ΠΟΛ.1158/28.12.2009

Θεώρηση φορολογικών βιβλίων και στοιχείων επιτηδευματιών που υπάγονται στη ΔΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των περ. α’ και ζ’ του άρθρου 38 του Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ 84/Α’ – ΚΒΣ).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ.185/2009 (ΦΕΚ 213/Α’) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε “Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας”, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ.187/2009 (ΦΕΚ 214/Α’) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Τις διατάξεις του Π.Δ.189/2009 (ΦΕΚ 221/Α’) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
5. Την ανάγκη διευκόλυνσης των επιτηδευματιών που υπάγονται για τη φορολόγησή τους στη ΔΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ και αντιμετωπίζουν δυσχέρειες κατά τη διαδικασία θεώρησης των φορολογικών τους βιβλίων και στοιχείων.
6. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Αναθέτουμε από 1.1.2010 τη θεώρηση των φορολογικών βιβλίων και στοιχείων των επιτηδευματιών που υπάγονται για τη φορολόγησή τους στη ΔΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ, παράλληλα και στις ΔΟΥ ΠΑΡΓΑΣ και ΠΡΕΒΕΖΑΣ.
2. Δυνατότητα θεώρησης των φορολογικών τους βιβλίων και στοιχείων, κατά τα ανωτέρω, στις ΔΟΥ ΠΑΡΓΑΣ και ΠΡΕΒΕΖΑΣ έχουν οι επιτηδευματίες που πληρούν τις προϋποθέσεις θεώρησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 36 του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ), του άρθρου 4 του Ν.2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α’), του άρθρου 63 του Ν.2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α’) και της υπ’ αριθ. 158825/20.5.2003 (ΦΕΚ 628/Β’) κοινής υπουργικής απόφασης και εφοδιάζονται με σχετικό σημείωμα του προϊσταμένου ΔΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ. Αντί ειδικού σημειώματος, μπορεί να γίνεται σχετική σημείωση επί του σημειώματος θεώρησης (Έντυπο Β1).
Τα δικαιολογητικά θεώρησης θα καταχωρούνται και θα διαχειρίζονται από τη ΔΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ.
3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