.501 - 10.000 158,00 ευρώ
Γ’ 10.001 - 19.000 281,00 ευρώ
Δ’ 19.001 - 26.000 408,00 ευρώ
Ε’ 26.001 - 33.000 540,00 ευρώ
ΣΤ’ 33.001 - 40.000 768,00 ευρώ
Ζ’ 40.001 και άνω 1.200,00 ευρώ

Ρυμουλκά (τράκτορ): 246,00 ευρώ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα οχήματα κάθε κατηγορίας, που ανήκουν σε μεμονωμένους αυτοκινητιστές ή σε μεταφορικές επιχειρήσεις του Ν.383/1976, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως ανεξάρτητες κυκλοφοριακές μονάδες με αντίστοιχη άδεια κυκλοφορίας, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας (καθώς και της εφάπαξ εισφοράς) που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.383/1976. Καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας και εισφορά για το όχημα, για το οποίο προβλέπονται τα υψηλότερα ποσά τελών κυκλοφορίας και εισφοράς και επομένως η απαλλαγή ισχύει για τα πέραν του ενός ρυμουλκούμενου ή ημιρυμουλκούμενου οχήματος (άρθρο 14 του Ν.1959/1991 – ΦΕΚ 123/Α’). Επισημαίνεται ότι σε αυτές τις περιπτώσεις χορηγείται μόνο ένα σήμα, το οποίο επικολλάται στον τράκτορα.

γ) Λεωφορεία

ΑΣΤΙΚΑ Θέσεις καθήμενων και όρθιων Τέλη κυκλοφορίας
Α’ έως 50 175,00 ευρώ
Β’ 51 και άνω 317,00 ευρώ

 

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ Θέσεις καθήμενων και όρθιων Τέλη κυκλοφορίας
Α’ έως 50 175,00 ευρώ
Β’ 51 και άνω 246,00 ευρώ

 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ Θέσεις καθήμενων Τέλη κυκλοφορίας
Έως 40 352,00 ευρώ
41 και άνω 492,00 ευρώ

δ) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες: 246,00 ευρώ.

Γ. ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
α) Οχήματα για τα οποία δεν καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας, όπου έχει χορηγηθεί απαλλαγή, υποχρεούνται στην προμήθεια ειδικού σήματος έναντι ποσού 3,00 ευρώ, που αποτελεί το κόστος παραγωγής και διάθεσης αυτού (επισυνάπτεται σχετικός πίνακας).
β) Όπως προαναφέρθηκε, για όσα οχήματα προκύπτει από τις πινακίδες κυκλοφορίας τους ότι ανήκουν σε πρόσωπα που απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας (π.χ. Κρατικές Υπηρεσίες, Διπλωματικό Σώμα κ.λπ.), δεν υπάρχει υποχρέωση προμήθειας ειδικού σήματος.
γ) Τέλος, για τα αυτοκίνητα οχήματα Κρατικών Υπηρεσιών, Διπλωματικού Σώματος και Ξένων Αποστολών, που απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας και έχουν συμβατικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, χορηγούνται δωρεάν σήματα.

Δ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
α) Τα τέλη κυκλοφορίας για όλα τα οχήματα εκτός από τα επιβατικά, τις δίκυκλες – τρίκυκλες μοτοσικλέτες Ι.Χ., τα φορτηγά τύπου Jeep και τα τροχόσπιτα, καθώς και τα τέλη για τη δοκιμαστική κυκλοφορία των αυτοκινήτων οχημάτων και τα τέλη κυκλοφορίας των δίτροχων – τρίτροχων μοτοποδηλάτων, περιορίζονται κατά 50%, κατά την έννοια των διατάξεων της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν.2948/2001 (ΦΕΚ 242/Α’), εφόσον τα οχήματα δεν κυκλοφόρησαν για ολόκληρο ημερολογιακό εξάμηνο: i) λόγω διαγραφής τους κατά το πρώτο ημερολογιακό εξάμηνο, ii) λόγω θέσης σε κυκλοφορία τους κατά το δεύτερο ημερολογιακό εξάμηνο, iii) λόγω θέσης σε ακινησία για ολόκληρο ημερολογιακό εξάμηνο (σχετικά 112289/1513/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1277/4.12.2001).
β) Διευκρινίζεται ότι για όσα επιβατικά αυτοκίνητα στην άδεια κυκλοφορίας δεν αναγράφεται ο κυλινδρισμός κινητήρα (κυβικά εκατοστά), αλλά μόνο φορολογήσιμοι ίπποι, θα λαμβάνεται υπόψη η εξής αντιστοιχία, η οποία προκύπτει από τον τύπο «κυβικά x 0,007 = φορολογήσιμοι ίπποι», μετά από την ανάλογη στρογγυλοποίηση (άρθρο 4 του Ν.722/1977 – ΦΕΚ 299/Α’):

Φορολογήσιμοι ίπποι Κυλινδρισμός κινητήρα (κυβικά εκατοστά) Οφειλόμενο ποσό
3-5 358 - 785 46,00 ευρώ
6-9 786 - 1.357 112,00 ευρώ
10-13 1.358 - 1.928 202,00 ευρώ
14-16 1.929 - 2.357 446,00 ευρώ
17 και άνω 2.358 και άνω 580,00 ευρώ

7. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ
Τα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας έτους 2010 όλων των αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών θα διατεθούν μέχρι 31.12.2009.

8. ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΘΕΣΟΥΝ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ
Τα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας έτους 2010 κατασκευάστηκαν από την Υπηρεσία Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (ΥΕΕΑΔ) και θα προωθηθούν από την Υπηρεσία Διαχείρισης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (ΥΔΕΑΔ) στα πρόσωπα στα οποία έχει ανατεθεί η διάθεση των ειδικών σημάτων, όπως αυτά ρητά ορίζονται στη σελίδα 2 της παρούσας.
Ειδικότερα:
Α. Οι τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και τα ΕΛΤΑ θα χορηγήσουν τα ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας Ι.Χ. αυτοκινήτων και μοτοσικλετών μέχρι 31.12.2009, πλην των περιπτώσεων που, σύμφωνα με όσα ορίζονται κατωτέρω, τα σήματα θα χορηγηθούν μόνο από τις ΔΟΥ.
Επισημαίνεται ότι οι τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και τα ΕΛΤΑ δεν θα χορηγήσουν ειδικά σήματα τελών κυκλοφορίας για τα Δ.Χ. αυτοκίνητα.
Β. Οι ΔΟΥ θα χορηγήσουν τα ειδικά σήματα:
Όλων των Δ.Χ. αυτοκινήτων.
Των Ι.Χ. αυτοκινήτων στις κατωτέρω περιπτώσεις:
α) Από οποιαδήποτε ΔΟΥ, με την προσκόμιση της άδειας κυκλοφορίας, όταν:
(1) Γίνεται εκπρόθεσμη προμήθεια σήματος.
(2) Ο κάτοχος του οχήματος δεν λάβει ειδοποιητήριο ή το έχει απολέσει ή γενικότερα όταν δεν το προσκομίσει.
(3) Τίθεται σε κυκλοφορία αυτοκίνητο μετά από τις 2.11.2009, καθόσον τεχνικά δεν είναι δυνατόν να αποσταλεί ειδοποιητήριο στον νέο κάτοχο. (Π.χ. όταν όχημα Ι.Χ. ή Δ.Χ. τεθεί πρώτη φορά σε κυκλοφορία, δηλαδή εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας μετά από τις 2.11.2009 ή τεθεί εκ νέου σε κυκλοφορία ύστερα από τον αποχαρακτηρισμό του, σε περίπτωση που πρόκειται για επιβατικό Δ.Χ. που έχει αποχαρακτηριστεί και εκδίδεται νέα άδεια κυκλοφορίας ως επιβατικό Ι.Χ., ο κάτοχος του οχήματος οφείλει να προμηθευτεί εμπρόθεσμα το ειδικό σήμα έτους 2010 μέχρι 31.12.2009 από οποιαδήποτε ΔΟΥ, εκτός αν το όχημα απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας, οπότε θα προμηθευτεί το σήμα από την αρμόδια ΔΟΥ).
(4) Όταν τα στοιχεία του κατόχου του οχήματος (ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο) ή τα στοιχεία του οχήματος (αριθμός κυκλοφορίας, κυλινδρισμός, μικτό βάρος κ.λπ.), όπως εμφανίζονται στο παρόν ειδοποιητήριο, δεν συμφωνούν με αυτά της άδειας κυκλοφορίας, εκτός αν το όχημα απαλλάσσεται.
β) Από την αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του κατόχου του αυτοκινήτου ΔΟΥ, με την προσκόμιση της άδειας κυκλοφορίας και των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών, όταν:
(1) Το όχημα απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας και ο κάτοχος δεν έχει λάβει ειδοποιητήριο ή το έχει απολέσει.
(2) Στο ειδοποιητήριο αναγράφεται ΑΦΜ άλλου σχετιζόμενου προσώπου, π.χ. του συζύγου αντί της συζύγου (για τις έγγαμες γυναίκες πρέπει να αναγράφεται ο δικός τους ΑΦΜ και, εφόσον δεν διαθέτουν, πρέπει να αποκτήσουν πριν από την προμήθεια του ειδικού σήματος).
(3) Το όχημα απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας και τα στοιχεία του κατόχου ή τα στοιχεία του οχήματος στο ειδοποιητήριο δεν συμφωνούν με αυτά της άδειας κυκλοφορίας.
γ) Για τα αυτοκίνητα οχήματα Κρατικών Υπηρεσιών, Διπλωματικού Σώματος και Ξένων Αποστολών, που απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας και έχουν συμβατικές πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, χορηγούνται δωρεάν σήματα.
Τα ανωτέρω σήματα χορηγούνται:
- Από την Α’ ΔΟΥ Αθηνών, αν η αιτούσα υπηρεσία βρίσκεται στον Νομό Αττικής.
- Από τη ΔΟΥ έδρας Νομών ή, σε περίπτωση περισσότερων ΔΟΥ, από την Α’ ΔΟΥ του Νομού αυτού για τη λοιπή Ελλάδα.
Η χορήγηση των σημάτων αυτών θα πραγματοποιείται ύστερα από την υποβολή ανάλογου αιτήματος με σχετικό πρωτόκολλο, στο οποίο θα αναγράφονται οι αριθμοί των αυτοκινήτων και ο συνολικός αριθμός των χορηγούμενων σημάτων. Το πρωτότυπο πρωτόκολλο θα παραμένει στις ΔΟΥ ως δικαιολογητικό χορήγησης.
Τα ειδικά σήματα που διατίθενται στους υπόχρεους από τις ΔΟΥ, καταχωρούνται ημερησίως, από τους υπαλλήλους που έχουν οριστεί για τη διάθεσή τους, σε ειδική κατάσταση.
Διευκρινίζεται ότι καταχωρούνται σε ενιαία ξεχωριστή κατάσταση για όλο το χρονικό διάστημα της διάθεσης τα σήματα που χορηγούνται δωρεάν για οποιαδήποτε αιτία (αντικατάσταση λόγω κλοπής, απώλειας ή καταστροφής). Η εν λόγω κατάσταση αποτελεί δικαιολογητικό λογιστικής τακτοποίησης των παραληφθέντων σημάτων. Το έσοδο αυτό εισάγεται στον ΚΑΕ 1717.

9. ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Το σήμα καταρχήν χορηγείται στον ιδιοκτήτη – κάτοχο του οχήματος. Μπορεί όμως να χορηγηθεί και σε άλλο πρόσωπο, χωρίς να απαιτείται προσκόμιση σχετικής εξουσιοδότησης, με την επίδειξη του σχετικού ειδοποιητηρίου ή της άδειας του οχήματος.
Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος έχει αποβιώσει και δεν έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στο όνομα των κληρονόμων, το σήμα θα χορηγείται σε αυτούς, έστω και αν δεν έχουν υποβάλει δήλωση φόρου κληρονομιάς.
Εξάλλου, σε περίπτωση θανάτου ανάπηρου, στον οποίο είχε χορηγηθεί απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας για Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητό του, λόγω της αναπηρίας του, οι κληρονόμοι, στους οποίους περιέρχεται αυτό, οφείλουν να προμηθευτούν εμπρόθεσμα (έως 31.12.2009) το σήμα τελών κυκλοφορίας για το επόμενο έτος από εκείνο του θανάτου του κληρονομούμενου, έστω και αν ο αποβιώσας είχε ήδη προμηθευτεί εμπρόθεσμα το σήμα τελών κυκλοφορίας του επόμενου έτους.
Για τη χορήγηση του σήματος πρέπει απαραίτητα να προσκομίζονται:
α) Σε περίπτωση που η προμήθεια του σήματος γίνεται από τις τράπεζες, από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Α.Ε., το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή τα ΕΛΤΑ Α.Ε., το προεκτυπωμένο ειδοποιητήριο – απόδειξη πληρωμής που θα έχει αποσταλεί από τη ΓΓΠΣ στον ιδιοκτήτη του οχήματος.
Σημειώνεται ότι, αν ο ενδιαφερόμενος επιλέξει να προμηθευτεί το ειδικό σήμα από τους ανωτέρω Φορείς μέσω Internet ή Call Center, θα ακολουθήσει τη διαδικασία που προβλέπεται από τον αντίστοιχο Φορέα.
β) Στην περίπτωση που η προμήθεια του σήματος γίνεται από τη ΔΟΥ, η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος (φωτοαντίγραφο αυτής μόνο στις περιπτώσεις των οχημάτων Δ.Χ.), όταν δεν προσκομίζεται το ειδοποιητήριο.

10. ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Οι κάτοχοι των οχημάτων όλων των ανωτέρω κατηγοριών πρέπει να προμηθευτούν το ειδικό σήμα μέχρι 31.12.2009.
Από 1.1.2010 τα οχήματα αυτά δεν μπορούν να κυκλοφορούν χωρίς το ειδικό σήμα του έτους 2010.
Υπενθυμίζεται ότι, εφόσον κάποιο όχημα δεν κυκλοφορήσει καθόλου μέσα στο 2010, λόγω θέσης του σε ακινησία (εκούσια ή αναγκαστική), κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 22 του Ν.2367/1953, πριν από την έναρξη του 2010, ο ιδιοκτήτης του δεν υποχρεούται να καταβάλει τέλη κυκλοφορίας και να εφοδιαστεί με ειδικό σήμα.
Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή κυκλοφορήσει έστω και για ελάχιστο χρόνο χωρίς το ειδικό σήμα, οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος αφαιρούνται με πράξη της αστυνομικής Αρχής, από την οποία επιστρέφονται μόνο αν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει το σήμα (βάσει του οποίου το όχημα θα μπορούσε να κυκλοφορεί κατά την ημέρα αφαίρεσης των πινακίδων) και το αποδεικτικό πληρωμής τού κατά περίπτωση προστίμου.

Α. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης (μετά δηλαδή από την 31.12.2009) προμήθειας του ειδικού σήματος (έτους 2010), καθώς και στην περίπτωση καταβολής μειωμένων τελών κυκλοφορίας, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ως εξής:
Για τα Ι.Χ. επιβατικά και μοτοσικλέτες, καθώς και τα τύπου Jeep:
α) Για οχήματα στα οποία αναλογούν τέλη κυκλοφορίας κατώτερα των 30,00 ευρώ, το πρόστιμο ανέρχεται σε 30,00 ευρώ.
β) Για οχήματα στα οποία αναλογούν τέλη κυκλοφορίας ανώτερα των 30,00 ευρώ, το πρόστιμο ανέρχεται στο ύψος των τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στον κυλινδρισμό του κινητήρα και στην κλάση του οχήματος (άρθρο 28 του Ν.2873/2000 – ΦΕΚ 285/Α’).
γ) Σε περίπτωση μη καταβολής ή εκπρόθεσμης καταβολής του ειδικού φόρου αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού, επιβάλλεται από την αρμόδια ΔΟΥ πρόστιμο που ορίζεται σε ποσοστό 1% επί του οφειλόμενου ειδικού φόρου για κάθε μήνα καθυστέρησης ή μη καταβολής του φόρου.
δ) Στην περίπτωση που το όχημα απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας, το πρόστιμο για την εκπρόθεσμη προμήθεια του ειδικού σήματος είναι ίσο με το ένα δεύτερο (1/2) των τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στον κυλινδρισμό και στην κλάση του οχήματος, πλην της περίπτωσης που τα αναλογούντα τέλη είναι κατώτερα των 30,00 ευρώ, οπότε, όπως προαναφέρθηκε, το πρόστιμο ανέρχεται σε 30,00 ευρώ.
Έτσι, π.χ. για αυτοκίνητο με κυλινδρισμό κινητήρα 1.600 κ.εκ. Κλάσης Α’ που ανήκει σε πρόσωπο απαλλασσόμενο από τα τέλη κυκλοφορίας, εφόσον γίνει εκπρόθεσμη προμήθεια του ειδικού σήματος (με την καταβολή 3,00 ευρώ), το πρόστιμο ανέρχεται σε (184,00 x 1/2 =) 92,00 ευρώ.
ε) Πρόστιμα υβριδικών, ηλεκτροκίνητων και οχημάτων υδρογόνου:
- Για οχήματα κάτω των 1.929 κ.εκ. το πρόστιμο ανέρχεται στο ένα δεύτερο (1/2) των τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στον κυλινδρισμό και την κλάση αντίστοιχου συμβατικού οχήματος, εκτός αν το όχημα είναι έως 785 κ.εκ. της Κλάσης Α’, όπου το πρόστιμο ανέρχεται σε 30,00 ευρώ.
- Για οχήματα άνω των 1.929 κ.εκ. το πρόστιμο ισούται με το ισόποσο των τελών κυκλοφορίας τους. Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση αυτή, επιβάλλεται και το πρόστιμο της μη καταβολής ή εκπρόθεσμης καταβολής του ειδικού φόρου αυτοκινήτων μεγάλου κυβισμού, το οποίο ορίζεται σε ποσοστό 1% επί του οφειλόμενου ειδικού φόρου για κάθε μήνα καθυστέρησης ή μη καταβολής του φόρου.

Για τα λοιπά οχήματα (φορτηγά και λεωφορεία Δ.Χ. και Ι.Χ., επιβατικά Δ.Χ. κ.λπ.):
α) Το πρόστιμο περιορίζεται στις περιπτώσεις αυτές στο ήμισυ των κατά περίπτωση οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας.
β) Ειδικά στην περίπτωση που γίνεται εκπρόθεσμη προμήθεια ειδικού σήματος για όχημα που απαλλάσσεται των τελών κυκλοφορίας (όπως η περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 17 του Ν.2367/1953, π.χ. φορτηγά υδροφόρα, αυτοκίνητα καθαριότητας και πυροσβεστικά που ανήκουν σε Δήμους, Κοινότητες κ.λπ.), το πρόστιμο αυτό περιορίζεται στο 25% των τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν σε μη απαλλασσόμενο όχημα.

Β. Επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ύψους 30,00 ευρώ, στην περίπτωση που αφαιρούνται οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος με πράξη της αστυνομικής Αρχής, επειδή δεν έφερε επικολλημένο το ειδικό σήμα, η προμήθεια του οποίου όμως είχε γίνει πριν από την αφαίρεση, εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα.
Εννοείται βέβαια ότι, σε περίπτωση αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας οχήματος με πράξη αστυνομικής Αρχής, επειδή δεν έφερε ειδικό σήμα, λόγω μη προμήθειας αυτού, επιβάλλεται μόνο το ως άνω προβλεπόμενο πρόστιμο για την εκπρόθεσμη προμήθεια του σήματος και όχι και το πρόστιμο για μη επικόλληση.
Επισημαίνεται ότι όλα τα πιο πάνω πρόστιμα εισάγονται στον κρατικό προϋπολογισμό στον ΚΑΕ 1717 «Πρόστιμα και χρηματικές ποινές στους Έμμεσους Φόρους».

11. ΚΛΟΠΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ κ.λπ. ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ
Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του ειδικού σήματος, ο κάτοχος δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση προμήθειας νέου σήματος.
Στην περίπτωση αυτή, επιβάλλεται πρόστιμο 30,00 ευρώ και χορηγείται νέο σήμα χωρίς άλλη επιβάρυνση.
Εάν για το όχημα προβλέπονται τέλη κυκλοφορίας κατώτερα του ανωτέρω προστίμου των 30,00 ευρώ, το πρόστιμο, σε περίπτωση προμήθειας νέου σήματος, περιορίζεται στο ύψος των τελών κυκλοφορίας (παρ. 2 του άρθρου 28 και παρ. 6 του άρθρου 31 του Ν.2873/2000 – ΦΕΚ 285/Α’).
Σημειώνεται ότι, στην περίπτωση χορήγησης νέου ειδικού σήματος λόγω κλοπής, απώλειας ή καταστροφής του αρχικού, σε ανάπηρο που του έχει χορηγηθεί απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας, επιβάλλεται το πρόστιμο των 30,00 ευρώ. Αντίθετα, στην περίπτωση επιβατικού αυτοκινήτου Κλάσης Α’ με κυλινδρισμό κινητήρα έως και 300 κ.εκ., για το οποίο δεν οφείλονται τέλη κυκλοφορίας, χορηγείται νέο σήμα έναντι ποσού 3,00 ευρώ.
Εννοείται ότι, στην περίπτωση αυτή, το νέο σήμα θα χορηγείται μόνο από τις ΔΟΥ, εφόσον προσκομιστεί η σχετική απόδειξη πληρωμής του κλαπέντος, απολεσθέντος ή καταστραφέντος σήματος.
Στο νέο διπλότυπο θα αναγράφεται απαραίτητα ότι το νέο σήμα χορηγείται σε αντικατάσταση καταστραφέντος, απολεσθέντος ή κλαπέντος.
Υπενθυμίζεται ότι για την εξυπηρέτηση κατόχων οχημάτων που δηλώνουν ότι έχουν χάσει τις αποδείξεις των σημάτων που αγόρασαν αρχικά, έχει καθοριστεί η κατωτέρω διαδικασία:
α) Ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει στη ΔΟΥ, από την οποία επιθυμεί να προμηθευτεί το νέο σήμα, την απώλεια της ως άνω απόδειξης πληρωμής.
β) Η ΔΟΥ από τη σύνδεσή της με τη ΓΓΠΣ (μέσω Η/Υ) θα διαπιστώνει αν εμφανίζεται ή όχι η καταβολή των τελών κυκλοφορίας.
Αν η καταβολή των τελών κυκλοφορίας:
- Δεν εμφανίζεται και το σήμα έχει χορηγηθεί από τράπεζα κ.λπ. (εκτός ΔΟΥ), αναζητείται η ταυτότητα του ειδοποιητηρίου (21-ψήφιος αριθμός) με βάση τον αριθμό κυκλοφορίας και ο κάτοχος παραπέμπεται στο κατά περίπτωση υποκατάστημα τράπεζας κ.λπ., προκειμένου να προμηθευτεί αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής του.
Αν όμως το σήμα έχει χορηγηθεί από ΔΟΥ, θα πρέπει να αναζητηθεί η πληρωμή στη ΔΟΥ όπου αυτή πραγματοποιήθηκε, στην οθόνη «Αναλυτική Εικόνα Φορ/νου».
- Εμφανίζεται, εκτυπώνεται από το Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων η εικόνα των πληρωμών του οχήματος, υπογράφεται, σφραγίζεται και αντικαθιστά την απόδειξη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας, για την προμήθεια του νέου σήματος.
Εννοείται ότι η ανωτέρω διαδικασία θα ακολουθείται και όταν, για οποιονδήποτε άλλον λόγο, ζητείται η διαπίστωση της καταβολής τελών κυκλοφορίας με προμήθεια ειδικού σήματος, λόγω απώλειας της σχετικής απόδειξης πληρωμής.

12. ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΣΟΔΩΝ
Α. ΚΑΕ 1363: «Τέλη κυκλοφορίας κάθε είδους οχημάτων που καταβάλλονται με τη χορήγηση ειδικού σήματος», για τη χορήγηση όλων των σημάτων πλην αυτών που αφορούν απαλλασσόμενα οχήματα.
Β. ΚΑΕ 1364: «Τέλη περιβαλλοντικής επιβάρυνσης οχημάτων», για τα επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ.
Γ. ΚΑΕ 1381: «Ειδικός φόρος επιβατικών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ιδιωτικής χρήσης με μεγάλο κυλινδρισμό κινητήρα», για τα οχήματα που βαρύνονται με τον ειδικό φόρο.
Δ. ΚΑΕ 1717: «Πρόστιμα και χρηματικές ποινές στους Έμμεσους Φόρους».
Ε. ΚΑΕ 2415: «Έσοδο από τη χορήγηση ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας και κάρτας ελέγχου καυσαερίων», για τα σήματα των απαλλασσόμενων οχημάτων.

13. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΑ
Με την υπ’ αριθ. 1104001/1460/Τ.&Ε.Φ./12.11.2001 (ΦΕΚ 1554/Β’) απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία σας κοινοποιήθηκε με το υπ’ αριθ. 1021481/1561π.ε./Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1081/4.3.2002 έγγραφό μας και περαιτέρω τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 1047256/573/Τ.&Ε.Φ./20.5.2003 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και κοινοποιήθηκε αυτή με το υπ’ αριθ. 1058003/787/Τ.&Ε.Φ./23.6.2003 έγγραφό μας, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής των ως άνω ποσών.

14. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Α. Σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε οχήματος, με βάση την οποία μεταβάλλεται το ύψος των τελών κυκλοφορίας, τα νέα τέλη οφείλονται από το νέο ημερολογιακό έτος (άρθρο 20, παρ. 5 του Ν.2948/2001 – ΦΕΚ 242/Α’).
Β. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, για τα τέλη κυκλοφορίας και το τυχόν πρόστιμο ευθύνονται σε ολόκληρο όλοι οι συνιδιοκτήτες του αυτοκινήτου οχήματος (άρθρο 20, παρ. 2, περ. γ’ του Ν.2948/2001).

II. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009

1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Η ΥΔΕΑΔ θα προμηθεύσει με σήματα κάθε κατάστημα τράπεζας, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και των ΕΛΤΑ (με βάση τους πίνακες καταστημάτων και διευθύνσεων που έχουν δοθεί από τους εν λόγω Φορείς), καθώς και τις αρμόδιες ΔΟΥ.
Για επιπλέον ανεφοδιασμό σημάτων και εφόσον υπάρχουν ελλείψεις, τα καταστήματα των ανωτέρω Φορέων θα επικοινωνούν τηλεφωνικά με την ΥΔΕΑΔ (τηλ.: 210-51.40.436, 210-51.52.183) για τον άμεσο εφοδιασμό τους.
Απαγορεύεται ο δανεισμός σημάτων ενός σημείου διάθεσης από άλλο.
Επισημαίνεται ότι κάθε δεσμίδα (μπλοκ) σημάτων περιέχει 20 τεμάχια.
Η διανομή των σημάτων θα γίνεται μέσω των ΕΛΤΑ.
Αρμόδιος για την παραλαβή της αποστολής θα είναι για μεν τις τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και τα ΕΛΤΑ ο Διευθυντής του καταστήματος, για δε τις ΔΟΥ ο προϊστάμενος της ΔΟΥ ή ο αναπληρωτής του.
Για την απρόσκοπτη διακίνηση των αποστολών θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να είναι παρών ο ένας από τους δύο.
Η διακίνηση της αποστολής (παράδοση – παραλαβή) θα πιστοποιείται από την απόδειξη παραλαβής (ειδικό έντυπο των ΕΛΤΑ), η οποία θα υπογράφεται και θα σφραγίζεται από τους παραπάνω αρμόδιους.
Σε κάθε αποστολή σημάτων από την ΥΔΕΑΔ θα εσωκλείεται στο δέμα και ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (επισυνάπτεται υπόδειγμα) εις διπλούν, στο οποίο θα αναγράφονται οι ποσότητες των αποσταλέντων σημάτων, σε δέματα και τεμάχια.
Κατά την παραλαβή θα συμπληρώνονται, στις αντίστοιχες θέσεις του αντιγράφου του πρωτοκόλλου, οι ποσότητες που παραλήφθηκαν. Το πρωτόκολλο αυτό υπογεγραμμένο θα αποστέλλεται συστημένο (ταχυδρομικά ή με Courier) για ενημέρωση στην: ΥΔΕΑΔ, Κλεομήδους 8 – 104 43 ΑΘΗΝΑ (υπόψη κας Ε. Χρησίμου ή κας Στ. Μαθιουδάκη).
Σε περίπτωση που κατά την παραλαβή διαπιστωθούν διαφορές στις αποσταλείσες ποσότητες, οι διαφορές αυτές θα γνωστοποιούνται αμέσως στην ΥΔΕΑΔ με Fax, που θα στέλνεται στους αριθμούς 210-51.53.344 – 210-51.45.872, χρησιμοποιώντας είτε το συμπληρωμένο πρωτόκολλο αποστολής – παραλαβής είτε ελεύθερο κείμενο.

2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

Α. Από τις τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και τα ΕΛΤΑ (15νθήμερη ενημέρωση)
Κάθε δεύτερη Δευτέρα ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, σε περίπτωση αργίας, θα αποστέλλεται μαγνητικό μέσο με τη διάθεση των σημάτων του 15νθημέρου μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα, από όλα τα καταστήματα.
Η πρώτη ημέρα αποστολής των δισκετών θα είναι η μεθεπόμενη Δευτέρα της πρώτης ημέρας διάθεσης.
Στο μαγνητικό μέσο θα περιέχονται όλα τα καταστήματα που είχαν κίνηση και μόνο αυτά.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αρχείου που θα περιέχει το μαγνητικό μέσο και η γραμμογράφηση του Record έχουν ήδη δοθεί στις τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και τα ΕΛΤΑ.
Μαζί με το μαγνητικό μέσο θα παραδίδεται και συνοδευτική εκτύπωση, στην οποία θα αναγράφονται τα εξής:
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ – ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ – ΠΛΗΘΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ – ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, καθώς και μία γραμμή ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ
Στοιχεία Παραλαβής – Υπογραφής
Η διεύθυνση στην οποία θα γίνεται η αποστολή των μαγνητικών μέσων και των αντίστοιχων εκτυπώσεων είναι:

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Θεσσαλονίκης & Χανδρή 1
183 10 ΜΟΣΧΑΤΟ
(Υπόψη κας Μαυροπούλου)

Β. Από ΔΟΥ και κλιμάκια των ΔΟΥ
α) Εβδομαδιαία ενημέρωση (για τις διαθέσεις μέχρι 31.12.2009): Κάθε Δευτέρα όλες οι ΔΟΥ και τα κλιμάκια θα ενημερώνουν την ΥΔΕΑΔ για τις ποσότητες των σημάτων που έχουν διατεθεί κατά την προηγούμενη εβδομάδα (από τους εντεταλμένους για τη διάθεση των σημάτων υπαλλήλους). Η ενημέρωση των μεν ΔΟΥ θα γίνεται μηχανογραφικά μέσω Internet Explorer, των δε κλιμακίων μέσω Fax.
Παρακάτω σας περιγράφουμε τις διαδικασίες μέσω Internet Explorer, που στη συνέχεια θα αποκαλείται «WEB» και της συμπλήρωσης και αποστολής του εντύπου που στη συνέχεια θα αποκαλείται «FAX».

