Ερώτηση

681ΑΑ. Ποια είναι η διαδικασία μετάταξης αγρότη του ειδικού καθεστώτος στο κανονικό με βιβλία εσόδων - εξόδων, με σκοπό την απαλλαγή πληρωμής του ΦΠΑ στις αγορές μηχανημάτων κλπ (μητρώο-ΚΒΣ-ΦΠΑ); Η δήλωση απογραφής αποθεμάτων είναι υποχρεωτική έστω και ανα δεν υπάρχουν αποθέματα; Τι βιβλία θα κόβει και τι πρέπει να θεωρήσω σαν αγροτική κανονικού καθεστώτος ΔΑ και ΤΔΑ;

 

Απάντηση 

Παραθέτουμε στη συνέχεια απόσπασμα της  Εγκυκλίου του Υπ. Οικονομικών 1020660/981/156/Β0014/ΠΟΛ. 1036/13-2-2008 με θέμα: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 21 του Ν. 3610/22.11.2007 για τη δυνατότητα μετάταξης των αγροτών του ειδικού καθεστώτος στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου.

« ... Ι. ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

......

2.Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 21 (σ.σ. Ν. 3610/22.11.2007)  αντικαταστάθηκε η παράγραφος 7 του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α.. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές που ισχύουν από τη δημοσίευση του νόμου, ήτοι από 22.11.2007, παρέχεται πλέον η δυνατότητα, οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος να μετατάσσονται στο κανονικό καθεστώς εκτός από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου και κατά την διάρκεια αυτής. Στην περίπτωση αυτή, η μετάταξη ισχύει από την ημερομηνία κατά την οποία υποβάλλεται η δήλωση μετάταξης που προβλέπεται με την περίπτωση γ΄, της παραγράφου 15 του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α., και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν από την πάροδο πενταετίας, η οποία αρχίζει από την έναρξη της επόμενης από την μετάταξη διαχειριστικής περιόδου. Δηλαδή, εάν η δήλωση μετάταξης υποβληθεί π.χ. στις 28.3.2008, ο αγρότης υποχρεούται να παραμείνει στο κανονικό καθεστώς μέχρι και 31.12.2013.

Στην περίπτωση που η μετάταξη πραγματοποιείται από την 1η Ιανουαρίου, δηλαδή από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου, η προθεσμία για την υποβολή της προαναφερόμενης δήλωσης μετάταξης εξακολουθεί να παραμένει η ίδια με την προϊσχύουσα διάταξη, δηλαδή ισχύει η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών, και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν από την πάροδο πενταετίας.

Η μετάταξη από το κανονικό καθεστώς στο ειδικό καθεστώς των αγροτών μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από την έναρξη διαχειριστικής περιόδου με την υποβολή ομοίως ως άνω της δήλωσης μετάταξης της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 15 του άρθρου 41, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών.

Η μετάταξη των αγροτών του ειδικού καθεστώτος στο κανονικό είναι προαιρετική σε κάθε περίπτωση. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που αγρότης του ειδικού καθεστώτος καθίσταται δικαιούχος προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης για την αγορά επενδυτικών αγαθών της αγροτικής του εκμετάλλευσης, μπορεί να επιλέξει είτε την μετάταξή του στο κανονικό καθεστώς, προκειμένου να ασκήσει άμεσα το δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. των αγορών του, είτε να παραμείνει στο ειδικό καθεστώς και να δικαιούται επιστροφής με τους κατ αποκοπή συντελεστές.

3. Επισημαίνεται ότι η μετάταξη στο κανονικό καθεστώς συνεπάγεται την τήρηση όλων των υποχρεώσεων και τη χορήγηση όλων των δικαιωμάτων που προβλέπονται για το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθόλη τη διάρκεια της πενταετίας, όπως αναφέρεται ανωτέρω, ήτοι:

o Επιβολή ΦΠΑ στις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων για το σύνολο της αγροτικής εκμετάλλευσης του αγρότη και όχι μόνο για τη δραστηριότητα που ενδεχομένως επιδοτείται.

o Υποβολή περιοδικών δηλώσεων και εκκαθαριστικής δήλωσης.

o Διενέργεια άμεσης έκπτωσης του φόρου εισροών.

o Διενέργεια διακανονισμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ.

4. Για την αποφυγή παρερμηνειών, λαμβάνοντας υπόψη και σχετικά ερωτήματα που τίθενται στην Υπηρεσία μας, επισημαίνεται ότι οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς δεν υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών, η δε εγγραφή τους στο Μητρώο TAXIS αγροτών και η χορήγηση ΑΦΜ, σε όσους δε διαθέτουν ήδη ΑΦΜ, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι την πρώτη αίτηση επιστροφής με την υποβολή του εντύπου Μ0. (άρθρο 36 παράγρ.8β, άρθρο 41 παράγρ.4 και 13).

