Ερώτηση

184AA. Καλημέρα σας
 
Εν πρώτοις θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ενδιαφέρουσα απάντηση σας .
 
Συμπληρωματικά θα ήθελα να θέσω υπόψιν  σας τα κάτωθι που σίγουρα δεν γνωρίζετε λόγω της απολύτου εξειδίκευσης του αντικειμένου «μεσίτης αντασφαλιστικών υπηρεσιών».
 
1.       Ενσωμάτωση αντικειμένου Μεσίτη Αντασφαλίσεων στην Ελληνική Νομοθεσία
Το αντικείμενο των υπηρεσιών «μεσίτης αντασφαλιστικών υπηρεσιών» ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το Π.Δ. 190 (ΦΕΚ 196) 14-09-2006, στο οποίο ενσωματώθηκε η οδηγία 2000/92 ΕΚ.
Ειδικότερα, στο αρ. 5 παρ.2, ορίζεται ότι τα πρόσωπα που ασκούσαν ως το Σεπτέμβριο του 2002 το επάγγελμα του ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή έχουν κεκτημένο και επανεγγράφονται στο Ειδικό Μητρώο του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου.
Έτσι λοιπόν, η Εταιρεία μας εγγράφηκε στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και έλαβε ταυτότητα αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή την 31/03/2009 με ημερομηνία κεκτημένου την ημερομηνία σύστασής της, την   08/08/1999. Παράλληλα διεγράφη από το Μητρώο του ΕΒΕΑ στο οποίο ήταν εγγεγραμμένη από τη σύστασή της έως και την 31/03/2009.
Με αυτή την ενέργεια ο Νομοθέτης κάλυψε το κενό των υπηρεσιών μεσιτείας αντασφαλίσεων που εκκρεμούσε λόγω ενσωμάτωσης στην Ελληνική εσωτερική Νομοθεσία της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περί του επαγγέλματος «μεσίτης αντασφαλιστικών υπηρεσιών».
2.       Αντικείμενο εργασίας του Μεσίτη Αντασφαλίσεων
Ο αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής είναι το πρόσωπο που διαμεσολαβεί μεταξύ ασφαλιστικών επιχειρήσεων που εκχωρούν αναληφθέντες κινδύνους (αντασφαλιζόμενοι) και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων που παρέχουν κάλυψη στις αντασφαλιζόμενες εταιρείες. Η αμοιβή που εισπράττει ο μεσίτης αντασφαλίσεων (προμήθεια) εξαρτάται από το είδος του κινδύνου και καταβάλλεται από την αντασφαλιστική επιχείρηση.
Παράδειγμα: Η Εθνική Ασφαλιστική έχει αναλάβει την ασφαλιστική κάλυψη 100.000 νοικοκυριών από σεισμό και πυρκαγιά και έχει εισπράξει ασφάλιστρα αξίας 20 εκατομμυρίων ευρώ. Στα πλαίσια της ασφαλιστικής της δραστηριότητας ζητάει αντασφαλιστική κάλυψη από την Swiss Re για αυτόν τον κίνδυνο, μέσω του αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή ............
Τόσο η Εθνική Ασφαλιστική (αντασφαλιζόμενος ) όσο και η  Swiss re (αντασφαλιστής) είναι υποχρεωμένες από τους Διεθνείς κανόνες της ασφαλιστικής νομοθεσίας να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες του μεσίτη αντασφαλίσεων.     
Ο αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής ............... διαθέτει πρόγραμμα αξιολόγησης του κινδύνου για την ορθή εκτίμηση των αντασφαλίστρων που πρέπει να καταβάλλει η αντασφαλιζόμενη εταιρεία Εθνική Ασφαλιστική στον αντασφαλιστή Swiss Re και να διαπραγματευτεί επ’ όφελός της σύμβασης μεταξύ των τριών συμβαλλομένων την αμοιβή της που πρέπει να παρακρατήσει από τον αντασφαλιστή Swiss Re.
Για την αξιολόγηση του κινδύνου, χρειάστηκε η δημιουργία μοντέλου από τη μητρική εταιρεία ........... στο οποίο ενσωματώθηκαν τεχνικές γνώσεις (μηχανικοί, αρχιτέκτονες, σεισμολόγοι), στατιστικά στοιχεία (ζημιές, καταβληθείσες αποζημιώσεις, δικαστικές αποφάσεις),  γεωγραφικά στοιχεία( χάρτες, σεισμικά ρήγματα) και λοιπές πληροφορίες, στις οποίες  ενσωματώθηκαν εργατοώρες προσωπικού, μηχανογραφική υποστήριξη σε hardware και software. Η μητρική εταιρεία .......... κάθε χρόνο στα πλαίσια των ενδο-ομηλικών χρεώσεων επανεισπράττει μέρος του συσσωρευθέντος κόστους δημιουργίας και αναβάθμισης του ως άνω μοντέλου με τιμολόγιο προς τη θυγατρική εταιρεία .....................
Χωρίς την αξιοποίηση των πληροφοριών που δίνει το εν λόγω μοντέλο δεν μπορεί να παρασχεθεί υπηρεσία αντασφαλιστικής κάλυψης ούτε στoν αντασφαλιζόμενο ούτε στον αντασφαλιστή.
Η υπηρεσία της ..............................................είναι διαμεσολάβηση σε πρόσωπα απαλλασσόμενα του ΦΠΑ και δεν εισπράττει για αυτήν την υπηρεσία καμία διακεκριμένη αμοιβή έτσι ώστε να θεωρηθεί υπηρεσία ασφαλιστικού συμβούλου.
 