α1) ΔΟΥ
Η ενημέρωση θα γίνεται μηχανογραφικά, μέσα από το σύστημα «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αποθηκών» (ΟΠΣΑ) και μέσω του Internet Explorer.
Η διαδικασία αυτή θα ακολουθείται και από τις ΔΟΥ Β’ Πατρών (2332) και Γ’ Πατρών (2334), οι οποίες θα προμηθεύουν με σήματα το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Συγκοινωνιών Νομού Αχαΐας, για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2009, αντίστοιχα, βάσει της υπ’ αριθ. 2992/3.10.1995 απόφασης του Περιφερειακού Διευθυντή Νομού Αχαΐας. Στην ενημέρωση που θα αποστέλλουν οι ΔΟΥ Β’ και Γ’ Πατρών, θα συνυπολογίζουν και τις ποσότητες διάθεσης του κλιμακίου.
Η σύνδεση κάθε ΔΟΥ με το σύστημα ΟΠΣΑ επιτυγχάνεται μέσω του δικτύου TAXIS. Ο αρμόδιος χρήστης (τεχνικός διαχειριστής) πληκτρολογεί στον Internet Explorer την ακόλουθη διεύθυνση: http://10.30.6.20.
Μόλις γίνει η σύνδεση, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη με μία λίστα επιλογών, από την οποία ο χρήστης θα επιλέξει: Ο.Π.Σ.Α. (Παραγγελία αναλωσίμων, Ενημέρωση Σημάτων).
[…] (Η αναφερόμενη οθόνη παραλείπεται.)
Μετά από την επιλογή εμφανίζεται μια οθόνη, στην οποία ο χρήστης πρέπει να καταχωρίσει «Όνομα χρήστη» και «Συνθηματικό», προκειμένου να συνδεθεί με το ΟΠΣΑ.
Εάν ο χρήστης καταχωρίσει λανθασμένη πληροφορία ή δεν είναι σίγουρος για την ορθότητα της καταχώρισης του Ονόματος Χρήστη ή του Συνθηματικού, μπορεί να πατήσει το πλήκτρο «Καθάρισμα» και να ξαναπροσπαθήσει.
Μόλις επιτευχθεί η σύνδεση, εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη με τις ακόλουθες διαθέσιμες επιλογές:
- Αιτήματα χορήγησης αναλωσίμων
- Πωλήσεις Σημάτων Τελών Κυκλοφορίας Αυτοκινήτων Ι.Χ.
- Πωλήσεις σημάτων Τελών Κυκλοφορίας Επαγγελματικών Οχημάτων Δ.Χ.
- Πωλήσεις Σημάτων Τεχνικών Παιγνίων
- Έξοδος
- Αλλαγή Συνθηματικού
[…] (Η αναφερόμενη οθόνη παραλείπεται.)
Από τις διαθέσιμες επιλογές, αυτές που μας ενδιαφέρουν είναι:
- «Πωλήσεις Σημάτων Τελών Κυκλοφορίας Αυτοκινήτων Ι.Χ.».
- «Πωλήσεις Σημάτων Τελών Κυκλοφορίας Επαγγελματικών Οχημάτων Δ.Χ.».
Αρχικά εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη, της οποίας τα πεδία (Υπηρεσία και Ημερομηνία) είναι ήδη συμπληρωμένα. Η «Ημερομηνία» μπορεί να μεταβληθεί, αν απαιτείται.
[…] (Η αναφερόμενη οθόνη παραλείπεται.)
Η «Οικονομική χρήση» αφορά την τρέχουσα χρήση και πρέπει να συμπληρωθεί από τον χρήστη με μεγάλη προσοχή.
Επιλέγοντας «Επόμενη Σελίδα», εμφανίζεται η επόμενη οθόνη, στην οποία ο χρήστης θα καταχωρίσει τα απολογιστικά στοιχεία των πωλήσεων για τα Σήματα Τελών Κυκλοφορίας.
[…] (Η αναφερόμενη οθόνη παραλείπεται.)
Στο πεδίο «Κατηγορία» επιλέγει υποχρεωτικά μία από τις «κατηγορίες των σημάτων». Η επιλογή γίνεται από το κουμπί με το βελάκι που υπάρχει στο πεδίο αυτό.
Στο πεδίο «Ποσότητα» καταχωρείται η ποσότητα των σημάτων που διατέθηκαν.
Το πεδίο «Αξία» δεν συμπληρώνεται.
Στο πεδίο «Δωρεάν» δεν χρειάζεται να καταχωρηθεί η ποσότητα των δωρεάν σημάτων που τυχόν διατέθηκαν (διότι δεν παρακολουθείται πλέον η αξία). Η ποσότητα των δωρεάν σημάτων θα συνυπολογίζεται με τα υπόλοιπα σήματα και θα καταχωρείται σαν σύνολο στο πεδίο «Ποσότητα».
Στο πεδίο «Άκυρα» καταχωρείται αντίστοιχα η ποσότητα των άκυρων σημάτων.
Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει την καταχώριση όλων των στοιχείων, επιλέγει «Καταχώρηση», οπότε και εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη, η οποία επιβεβαιώνει την επιτυχία της καταχώρισης και μέσα από την οποία μπορεί να επιλέξει τη διαδικασία με την οποία επιθυμεί να συνεχίσει:
[…] (Η αναφερόμενη οθόνη παραλείπεται.)
Επιλέγοντας:
- «Νέα Καταχώρηση», επιστρέφει στην αμέσως προηγούμενη οθόνη σε αναμονή επόμενης καταχώρισης.
- «Μενού Επιλογών», εμφανίζεται η οθόνη του αρχικού «μενού», ώστε ο χρήστης να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει νέα εργασία ή έξοδο.
- «Έξοδος», επιστρέφει στην αρχική οθόνη και στη συνέχεια βγαίνει από τον Internet Explorer.
Από τον Internet Explorer μπορεί να αποσυνδεθεί είτε επιλέγοντας Αρχείο και Έξοδος, είτε κλείνοντας το παράθυρο με τον γνωστό τρόπο των Windows (πατώντας το πλήκτρο πάνω δεξιά στο μεγάλο παράθυρο).

α2) Κλιμάκια των ΔΟΥ
Ι. Συμπλήρωση του FAX: Τα στοιχεία που συμπληρώνονται, είναι:
1. Ο κωδικός του κλιμακίου ή της ΔΟΥ σας, στο παράπλευρο παραλληλόγραμμο της λέξης «Δ.Ο.Υ.».
2. Ο τίτλος του κλιμακίου ή της ΔΟΥ σας.
3. Η Ημ/νία Διάθεσης με μορφή π.χ. 04-12-2009.
Η ημερομηνία αυτή θα είναι η ημερομηνία της Παρασκευής ή της τελευταίας εργάσιμης ημέρας της προηγούμενης εβδομάδας.
4. Η Περίοδος Διάθεσης θα συμπληρώνεται στις θέσεις «Από» και «Έως» με τις ημερομηνίες της ΔΕΥΤΕΡΑΣ ή της πρώτης εργάσιμης ημέρας και της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ή της τελευταίας εργάσιμης ημέρας της προηγούμενης εβδομάδας, αντίστοιχα.
Όπως φαίνεται και από την υποσημείωση, η Ημερομηνία Διάθεσης και η Ημερομηνία «Έως» της περιόδου πρέπει να είναι ίδιες. Εννοείται ότι ο τρόπος συμπλήρωσης είναι ίδιος με αυτόν της Ημερομηνίας Διάθεσης.
Αν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας παρουσιαστεί έλλειψη σημάτων, τότε θα συμπληρωθεί ένα «FAX» με τις διαθέσεις από την επόμενη πρώτη εργάσιμη ημέρα της προηγούμενης περιόδου (εβδομάδας) μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της αποστολής του «FAX», η οποία φυσικά θα συμφωνεί με την Ημερομηνία Διάθεσης. Στην περίπτωση αυτή, θα συμπληρώνεται στο πάνω μέρος του «FAX» η ένδειξη «ΕΠΕΙΓΟΝ».
Στην περίπτωση αυτή, το επόμενο «FAX» θα αποσταλεί την επόμενη ΔΕΥΤΕΡΑ με στοιχεία διάθεσης για την περίοδο από την επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας του ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ «FAX» έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ.

Παράδειγμα
α) ΕΠΕΙΓΟΝ «FAX»: (Αποστολή 04-12-09 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)
ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: 03-12-09
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Από 30-11-09 έως 03-12-09
β) ΕΠΟΜΕΝΟ «FAX»: (Αποστολή 07-12-09 ΔΕΥΤΕΡΑ)
ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: 04-12-09
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: Από 04-12-09 έως 04-12-09

5. Στη στήλη ΠΟΣΟΤΗΤΑ θα συμπληρώνεται η ποσότητα που διατέθηκε από τη ΔΟΥ σας στη συγκεκριμένη περίοδο (εβδομάδα).
6. Η στήλη ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ δεν θα συμπληρώνεται.
7. Τέλος, θα υπογράφεται και θα σφραγίζεται από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ.
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι η συμπλήρωση του FAX πρέπει να είναι ευκρινής και ευανάγνωστη, ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα κατά την εισαγωγή των στοιχείων αυτών.

II. Αποστολή του FAX: Το «FAX» θα αποστέλλεται (κάθε Δευτέρα ή για τα ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ τη συγκεκριμένη ημέρα) σε ένα από τα «FAX» (210-51.53.344 – 210-51.45.872) που είναι τυπωμένα πάνω στο έντυπο.
Τονίζεται ότι απαιτείται παρακολούθηση και προσοχή, ώστε το «FAX» να μην αποστέλλεται δεύτερη φορά, γιατί αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα στον έλεγχο και στην επεξεργασία των στοιχείων.
ΕΙΔΙΚΑ για τα κλιμάκια των ΔΟΥ που βρίσκονται στις υπηρεσίες του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών του Χολαργού, Αγίας Παρασκευής, Περιστερίου, Αγίου Δημητρίου, Ιωνίας Θεσσαλονίκης, Ελευσίνας και ΔΟΥ ΣΤ’ Πειραιά, προκειμένου να αποστέλλουν «FAX» με την εβδομαδιαία διάθεση των σημάτων για τη μηχανογραφική παρακολούθηση των υπολοίπων τους και των αποστολών που κάνει η ΥΔΕΑΔ, έχουν δοθεί οι κωδικοί ΔΟΥ:

Κλιμάκιο Χολαργού : 9901
Κλιμάκιο Αγίας Παρασκευής : 9902
Κλιμάκιο Περιστερίου : 9903
Κλιμάκιο Αγίου Δημητρίου : 9904
Κλιμάκιο Ιωνίας Θεσσαλονίκης : 9905
Κλιμάκιο Ελευσίνας : 9906
Κλιμάκιο ΔΟΥ ΣΤ’ Πειραιά : 9907

Οι κωδικοί αυτοί θα χρησιμοποιούνται σε όλες τις διαδικασίες που έχουν σχέση με τη διακίνηση και την παρακολούθηση του εφοδιασμού των κλιμακίων με σήματα.

β) Μηνιαία ενημέρωση (για τις διαθέσεις από 4.1.2010)
Μετά από τη λήξη της κανονικής περιόδου διάθεσης των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων έτους 2010, η ενημέρωση των πωλήσεων των ΔΟΥ και των κλιμακίων προς την ΥΔΕΑΔ θα συνεχιστεί σε μηνιαία βάση και θα περιέχει στοιχεία διάθεσης όλου του μήνα μέχρι το τέλος της οικονομικής χρήσης.

β1) Ενημέρωση μέσω «WEB»
Ο τρόπος ενημέρωσης μέσω «WEB» για τις μηχανογραφημένες ΔΟΥ δεν μεταβάλλεται, με εξαίρεση τη συχνότητα ενημέρωσης. Τα στοιχεία διάθεσης θα αναφέρονται στη χρονική περίοδο από την πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα.

β2) Συμπλήρωση και αποστολή του «FAX»
Τα κλιμάκια των ΔΟΥ θα συμπληρώνουν ένα ΜΗΝΙΑΙΟ «FAX» με τα στοιχεία διάθεσης για την περίοδο από την πρώτη μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, το οποίο θα αποστέλλουν στην ΥΔΕΑΔ την πρώτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα.
Παράδειγμα: Μετά από το «FAX» που θα συμπληρώσετε και θα αποστείλετε τη Δευτέρα 21.12.2009 με στοιχεία διάθεσης της περιόδου από Δευτέρα 21.12.2009 έως Παρασκευή 24.12.2009, θα συμπληρώσετε ένα «FAX» με στοιχεία διάθεσης που θα αναφέρονται στην περίοδο από Δευτέρα 28.12.2009 έως Παρασκευή 29.1.2010, το οποίο θα αποστείλετε στην ΥΔΕΑΔ τη Δευτέρα 1.2.-2010.
Εννοείται ότι καταργείται το ΕΠΕΙΓΟΝ «FAX», το οποίο χρησιμοποιούταν για την άμεση αποστολή συμπληρωματικής ποσότητας σημάτων.