Σε περίπτωση μετάταξης στο κανονικό καθεστώς:

α) Αγρότη ο οποίος λαμβάνει ήδη επιστροφή με τους κατ΄ αποκοπή συντελεστές, και ως εκ τούτου είναι γραμμένος στο ειδικό μητρώο TAXIS αγροτών, δεν επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης έναρξης στο κανονικό καθεστώς, ή η υποβολή δήλωσης διακοπής από το ειδικό καθεστώς και η εν συνεχεία υποβολή δήλωσης έναρξης δραστηριότητας.

β) Αγρότη ο οποίος δεν έχει λάβει ακόμη επιστροφή Φ.Π.Α., με τους κατ΄ αποκοπή συντελεστές και δεν έχει εγγραφεί στο ειδικό μητρώο TAXIS αγροτών, διότι άρχισε τις εργασίες του π.χ. στις 15.5.2007 και επιθυμεί να μεταταγεί στο κανονικό καθεστώς στις 28.3.2008, πρέπει πρώτα να εγγραφεί στο ειδικό μητρώο με ημερομηνία τουλάχιστον 31.12.2007, ώστε να είναι δυνατή η είσπραξη επιστροφής για το έτος 2007, και να ακολουθήσει η μετάταξη. Η εγγραφή θεωρείται εμπρόθεσμη ακόμη και στην περίπτωση που το έντυπο Μ0 υποβληθεί στις 28.3.2008.

γ) Αγρότη ο οποίος δεν έχει λάβει ακόμη επιστροφή Φ.Π.Α., με τους κατ΄ αποκοπή συντελεστές και δεν έχει εγγραφεί στο ειδικό μητρώο TAXIS αγροτών, διότι η καλλιέργειά του, π.χ. δέντρα τα οποία φύτεψε το 2005, δεν έχει αποδώσει ακόμη καρπούς, ή είχε μεν παραγωγή αλλά παρέδιδε το σύνολό της λιανικώς σε ιδιώτες στο χωράφι ή στις λαϊκές αγορές, και επιθυμεί μετάταξη στο κανονικό καθεστώς στις 28.3.2008, πρέπει πρώτα να εγγραφεί στο ειδικό μητρώο με υποβολή του εντύπου Μ0, παρόλο που στην περίπτωση αυτή δεν έχει δικαίωμα επιστροφής με τους κατ΄ αποκοπή συντελεστές, και στη συνέχεια να ακολουθήσει η μετάταξη.

Και στις τρεις ως άνω περιπτώσεις για τη μετάταξη πρέπει να υποβληθεί δήλωση μετάταξης, όπως προβλέπεται από την περίπτωση γ΄, της παραγράφου 15, του άρθρου 41, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 ανωτέρω.

5. Τέλος, με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 21 αντικαταστάθηκε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α.. Η αντικατάσταση αυτή έγινε για νομοτεχνικούς λόγους κατόπιν της αντικατάστασης της παραγράφου 7 ιδίου άρθρου.

Σημειώνεται ότι για τα απογραφόμενα αγαθά, υποβάλλεται, εντός δύο (2) μηνών από τη μετάταξη, δήλωση «Αποθεμάτων Μετάταξης», σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 41 και ο αγρότης που μετατάσσεται από το ειδικό καθεστώς αγροτών στο κανονικό καθεστώς, έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών για τα αγαθά αυτά, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις παραγράφους 9 και 10 του ίδιου άρθρου. Ο φόρος αυτός εκπίπτεται με την πρώτη περιοδική δήλωση που υποβάλλεται μετά την υποβολή της δήλωσης αποθεμάτων και το προς έκπτωση ποσό του ΦΠΑ αναγράφεται στον κωδ. 402 «λοιπά προστιθέμενα ποσά στο φόρο εισροών» της περιοδικής δήλωσης.

.......

Ι. Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, για την εγγραφή στο Μητρώο αγροτών TAXIS, υποβάλλεται το έντυπο Μ0 «Αίτηση», για δε τη μετάταξη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς ή από το κανονικό στο ειδικό καθεστώς αγροτών, υποβάλλεται το έντυπο Μ2 «Δήλωση έναρξης/μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου». »

Επειδή από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και τις γραπτές θέσεις της διοίκησης δεν προβλέπεται απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής «Δήλωσης αποθεμάτων μετάταξης», προτείνουμε την υποβολή της και στην περίπτωσή σας που δεν υπάρχουν αποθέματα, για την αποφυγή προβλημάτων σε μελλοντικό έλεγχο.

 

Σύμφωνα με την Ερμηνευτική εγκύκλιο του Κ.Φ.Α.Σ. ΠΟΛ. 1004/2013 «υπόχρεοι εφαρμογής (σ.σ. απεικόνισης συναλλαγών, δηλ. εφαρμογής του Κ.Φ.Α.Σ.) είναι ο αγρότης:


αα) του κανονικού καθεστώτος συμπεριλαμβανομένων και αυτών που προαιρετικά επέλεξαν το καθεστώς αυτό

αβ) αυτός που πωλεί τα αγαθά του στη λαϊκή αγορά και μόνο για την πώληση αυτή»

 

Η ομάδα της AST BOOKS.