3.        Ευρωπαϊκό Νομοθετικό πλαίσιο
Σας  επισυνάπτουμε το ερώτημα που υπέβαλλαν στις 13/12/2001 η Ernst & Young για λογαριασμό της Εταιρείας μας, με τα σχετικά υποστηρικτικά, προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση περί απαλλαγής ΦΠΑ, με αρ. πρωτ. 1117837/7225/567/0014 πε/27-12-2002 και επιπλέον σας επισυνάπτουμε και τις απόψεις της Εταιρείας μας, όπως είχαν διατυπωθεί εγγράφως για το ως άνω θέμα.
Επιπλέον έχω την εντύπωση ότι η επικαλούμενη από εσάς Εγκύκλιος 333/01-12-1987 διευκρινίζει σαφέστατα ποιες πράξεις υπάγονται στο καθεστώς του ΦΠΑ, συγκεκριμένα. Η λήψη υπηρεσιών κατά το άρθρο 14 παρ. 1 περ. α’ του Ν.2859, έχει εφαρμογή για υποκείμενο στο φόρο.
Στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψιν, ότι η ως άνω ενδο-ομιλική λήψη υπηρεσιών (μοντέλο αξιολόγησης αντασφαλιστικής κάλυψης) δεν υπόκειται σε ΦΠΑ στην Ελλάδα, διότι και τα τρία συμβαλλόμενα πρόσωπα, αντασφαλιζόμενος, αντασφαλιστής και μεσίτης αντασφαλίσεων, είναι απαλλασσόμενα του ΦΠΑ. Ο αντασφαλιστικός διαμεσολαβητής είναι εγγεγραμμένος στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ καθ’ όσον ο Νομοθέτης δεν το είχε προβλέψει σαφώς στο άρ. 22 περ. ιθ’ του Ν.2859/2000, το ενέταξε όμως στις απαλλλακτικές διατάξεις με την ατομική λύση με αρ. πρωτ. 1117837/7225/567/0014 πε/27-12-2002 και ενσωμάτωσε στην Ελληνική ασφαλιστική Νομοθεσία με το Π.Δ. 190 (ΦΕΚ 196) 14-09-2006.     
 
Αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις παρατηρήσεις σας μετά την ως άνω λεπτομερή επισκόπηση του θέματος.

Με εκτίμηση

Απάντηση

Κατόπιν των διευκρινήσεων που μας δώσατε και ύστερα από ενδελεχή μελέτη των συννημένων εγγράφων, εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι κρίσιμο ζήτημα για την υπαγωγή ή μη σε ΦΠΑ των υπηρεσιών που μας περιγράψατε στο αρχικό σας ερώτημα σχετίζεται άμεσα με τον χαρακτηρισμό αυτών είτε ως συναφών είτε ως ανεξάρτητων προς τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εργασίες, καθώς και των συναφών με αυτές εργασίες που παρέχονται από ασφαλειομεσίτες και ασφαλιστικούς πράκτορες.
Σε κάθε περίπτωση και πέρα από το γεγονός ότι η εταιρία που τις παρέχει είναι η μητρική αλλοδαπή, θεωρούμε ότι όσον αφορά τον ΦΠΑ έχει εφαρμογή η ΠΟΛ.333/1.2.1987, σύμφωνα με την οποία οι αμοιβές που εισπράττουν οι ασφαλιστικές εταιρείες διότι εξυπηρετούν άλλες ασφαλιστικές εταιρείες (εσωτερικού ή εξωτερικού) διεξάγοντας διάφορες εργασίες αντ' αυτών όπως π.χ. μηχανογραφική εξυπηρέτηση, συστέγαση, έρευνα ατυχήματος, αποκατάσταση ατυχήματος, διάθεση προσωπικού, υπάγονται σε ΦΠΑ με συντελεστή 18% [23% σήμερα]
Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 2, περίπτωση α' του Ν.2859/2000, ο τόπος παροχής υπηρεσιών προς υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο, που ενεργεί με την ιδιότητα αυτή, είναι ο τόπος όπου το εν λόγω πρόσωπο έχει την έδρα της οικονομικής του δραστηριότητας. Όσον αφορά την παρατήρησή σας ότι “Η λήψη υπηρεσιών κατά το άρθρο 14 παρ. 1 περ. α’ του Ν.2859, έχει εφαρμογή για υποκείμενο στο φόρο.”, θα σας παραπέμψουμε στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 2859/2000, η οποία ορίζει τα εξής:
1. Ορισμοί
Για τους σκοπούς της εφαρμογής του παρόντος άρθρου:
α) Υποκείμενος στον φόρο ο οποίος ασκεί επίσης δραστηριότητες ή πραγματοποιεί συναλλαγές που δεν θεωρούνται φορολογητέες παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών σύμφωνα µε το άρθρο 2 θεωρείται ως υποκείμενος στον φόρο όσον αφορά όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτόν.
β) Μη υποκείμενο στον φόρο νομικό πρόσωπο το οποίο διαθέτει αριθμό μητρώου ΦΠΑ θεωρείται ως υποκείμενος στον φόρο.
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να συμπληρώσουμε ότι το άρθρο 14 του ν. 2859/2000, αποτελεί στην ουσία ενσωμάτωση της Οδηγίας 2008/8/ΕΚ του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2008 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τον τόπο παροχής υπηρεσιών και ισχύει σε όλη την Ε.Ε.
Κατόπιν των ανωτέρω, εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι οι πράξεις αυτές υπάγονται σε ΦΠΑ ως μη συναφείς των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών εργασιών, ωστόσο θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι αρμόδιες για τη λήψη τέτοιων αποφάσεων είναι οι φορολογικές αρχές στις οποίες θα πρέπει να απευθυνθείτε εκ νέου.

Η ομάδα της AST BOOKS.