β3) Προμήθεια σημάτων
Στην περίπτωση που σας παρουσιάζεται έλλειψη σημάτων, θα επικοινωνείτε μόνο τηλεφωνικά με την ΥΔΕΑΔ (κα Ε. Χρησίμου ή κα Στ. Μαθιουδάκη, 210-51.40.436 ή 210-51.52.183) και θα ζητάτε να σας αποσταλούν.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν η ΥΔΕΑΔ σας κατευθύνει να προμηθευτείτε σήματα από άλλη ΔΟΥ, τότε για την παράδοση – παραλαβή θα χρησιμοποιείτε το έντυπο «ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ε.Σ.Τ.Κ. 2010», που χρησιμοποιείται για την παράδοση – παραλαβή από τις τράπεζες, στο οποίο όπου αναφέρεται η λέξη «ΤΡΑΠΕΖΑ» θα αναγράφετε τη λέξη «Δ.Ο.Υ.» (επισυνάπτεται υπόδειγμα).
Στο έντυπο αυτό θα συμπληρώνονται ο Κωδικός και ο Τίτλος της παραδίδουσας και της παραλαμβάνουσας ΔΟΥ, η ημερομηνία παράδοσης και η τελευταία γραμμή με την ένδειξη «ΣΥΝΟΛΟ», στην οποία θα αναγράφεται η συνολική ποσότητα σημάτων.
Το πρωτόκολλο θα συμπληρώνεται εις τριπλούν και ένα αντίγραφο, υπογεγραμμένο από την παραδίδουσα και την παραλαμβάνουσα ΔΟΥ, θα αποστέλλεται αμέσως στην ΥΔΕΑΔ, με ευθύνη της παραλαμβάνουσας ΔΟΥ, στο Fax 210-51.53.344, υπόψη κας Ε. Χρησίμου ή κας Στ. Μαθιουδάκη.

Γ. Διόρθωση λαθών
Η ΥΔΕΑΔ θα επεξεργάζεται τα στοιχεία διάθεσης των τραπεζών, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, των ΕΛΤΑ και των ΔΟΥ. Αν κατά την επεξεργασία διαπιστωθούν λάθη ως προς τις διατεθείσες ποσότητες σε σχέση με το υπόλοιπο που βρίσκεται σε κάθε κατάστημα των ανωτέρω Φορέων ή των ΔΟΥ, οι αρμόδιοι υπάλληλοι της ΥΔΕΑΔ, της ΔΟΥ και της Μηχανογράφησης ή της οργάνωσης των Φορέων, πρέπει να συντονιστούν για τον εντοπισμό του λάθους και τη διόρθωσή του, όσο το δυνατόν ταχύτερα.
Ειδικότερα:
Για τις τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και τα ΕΛΤΑ: Αν διαπιστωθεί λάθος από μέρους των ανωτέρω Φορέων, που δεν έχει εντοπιστεί κατά την επεξεργασία των μαγνητικών μέσων, η διόρθωσή του θα γίνεται μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με την υπεύθυνη της μηχανογραφημένης εφαρμογής κα Μαυροπούλου Σοφία, στο τηλέφωνο 210-48.02.502.
Για τις ΔΟΥ και τα κλιμάκια των ΔΟΥ: Αν μετά από την αποστολή των στοιχείων διάθεσης (μέσω WEB ή FAX) διαπιστωθεί ότι η ποσότητα διάθεσης μιας περιόδου (εβδομάδας) ήταν άλλη από αυτή που δηλώθηκε, τότε, με ευθύνη των ΔΟΥ ή των κλιμακίων, οι ποσότητες διάθεσης των σημάτων της επόμενης περιόδου (εβδομάδας) θα μειωθούν ή θα αυξηθούν ανάλογα, ώστε τελικά η ενημέρωση της ΥΔΕΑΔ να είναι σωστή.

3. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ
Α. Η παράδοση – παραλαβή των αδιάθετων και κατεστραμμένων – άκυρων σημάτων θα λάβει χώρα υποχρεωτικά εντός δέκα (10) ημερών από τη λήξη του χρόνου διάθεσης των ειδικών σημάτων από τις τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και τα ΕΛΤΑ.
Β. Κάθε κατάστημα των ανωτέρω Φορέων θα συμπληρώσει εις τριπλούν το ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Ε.Σ.Τ.Κ.Α. 2010 (το οποίο σας επισυνάπτουμε) σωστά και με ευκρίνεια, ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία των στοιχείων που περιέχονται σε αυτό.
Το σύνολο των παραλαβών των σημάτων πρέπει να συμφωνεί με τις ποσότητες που έχουν αποσταλεί από την ΥΔΕΑΔ και αναγράφονται στα Πρωτόκολλα Αποστολής – Παραλαβής για την κάθε αποστολή ή όπως έχουν διαμορφωθεί αυτές μετά από τις διαπιστώσεις λανθασμένων αποστολών, για τις οποίες και μόνο έχει ενημερωθεί η ΥΔΕΑΔ, με το υπογεγραμμένο Πρωτόκολλο Αποστολής – Παραλαβής ή με FAX, για τις περιπτώσεις που συγκεκριμένα δέματα δεν περιείχαν ακριβώς 20 τεμάχια.
Το σύνολο των διαθέσεων πρέπει να συμφωνεί με τις ποσότητες των διατεθέντων σημάτων, όπως αυτές προκύπτουν από την ενημέρωση των τραπεζών, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ή των ΕΛΤΑ μέσω δισκετών.
Στο αδιάθετο υπόλοιπο δεν θα περιλαμβάνονται τα άκυρα.
Στις ποσότητες των άκυρων θα περιλαμβάνονται τα κακέκτυπα και τα κατεστραμμένα.
Το σύνολο των επιστροφών διαμορφώνεται από το άθροισμα του αδιάθετου υπολοίπου και των άκυρων.
Στις παρενθέσεις παραπλεύρως του τίτλου των εν λόγω Φορέων και του καταστήματος θα συμπληρωθούν οι κωδικοί που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα σε όλες τις διαδικασίες της εφαρμογής.
Γ. Το Πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής θα παραδοθεί με τα επιστρεφόμενα σήματα στη ΔΟΥ που υπάγεται χωρικά το κατάστημα.
Οι τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και τα ΕΛΤΑ ενημερώνονται κάθε χρόνο με μία αναλυτική κατάσταση των στοιχείων των καταστημάτων τους (πάνω στην οποία κάνουν και τις τυχόν διορθώσεις και την οποία επιστρέφουν στην ΥΔΕΑΔ), στην οποία εμφανίζεται και ο κωδικός της αρμόδιας ΔΟΥ για την παραλαβή των αδιάθετων σημάτων.
Ο Τίτλος και ο Κωδικός της ΔΟΥ θα συμπληρωθούν από την παραλαμβάνουσα ΔΟΥ υποχρεωτικά.
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της παραλαβής οι ΔΟΥ που δεν χορήγησαν σήματα τελών κυκλοφορίας έτους 2010.
Δ. Η διαδικασία αυτή θα ακολουθηθεί από όλα τα καταστήματα, ακόμη και αν δεν υπάρχουν ποσότητες προς επιστροφή. Εννοείται ότι σε αυτή την περίπτωση οι ποσότητες και το σύνολο σε ευρώ στο Πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής θα συμπληρωθούν με (0) μηδέν. Επισημαίνουμε ότι στην περίπτωση αυτή το Πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής θα αποσταλεί μόνο στην ΥΔΕΑΔ (και όχι στη ΔΟΥ).
Ε. Η παραλαμβάνουσα ΔΟΥ θα καταμετρήσει τα σήματα, θα ελέγξει τις ποσότητες που αναφέρονται στο Πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής, θα ελέγξει αν η παράδοση έγινε εντός του προβλεπόμενου 10ημέρου, θα υπογράψει το Πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής και θα επιστρέψει τα δύο αντίγραφα στην τράπεζα, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή στα ΕΛΤΑ.
Τα σύνολα παραλαβών πρέπει να είναι ίσα με το άθροισμα του συνόλου των διαθέσεων, του αδιάθετου υπολοίπου και των άκυρων.
Για τις περιπτώσεις που, λόγω ανωτέρας βίας, δηλαδή λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών, η παράδοση αυτή γίνει συστημένα μέσω των ΕΛΤΑ (και όχι με εκπρόσωπο της τράπεζας, του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ή των ΕΛΤΑ), σαν ημερομηνία παράδοσης – παραλαβής θα λαμβάνεται η ημερομηνία κατάθεσης στα ΕΛΤΑ, η οποία και θα συμπληρώνεται (αφού ελεγχθεί) στο Πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής.
ΣΤ. Μετά από την ολοκλήρωση της παράδοσης – παραλαβής, το κατάστημα θα αποστείλει το ένα αντίγραφο του Πρωτοκόλλου Παράδοσης – Παραλαβής συστημένο στην ΥΔΕΑΔ.
Ζ. Η ΥΔΕΑΔ, μετά από την παραλαβή των πρωτοκόλλων όλων των καταστημάτων των εν λόγω Φορέων, θα εκτυπώσει (μηχανογραφικές) καταστάσεις με τα στοιχεία των αποστολών, των πωλήσεων και της παράδοσης των σημάτων και τις τυχόν διαφορές, τις οποίες θα στείλει σε κάθε κατάστημα, σε κάθε ΔΟΥ και συγκεντρωτικά στη Διεύθυνση Τελών και Ειδικών Φορολογιών, σε κάθε τράπεζα (Διεύθυνση Οργάνωσης), στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και στα ΕΛΤΑ.

4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ
Η ΥΔΕΑΔ, από τα στοιχεία που διαθέτει και αμέσως μετά από την επεξεργασία όλων των στοιχείων που θα έχουν περιέλθει σε αυτή (δηλαδή πρωτόκολλα παράδοσης σημάτων από τις τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και τα ΕΛΤΑ, ΔΟΥ και στοιχεία διάθεσης σημάτων μέσω «FAX» ή «WEB»), θα εκτυπώσει και θα αποστείλει σε κάθε ΔΟΥ, για ενημέρωση και έλεγχο, «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ», στην οποία θα περιέχονται τα στοιχεία των αποστολών από την ΥΔΕΑΔ, των παραλαβών από τους Φορείς και ΔΟΥ, των παραδόσεων σε ΔΟΥ, των διαθέσεων και τα υπόλοιπα των σημάτων, τα οποία θα πρέπει να υπάρχουν σε κάθε ΔΟΥ τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

5. ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΗΜΑΤΩΝ 2010
Μετά από το τέλος της χρήσης των σημάτων του 2010, θα ακολουθήσει η καταστροφή τους για την οποία, καθώς και για τη σχετική ενημέρωση της ΥΔΕΑΔ, θα σας δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες με νεότερο έγγραφό μας. Προτού σας δοθούν οδηγίες, δεν πρέπει να προβείτε σε καταστροφή των σημάτων αυτών.

III. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΓΠΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2010

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ ΓΓΠΣ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

Α. Γενικές οδηγίες
Όπως έχει προαναφερθεί, οι τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και τα ΕΛΤΑ θα χορηγούν το ειδικό σήμα ΜΟΝΟ όταν προσκομίζεται προεκτυπωμένο ειδοποιητήριο ή, σε περίπτωση χορήγησης του σήματος μέσω διαδικτύου (Internet) ή Call Center, όταν έχει λάβει ειδοποιητήριο ο κάτοχος του οχήματος.
Στο ειδοποιητήριο που αποστέλλεται στους κατόχους των οχημάτων, αναφέρεται ενδεικτική ημερομηνία προμήθειας του σήματος, η οποία έχει τεθεί για καλύτερη εξυπηρέτησή τους και δεν είναι δεσμευτική.

Β. Ενέργειες από τις τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και τα ΕΛΤΑ
α) Η χορήγηση του σήματος θα γίνεται με την προσκόμιση μόνο του προεκτυπωμένου ειδοποιητηρίου.
β) Παρουσία του υπόχρεου, θα καταχωρούνται τα κωδικοποιημένα στοιχεία πληρωμής, τα οποία εμφανίζονται στο απόκομμα 2 της απόδειξης πληρωμής μέσα σε κόκκινο πλαίσιο.
γ) Στο τέλος της διαδικασίας διάθεσης και εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών θα αποστείλουν σε μαγνητικό μέσο τα αναλυτικά στοιχεία εισπράξεων, μερικά και γενικά σύνολα, σύμφωνα με προδιαγραφές που θα παρασχεθούν από τη ΓΓΠΣ.
Το μαγνητικό μέσο θα αποσταλεί στη ΓΓΠΣ (Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης – Τ.Κ. 183 46 Μοσχάτο, υπόψη Ομάδας Οχημάτων, τηλ.: 210 4802526 – 2527) συνοδευόμενο από διαβιβαστικό έγγραφο, στο οποίο θα αναγράφονται και τα προαναφερθέντα μερικά και γενικά σύνολα.
δ) Σε όσες περιπτώσεις απαιτηθεί περαιτέρω έλεγχος, τα αρμόδια καταστήματα των τραπεζών ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Α.Ε. ή των ΕΛΤΑ Α.Ε. πρέπει να διαβιβάζουν με Fax (210-48.02.249) στη ΓΓΠΣ τα στελέχη αποδείξεων πληρωμής, εφόσον ζητούνται τηλεφωνικά από αυτή, εντός δεκαπέντε (15) ημερών.

Γ. Ενέργειες από ΔΟΥ
α) ΔΟΥ
Για τις ΔΟΥ η είσπραξη των τελών κυκλοφορίας με τη χορήγηση ειδικού σήματος θα γίνεται μέσω του Υποσυστήματος Εσόδων του TAXIS, σύμφωνα με οδηγίες της ΓΓΠΣ που θα ακολουθήσουν.
β) Κλιμάκια των ΔΟΥ
β1) Οδηγίες για τον ΑΦΜ: Θα ελέγχεται με μεγάλη προσοχή ο ΑΦΜ που θα συμπληρώνεται, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι πράγματι ο ΑΦΜ αυτός ανήκει στον κάτοχο του οχήματος. Για τον έλεγχο της ορθότητας του ΑΦΜ, μπορεί να ζητείται αντίγραφο φορολογικής δήλωσης με εκτυπωμένο τον ΑΦΜ ή εκκαθαριστικό σημείωμα ή άλλο φορολογικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει με σαφήνεια ότι ο ΑΦΜ που αναγράφεται, ανήκει πράγματι στον κάτοχο του οχήματος.
Επισημαίνεται ότι οι παντρεμένες γυναίκες – κάτοχοι οχημάτων θα αναγράφουν τον δικό τους ΑΦΜ και όχι τον ΑΦΜ του συζύγου τους. Αν δεν έχουν δικό τους ΑΦΜ, θα απευθύνονται στην αρμόδια για τη φορολογία τους ΔΥΟ, προκειμένου να τους χορηγηθεί.
Τέλος, σημειώνεται ότι δεν απαιτείται η συμπλήρωση τυχόν ΑΦΜ συνιδιοκτητών, δεδομένου ότι για τα στοιχεία αυτών το αρχείο μας ενημερώνεται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
β2) Συμπλήρωση της ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ – ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Για την προμήθεια του ειδικού σήματος από τα κλιμάκια των ΔΟΥ χρησιμοποιείται αποκλειστικά το έντυπο ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, στο οποίο θα πρέπει να συμπληρωθούν με μεγάλη προσοχή ΣΩΣΤΑ και ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΑ με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα όλα τα στοιχεία.
Ειδικά για τα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα, τις Δ.Ι.Χ. μοτοσικλέτες, καθώς και για τα Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα τύπου JEEP:
- το ποσό των τελών κυκλοφορίας και
- το ποσό της προσαύξησης των τελών κυκλοφορίας, αν η ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας του αυτοκινήτου είναι πριν από την 1.1.2005 (Περιβαλλοντικά Τέλη Κυκλοφορίας – υπενθυμίζεται ότι οι Δ.Ι.Χ. μοτοσικλέτες δεν οφείλουν τα τέλη αυτά), καθώς και
- το ποσό του ειδικού φόρου, σε περίπτωση που ο κυλινδρισμός κινητήρα του οχήματος είναι από 1.929 κ.εκ. και άνω,
συμπληρώνονται στις γραμμές των πεδίων για τα στοιχεία των συνιδιοκτητών, όπως το συνημμένο υπόδειγμα, ενώ το συνολικό ποσό καταβολής συμπληρώνεται στο πεδίο του Ποσού Τελών Κυκλοφορίας που υπάρχει στο έντυπο.
Εάν για το όχημα οφείλονται μόνο τέλη κυκλοφορίας, τότε το έντυπο συμπληρώνεται χωρίς να γίνει χρήση των προαναφερόμενων πεδίων για τα στοιχεία των συνιδιοκτητών.

ΠΡΟΣΟΧΗ
- Τα κλιμάκια των ΔΟΥ δεν θα χορηγούν εκπρόθεσμα ειδικά σήματα σε καμία περίπτωση.
- Στην ένδειξη της ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ «έτους…» θα πρέπει να αναγράφεται το έτος που αφορά το χορηγούμενο σήμα, ώστε να μην γίνεται σύγχυση, κατά την καταχώρισή τους από τη ΓΓΠΣ, με τα τέλη κυκλοφορίας των προηγούμενων ετών, σε περίπτωση που αυτά δεν έχουν ήδη καταβληθεί.
- Στο τετραγωνίδιο «αριθμός κυκλοφορίας» θα αναγράφεται ΜΟΝΟ ο αριθμός κυκλοφορίας.
Σημειώνεται ότι θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση του πεδίου αυτού, καθώς η μη συμπλήρωσή του ή η λανθασμένη ή μη ευανάγνωστη αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας συνεπάγεται αδυναμία καταχώρισης της πληρωμής.
- Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και για τη συμπλήρωση της ημερομηνίας πρώτης κυκλοφορίας, δεδομένου ότι αυτή καθορίζει την περιβαλλοντική επιβάρυνση του κινητήρα του οχήματος και κατά συνέπεια το ποσό των οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας, μετά από την αναπροσαρμογή τους ως περιβαλλοντικά τέλη.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
1. Που υπάρχει απαλλαγή και χορηγείται σήμα, τότε θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο λόγος της απαλλαγής στο αντίστοιχο πλαίσιο:
- Για τα οχήματα Δημοσίου κ.λπ., θα αναγράφεται η λέξη «ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΑ».
- Για τα αναπηρικά, θα αναγράφεται η λέξη «ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ».
- Για τα οχήματα που ανήκουν στους ΟΤΑ, θα αναγράφεται«ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ – ΥΔΡΟΦΟΡΑ Ο.Τ.Α.».
- Για τα οχήματα που κυκλοφορούν σε αντικατάσταση αποσυρθέντων (μοτοσικλέτες, λεωφορεία κ.λπ.), θα αναγράφεται «ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΣΥΡΘΕΝΤΟΣ».
- Για ηλεκτροκίνητα ή υβριδικά αυτοκίνητα ή αυτοκίνητα υδρογόνου, θα αναγράφεται «ΥΒΡΙΔΙΚΑ».
2. Που χορηγείται σήμα σε τροχόσπιτο, τότε θα πρέπει να αναγράφεται στο επάνω δεξιό τμήμα η λέξη «ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ» και στο τετραγωνίδιο «αριθμός κυκλοφορίας» ο αριθμός κυκλοφορίας του έλκοντος αυτοκινήτου, ο οποίος και αναγράφεται στο ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης.
Στις υπεύθυνες δηλώσεις των επαγγελματικών Ι.Χ. και Δ.Χ. θα πρέπει επίσης:
- Να σημειώνεται με Χ το τετράγωνο με την ένδειξη 1, αν η πληρωμή είναι ετήσια ή με την ένδειξη 2, αν η πληρωμή είναι εξαμηνιαία.
- Στο πεδίο με την ένδειξη «κυβισμού/μ.β./θέσεων» να διαγράφονται οι μη σχετικές ενδείξεις και το πεδίο να συμπληρώνεται με την αντίστοιχη τιμή (κιλά μικτού βάρους ή αριθμός θέσεων).
- Στο τετράγωνο με την ένδειξη κατηγορία να αναγράφεται ο αντίστοιχος κωδικός της κατηγορίας του οχήματος (όπως περιγράφεται στον κατωτέρω πίνακα).

Κωδικός Κατηγορία οχήματος Χρήση
15 Για τα λεωφορεία Ι.Χ.
30 Για τα φορτηγά αυτοκίνητα και τις φορτηγές μοτοσικλέτες Ι.Χ.
36 Για τους ελκυστήρες (ρυμουλκά) Ι.Χ.
40 Για τα μη κατονομαζόμενα οχήματα (που δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες) Ι.Χ.
10 Για τα επιβατικά (ταξί) Δ.Χ.
17 Για τα τουριστικά λεωφορεία Δ.Χ.
18 Για τα υπεραστικά λεωφορεία Δ.Χ.
20 Για τα αστικά λεωφορεία Δ.Χ.
50 Για τα φορτηγά αυτοκίνητα και τις φορτηγές μοτοσικλέτες Δ.Χ.
59 Για τα μη κατονομαζόμενα οχήματα (που δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες) Δ.Χ.

- Αν η κατηγορία είναι 36 ή 40 ή 10 ή 59, το πεδίο δεν θα συμπληρώνεται.
Συνημμένα, για διευκόλυνσή σας, αποστέλλουμε υποδείγματα συμπληρωμένων υπεύθυνων δηλώσεων.
Επιπλέον, θα πρέπει να δοθεί προσοχή ούτως ώστε η σφραγίδα να μην καλύπτει το ποσό τελών κυκλοφορίας που καταβάλλεται.

