ΠΟΛ.1150/14.12.2009

Περιεχόμενο των συγκεντρωτικών καταστάσεων της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 20 του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ), για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2010

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992 – ΦΕΚ 84/Α’), όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της υποπερ. γε’ της περ. γ’ και της περ. ζ’ του άρθρου 38 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις της ΑΥΟΟ 1079229/559/0015/ΠΟΛ.1114/18.8.2005 (ΦΕΚ 1191/Β’/26.8.2005) «Υποχρέωση υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων του άρθρου 20 του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ), μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας (TAXISnet)».
4. Τις διατάξεις της ΑΥΟΟ 1034280/271/0015/ΠΟΛ.1056/5/4/2006 (ΦΕΚ 464/Β’/13.4.2006) «Περιεχόμενο των συγκεντρωτικών καταστάσεων της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 20 του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ), για τις συναλλαγές από 1.1.2005 και εφεξής».
5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Στις συγκεντρωτικές καταστάσεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 20 του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ) δεν περιλαμβάνεται, κατ’ εξαίρεση, για το ημερολογιακό έτος 2010 η συνολική αξία των συναλλαγών που αφορούν λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και η συνολική αξία των συναλλαγών για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής στοιχείων για διασταύρωση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
2. Επίσης, στις καταστάσεις αυτές, για το ίδιο ημερολογιακό έτος, δεν συμπεριλαμβάνονται για διασταύρωση συναλλαγές, εφόσον η αξία ενός εκάστου στοιχείου που έχει εκδοθεί γι’ αυτές δεν υπερβαίνει το ποσό των 300 ευρώ.
3. Κατά τα λοιπά εφαρμογή έχουν τα οριζόμενα με τις διατάξεις των ΑΥΟΟ 1079229/559/0015/ΠΟΛ.1114/18.8.2005 (ΦΕΚ 1191/Β’/26.8.2005) και 1034280/271/0015/ΠΟΛ.1056/5.4.2006 (ΦΕΚ 464/Β’/13.4.2006).
4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