ΠΟΛ.1157/23.12.2009 (ΦΕΚ 2620/Β’/31.12.2009)

Κατάργηση της ΑΥΟΟ 1088566/7245/1101/Α0014/ΠΟΛ.1124/15.9.2009

Έχοντας υπόψη:
1. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ, ο οποίος κυρώθηκε με τον Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α’):
α) των παρ. 1 και 11 του άρθρου 34,
β) των άρθρων 24, 25, 26, 27 και 28,
γ) των άρθρων 30, 31 και 32 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 64,
δ) της παρ. 1 του άρθρου 35 και
ε) της παρ. 2 του άρθρου 38.
2. Την υπ’ αριθ. 1060481/4643/810/Α0014/ΠΟΛ.1073/21.7.2004 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
3. Την υπ’ αριθ. 1088566/7245/1101/Α0014/ΠΟΛ.1124/15.9.2009 (ΦΕΚ 2106/Β’/29.9.2009) απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
4. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 του Ν.2120/1993, όπως ισχύει.

Αποφασίζουμε

1. Από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργείται η ΑΥΟΟ 1088566/7245/1101/Α0014/ΠΟΛ.1124/15.9.2009 και επανέρχεται σε ισχύ το άρθρο 2 της ΑΥΟΟ 1060481/4643/810/Α0014/ΠΟΛ.1073/21.7.2004, ως ίσχυε πριν από την τροποποίησή του με την ΑΥΟΟ 1088566/7245/1101/Α0014/ΠΟΛ.1124/15.9.2009.
2. Στις ρυθμίσεις των διατάξεων της απόφασης αυτής υπάγονται και οι αιτήσεις επιστροφής που έχουν υποβληθεί και εκκρεμούν στις ΔΟΥ μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας.
3. Η ισχύς της απόφασης αυτής ορίζεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ακριβές αντίγραφο

η προϊσταμένη της γραμματείας

 

Ο Υπουργός Οικονομικών

Γ. Παπακωνσταντίνου