β3) Δεματοποίηση υπεύθυνων δηλώσεων: Θα υπάρχουν δύο κατηγορίες δεμάτων:
1. Υπεύθυνες δηλώσεις για τη χορήγηση ειδικών σημάτων στα επιβατικά Ι.Χ.
2. Υπεύθυνες δηλώσεις για τη χορήγηση ειδικών σημάτων στα επαγγελματικά Ι.Χ. και Δ.Χ., οι οποίες θα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
α) ετήσια τέλη κυκλοφορίας και
β) εξαμηνιαία τέλη κυκλοφορίας.
Για τη δεματοποίηση των υπεύθυνων δηλώσεων θα χρησιμοποιούνται τέσσερα (4) έντυπα:
1. Για τα επιβατικά Ι.Χ., τα Φ.Ι.Χ. τύπου Jeep, τις μοτοσικλέτες Ι.Χ. και τα τροχόσπιτα (2 έντυπα):
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α’: Ημερήσιο Δελτίο Διάθεσης Ειδικών Σημάτων Τελών Κυκλοφορίας Επιβατικών Ι.Χ. Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β’: Ανακεφαλαιωτικό Ημερήσιο Δελτίο Διάθεσης Ειδικών Σημάτων Τελών Κυκλοφορίας Ι.Χ. Επιβατικών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών.
Συμπλήρωση του ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Α’: Κάθε ημέρα όλες οι χειρόγραφες ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ θα συγκεντρώνονται σε δέματα κατά συνολικά εισπραχθέν ποσό.
Κάθε δέμα του ίδιου κλιμακίου μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι 100 ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ.
Εάν υπάρχουν περισσότερες από 100 ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ του ίδιου κλιμακίου, δημιουργείται δεύτερο, τρίτο κ.λπ. δέμα.
Για κάθε τέτοιο δέμα θα συμπληρώνεται ένα «ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ» (όπως στο Υπόδειγμα Α’) με τα παρακάτω στοιχεία:
- Τον τετραψήφιο κωδικό της ΔΟΥ.
- Την ημερομηνία διάθεσης του σήματος.
- Τον αριθμό δέματος.
- Το συνολικά εισπραχθέν ποσό που αντιστοιχεί στις ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ που περιλαμβάνονται στο δέμα.
- Το πλήθος των ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ που περιλαμβάνονται στο δέμα.
- Τη συνολική αξία του δέματος.
Ο αριθμός δέματος είναι τετραψήφιος και θα συμπληρώνεται ως εξής:
- Στις δύο πρώτες θέσεις θα συμπληρώνεται ο αριθμός 20.
- Στις δύο επόμενες θέσεις θα συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του δέματος, που μας δείχνει το πλήθος των δεμάτων ανά ημέρα.
Προσοχή: Ξεχωριστά δέματα ανά κατηγορία και κατ’ έτος θα δημιουργούνται στις περιπτώσεις είσπραξης τελών κυκλοφορίας προηγούμενων ετών.
Συμπλήρωση του ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Β’: Από τα ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΕΛΤΙΑ που συμπληρώθηκαν για τη δημιουργία των αντίστοιχων δεμάτων, θα δημιουργείται το ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Υπόδειγμα Β’), με τα παρακάτω στοιχεία:
- Το σύνολο των δεμάτων της ημέρας.
- Το πλήθος των ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ανά συνολικά εισπραχθέν ποσό.
- Τη συνολική αξία των δεμάτων ανά ημέρα.
Επιπλέον, θα αναγράφεται ο κωδικός της ΔΟΥ και η ημερομηνία της διάθεσης των σημάτων και θα υπογράφεται από τον Τμηματάρχη Εσόδων και τον προϊστάμενο της ΔΟΥ.
Συσκευασία: Κάθε δέμα υπεύθυνων δηλώσεων επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων θα συνοδεύεται με το ημερήσιο δελτίο διάθεσης και όλα τα δέματα της ίδιας ημέρας θα επισυνάπτονται στο ανακεφαλαιωτικό δελτίο και θα τοποθετούνται σε έναν υποφάκελο.
2. Για τα επαγγελματικά Ι.Χ. και Δ.Χ. (2 έντυπα)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ’: Ανακεφαλαιωτικό Δελτίο Διάθεσης Ειδικών Σημάτων Ετήσιων Τελών Κυκλοφορίας Επαγγελματικών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών.
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Δ’: Ανακεφαλαιωτικό Δελτίο Διάθεσης Ειδικών Σημάτων Εξαμηνιαίων Τελών Κυκλοφορίας Επαγγελματικών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών.
Συμπλήρωση των ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Γ’ και Δ’: Θα δημιουργούνται δύο κατηγορίες δεμάτων υπεύθυνων δηλώσεων των επαγγελματικών αυτοκινήτων. Μία για την καταβολή των ετήσιων τελών κυκλοφορίας και μία για την καταβολή των εξαμηνιαίων τελών κυκλοφορίας και θα συνοδεύονται από το αντίστοιχο, κατά περίπτωση, Ανακεφαλαιωτικό Δελτίο.
Για διευκόλυνσή σας, η δεματοποίηση των υπεύθυνων δηλώσεων των επαγγελματικών αυτοκινήτων μπορεί να γίνεται, κατά την κρίση σας, κάθε ημέρα ή στο τέλος κάθε μήνα, οπότε στην ημερομηνία του Ανακεφαλαιωτικού Δελτίου θα συμπληρώνετε την ημερομηνία διάθεσης ή την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, αντίστοιχα.
Θα συμπληρώνετε επίσης τα παρακάτω στοιχεία:
- Το πλήθος των υπεύθυνων δηλώσεων ανά κλιμάκιο τελών κυκλοφορίας.
- Τη συνολική αξία ανά κλιμάκιο τελών κυκλοφορίας.
- Τη συνολική αξία του δέματος.
Επιπλέον, θα αναγράφεται ο κωδικός της ΔΟΥ και θα υπογράφεται από τον Τμηματάρχη Εσόδων και τον προϊστάμενο της ΔΟΥ.
Συσκευασία: Κάθε δέμα υπεύθυνων δηλώσεων επαγγελματικών αυτοκινήτων θα συνοδεύεται από το αντίστοιχο Ανακεφαλαιωτικό Δελτίο και θα τοποθετείται σε έναν υποφάκελο.
β4) Αποστολή: Οι υποφάκελοι με τις υπεύθυνες δηλώσεις, που θα δημιουργούνται όπως περιγράφεται ανωτέρω, θα αποστέλλονται στη ΓΓΠΣ στο τέλος κάθε μήνα (Διεύθυνση: Τ.Θ. 1075, Τ.Κ. 101 10 ΑΘΗΝΑ) με την ένδειξη: «ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ».
Στον φάκελο θα αναγράφεται οπωσδήποτε ο αποστολέας.
Οι επιθεωρητές στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται για την πιστή εφαρμογή της.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΠΟΥ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Στα κατωτέρω απαλλασσόμενα οχήματα χορηγείται ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας έναντι ποσού που αποτελεί το κόστος παραγωγής και διάθεσης αυτού (όπως ορίζεται κάθε φορά). Δεν υποχρεούνται στην προμήθεια ειδικού σήματος τα απαλλασσόμενα οχήματα που φέρουν χαρακτηριστικές πινακίδες, από τις οποίες και προκύπτει η απαλλαγή (π.χ. πινακίδες με ένδειξη Κ.Υ. και Μ.Κ.Υ., Δ.Σ., Π.Σ., Ξ.Α. και ΑΝ.Π.).

α/α Απαλλασσόμενα οχήματα Σχετικές διατάξεις
Α. Οχήματα που ανήκουν:
1. Στο Ελληνικό Δημόσιο. Ν.2367/1953, άρθρο 17, παρ. 1, περ. β’
2. Στο Εθνικό Ίδρυμα Υποδοχής και Αποκαταστάσεως Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων (ΕΙΥΑΠΟΕ). Ν.1947/1991, άρθρο 51, παρ. 3
3. Στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ως αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία που λειτουργεί υπό τη μορφή ειδικού Ταμείου . σχετ. γνωμ. 465/1972 του ΝΣΚ
4. Σε μέλος της δύναμης των Ηνωμένων Πολιτειών ή του πολιτικού προσωπικού (μόνο ένα Ε.Ι.Χ.). Ν.1893/1990, παράρτημα, άρθρο II , παρ. 6
5. Στους αρχηγούς των ξένων Διπλωματικών Αποστολών που είναι διαπιστευμένοι στην Ελλάδα, στο επίσημο διπλωματικό προσωπικό των ξένων Πρεσβειών που βρίσκεται στην Ελλάδα και που αναγράφεται στη σχετική επετηρίδα του Υπουργείου Εξωτερικών και στους ξένους έμμισθους γενικούς πρόξενους (Ε.Ι.Χ.). Επίσης, στους έμμισθους πρόξενους, υποπρόξενους, στους προξενικούς πράκτορες και στο μη διπλωματικό προσωπικό των ξένων Πρεσβειών, με τον όρο της αμοιβαιότητας (Ε.Ι.Χ.), εφόσον έχουν την υπηκοότητα του αντιπροσωπευόμενου κράτους. Ν.2367/1953, άρθρο 17, παρ. 1, περ. δ’, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Α.Ν.236/1967
6. Στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, στους σταθμούς πρώτων βοηθειών, στα δημοτικά ή κοινοτικά νοσοκομεία, στο ΙΚΑ, στα νοσηλευτικά ιδρύματα κοινής ωφέλειας, ασθενοφόρα αυτοκίνητα, αυτοκίνητα κινητών ιατρείων και χειρουργείων εκστρατείας και φορτηγά αυτοκίνητα, εφόσον αυτά χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ασθενών, αδελφών νοσοκόμων ή υγειονομικού υλικού ή ιματισμού, ειδών υπόδησης, τροφίμων κ.λπ., που προορίζονται για τις ανάγκες των ιδρυμάτων ή για την ενίσχυση των άπορων τάξεων και πληθυσμού. Ν.2367/1953, άρθρο 17, παρ. 1, περ. στ’, όπως ισχύει
7. Στους Κύπριους αξιωματικούς που έρχονται στην Ελλάδα με σκοπό υπηρεσιακή στρατιωτική μετεκπαίδευση (μόνο ένα Ε.Ι.Χ.). Ν.Δ.461/1974, άρθρο 1, παρ. 1
8. Στις ξένες αποστολές, υπηρεσίες ή οργανώσεις ή πρόσωπα ξένης υπηκοότητας που δεν κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα και για τα οποία έχει συναφθεί σύμβαση με την ελληνική κυβέρνηση. Ν.2367/1953, άρθρο 17, παρ. 1, περ. ζ’, όπως ισχύει
9. Στην Αμερικανική Αποστολή ή σε πρόσωπα που ανήκουν στο προσωπικό της με βάση διατάξεις νόμων, διαταγμάτων ή αποφάσεων και οχήματα για τα οποία προβλέπεται απαλλαγή με βάση συμφωνίες ή συμβάσεις που ανάγονται στο πρόγραμμα αμερικανικής βοήθειας. Ν.2367/1953, άρθρο 17, παρ. 1, περ. ζ’, όπως ισχύει
10. Στους υπαλλήλους που υπηρετούν στην ελληνική Πρεσβεία στη Σόφια και στις προξενικές αρχές Σκοπίων και Ανδριανούπολης και έρχονται στην Ελλάδα για υπηρεσία. Α.Ν.154/1967, άρθρο 8
11. Σε επιχειρήσεις (φορτηγά Ι.Χ. αυτοκίνητα) και τα οποία κυκλοφορούν αποκλειστικά σε ιδιωτικούς κλειστούς χώρους αυτών, βάσει ειδικής άδειας κυκλοφορίας, η οποία χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ν.1798/1988, άρθρο 9
12. Στους Δήμους, τις Κοινότητες, τους λιμενικούς οργανισμούς και τα λιμενικά ταμεία, φορτηγά, υδροφόρα, αυτοκίνητα καθαριότητας και πυροσβεστικά, καθώς και υδροφόρα αυτοκίνητα που ανήκουν κατά κυριότητα στους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου. Ν.2367/1953, άρθρο 17, παρ. 1, περ. ε’, όπως ισχύει
13. Στα ξένα κράτη υπό τον όρο της αμοιβαιότητας. Ν.Δ.3839/1958, άρθρο 7
14. Στον Οργανισμό Βάμβακος. Ν.3853/1958, άρθρο 18, παρ. 1
15. Στο Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων (ΕΛΚΕ). Ν.2372/1996, άρθρο πρώτο, αρ. 7, παρ. 1
16. Στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΜΟΔ). Ν.2372/1996, άρθρο τρίτο, άρθρο 6
17. Στο επίσημο προσωπικό της Επιτροπής Στρατιωτικών Τάφων (ένα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο για κάθε μέλος του επίσημου προσωπικού). Ν.Δ.164/1969
18. Επίσης, απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας τα οχήματα για τα οποία προβλέπεται απαλλαγή βάσει ειδικών συμβάσεων και τα οποία χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της σύμβασης.
Β. Οχήματα με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1650 κ.εκ. που ανήκουν:
1. α) Στους ανάπηρους πολέμου αξιωματικούς και οπλίτες.
β) Στους ανάπηρους αξιωματικούς και οπλίτες των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, στους αξιωματικούς και άνδρες των Σωμάτων Ασφαλείας, στους αξιωματικούς και άνδρες του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, στους άνδρες της Αγροφυλακής, καθώς και στους υπαλλήλους της Τελωνειακής Υπηρεσίας τους εντεταλμένους στη δίωξη του λαθρεμπορίου.
γ) Στους πολίτες που κατέστησαν ανάπηροι κατά το από 21.4.1967 έως 23.7.1974 χρονικό διάστημα, συνεπεία της δράσης τους κατά του δικτατορικού καθεστώτος.
άρθρο 1, παρ. 1, 2, 3 και 4 του Ν.490/1976
Σημείωση
Κατ’ εξαίρεση, τα επιβατικά αυτοκίνητα για τις ανωτέρω περιπτώσεις παραπληγικών ανάπηρων και των ανάπηρων με αναπηρία 100%, δύνανται να έχουν κυλινδρισμό κινητήρα ανώτερω των 1650 κυβικών εκατοστών.
Ανεξάρτητα των ανωτέρω σε ειδικές περιπτώσεις, στις οποίες κατά τη γνώμη της Ανωτάτης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής, η φύση της αναπηρίας και η τοποθέτηση του βοηθητικού συστήματος οδηγήσεως απαιτούν αυτοκίνητα κυβισμού μεγαλύτερου των 1650 κυβικών εκατοστών, τα αυτοκίνητα δύναται να είναι κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι 2000 κυβικά εκατοστά.
2. Στους ανάπηρους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης. Ν.1731/1987, άρθρο 34
3. Στους ανάπηρους αγωνιστές του Δημοκρατικού Στρατού. Ν.1882/1990, άρθρο 23, παρ. 4
4. Στους ανάπηρους Έλληνες πολίτες άνω των 4 ετών και έως 70 ετών, οι οποίοι:
α) Έχουν πλήρη παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών ή Ν.1798/1988, άρθρο 16, παρ. 1, εδάφιο Αα’, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν.1882/1990
β) εμφανίζουν σοβαρή κινητική αναπηρία:
βα) του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67%.
ββ) του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή κινητικής αναπηρίας του ενός ή και των δύο άνω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67%, από το οποίο το 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο.
Ν.1798/1988, άρθρο 16, παρ. 1, εδάφιο Αβ’
γ) Έχουν ολική και από τους δύο οφθαλμούς τύφλωση με ποσοστό αναπηρίας 100%. Ν.1798/1988, άρθρο 16, παρ. 1, εδάφιο Β’
δ) Είναι νοητικά καθυστερημένοι με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40% ή
ε) πάσχουν από αυτισμό, εφόσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχοσύνδρομο, οι οποίοι εξαιτίας των παθήσεων αυτών έχουν καταστεί ανάπηροι με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας ή
στ) πάσχουν από μεσογειακή αναιμία.
Ν.1798/1988, άρθρο 16, παρ. 1, εδάφιο Γ’, όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν.1882/1990
ζ) πάσχουν από δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία. Ν.3402/2005, άρθρο 17
η) πάσχουν από συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία). Προστέθηκε με την απόφαση Γ4α/Φ.15/921/2.4.1990 των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που κυρώθηκε με τον Ν.1914/1990, άρθρο 46, παρ. 1, περ. κστ’
θ) πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή
ι) έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση νεφρού.
Το εδάφιο δ’ της περ. Γ’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν.1798/1988 (ΦΕΚ 166/Α’), όπως είχε προστεθεί με την παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α’), αντικαταστάθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 2 του Ν.3583/2007 (ΦΕΚ 142/Α’)
Γ. Οχήματα με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι και 2650 κ.εκ. και 3650 κ.εκ. που ανήκουν:
Σε ανάπηρους πολίτες ηλικίας άνω των 4 ετών, οι οποίοι έχουν πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω κατ’ εξαίρεση απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας για αυτοκίνητο μέχρι 2650 κ.εκ. και για ποσοστό αναπηρίας 100% μέχρι 3650 κ.εκ. Η παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν.1798/1988 (ΦΕΚ 166/Α’) αντικαθίσταται με την παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν.3583/2007 (ΦΕΚ 142/Α’).
Σημειώσεις:
- Οι ως άνω απαλλαγές των αναπήρων ισχύουν εφόσον έχει εκδοθεί σχετική απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ για απαλλαγή του οχήματος, στο πλαίσιο των οριζόμενων από τις προαναφερόμενες κατά περίπτωση διατάξεις.
- Για αυτοκίνητο που ανήκε σε θανόντα ανάπηρο, στον οποίο είχε χορηγηθεί απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας λόγω της αναπηρίας του, οι κληρονόμοι, στους οποίους περιέρχεται αυτό, οφείλουν τέλη κυκλοφορίας από το επόμενο του θανάτου του κληρονομούμενου ημερολογιακό έτος. Ν.2948/2001, άρθρο 20, παρ. 7
Δ. Λοιπές περιπτώσεις απαλλαγών
α) Ρυμουλκούμενα ή ημιρυμουλκούμενα οχήματα κάθε κατηγορίας, που ανήκουν σε μεμονωμένους αυτοκινητιστές ή σε μεταφορικές επιχειρήσεις του Ν.383/1976, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως ανεξάρτητες κυκλοφοριακές μονάδες με αντίστοιχη άδεια κυκλοφορίας. Καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας και εισφορά για το όχημα, για το οποίο προβλέπονται τα υψηλότερα ποσά τελών κυκλοφορίας και εισφοράς και επομένως η απαλλαγή ισχύει για τα πέραν του ενός ρυμουλκούμενου ή ημιρυμουλκούμενου οχήματος. Επισημαίνεται ότι σε αυτές τις περιπτώσεις χορηγείται μόνο ένα σήμα το οποίο επικολλάται στον τράκτορα. Ν.1959/1991, άρθρο 14
β) Επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης της κλάσης Α και Β, κυβισμού κάτω των 1929 κ.εκ. που υπάγονται στις κατηγορίες των υβριδικών, ηλεκτρικών και υδρογόνου απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 2.11.2009 (ΦΕΚ 219/Α’), άρθρο 2.
γ) Κάθε αστικό ή υπεραστικό λεωφορείο που τίθεται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία σε αντικατάσταση κυκλοφορούντος λεωφορείου και είναι καινούργιο ή μεταχειρισμένο ηλικίας έως πέντε ετών από του έτους κατασκευής του πλαισίου, απαλλάσσεται των τελών κυκλοφορίας επί μία τριετία από του έτους ταξινόμησής του συμπεριλαμβανομένου Ν.2963/2001, άρθρο 12, παρ. 7
δ) Καινούργιες δίκυκλες μοτοσικλέτες, νέας τεχνολογίας, με κυλινδρισμό κινητήρα που υπερβαίνει τα 50 κυβ. εκατ., οι οποίες τίθενται σε κυκλοφορία σε αντικατάσταση παλαιών μοτοσικλετών, που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα μέχρι και το έτος 1994 ή και μοτοποδηλάτων που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα μέχρι το έτος 1996 και οι οποίες αποσύρονται οριστικά από την κυκλοφορία, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας εις το διηνεκές αν έχουν κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 300 κυβ. εκατ. και για 5 ημερολογιακά έτη αν έχουν μεγαλύτερο κυλινδρισμό κινητήρα. Ως πρώτο έτος για την μη καταβολή τελών κυκλοφορίας θεωρείται το έτος κατά το οποίο εκδόθηκε η άδεια κυκλοφορίας της καινούργιας μοτοσικλέτας. Η απόσυρση του παλαιού δικύκλου και η θέση σε κυκλοφορία του νέου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31.12.2009. Ν.3245/2004, άρθρο 2, παρ. 1, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του Ν.3333/2005
ε) Κάθε όχημα ΕΔΧ ή ΦΔΧ ή ΤΛΔΧ, το οποίο τίθεται σε κυκλοφορία σε αντικατάσταση του αποχαρακτηρισθένος οχήματος ιδίας κατηγορίας και ιδίου Μικτού Βάρους ή κυβικών εκατοστών, με την προϋπόθεση ότι για το έτος αποχαρακτηρισμού έχουν καταβληθεί τα αντίστοιχα τέλη κυκλοφορίας. 1030448/287/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1054/31.3.2003
ΓΕΝΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ισχυρίζονται ότι το όχημά τους απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας, πλην όμως η περίπτωσή τους δεν αναγράφεται στον ανωτέρω πίνακα, θα πρέπει να προσκομίζουν στοιχεία που να αποδεικνύουν την απαλλαγή.

 

 

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊστάμενη της Γραμματείας

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