ΠΟΛ.1159/29.12.2009

Παράταση προθεσμίας για εμπρόθεσμη προμήθεια ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2010

Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 2.11.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 219/Α’) «Αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας οχημάτων και κατάργηση του μέτρου απόσυρσης οχημάτων» καθώς και των διατάξεων της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης» (ΦΕΚ 181/Α’).
β) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 28 τoυ Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α’).
γ) Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν.3052/2002 (ΦΕΚ 221/Α’).
δ) Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1110011/1159/Τ&ΕΦ/5.11.2009 ΑΥΟ (ΦΕΚ 2391/Β’), με την οποία έγινε η ανάθεση της διάθεσης του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας των Ι.Χ. αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2010.
ε) Την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας για την εμπρόθεσμη προμήθεια των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.3052/2002 ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας έτους 2010, προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπόχρεοι.
στ) Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α’), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α’) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν.2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α’) και τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της παρούσας προκαλείται μικρή μετάθεση του χρόνου είσπραξης τελών κυκλοφορίας έτους 2010 που καταβάλλονται με ειδικό σήμα.

Αποφασίζουμε

1. Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη προμήθεια των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μοτοσικλετών έτους 2010 που κανονικά έληγε στις 31.12.2009 και για την τυχόν κατάθεση πινακίδων κυκλοφορίας παρατείνεται μέχρι 15.1.2010.
Κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης τα ειδικά σήματα θα χορηγούνται από τις ΔΟΥ καθώς και από τους φορείς διάθεσης που ορίζονται στην υπ’ αριθ. 1110011/1159/Τ&ΕΦ/5.11.2009 ΑΥΟ.
2. Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας