ΠΟΛ.1160/28.12.2009

Στα πλοία αναψυχής που βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια αποκλειστικά για το σκοπό μετατροπής, επισκευής ή συντήρησής τους δεν επιβάλλονται ο ειδικός φόρος και η έκτακτη εισφορά των άρθρων 2 και 3 του Ν.3790/2009

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.3790/2009 επιβάλλεται έκτακτη εφάπαξ εισφορά στα ιδιωτικά και επαγγελματικά πλοία αναψυχής, ανεξάρτητα αν φέρουν ελληνική ή ξένη σημαία, εφόσον είναι νηολογημένα στην Ελλάδα ή ελλιμενισμένα σε ελληνικά λιμάνια ή βρίσκονταν εντός της ελληνικής επικράτειας την 31η Μαρτίου 2009 και είναι εφοδιασμένα με Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕΚΠΑ) ή Δελτίο Κίνησης Θαλαμηγού (TRANSIT LOG BOOK) αόριστης ισχύος ή άλλο ανάλογο έγγραφο ή άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, ανεξάρτητα αν ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά.
2. Με τον Ν.3808/10.12.2009 «Έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα με τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 4 προβλέπεται ότι, οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.3790/2009 (ΦΕΚ 143/Α’) καταργούνται από τότε που ίσχυσαν, κατά το μέρος που προβλέπουν την επιβολή έκτακτης εισφοράς στα επαγγελματικά πλοία αναψυχής.
3. Όπως συνάγεται από τη διατύπωση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.3790/2009, η εισφορά επιβάλλεται στα πλοία αναψυχής τα οποία είναι νηολογημένα στην Ελλάδα, ή ελλιμενισμένα σε ελληνικά λιμάνια ή βρίσκονταν εντός της ελληνικής επικράτειας την 31η Μαρτίου 2009. Επομένως, η εισφορά επιβάλλεται και στα πλοία αναψυχής που είναι «σταθμευμένα» εκτός λιμανιού (π.χ. σε ιδιωτικό λιμάνι ή εκτός θαλάσσης).
Ωστόσο, η εισφορά δεν επιβάλλεται σε ιδιωτικά πλοία αναψυχής με ξένη σημαία, τα οποία βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια αποκλειστικά για το σκοπό μετατροπής, επισκευής ή συντήρησής τους, ανεξάρτητα αν η διάρκεια των εργασιών αυτών υπερβαίνει τις 40 ημέρες στην περίοδο από 1.1.2009 έως 15.11.2009. Διευκρινίζεται, ότι οι πιο πάνω εργασίες πρέπει να εκτελούνται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το Ν.3551/2007 (ΦΕΚ 76/Α’) (δηλ. από ναυπηγοεπισκευαστική επιχείρηση εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο του άρθρου 4 του πιο πάνω νόμου, σε χώρο που επιτρέπεται να εκτελούνται τέτοιες εργασίες, κ.λπ.). Τα παραπάνω αποδεικνύονται με την ειδική άδεια για τη συγκεκριμένη εργασία, η οποία χορηγείται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή (άρθρο 3, παρ. 4 του Ν.3551/2007).
4. Τα ανωτέρω αναφερόμενα στη δεύτερη ενότητα της παρ. 3 της παρούσας εγκυκλίου έχουν ανάλογη εφαρμογή επί των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν.3790/2009 (ΦΕΚ 143/Α’), που αφορά στον ειδικό φόρο ιδιωτικών και επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.